منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، حقوق و دستمزد، اطلاعات بازار، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

متداول شد.
در دهه 70 کم کم DSS (سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري ) براي اتخاد تصميمات نيمه ساختار يافته به کمک مديران آمد .
در دهه 1980 مديران دريافتند DSS نمي تواند تصميم گيري آنها را در مورد مسائل ساختار نيافته و حيطه هاي تخصصي محدود پشتيباني کند و ES (سيستم خبره يا هوشمند) براي پشتيباني از اينگونه تصميمات بوجود آمد.
در همين دهه سيستم EIS ( سيستم اطلاعات مديريت عالي) براي برنامه ريزي هاي راهبردي ايجاد گرديد . در دهه 90 دو نوع سيستم بوجود آمد . GDS (سيستم تصميم گيري گروهي) براي کارهاي تيمي و گروهي و ANN (شبکه هاي عصبي ) براي يادگيري از تجربيات بوجود آمد. 94
جدول (2-4)
نوع (IS)
دوره
وظيفه
TPS
1950
پردازش داده و پردازش مراوده‌اي
MIS
1960
تصميم گيري در زمينه مسائل ساختار يافته
DSS
1970
تصميم گيري در زمينه مسائل نيمه ساختار يافته
ES
1980
تصميم گيري در زمينه مسائل ساختار نيافته ، حيطه هاي تخصصي محدود
EIS
1980
تصميم گيري در زمينه هاي ساختار نيافته ، برنامه ريزي راهبردي
GDS
1990
تصميم گيري گروهي
ANN
1990
يادگيري از تجربيات

در دسته بندي ديگري سير تکامل تدريجي سيستم هاي اطلاعات به شرح زير مي باشد . در دهه 1950 وقتي تکنولوژي کامپيوتر در مراحل ابتدايي خود بود ، بيشتر کامپيوترهاي موجود بعنوان ماشين حسابهاي غول پيکري بودند که بوسيله دانشمندان براي حل معادلاتي که سالها وقت انسان صرف حل آنها مي شد ، استفاده مي شوند . همانطور که کامپيوترها به تدريج از نظر تکنيکي پيشرفته مي شدند کاربرد تجاري آنها توجيه اقتصادي بيشتري مي يافت . همانطور که انتظار ميرفت ، اولين کاربردهاي کامپيوتر در صنعت براي وظايفي مانند ليست حقوق يا دفتر کل بود . اين وظايف تکراري ، قابل درک و شامل سطحي از پردازش سريع اعداد مي باشد . در تاريخ کامپيوترها اواخر دهه 1960 مي تواند بعنوان دوران Mainframe ها توصيف شود.
تجارتهائي با وظايفي که پيشبرد آنها نياز به اطلاعات دارد (يعني بانکها) و حوزه عملياتي وسيعي دارند ، سيستمهاي کامپيوتري را که نوعاً کارها را بصورت گروهي و خودکار براي فرآيند تعاملات روزانه تجارتشان انجام مي دهد ، متمرکز کرده اند . اين آغاز پيدايش سيستمهاي پردازشي تعاملات (TPS ها) بود . در آن زمان ، ارزش علوم کامپيوتر در ايجاد کار کامپيوترها بود . تا ايجاد يک کار سيستمي . از جمله مشکلات آن زمان هزينه هاي بسيار بالاي نگهداري . نسخه برداري از اطلاعات (دوباره کاري) و عدم رضايت کاربران بود .
