منابع پایان نامه ارشد درباره مقررات ملی، سیستم دوگانه، مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد

دوگانه با مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی معرفی میکند. آییننامه (حداقل بارهای طراحی ساختمان و دیگر سازهها /انجمن مهندسان سازه آمریکا) میباشد، با کمک جدول 1-2-12 این آییننامه مقادیر ذیل را استخراج مینمایم.

جدول 3-1- تعیین R، Cd و ͦ از آییننامه (حداقل بارهای طراحی ساختمان و دیگر سازهها/انجمن مهندسان سازه آمریکا45)
) ͦ
Cd
R
نوع سیستم باربر جانبی

3
8
قاب خمشی ویژه
4

8
سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه و مهاربند واگرا

8
سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه و دیوار برشی فولادی ویژه

3-7-2- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازهها (I)
نسبت شتاب مبنای طرح براساس دستورالعمل 2800 ویرایش سوم 3/0 = A میباشد و با توجه به مسکونی بودن سازهها، سازهها در گروه 3 – ساختمانها با اهمیت متوسط قرار میگیرند و ضریب اهمیت I آنها برابر با 1 میباشد.
3-7-3- محاسبه زمان تناوب سازهها
محاسبه زمان تناوب سازهها براساس روابط تجربی آییننامه 2800 ایران صورت میگیرد که بیان میکند.
برای قاب خمشی فولادی
(3-1)
برای سایر سیستمها
(3-2)

جدول 3-2- زمان تناوب ساختمانهای مورد بررسی
سیستمهای دوگانه
قاب خمشی
تعداد طبقات
زمان تناوب سازه
تعداد طبقات
زمان تناوب سازه
1
114/0
1
182/0
2
192/0
2
307/0
3
260/0
3
416/0
4
322/0
4
516/0
5
381/0
5
610/0
از آنجا که زمان تناوب (T) کوچکتر از 7/0 ثانیه شد لذا مقدار نیروی Ft (نیروی شلاقی) صفر لحاظ میشود.

3-7-4- محاسبه ضریب بازتاب ساختمانها (B)
از دستورالعمل 2800 جدول شماره‌ی 3 داریم (برای نوع زمین 3 و خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد)
75/1 = S و 7/0 = Ts و 15/0 = T ͦ
برای سیستم قاب خمشی رابطه ذیل ارضاء میشود لذا داریم
Ts > زمان تناوب > T ͦ
برای محاسبهی ضریب بازتاب B براساس دستورالعمل 2800 داریم.
(3-3)
لذا 75/2 = 1 + 75/1 = B میباشد.
برای سیستمهای دوگانه و ساختمان 1 طبقه داریم.
Ts زمان تناوب ͦ
لذا برای محاسبهی ضریب بازتاب B براساس دستورالعمل 2800 داریم
(3-4)
پس میباشد.
برای سیستمهای دوگانه و ساختمانهای غیر از 1 طبقه داریم.
Ts زمان تناوب T ͦ
لذا برای محاسبهی ضریب بازتاب B براساس دستورالعمل 2800 مجدداً از رابطهی 4-3 استفاده میکنیم و B برابر است با 75/2 = 1+75/1 = 1+B = S میباشد.

3-7-5- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنشهای مجاز (y)
نکتهی بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که ضریب رفتار موجود در جدولهای آییننامه اِ.اس.سی.ای/اِس.ای.آی 7-0546 و اکثر آییننامههای معتبر ایالات متحده مطابق با روش اِل.آر.اف.دی (طراحی به روش حدنهایی) بوده و برای استفاده از روش اِ.اس.دی (طراحی به روش تنش مجاز) باید در ضریبی ضرب شود این ضریب براساس نحوهی برخورد آییننامههای طراحی با تنشهای طراحی (تنش تسلیم و تنش مجاز) تعیین میشود و مقدار این ضریب معمولاً در حدود 5/1 میباشد در آییننامه یو.بی.سی.9747 مقدار این ضریب 4/1 است. این ضریب براساس آییننامه اِ.آی.اِس.سی- اِ.اِس.دی به طریق زیر تخمین زده میشود.
(3-5)
در روابط فوق Z و S به ترتیب مدولهای پلاستیک و ارتجاعی مقطع هستند و ضریب به دلیل افزایش تنش مجاز در طراحی در برابر نیروهای زلزله است. نسبت که به آن ضریب شکل نیز گفته میشود در حدود 15/1 است لذا بنابراین ضریب رفتار حدنهایی و حد تنش مجاز به صورت مقابل ارتباط دارند.
(3-6)

