منابع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، خانواده گسترده، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

اعجاب انگيز و کارهاي محيرالعقولي روي آوردند که در آن قهرمانان داستان ها با تحمل رنج و زحمت فراوان و به تنهايي مي توانند به حق خود برسند. اين فيلم ها و داستان ها پر است از انواع صحنه هاي خشن، قتل و تجاوز که در نهايت روحيه قهرمان پروري را به جامعه منتقل مي نمايد.
در چند سال پيش، پر فروش ترين فيلم آمريکايي جوان رنجوري را نشان مي داد که نه تنها زنان را مي کشت بلکه آنها را پوست ميکند. در تهران چند نوجوان از خانواده هاي متمول، به دنبال پخش سريال «تب سرد» از تلويزيون اقدام به ربودن پسري از يک خانواده ي ثروتمند کردند آنها پس از دستگيري اقرار کردند که تحت تأثير سريال تلويزيوني تب سرد دست به اين کار زدند و از اين طريق خواستند به هيجان برسند (همان منبع: 109).
نکته اي که در اين قسمت لازم به ذکر است اين ميباشد که بسياري از انديشمندان در زمينه هاي مختلف از جمله جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي از اهميت فزاينده فرهنگ چه به لحاظ گستره و چه به لحاظ قدرت و نفوذ تأثير گذاري اتفاق نظر دارند. شکلگيري مکتب بيرمنگام به رهبري استوارت هال و همچنين ايجاد مکتب انتقادي توسط هورکهايمر و آدورنو خود حاکي از اهميت و تأثيرگذاري فزاينده فرهنگ توسط رسانه هاي گروهي در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي مي باشد، لذا رسانه هاي گروهي تبديل به کارگزاراني شده اند که اهميت و تأثيرگذاري فرهنگ را به کرات افزايش داده اند که در سايه ي همين تغيیر و تحولات بوده است که کساني از عنوان دهکده ي جهاني و خشونت نمادين استفاده کرده اند. دهکده ي جهاني اشاره به اين دارد که در سايه رسانه هاي گروهي مرزها و فاصله هاي مکاني جغرافيايي ديگر مانعي در راه ارتباطات جهاني در زمينه هاي مختلف محسوب نمي شوند، همچنين رسانه هاي گروهي براي انتقال معاني و نمادها نيازي به استفاده از کاربرد زور و خشونت ندارند بلکه اين کار را به صورتي نرم و نامحسوس از طريق نمادهايي خاص انجام مي دهند که عمق تأثير گذاري آنها به مراتب شديدتر و پايدارتر مي باشد به اين خاطر بورديو از اين فرايند به عنوان خشونت نمادين نام مي برد.
(b پذيرش تنبيه بدني
83 درصد از 11000 دانشجوي امريکايي گزارش داده اند که در زمان کودکي به نوعي تنبيه بدني را تجربه کرده اند. (ستوده، 1386 : 109 ؛ موني، 1999، 120). يک تحقيق ملي نشان داده که 44 درصد از 807 مادري که داراي فرزندان 6 تا 9 ساله بوده اند يک هفته قبل از تحقيق آنان را تنبيه کردند و به طور ميانگين هفته اي يک يا دو بار آنها را مجازات کرده اند. (ساليوان، 2000 ، 128).
در بسياري از مواقع خانواده ها تنبيه بدني را روشي مناسب براي تربيتي فرزندان خود مي دانند. در چنين شرايطي خانواده ها براي تأثيرگذاشتن بر فرايند يادگيري فرزندانشان در زمينه هاي مختلف متوسل به خشونت مي شوند. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان و روان شناسان رشد کودک تنبيه بدني را اصلاً شيوه ي مناسبي براي تربيت نمي دانند.

(c نابرابري جنسيتي
همه گير شدن تصور برتري مردان بر زنان همواره اين باور را که مردان بايد در تمام زمينه ها از زنان برتر باشند، در نزد جامعه تقويت نموده به همين دليل همواره تلاش مي شود تا در امر ازدواج، تحصيلات، اموال، سن و حتي از نظر قد و اندام مرد از زن برتر باشد به همين دليل در بسياري از مناطق کشور ما زن و مرد ( زن و شوهر) نمي توانند در کنار هم راه بروند و زنان همواره بايد چند قدم پشت سر آقا راه بروند. اين تصور به همراه خود ذهنيتهاي ديگري را توليد کرد که از جمله آنها تسلط کامل مرد بر همه ي شئون زندگي است. حتي در حوزه تفکر و انديشه نيز مرد فرمانرواي مطلق خانه است و اجازه ي دخالت به سايرين از جمله همسرش را نمي دهد. آندرسون چنين نتيجه مي گيرد “مرداني که درآمد کمتري از همسرانشان دارند خشونت بيشتري را نسبت به آنان روا مي دارند زيرا مي خواهند نقش مردانگي خود را به رخ بکشند و تصوير قدرتمندي از خود بسازند” ( همان منبع: 110 ).
