منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، حوزه آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

حيطه نظارت مديران را وسعت مي دهد .
2- فرآيندهاي کاري :
– اتوماسيون هاي توليد : استفاده از فناوري در مکانيزه کردن فرآيند توليد به خوبي شناخته شده است . فناوري اطلاعات مي تواند جهت انجام پردازش ها و ارتباط بين کارها در حيطه هاي عملکردي سازماني بکار گرفته شود .
– گردش کار الکترونيکي : سازمان ها با مهندسي مجدد فرآيند ها و حذف کاغذ در پردازش ها مي توانند به گردش کار ها سرعت بخشند . از گردش کار الکترونيکي مي توان در انتقال پيام ها بين گروهها و هماهنگي آنها به خوبي استفاده کرد .
3- ارتباطات :
– ارتباطات الکترونيکي : پست الکترونيکي ، تابلو اعلانات و فاکس از رسانه هاي ناشناخته شده جايگزين مجاري ارتباطات سنتي سازمان مي باشند . از اين طريق مي توان ارتباطات درون و برون سازماني را بر قرار کرد .
– ماتريس فناوري : استفاده از رسانه هاي ارتباطي مي تواند به تشکيل ساختار هاي ماتريسي کمک کند . ارتباطات بين گروههاي کاري و ارتباطات آنها با واحدهاي تخصصي را مي توان با فناوريهاي ارتباطي مانند پست الکترونيک ، فاکس و کنفرانس الکترونيکي انجام داد .
4- روابط ميان سازماني :
– روابط مشتري / تأمين کننده الکترونيکي : سازمانها و موسسات از تبادل الکترونيکي داده ها ، اينترانت و اينترنت در تسهيل ارتباطات و افزايش دقت امور استفاده مي کنند . اين ابزارها در برقراري ارتباط و هماهنگي ميان سازمانها بسيار موثر است و به شکل گيري سازمانهاي مجازي کمک کرده است . 59
جدول 2-4- : متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات
متغيرها
متغيرهاي طراحي سنتي
متغيرهاي طراحي فناوري اطلاعات

ساختار
تعريف واحدهاي فرعي سازمان
تعريف هدف و نتايج هر واحد فرعي
سازوکارهاي گزارش دهي
سازوکارهاي ارتباطي
سازوکارهاي نظارتي
کار گزيني
عناصر مجازي
سازوکارهاي ارتباطي
ارتباطات الکترونيکي
تعادل فناوري

فرآيند کار
وظائف (کارها)
جريان کار
وابستگي ها
خروجي فرآيندها
ورودي ها
توليد مکانيزه
جريان کار الکترونيکي
عناصر مجازي
ارتباطات
مجاري رسمي
ارتباطات غير رسمي و مذاکرات
ارتباطات الکترونيکي
روابط الکترونيکي مشتري و تدارک کننده
روابط ميان سازماني
تصميمات خريد يا ساخت تبادل مواد ساز و کارهاي ارتباطات
روابط الکترونيکي مشتري و تدارک ارتباطات الکترونيکي
سازمان تي شکل 60: امروزه طراحي سازمان و افزودن فناوري اطلاعات به آن روش منسوخي است . مديران موفق و کار آفرين دريافته اند که در طراحي سازمان بايستي از فناوري اطلاعات بطور پويا استفاده کنند . در قرن 21 بعيد به نظر مي رسد که بتوان با ساختارهاي سنتي و کلاسيک از مزيتهاي رقابتي قابل توجه برخوردار گرديد . ساختارهاي فناوري شکل (تي شکل) اساس سازمانهاي مدرن و پويا را تشکيل مي دهند . اين ساختارها نه تنها از فناوري جهت انجام پردازش ها و تعاملات عملياتي خود استفاده مي کنند بلکه از طريق آن فرصتهاي جديدي را نيز براي سازماندهي کار بوجود مي آورند . سازمان تي شکل ساختار سازماني است که از طريق ويژگيهاي زير از ساير ساختارها متمايز مي گردد :
– ساختار مسطح
– استفاده از ساختار مديران ماتريسي
– حمايت هاي فناوري از مديران
– تصميم گيري غير متمرکز
– نيروهاي وظيفه اي موقتي
– ارتباطات الکترونيکي و شبکه اي با مشتريان و تدارک کنندگان
– داراي ساختار فناوري محور
– برخورداري از انعطاف پذيري بالا جهت انتخاب متغيرهاي سازماندهي
– نظارت و کنترل تعداد زيادي از زير دستان بطور الکترونيکي
– قدرت پاسخگويي بالا در برابر نيازهاي بازار و شرايط کسب و کار
– دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز در هر سطح از سازمان
– تفويض اختيار در سطح بالا
– اعتماد بالاي افراد به يکديگر
– ايجاد محيطي در سازمان که کارکنان در آن احساس برتري و رضايت مي کنند .