با ادغام ميني کامپيوترها در دهه 1970 ، سيستمهاي on line شروع به ارائه راه حلهائي براي مشکلات سيستمهاي دسته پرداز کردند . مديريت پايگاه داده ها و زبانهاي برنامه ريزي سطح بالا گسترده شدند . ميني کامپيوترها ارزان و مناسب بودند و سيستمهاي online اطلاعات را دقيق ، به موقع و به آساني در دسترسي مديران گذاشتند. دسترسي به اطلاعات و گزارشات جامع مبتني بر پايگاههاي بسيار بزرگ داده ها که در گذشته ممکن نبود اکنون ميسر شده بود . کامپيوترها توانستند سطح بالاتري از قابليت تصميم گيري را مديريت کنند . سيستمهائي که پديدار شدند ، سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS) بودند . ورود تکنولوژي شبکه امکان اين را که اطلاعات از چندين سيستم با هم ادغام و يا تقسيم شوند را بوجود آورد . يک گرايش به سمت پردازش غير متمرکز فعاليتهاي TPS و متمرکز کردن فعاليتهاي MIS جايگزين شد . ازدياد کامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي آشنا با PC در دهه 1980 توانائي اتصال اطلاعات از راه دور به يک محل مرکزي و تبديل مستقيم و سريع آن به گزارشات پر معني مزاياي زيادي را براي تصميم گيريندگان در قالب سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري DSS ها به ارمغان آورد . در اواخر دهه 1980کامپيوتر ها تعداد مواردي را که تکنولوژي اطلاعات (IT) در اثر گذاشتن روي سازمانها موفق بوده است را افزايش دادند . بهمين دليل ، مديران متحد علاقمندي به آنچه را که سيستمهاي اطلاعات استراتژيک (SIS ها) ناميده ميشود را افزايش دادند.95
2-2-4- فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي :
از فناوري اطلاعات بر داشتهاي متفاوتي وجود دارد . در نگاه محدود فناوري اطلاعات دلالت به بخش فناوري سيستم هاي اطلاعات دارد که شامل سخت افزار ، نرم افزار ، پايگاه داده ها ، شبکه ها و ديگر تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاست .
بنابراين از اين ديدگاه فناوري اطلاعات جزيي از سيستم اطلاعات است .در نگاه وسيع تر همان گونه که ذکر شد فناوري اطلاعات تشريح کننده سيستم هاي اطلاعاتي ، کاربران و مديريت سازمان است .
رابطه بين فناوري اطلاعات ، سيستم هاي اطلاعاتي و اطلاعات را مي توان بصورت زير نشان داد :

شکل (2-6) رابطه فناوري سيستم اطلاعاتي و اطلاعات
2-2-5- سيستم اطلاعات مديريت MIS:
سيستم اطلاعات مديريت ، همانطور که از نامش پيداست از سه جزء «سيستم» ، «اطلاعات» و «مديريت» تشکيل شده است .نويسندگان مختلف بر تعريف «سيستم اطلاعات مديريت» توافق نظر ندارند . همچنين براي اين نوع «IS» نامهاي مختلفي از قبيل سيستم پردازش اطلاعات ، سيستم اطلاعات و تصميم ، سيستم اطلاعات سازماني ، سيستم پردازش اطلاعات کامپيوتري ، سيستم گزارشهاي مديريت ، منابع اطلاعات نيز پيشنهاد شده است .
سيستم اطلاعات مديريت ، سيستمي منسجم براي تهيه اطلاعات به منظور حمايت از برنامه ريزي ، کنترل و عملکرد سازمان است . MIS داده ها را از منابع داخلي و خارجي فراهم و به مديران و تصميم گيران ارائه مي کند . اين سيستم با افراد ، شيوه ها ، تجهيزات ، مدلها و داده ها در ارتباط است . بعبارتي ديگر ، سيستم اطلاعات مديريت از طريق ارائه گزارشهاي خاصي مديريتي به حمايت مديريت مياني مي پردازد . «ديويس» نيز MIS را يک سيستم يکپارچه کاربر – ماشين مي داند که اطلاعات را به منظور پشتيباني عمليات ، مديريت ، و عملکرد تصميم گيري در يک سازمان ايجاد مي کند . MIS از سخت افزار ، نرم افزار کامپيوتر ، روشهاي دستي ، مدلهاي تحليل ، برنامه ريزي ، کنترل و تصميم گيري و يک پايگاه داده استفاده مي کند . يکپارچه بودن به اين معنا نيست که اين سيستم ساختار مجدد و همگني دارد بلکه به جاي گرفتن متناسب اجزاي درون آن اشاره دارد .