بنابراين مردان براي حفظ وجه اجتماعي و خانوادگي تصويري (ذهني و عملي) خشن از خود به نمايش مي گذارند و در بسياري از موارد تنبيه بدني زنان را حقي مسلم براي خود در نظر مي گيرند. البته اين ذهنيت برتري طلبانه گاهي اوقات تشديد کننده هم خواهد بود. در برخي موارد که زن ها ويژگي هاي برتري داشته باشند مردان براي جبران نقص به خشونت بيشتر متوسل مي گردد.
(d نگريستن به زنان و کودکان به عنوان جزئي از اموال
در بسياري از فرهنگ ها زنان و کودکان جزئي از اموال و دارايي همسران و پدران بوده و به همراه ساير اموال قابل انتقال مي باشند. حتي اگر چنين فرهنگي به صورت تفکر جنسي و خريد و فروش هم در جامعه اي جاري نباشد، نوع امتيازاتي که براي مرد قائل مي شوند حسي از مالکيت در مرد پديد مي آورد که مرد خود را حافظ و ضامن دفاع از منابع و مايملک خود ميداند.
مردان براي کنترل حريم خانواده از ورود غير و يا خروج اعضا خانواده از حريم خانواده جلوگيري نموده و در جهت حفاظت و صيانت از کيان و شرف و آبروي خانوادگي خود را محق مي دانند تا هر نوع ابزاري براي رسيدن به اهداف مد نظر استفاده نمايند. حتي اگر لازم باشد همسري را که به بي وفايي و خيانت مشکوک است به قتل برساند و اين از افتخارات مردي است که مايه بي آبرويي را از بين برده است. در برخي از کشورها نداشتن مهريه و يا جهيزيه ي کافي براي زن سرشکستگي است و زن را مي توان به خاطر نداشتن جهيزيه به قتل رساند.
در هندوستان در سال 1989 تعداد 25470 زن به دليل نداشتن جهيزيه کافي در اثر خودکشي جان خود را از دست دادند. مسئولان علت اين خودکشي را فقر مادي عنوان کرده اند. همچنان که از مطالب بالا پيداست داشتن روحيه ي مالکيت نسبت به فرزندان و زنان امري است که در آن رنگ و بوي فرهنگي به شدت آشکار مي باشد در حقيقت اين متن و بطن فرهنگي جامعه است که باعث مي شود حسي قدرتمند از پدرسالاري در مردان بوجود آيد و به قول رابرت کانل مردانگي هژمونيک باعث شده که مردان در سايه خصيصه ي مردانگي از امتيازات فراواني در جامعه برخوردار شوند.
2) عوامل اجتماعي
عوامل اجتماعي را در بهترين شکل آن هم نمي توان از خانواده جدا کرد چرا که بسياري از نيازها، خواسته هاي نهادهاي مختلف و از جمله خانواده از دل جامعه بيرون مي آيد. خانواده مراودات اجتماعي دارد، اقتصادش را در ارتباط با جامعه تأمين ميکند، در آيين ها، رسوم و سنت ها تابع جامعه است، داد وستد فکري و مالي با جامعه دارد، در آموزش و شغل با جامعه در ارتباط است و از همه مهمتر افراد خانواده در کنش متقابل با ساير افراد جامعه قرار دارند که آنها را متأثر از يکديگر مي نمايد. با اين وجود عوامل اجتماعي موثر بر بروز خشونت در خانواده را به شرح ذيل مي توان بر شمرد.
(a انزواي اجتماعي
هر چند تعريف انزواي اجتماعي کار ساده اي نيست و کمتر خانواده اي را مي توان يافت که به صورت کامل از جامعه منزوي شده باشد. اما دو شکل از انزوا که شکل عمومي تر و رايج تري دارند را مي توان اينگونه بيان کرد. نخست خانواده هايي که در اثر مهاجرت و جدا شدن از خانواده گسترده هم به شکل زندگي هسته اي و جديد خو نکرده اند و هم آن که هنوز در محيط زندگي نو به خوبي جا نيافتاده اند به عبارتي ديگر ساختارهاي ذهني و شناختي آنها به وضعيت زندگي جديد عادت نکرده است. دوم انزوايي که ممکن است در اثر برخي تمايزات فرهنگي و اجتماعي مانند باورهاي ديني، سياسي، مليتي و … اتفاق افتد، مانند خانواده هايي که به کشورهاي ديگر مهاجرت مي نمايند. در هر صورت فشارهاي رواني حاصل از اين انزواها مي تواند به بروز خشونت منجر شود.
(b عدم دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي
خانواده ها به دلايل مختلفي نمي توانند برخي يا تمام نيازهاي اجتماعي اعضاي خويش را فراهم سازند. فقر، بي توجهي، عدم آگاهي و… همه و همه از اين دسته عوامل هستند. گاهي اوقات برخي خانواده ها تنها به دليل عدم آگاهي، شناخت دقيق و درستي از تعريف نيازهاي بهداشتي و اجتماعي اعضاي خود ندارند.
