منابع پایان نامه ارشد درباره نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، جریان نقد آزاد، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

نهايتاً به كم كردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالي يا نقد كردن دارایی‌های موجود كمك می‌کند بر اساس اين نظريه، مديريت براي حداکثر سازی ثروت سهامداران، بايد مانده وجه نقد شركت را به نحوي تنظيم نمايد كه منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد با هزینه‌های نهايي آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:
بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بيشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتي كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشي می‌شود، بيشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بيشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتي كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشي می‌شود، بيشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف5 (1982) بیان میکند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی میباشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود. با توجه به مطالب بیان‌شده ، در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ، به بررسی سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی نموده تا بتوان به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی جهت‌دهی بهتری برای انتخاب سرمایه‌گذاری بهتر کمک نمود .
لذا می‌توان ضرورت انجام این تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:
1-با توجه به ویژگی‌های ذاتی وجه نقد شرکت‌ها و با استفاده از حاکمیت شرکتی ، باعث تعادل در وجه نقد در بازار سرمایه می‌گردد.
2- موضوع رابطه هزینه نمایندگی و حاکمیت شرکتی به دلیل نقش اساسی آن در تحلیل بازار سرمایه به‌عنوان عنصری اساسی ، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری مفید واقع می‌شود .
3-با افزایش بهبود به‌کارگیری حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت‌ها بهبودیافته که در نتیجه منجر به کاهش هزینه نمایندگی شرکت‌ها شده و نظر تأمین‌کنندگان وجه نقد شرکت‌ها را تأمین می‌نماید.
4-با عنایت به شفاف‌سازی گزارشگری مالی در رابطه با حاکمیت شرکتی و وجه نقد ، به سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از قبیل مراکز پژوهشی کمک می‌نماید.
اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:
تعیین رابطه بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
تعیین رابطه بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
تعیین رابطه بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق
تعیین رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد چه رابطه‌ای وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم وجود دارد.
بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم وجود دارد.
بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم وجود دارد.
بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقيق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو مکانی
حيطه مكاني اجراي تحقيق و به تعبيري افراد جامعه آماري موردمطالعه در اين تحقيق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالي به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالي يا سرمایه‌گذاری، نداشتن بيش از سه ماه توقف معاملاتي و در اختیار بودن صورت‌های مالي در بازه زماني موردمطالعه، به عضويت بورس درآمدن پيش از بازه زماني موردمطالعه و عدم خروج از بورس طي اين بازه زماني است كه در فصل سوم اين گزارش تحقيقي به‌عنوان جامعه آماري تعریف‌شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبناي بازه زماني داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زماني 5 ساله مربوط به سال‌های عملكردي مالي 1388 الی 1392 بوده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
نظام راهبری : نظام راهبری شرکتی به موضوعات اصلی در اداره شرکت‌ها مانند اطمینان از اداره شرکت در راستای اهداف تأسیس آن،‌ استفاده بهینه از منابع ، ‌رعایت انصاف، امانت‌داری و جدیت در انجام وظایف مدیران،‌ رعایت حقوق سهامداران خرد توسط سهامداران عمده و ایفای نقش سایر ذی‌نفعان می‌پردازد. راهبری شرکتی یکی از ابزارهای محافظت از منافع سهامداران و کاهش هزینه‌های نمایندگی است. مکانیسم‌های دیگر شامل قوانین و مقررات، بازار کارای مالی و بازار کنترل شرکتی است. این در حالی است که تدوین پیشنهادهایی برای بهترین رویه‌های راهبری در دهه 90 میلادی با انتشار گزارش‌های مختلف و در پاسخ به مشکلات راهبری که به دلیل کمبود نظارت مؤثر هیئت‌مدیره پدید آمده بود، تهیه شدند(رحمانی ،1390)
میزان سهام تحت تملک سهامدار عمده شرکت : این متغیر نشان‌دهنده در صد سهام تحت تملک بزرگ‌ترین سهامدار شرکت می‌باشد. که از یادداشت‌های ضمیمه صورت‌های مالی اساسی شرکت این شاخص را به دست می‌آوریم. این متغیر با نماد (top-1 ) نشان داده شده است .
میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت : متغیر سهامداری دولت این مسئله را موردبررسی قرار می‌دهد که آیا سهامدار دارای کنترل(سهامدار عمده) دولت ، نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌باشند یا خیر .
درصد سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس: منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت اخذ قیمت مناسب ، آن را برای فروش عرضه نمایند این شاخص با نماد (float share ) نشان داده شده است.
وجوه نقد:عبارت است موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید)به کسر اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار میگیرند.
ساختار تحقیق
گزارش تحقيق حاضر طي 5 فصل به ترتيب زير ارائه‌شده است.
فصل اول: در اين كليات تحقيق ارائه مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سؤالات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه موردبررسی قرارگرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، تحقيقات مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسي می‌شود.
فصل سوم: در اين فصل به شرح جزييات اجرايي روش تحقيق اختصاص‌یافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش‌های گردآوري و تحليل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصيف نمونه آماري، توصيف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق تشريح شده‌اند.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب مبتني بر یافته‌های تحقيق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پيشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقيق تشريح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهاي اين گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
طبق تئوري جريان نقد آزاد و نظريه جنسن (1986) در شرکت‌هاي بزرگ به دليل داشتن طرق تأمین اعتبار و در شرکت‌هاي داراي فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائين به دليل نداشتن فرصت‌های سودآور جهت سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بالايي داشته باشند. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان تمایل دارند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند. زیرا یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. تحقیقات انجام‌شده پیرامون جریان نقد آزاد توسط محققین مختلف(بی کی جگی و فردیناند 1999، فردیناند و تی سوی-1998، ویدهان کگویال و همکاران-2001، پولسن ولن-1993)نشان می‌دهد که جریان‌ نقد آزاد به‌عنوان منبع تأمین داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر دو متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه قرار می‌گیرد. در شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین انتظار می‌رود که جریان نقد آزاد بالایی وجود داشته باشد. زیرا که در این شرکت‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی برای استفاده از وجود مازاد وجود ندارد.
شرکت‌هایی که دارای جریان‌های نقدی آزاد مثبت هستند از عملکرد بالایی برخوردارند ، بنابراین مدیریت تمایل دارد تا سود را به‌طور کاهشی به دلیل هزینه‌های سیاسی کاهش دهد. چون عملکرد بالای شرکت توجه نهادهای عمومی (اداره مالیاتی) را جذب می‌کند، به همین دلیل با استفاده از مدیریت سود سعی در کاهش و یا پنهان کردن عملکرد بالای خود هستند. اما شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد منفی از حمایت کردن رشد سود و درآمد ناتوان هستند. جریان نقدی آزاد ناکافی، می‌تواند شرکت را به افزایش سطح بدهی‌های خود مجبور کند. بنابراین مدیریت با افزایش مدیریت سود تمایل دار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، جامعه آماری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی، مدیریت سود