منابع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، زبان فرانسه، قانون مجازات، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

مي فرمايد:

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزيزْ حَكيمْ ))
دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده اند بعنوان يك مجازات قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است.

و سرقت تنها جرمي عليه اموال است كه در قرآن براي آن حد تعيين شده است. بنابراين اهميت تحقيق را در يك جمله مي توان خلاصه كرد مهم ترين جرم عليه اموال و مالكيت يعني سرقت.
ج- پيشينه و سابقه پژوهش
هر چند جرم سرقت موضوع جديد و تازه اي نيست ولي تاكنون تحقيقي جامع پيرامون آن ازجنبه اي كه به آن نگريسته شده است وجود ندارد الاّ تاليفاتي كه اساتيد محترم در زمينه جرايم عليه اموال و مالكيت نوشته و در فصلي از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره كرده اند و برخي مقالات اندك كه هم چون بررسي سرقت از اماكن تجاري (مغازه ها) و مانند آن كه بيشتر جنبه هاي انتظامي موضوع را مورد بررسي قرار داده است و گريزهايي كه در كتاب هاي جرم شناسي و پيشگيري به صورت متفرقه به اين جرم زده شده است ندارد در جامعه آماري مورد نظر (شهر مشهد) تاكنون مشابه اين گونه تحقيق،‌ تحقيقي در جرم سرقت ارائه نشده است با اين اوصاف وادي، وادي بكري است كه مي تواند مسيرهايي را بگشايد در خصوص تحقيقات بعدي.
د- اهداف پژوهش
1- هدف كلي پژوهش: بررسي علل و انگيزه ارتكاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي براي پيشگيري و كنترل آن در جامعه آماري مورد نظر است كه مي تـواند به دليل وجود تـشابهات فـراوان با گروه هاي ديگر در مكان هاي مختلف در كشور ايران قابل تعميم باشد.
2- هدف هاي جزئي پژوهش: بررسي ميزان تحصيلات، جنسيت و خانواده مجرمين سرقت و ارتباط اعتياد با جرم سرقت مي باشد.
ه-محدوديت ها و مشكلات در راه پژوهش
با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع پيمايش توصيفي محسوب مي شود مشكلات خاص اين نوع پژوهش پيش روي نگارنده بوده كه با توسل به برخي سياست ها كوشيده شده است تا هدف تحقيق هر چه روشن تر دنبال و از كاستي هايي كه ممكن است در جريان پژوهش به ويژه تنظيم پرسشنامه پيش آيد، پرهيز شود. در اين بخش به تعدادي از اين مشكلات اشاره مي شود:
1 – همكاري نكردن برخي از افراد گزينش شده به هر دليلي، اين موضوع در طرح مورد نظر چندين مرتبه ديده شد كه تعدادي به اين بهانه كه اين موضوع اقرار محسوب شده و تاثير در پرونده دارد از پاسخگويي طفره مي رفتند. براي خنثي كردن اين خطا نگارنده ابتدا به مدت يك الي دو دقيقه كليت طرح، چرايي و چگونگي آن را براي پرسش شونده بيان و به وي اختيار شركت يا عدم شركت در مصاحبه يا تنظيم پرسش نامه را داده ام.
2- از جايي كه پايه هاي طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمين سارق) بنا شده است، بنابراين گرفتن مجوز رودررو شدن با اين افراد محافظت شده بخشي از مشكلات راه است كه با توجه به حضور نگارنده در دادگستري اين موضوع تا حدودي آسان و اين افراد در دسترس بودند.
3- در برخي پژوهش ها ممكن است نمونه گزينش شده باز نمود جمعيت مورد گزينش يا جمعيت با مقياس بزرگتر نباشد كه اين خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصي از دستگاه عدالت كيفري (دادگاه) به شرحي كه قبلاً به تفضيل در خصوص آن توضيح داديم، برطرف گرديده است.
4- از جايي كه پرسش شوندگان همگي در مقام مجرم و خطاكار بوده و اين موضوع جنبه منفي براي آن ها محسوب مي شود بنابراين بيان آن نزد ديگران در حكم ريختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهاي آنها به شـــمار آمده و اين موضوع منجر به ايراد پاسخ هاي غير واقع و جداي از آن باعــث صـــدمه اجـتماعي – روحي مي گردد. در اين خصوص هر يك از متهمين به صورت جدا و دور از حضور ديگران مورد پرسش واقع شده تا مشكلاتي از اين دست رخ ننمايد.