بسياري از خانواده ها به دلايلي از جمله بي سوادي، فقر فرهنگي و غيره، تأمين بازي هاي فکري يا تفريح را براي کودکان لازم نمي دانند. در بسياري از مناطق جهان کودکان به ويژه دختران از حق تحصيل محرومند و زنان از خدمات بهداشتي ويژه اي که براي مادران باردار و … لازم است بي بهره مي باشند. که اين عامل هر چند به شکلي خفيف مي تواند در شکل گيري و ايجاد خشونت مؤثر باشد.

2-11) اعتياد
در ميان آسيب هاي اجتماعي که در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار مي گيرند اعتياد از اهميت ويژه اي برخوردار است، آسيب هاي ناشي از اين اپيدمي معاصر براي خانواده ها به مراتب عميق تر و خانمانسوز تر از عوامل ديگر بوده است. فردي با چهره اي شکسته، موهاي ژوليده، اندامي خميده که مدام در حالت چرت زدن است، آدمي که فقط براي مصرف و دود کردن زندگي مي کند. نه کاري بلد است و نه فايده اي براي جامعه و خانواده دارد. نه قابل اعتماد است و نه قابل اتکا و در نهايت روزي مي رسد که در اوج فلاکت و بي کسي در گوشه اي از درد و خماري خواهد مرد.
بديهي است نه خانواده و نه جوامع بشري از وجود بزه ها و کژ رفتاري ها در جامعه استقبال نمي کنند. اما برخي از کژ رفتاري ها ضمن اين که خود هنجارهاي جامعه را در مي نوردند بلکه همچنين موجب پيدايش ناهنجاري هاي فراوان ديگري خواهند شد. اعتياد از آن جمله است اعتياد معلول فرآيندي است که درون جامعه اتفاق مي افتد. اما زماني که اعتياد پديدار شد انواع ناهنجاري هاي ديگر را به همراه دارد. به راستي آيا شما حاضريد که در کارگاه صنعتي خود، مغازه خود، کلاس درس خود، منزل خود و … به يک معتاد کاري بدهيد؟ آيا به وي اعتماد خواهيد کرد تا پولي را براي شما جابه جا کند؟ آيا رفاقت فرزندتان با يک معتاد موجب آزردگي خاطر شما و رنجش شما نمي شود؟ آيا حاضريد با يک معتاد روابط خانوادگي داشته باشيد؟ آيا حاضريد با يک معتاد در خيابان دوستانه قدم بزنيد؟ چرا؟
بلاي خانمانسوز اعتياد که ديگر چهره اي جهاني پيدا کرده در گذر زمان و با عبور از فرهنگ ها و صافي هاي فراوان امروز به يک توافق جهاني رسيده که اعتياد را امري نامطلوب مي شمارند. نگاهي به تاريخ اعتياد (شايد در گذشته چنين نامي مطرح نبوده) و مصرف مواد مخدر بيانگر دو امر کاملاً واضح است:
نخست اين که مصرف موادي که به نام مواد مخدر مطرح هستند در جوامع مختلف با واکنش هاي متفاوت رو به رو بوده در طول تاريخ زندگي بشر همواره در سراسر عالم و در سراسر تاريخ ديدگاه هاي منفي نسبت به اين مواد موجود نبوده مثلاً در هند مصرف ماري جوانا و بنگ در طبقاتي خاص به حدي مصرف دارد که کاملاً عادي تلقي مي شود و حتي در برخي از مجالس عروسي نوعي نوشيدني به ميهمانان مي دهند که ترکيبي از ماري جوانا و شيره و آب ميوه مي باشد، در اين جشن ها حتي افراد مذهبي هم ذائقه ي خود را با نوشيدن اين نوشيدني ها شيرين مي کنند و اگر هم به مصرف اين نوع مواد عادت کنند جاه و جلال خود را از دست نخواهند داد چون اين کار از نظر مردم غير عادي نيست و اعتياد افراد مذهبي تنفر مردم را بر نمي انگيزد(فرجاد، 1372: 145). در قرن نوزدهم در آمريکا استفاده از مواد مخدر نوعي عادت تلقي مي شد ولي مردم به افراد معتاد با حالتي ترحم انگيز مي نگريستند. (فرجاد، 1372: 145).
در ايران نيز از گذشته هاي دور ترياک به عنوان دارويي قوي و معجزه گر استفاده مي شد. در اغلب مناطق روستايي که دسترسي به پزشک سخت بوده اغلب براي تخفيف دردهاي ناشي از بيماري ها يا براي آرام کردن و خواباندن کودکان از ترياک استفاده مي کردند. سابقه مصرف ترياک در ايران به دوران محمدبن زکرياي رازي در قرن سوم هجري بر مي گردد که وي براي بيماران خود استعمال ترياک را تجويز مي نمود (صديق سروستاني، 1383: 149). در نهايت به دليل کثرت استفاده، بدون آن که خود بدانند، به مواد مخدر (ترياک) معتاد مي شدند. البته آرام آرام با گسترش و توسعه آگاهي هاي جوامع علمي و پزشکي و گسترش يافتن اين آگاهي به سطح عمومي جامعه واکنش هاي اجتماعي و جهاني تقريباً يکدستي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، اشتغال زنان، ازدواج مجدد