– وجود تعدادي از عناصر بصورت مجازي
– انتقال بخشي از تصميم گيريها به سطوح پايين سازمان
– عدم وجود بروکراسي هاي پيچيده در سازمان هاي تي شکل
– کاهش يافتن سطوح عمليات در سازمان
– آسان‌تر شدن نحوه انجام کار توسط کارکنان
– بوجود آمدن کنترل نامحسوس
– بکار انداختن خلاقيت پرسنل 61
2-1-12- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها :
همه مهندسي مجدد را بدين صورت تعريف مي نمايد : باز انديشي بنيادين ، طراحي نو و ريشه اي فرآيندها براي دست يابي به بهبود و پيشرفتي شگفت انگيز در معيارهاي حساس امروزي همچون قيمت ، کيفيت ، خدمات و سرعت . کلمات کليدي اين تعريف عبارتند از :
1- بنيادين : شيوه اصلي کسب و کار سازمان چيست ؟
2- ريشه اي : تمامي روندهاي کسب و کار ساختار موجود بايد فراموش شده و شيوه هاي جديد شناسايي شوند .
3- شگفت انگيز : بايد به تغييرات شگفت انگيز دست يافت نه بهبود جزئي و اندک
4- فرآيندها : مهندسي مجدد بايد به جاي وظايف ، شغلها و ساختارها به فرآيندها متمرکز باشد .
الف ) ويژگيهاي مهندسي مجدد فرآيندها :
1- چندين کار با هم ادغام و تبديل به يک کار مي شوند (فشردگي افقي مشاغل)
2- تصميم گيري را کارکنان خط مقدم مي گيرند (فشردگي عمومي مشاغل)
3- انجام کار بجاي آموزش به دانش نيازمند است .
4- مغايرتها به حداقل مي رسد .
5- فرآيندها چند رويه هستند .
6- تيم‌هاي فرآيندي جايگزين ادارات تخصصي مي شود .
7- کارجايي انجام مي شود که بيشترين معنا را دارد .
8- مديران به جاي رياست به رهبري و مربي گري مي پردازند.
9- ارزشها از حفظ منافع شرکت به بهره وري گرايش پيدا مي کند .62
ب) نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد :
فناوري اطلاعات ابزار توانمند کننده اي است که مي تواند بعنوان اهرمي براي طراحي دوباره فرايندهاي کسب و کار بکار گرفته شود . امروزه کاربردهاي فناوري اطلاعات از قبيل ارتباطات ويدئويي ، پست الکترونيک ، فناوري از قبيل طراحي بکمک کامپيوتر (CAD)63، مهندسي به کمک کامپيوتر (CAE)64و … به کارکنان سازمانها اجازه مي دهد که در حالي که بيرون از سازمان هستند همچنان به سازمانشان متصل باشند و براي آن کار نمايند . اين قبيل فناوريها سبب هماهنگ سازي فعاليتها در سازمان مي شود . فناوري اطلاعات در هر سه هسته اصلي سازمان يعني فرآيند تصميم گيري جريان اطلاعات و جريان مواد تاثير گذار مي باشد .
فناوري اطلاعات به ايجاد تغييرات در سازمانها آن هم عمدتاً تغييرات در ماهيت کار به ادغام وظايف سازماني و تبديل نيروهاي رقابتي کمک مي نمايد .
بنابر اين رويکرد موفق مهندسي مجدد مستلزم کاربردهاي فناوري اطلاعات و طراحي مجدد فرآيندها بگونه اي مي باشد که مکمل يکديگر باشد . (شکل 2-2)
65

شکل 2-2- جايگاه مهندسي مجدد در برنامه هاي ICT سازمان
ج) مهندسي مجدد سيستمهاي اطلاعات : تغيير در سيستمهاي اطلاعات راهي براي بهبود عمليات تجاري از طريق کاهش هزينه است . بعنوان مثال يک سيستم اطلاعات ممکن است متشکل از برنامه هاي زيادي باشد که در گذشته نوشته شده و از روشها و فناوريهاي قديمي استفاده مي نمايد و فقط از يک واحد پشتيباني مي کند به اين سيستم ها موروثي مي گوييم . از طرف ديگر اغلب سازمانها تقاضاي فرآيندهاي سطح سازماني جديدي را دارند که روشهاي کار جديد را پشتيباني مي نمايد . فرآيندهاي تجاري سطح سازمان به نوع امکاناتي بستگي دارد که در هر يک از واحدهاي تجاري موجود است ، در سيستم هايي که براي واحدهاي تجاري ساخته مي شوند ، فرآيندهاي تجاري فاقد الويت هستند . 66
د) فرآيند مهندسي مجدد سيستمهاي اطلاعات : شکل (2-2) فرآيندي را براي بکار گيري مهندسي مجدد در سيستمهاي اطلاعات نشان مي دهد . در اين فرآيند تغيير از سيستم هاي قديمي شروع نموده و سپس با استفاده از فرآيندي بنام مهندسي معکوس (ايجاد مدلي براي سيستم اطلاعات کامپيوتري موجود ) ، مدلي را ايجاد مي نماييم . در اين روش قطعات سيستمموجود در مدل منظور مي شوند .