درباره ماهيت MIS دو ديدگاه وجود دارد :
در ديدگاه اول MIS را داراي زير سيستمهائي مي دانند. 96 (شکل 2-7)

شکل (2-7)
در اين شکل (IRS) همان است که گزارشهاي لازم را براي مديران تهيه مي کند . اما ديدگاه دوم سيستم اطلاعات مديريت را نوعي از سيستم هاي اطلاعاتي مي داند که بتواند گزارشهاي خاص مديريتي را تهيه کند و وظايف مديريت مياني را پوشش دهد.97
توسعه و رشد فناوري رايانه ، استفاده هر چه بيشتر آن را در حل مسائل و مشکلات سازماني موجب گرديده است . امروزه بهره گيري از سيستم هاي اطلاعاتي در حيطه موضوعات سازماني که در گذشته تنها با نبوغ و قضاوت انسان قابل حل بود ، افزايش يافته است .
سيستم هاي اطلاعات در سازمانهاي نوين يک ابزار پويا و رشد تلقي مي شود . سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني از فرآيند تصميم گيري سازمان را بر عهده دارد و يکي از از منابع با ارزش سازمان تلقي مي شود . سيستم اطلاعات بطور ساده سيستمي است متشکل از مجموعه افراد ، دستورالعمل ها ، داده ها ، سخت افزار ، نرم افزار که به جمع آوري ، ثبت، پردازش و ارتباط داده ها براي پردازشهاي تراکنشي در سطح عمليات و ارائه اطلاعات در پشتيباني از تصميم گيري هاي مديريتي است . تعريف فوق به چند مورد اشاره دارد :
1- سيستم اطلاعات مي تواند دستي يا يارانه اي باشد .
2- هدف از سيستم هاي اطلاعات پشتيباني از عمليات تصميمات است .
3- محور اساسي سيستم هاي اطلاعاتي افراد ، مديريت ، اطلاعات و سيستم هاي سازمان است .
مشابه هر سيستمي، سيستم اطلاعات نيز از ورودي ، پردازش ، خروجي و باز خور برخوردار است . سيستم اطلاعات مديريت مي تواند به شکل رسمي و غير رسمي سازماندهي شود . سيستم هاي رسمي داراي دستورالعملهاي توافق شده ، ورودي و خروجي هاي استاندارد و تعاريف خاص مي باشند . سيستم هاي يک شرکت از نوع سيستم هاي رسمي است که تعاملات مالي را بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده انجام و گذارشات لازم را ارائه مي دهد .
سيستم هاي غير رسمي اشکال مختلفي دارند که مي تواند از يک شبکه خبرچيني تا گروهي از دوستان که اطلاعات رد و بدل مي کنند ، متفاوت باشد .
آگاهي از سيستم هاي غير رسمي در سازمان از اهميت خاصي برخوردار است . زيرا مي توان با سيستم هاي رسمي تداخل کند و يا از طريق بکار گيري اطلاعات رسمي موجب برهم خوردن نظم سيستم هاي موجود شود. 98
2-2-6- انواع سيستم هاي اطلاعات :
طبقه بنديهاي مختلفي از سيستم هاي اطلاعات مديريت ارائه شده است هر يک از طبقه بندي ها بر اساس اهداف خود سيستم ها را در گروههاي مختلفي جاي مي دهد . اهم طبقه بندي ها عبارتند از :
الف ) طبقه بندي بر اساس ساختار سازماني :
– سيستم هاي اطلاعات بخشي : 99سازمانها از سيستم هاي اطلاعات مختلفي در سطح واحدهاي عملکردي خود استفاده مي کنند . برنامه هاي کاربردي غالباً به منظور انجام تعاملات خاصي طراحي مي گردد . مثلاً سيستم پردازش حقوق و دستمزد و يا سيستم حسابهاي پرداختي . مجموعه اين سيستم ها عملکردهاي يک واحد خاص را پشتيباني مي کند .