3-7-6- اصلاح ضریب رفتار (R)
با توجه به بند 3-7-5 داریم.
2/11= 4/1 × 8 = 4/1 × R = R

3-7-7- تعیین ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادل
ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادل براساس دستورالعمل 2800 ایران برابر است با
(3-7)
برای قاب خمشی و سیستم دوگانه
فقط برای ساختمان 1 طبقه دوگانه

3-7-8- تعیین بارگذاریها
مشخصات بارگذاری فرض شده برای این تحقیق به شرح ذیل میباشد.
1- فرض میشود تیغههای داخلی سازهها دارای ضخامت 14 سانتیمتر میباشند و وزن واحد سطح آنها است و چون 150< 137 است براساس مبحث ششم مقررات ملی مجاز به پخش بار تیغهبندی به صورت گسترده میباشیم.
2- فرض میشود دیوارهای پیرامونی سازه (دیوارهای خارجی) دارای ضخامت 22 سانتیمتر میباشند و وزن واحد سطح آنها میباشد و چون 275 > 196 < 150 است برطبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مجاز به پخش بار تیغهبندی به صورت گسترده میباشیم، ولی باید اعضاء سازهای زیر این تیغهها کنترل موضعی گردند برای اجتناب از این امر از روش دقیق (اثر دادن بار تیغه در محل خود) استفاده میکنیم.
3- وزن واحد سطح سیستم تیرچه و بلوک برای طبقات فرض میشود.
4- وزن واحد سطح سیستم سقف تیرچه و بلوک برای بام فرض میشود.
5- وزن واحد سطح سیستم پله در حالت مایل و در حالت قائم فرض میشود.
6- بار برف براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان فرض میشود.
بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان از بین بار مرده و بار برف آن باری که اثرات مضر بیشتری بر سازه میگذارد انتخاب میشود.
7- براساس آییننامه 2800 در صورتی که وزن خرپشته 25% یا بیشتر از وزن بام باشد در محاسبات ارتفاع خرپشته نیز وارد میشود که فرض میشود در این پروژه این حالتها رخ ندهد.
8- فرض میشود سازهها فاقد آسانسور باشند.
9- بار زنده کف طبقات براساس مبحث ششم 200 دکا نیوتن بر مترمربع میباشد.
10- بار زنده بام براساس مبحث ششم 150 دکانیوتون بر مترمربع میباشد.
11- مطابق بند 6-2-2-3 مبحث ششم مقررات ملی بار تیغهها 100 کیلوگرم بر مترمربع فرض میشود.

شکل 3-4- نمونه ای از بارگذاری های انجام شده در نرم افزارهای سپ2000 و ایتبس

3-7-9- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمانها
فرض میشود مصالح به کار رفته در ساختمانها دارای شرایط و خصوصیات ذیل باشند.
1- مقاومت فشاری بتن برابر با 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع فرض میشود.
2- تنش جاری شدن آرماتورهای طولی برابر با 4000 = Fy کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (فولاد نوع 400S – 3A)
3- تنش جاری شدن آرماتورهای عرضی برابر با 3000 = Fys کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (فولاد نوع 300S – 2A)
4- جرم واحد حجم بتن برابر با 245 کیلوگرم بر مترمکعب فرض میشود.
5- وزن واحد حجم بتن برابر با 2400 کیلوگرم بر مترمکعب فرض میشود.
6- مدول الاستیسیته E بتن برابر با 109 × 2/2 کیلوگرم بر مترمربع فرض میشود.
7- ضریب پواسون بتن برابر با 2/0 = V فرض میشود.
8- نوع فولاد مصرفی در المانهای افقی و عمودی از نوع 37st با تسلیم 2400 = Fy کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش نهایی 3600 = Fu کیلوگرم بر سانتیمترمربع فرض میشود.
9- نوع فولاد مصرفی در دیوارهای برشی فولادی از نوع 36A با تنش تسلیم 36 = Fy کیپس و تنش نهایی 58 = Fu کیپس فرض میشود.
10- مدول الاستیسیته (ضریب ارتجاعی) مصالح فولادی E مساوی 1010×1/2 کیلوگرم بر مترمربع یا 105×05/2 نیوتون بر میلیمتر مربع فرض میشود.
11- ضریب پواسون مصالح فولادی برابر با 3/0 = V فرض میشود.