5- مشكل ديگر كه ممكن است در پژوهش هايي از اين دست (تنظيم پرسش نامه) رخ نمايد اين است كه پاسخ ها جامعه پسند باشد (يعني پاسخ هايي كه پاسخگويان مي دهند همان هايي است كه به باور آنها پژوهشگر مي خواهد بشنود) اين ايراد با اتخاذ سياست تبيين هدف و چرايي طرح براي پاسخگو در ابتدا و دادن اختيار به وي در شركت يا عدم شركت خنثي و رفع شده است.
و- فرضيه هاي پژوهش
1- مولفه هايي از جمله هوش، كمي استعداد تحصيلي، و موقعيت بد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سارقين كه عموماً انسان هايي عاقل و مختار هستند باعث مي شود كه اين افراد براي رسيدن به آمال و آرزوهاي طبيعي خود در جهت هم زيستي و اقتصادي با ديگران و يا به دليل رفع نيازهاي خاص به ويژه اعتياد به مواد مخدر مرتكب سرقت گرديده و از اين راه نيازهاي خود را برآورده نمايند.
2- مي توان گفت از نظر آسيب شناسي اجتماعي، بيكاري و فقر نيز مي تواند عامل عمده اي در پيدايش كج رويهاي اجتماعي بخصوص سرقت باشد.
3- بنظر مي رسد هم نشيني با دوستان با تاكيد بر مكتب آموزش جرم مهم ترين علل گرايش سارقين به ارتكاب سرقت پس از اعتياد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماري مورد پژوهش دانست.
4- مي توان از طريق راه هاي پيشگيري به ويژه پيشگيري وضعي در حذف فرصت هاي منفي توفيق داشته وبا استفاده از برنامه هاي آموزشي و ارتقاء سطح اقتصادي و فرهنگي جامعه به ايجاد فرصت هاي جايگزين فرصت هاي جرم زا دست يافت.
5- بنظر مي رسد انگيزه در ارتكاب جرم سرقت بي تاثير باشد.
ز- روش پژوهش
تحقيق ارائه شده از نوع كاربردي و از نظر ماهيتي توصيفي – پيمايشي بوده ولي در آن از روش استنباط استفاده و در كنار آن براي تكميل كردن بحث و غني كردن آن به منابع كتابخانه اي مراجعه شده است جامعه آماري پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماري تعداد 100 نفر از متهمين سرقت به صورت تصادفي احتمالي انتخاب مي گردند و تعدادي از پرونده هاي سارقين نيز مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوري اطلاعات ميداني و براي اندازگيري دقيق متغيرها موجود در تحقيق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتي پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:
1-فرم بررسي و جمع آوري اطلاعات از پرونده هاي سرقت
2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظيم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال
لازم به ذكر است به منظور تعيين روايي محتوايي و بررسي علمي بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختيار تعدادي از اساتيد حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دريافت نظرات و تاييد آنان اصلاحات ضروري در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.
همچنين جهت بررسي صحت برخي پاسخ ها و نزديك شدن به پاسخ هاي واقعي در پرسشنامه از جمله سوابق متهمين و اتهام انتسابي، از سيستم ثبت پرونده هاي قضائي در استان خراســـــان رضوي كمك گرفته خواهد شد.
ح- سازمان پژوهش
در اين پايان نامه سعي شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبناي موضوع به صورت منصفانه اي تقسيم شود. به اين طريق كه پايان نامه از دو بخش كلي تشكيل شده، هر بخش شامل چهار فصل مي باشد. به بيان ديگر پلان بندي مطالب به نحوي صورت گرفته كه تعادل گفتاري در همه مباحث و سرفصل ها به عينه مشخص است.
در بخش اول ضمن بيان كليات و مفاهيم و مباني نظري پژوهش طي چهار فصل به ترتيب شامل تحليل و بررسي جرم سرقت، انگيزه ارتكاب جرم، جرمشناسي سرقت و پيشگيري از جرم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در بخش دوم وضعيت هاي مختلف نمونه هاي آماري طي سه فصل به ترتيب شامل وضعيت فردي و خانوادگي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و بررسي سرقت در نمونه هاي آماري مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پاياني ضمن نتيجه گيري پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

كليات، مفاهيم و مباني نظري پژوهش

.