علت ضرورت آن اين است که سيستم هاي قديمي معمولاً بطور مناسب مستند سازي نشده اند يا تغييرات بيش از حد در آنها منجر به عدم کار اين مستندات آن شده است . اين مدل بازبيني مي شود تا تغييرات مدل نياز براي نيازمنديهاي سيستم هاي تجاري جديد را نشان دهد . پس فرايندي بنام مهندسي پيشرو (مهندسي مجدد سيستم موجود بر اساس يک مدل جديد) با استفاده از سيستم هاي موجود چگونگي تغيير در سيتسم موجود را براي برآورده کردن نياز مهندسيهاي جديد نشان مي دهد .67
2-1-13- کاربرد فناوري اطلاعات در يادگيري و تدريس :
– فرآيندهاي يادگيري و نقش فناوري اطلاعات : نقش توجه و قصد يادگيري در فراگيري شناخت اهميت ويژه اي دارد . نقش کنش دانش آموز در فراگيري شناختي کاملاً به نوع دانشي که قرار است فرا گرفته شود و بستگي دارد . هر اکتسابي متضمن پردازش فعال اطلاعات در ذهن دانش آموز است .
از اين رو هيچ نوعي از يادگيري غير فعال نيست . ممکن است دانش بياني از طريق تجارب معمول با کار در دنياي ريز پردازنده ها و مشاهده و پردازش اطلاعات ارائه شده فرا گرفته شود . پاره اي از روشهاي جديد آموزشي به منظور بهره گيري از يادگيري اداري و انگيزشي سعي در تحريک کيفيت دقت خود انگيخته دانش آموز دارد . روشهاي جديد بر طرق گوناگون در محيط يادگيري دانش آموز دخل و تصرف مي کند . تکنولوژي جديد پديد آمدن موقعيتهايي را که بطور اخص براي برانگيختن موجود و انگيزه طراحي شده باشد ممکن مي سازد . اين موقعيتها اطلاعاتي را بدهد طريقي که مناسب پردازش شناختي در فراگيري شناخت باشد فراهم مي آورد .
– فناوري اطلاعات و بازده يادگيري : با بهره گيي از فناوري اطلاعات ، آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتري را در مدت زمان کوتاه تري جذب کنند ، پروژه هاي مطالعاتي در زمينه اثر فناوري اطلاعات در يادگيري ، بيان کننده اين واقعيت است که از زمان ورود اين فناوري به حوزه آموزش ، انگيزه افراد در فراگيري افزايش يافته است . در برخي زمينه ها و براي افرادي که قبلاً بطور مستمر تجربه شکست در يادگيري داشته اند ، اين معنا مي تواند باب جدي بگشايد . تحقيقات نشان مي دهد که با ورود فناوري اطلاعات در مجموع ، آموزش گيرندگان مي توانند بار آورتر ، چالشي پذيرتر و مطمئن تر از قبل باشند . هر چه فناوري موجب دسترسي آسان تر آموزش گيرندگان به مواد درسي ارائه شده قبلي هر بيان شود . نقش در بيان از يک «منبع مطالب علمي» به يک مدير ناظر بر فرآيند يادگيري تغيير مي يابد . با پشت سر گذاشتن مشکلات آموزشي هاي فردي در مدارس ، وقت مربيان آزاد خواهد شد تا به فعاليتهايي بپردازند که مربي بايد در آنها نقش سرعت دهنده (کاتاليزور) را داشته باشد . پيشرفت در فناوري ارتباطات و اطلاعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در ديگر موسسات يکپارچه شود.68
– چشم اندازهاي گوناگون کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت : فناوري اطلاعات به مثابه بخشي از فرآيند يادگيري به سه شکل بکار مي رود : يکي به مشابه هدف ، ديگري به مثابه رسانه و مورد سوم به مثابه ابزاري که اغلب براي سازمان و مديريت در مدارس مورد استفاده قرار مي گيرد . در مورد دوم فناوري اطلاعات فرآيند يادگيري را تشکيل نمي دهد ، اما استفاده از آن در کلاس درس ، يادگيري را حمايت مي کند .
نمونه اي از کاربرد (IT) معطوف به سازمان و مديريت در يک نظام نظارتي دانش آموز . محور است . کاربرد (IT) بصورت يک هدف در درون خاصي از قبيل آموزش رايانه با انفور ماتيک سازمان مي يابد . در اين قسمت دانش آموزان با مهمترين دروندادها و بروندادهاي فناوري اطلاعات که پديده اي مهم ولي پنهان در جامعه است آشنا مي شوند و هدف از آموزش آن جلوگيري از بي سوادي در رايانه است . 69
شکل سوم به مثابه رسانه‌اي براي يادگيري و تدريس است . در اين حالت به آن به منزله ابزاري براي تدريس و يادگيري اشاره مي شود ، رسانه اي که از طريق آن معلمان مي توانند تدريس کنند و فراگيران ياد بگيرند . فناوري اطلاعات بصورت يک رسانه به اشکال گوناگون ظاهر مي شود . اشکالي مثل تمرين هاي علمي ، شبيه سازي، تدريس خصوصي ، نظام هاي يادگيري انفرادي ، نظام هاي تهيه و تدوين آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تمرکز، سلسله مراتب، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق و دستمزد، ارزش اطلاعات، مصرف کننده