– سيستم هاي اطلاعات سازماني 100: اين سيستم ها به منظور تبادل اطلاعات و انجام تعاملات ميان چندين سازمان انجام مي گيرد ، اين سيستم چندين سازمان را به يکديگر مرتبط مي نمايد . معمولاً از شبکه هاي الکتسرانت جهت اين ارتباط استفاده مي شود .
– سيستم اطلاعات ميان سازماني101:‌
ب)طبقه بندي بر اساس حيطه عملکردي : اين طبقه بندي بر اساس پشتيباني سيستمها از حيطه هاي کارکردي خاص در سازمان مي باشد که عبارتند از :
– سيستم اطلاعات مالي
– سيستم اطلاعات حسابداري
– سيستم اطلاعات توليد
– سيستم اطلاعات فروش
– سيستم اطلاعات منابع انساني
– سيستم اطلاعات بازاريابي و غيره
ج) طبقه بندي بر اساس معماري سيستم : بر مبناي اين طبقه بندي سيستم هاي اطلاعاتي عبارتند از :
– سيستم هاي مين فرم – محور 102: در اين محيط کاربران از طريق ترمينالهايي که هيچ گونه قدرت پردازشي ندارند به انجام کارها مي پردازند . کاربر از طريق ترمينال داده وارد مي کند و اطلاعات را از مين فرم دريافت مي کند . اين شيوه تا اوايل دهه 80 نگرش مسلط در معماري سيستم بود .
– سيستم هاي منفرد رايانه اي شخصي 103:در اين محيط تنها کامپيوترهاي شخصي معماري سيستم را تشکيل مي دهند . هر کامپيوتر شخصي مستقل از ديگر سيستم ها قرار مي گيرد و بصورت معمول سيستم ها از طريق شبکه به يکديگر مرتبط مي شوند .
– سيستم محاسبات توزيع يافته يا شبکه اي 104: در محاسبات توزيع يافته ، امور پردازشي بين دو يا چند کامپيوتر تقسيم مي شود . کامپيوترها مي توانند تنها مين فريم ، رايانه هاي متوسط ، رايانه هاي کوچک و يا ترکيبي از آنها باشند .
د) طبقه بندي بر اساس فعاليتهايي که مورد پشتيباني قرار مي گيرند :
– سيستم هاي عملياتي
– سيستم هاي مديريتي
* آمارها و گزارشات خاص
* گزارشات ويژه و زمان بندي خاص
* تحليل مقايسه اي
* پيش بيني ها
* آگاهي از مشکلات
* تصميمات تکراري و روز مره
* ارتباطات
– سيستم هاي استراتژيک
ه) طبقه بندي بر اساس پشتيباني سيستم : بر مبناي اين طبقه بندي سيستم هاي اطلاعاتي عبارتند از :
– سيستم پردازش تعاملات (TPS)
– سيستم گزارش مديريت (MRS)
– سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS)
– سيستم خبره (هوشمند) (ES)
– سيستم کارکنان دانشي (KWS)
– سيستم اتوماسيون اداري (OAS)
– سيستم پشتيباني مديران ارشد (ESS)
– سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي (GDSS)105
2-2-7- سيستم پردازش تعاملات : (TPS)
سيستم هاي پردازشي تعاملي از اولين سيستم هايي هستند که با ورود رايانه ها به سازمان شکل گرفتند . اين سيستم ها جايگزين روش دستي مي شوند و امور ساخت يافته اي مانند نگهداري سوابق ، کنترل انبار ، محاسبه حقوق و دستمزد و غيره را انجام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق و دستمزد، ارزش اطلاعات، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سيستم، گيري، تصميم، مديران