فصل اول
تحليل و بررسي جرم سرقت
از زماني كه مالكيت خصوصي در ميان بشر به رسميت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالكيت نيز جرم تلقي شده و براي آن مجازات منظور شده است از سويي سهولت ارتكاب جرايم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزايش ارتكاب اين قبيل جرائم نسبت به جرائم ديـگر مي شود جرائم مالي به صورت هاي مختلفي تحقق مي يابد كه مهم ترين آن عبارتند از: سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و تخريب جزايي جرم چك پرداخت نشدني با آن كه در بيشتر موارد ماهيتاً نوعي كلاهبرداري است به عللي بطور مستقل به جمع جرائم مالي پيوست است.
1-1- تعريف سرقت
براي هر جرمي علاوه بر ملاك و مبناي وضع، تعريفي وجود دارد برخي از جرايم داراي تعريف قانوني و برخي داراي تعريف حقوقي هستند. در حقوق موجود ايران، سرقت از جمله جرايمي است كه داراي تعريف قانوني است هر چند تعريف مذكور محل ايراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين ايرادات مرتفع گرديده است) همچنين سرقت از جمله جرايمي است كه معناي اصطلاحي و معناي لغوي آن با هم هماهنگ است. در اينجا ابتدا معناي لغوي و سپس معناي فقهي و حقوقي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-1-1- سرقت در لغت
سرقت واژه اي عربي از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثي مجرد (سرقه)، به معناي برداشتن چيزي از كسي با حيله و فريب يا از خفا و پنهاني است. سارق كه مونث آن «السارقه» است به معناي دزد و استراق سمع از همين ماده به معناي دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشيء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفياً). و نيز گفته اند: «سارق به كسي گفته مي شود كه به طور پنهاني وارد حرز شود و چيزي را كه از آن خودش نيست، بر مي دارد»1. همچنين سرقت برداشتن مخفيانه چيزي توسط كسي است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهاني 1383، 231)
در فرهنگ لغت فارسي نيز سرقت به معناي بردن مال كسي در پنهان و با مكر و فريب كه صاحب مال خبردار نشود و نيز گرفتن مال كسي در بيابان و صحرا به زور و يا بردن مال و پول كسي به زور يا مكر و فريب آمده است2. و ربودن به معناي چيزي را با تردستي برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصي بردن آمده است.3
معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتين « Contrectation » و در زبان عربي «اختلاس» است كه همگي به معناي انتقال مال از حيازت بزه ديده (صاحب يد سابق) به حيازت مرتكب بدون رضايت صاحب آن آمده است.
در زبان انگليسي واژه « Theft » به معناي سرقت لفظي عام است به معناي برداشتن و ربودن مال غير، بدون رضايت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول ديگري از تصرف او يا از تصرف كسي كه آن را نگهداري مي كند (متصرف) بدون رضايت او و به قصد محروم كردن دايمي مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن براي استفاده شخصي يا به نفع رباينده. همچنين واژه « Steal » به معناي برداشتن مال ديگري به طور پنهاني و بدون اجازه يا حق قانوني و برداشتن متقلبانه چيز متعلق به ديگري است.4
در كامن لو، سرقت به ربودن مال منقول ديگري به قصد محروم كردن دايم مالك از مال خودش تعريف و يك شخص در صورتي متهم به سرقت است كه به طور متقلبانه مال متعلق به ديگري را به قصد محروم كردن دايمي مالك از آن، به خود اختصاص دهد در اين نظام، عنوان سرقت شامل جرايم متعددي از جمله كلاهبرداري، اخاذي، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسكوني براي ارتكاب جرم، تخريب مي شود و ركن اصلي آن تصاحب مال غير است كه كليه مواردي را مرتكب با مال غير، برخورد مالكانه مي كند شامل مي شود و در برابر اين مفهوم واژه هاي «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به كار برده شده است. (حبيب زاده 1389، 31)
1-1-2- سرقت در فقه
در فقه اسلامي، در خصوص تعريف سرقت، بين فقهاي اماميه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسيم سرقت به سرقت حدي و تعزيري و سپس تقسيم سرقت حدي به سرقت صغري و كبري، از حرابه – قطع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، مواد مخدر، سوء مصرف مواد، مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، حقوق جزا