منحنی 3-1 منحنی تنش-کرنش مصالح مورد استفاده در تحقیق

3-7-10- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس
با توجه به ویژگیهای نرم افزار ایتبس، این نرم افزار وزن کلیه قسمتهای مدل شده در آن را به صورت اتوماتیک محاسبه میکند لذا با مدل کردن دال بتنی سقف و تیرچهها در نرم افزار باید مابقی وزن سقف در نرم افزار وارد شود که در این صورت میتوان مقادیر ذیل را به عنوان وزن کف طبقات و بام به نرم افزار معرفی کرد.
1- برای کف طبقات: 242 کیلوگرم بر مترمربع.
2- برای کف بام: 246 کیلوگرم بر مترمربع.

3-7-11- تعیین دستورالعملهای به کار رفته
1- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران.
2- ویرایش سوم دستورالعمل 2800 ایران.
3- آییننامه طراحی سازههای فولادی آمریکا- روش تنش مجاز ویرایش سال 2001.
4- آییننامه طراحی سازههای فولادی آمریکا- طرح لرزهای- ویرایش سال 2005.
5- آییننامهی بارگذاری آمریکا تحت عنوان حداقل بارهای لازم برای طراحی ساختمانها و دیگر سازهها – انجمن مهندسین سازه آمریکا ویرایش سال 2005.
6- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران.
7- آییننامه طراحی سازههای فولادی کانادا ویرایش سال 1997.
8- دستورالعمل کمیته مدیریت بحران آمریکا (فما)- 356.
9- دستورالعمل کمیته مدیریت بحران آمریکا (فما) – پروژه 440.
10- دستورالعمل کمیته تکنولوژیهای جدید آمریکا- 19.
11- دستورالعمل کمیته تکنولوژیهای جدید آمریکا- 40.
12- نشریه شمارهی 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.

3-7-12- طیف تعریفی
طیف تعریفی برای این تحقیق طیف طرح استاندارد آییننامه 2800 ایران میباشد، که با توجه به نوع زمین 3 و خطر نسبی زیاد از آییننامه استخراج میشود این طیف برای زلزله سطح خطر 1 (زلزله با دوره بازگشت 475 سال و احتمال وقوع 10% در 50 سال) تعریف شده است. با توجه به بند 6-7-2 و 6-1-2 مبحث ششم مقررات ملی نسبت میرایی 5% فرض میشود. برای محاسبه طیف طرح استاندارد 2800 برای این پروژه با توجه به اینکه داریم 75/1 = S و 7/0 = Ts و 15/0 = T ͦ لذا برای ساختمانهای 1 الی 5 طبقه داریم.

شکل 3-5- تعریف طیف طرح در نرم افزارهای سپ2000 و ایتبس

جدول 3-3- محاسبهی B برحسب T جهت طیف طرح استاندارد 2800
زمان تناوب T
ضریب بازتاب B
زمان تناوب T
ضریب بازتاب B
زمان تناوب T
ضریب بازتاب B
0/0
0000/1
7/1
5221/1
4/3
9588/0
1/0
1667/2
8/1
4652/1
5/3
9405/0
2/0
7500/2
9/1
4133/1
6/3
9230/0
3/0
7500/2
0/2
3658/1
7/3
9063/0
4/0
7500/2
1/2
3221/1
8/3
8903/0
5/0
7500/2
2/2
2817/1
9/3
8750/0
6/0
7500/2
3/2
2443/1
0/4
8604/0
7/0
7500/2
4/2
2095/1
1/4
8463/0
8/0
5158/2
5/2
1770/1
2/4
8328/0
9/0
3258/2
6/2
1466/1
3/4
8199/0
0/1
1680/2
7/2
1181/1
4/4
8074/0
1/1
0346/2
8/2
0913/1
5/4
7954/0
2/1
9199/1
9/2
0661/1
6/4
7838/0
3/1
8201/1
0/3
0423/1
7/4
7727/0
4/1
7324/1
1/3
0197/1
8/4
7619/0
5/1
6545/1
2/3
9984/0
9/4
7515/0
6/1
5848/1
3/3
9781/0
0/5
7415/0
محاسبه ضریب طیف جهت معرفی به نرم افزار ایتبس به شکل ذیل انجام میشود.
ضریب طیف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیستم دوگانه، ایالات متحده، مقررات ملی Next Entries پایان نامه با موضوع فیزیولوژی، سازمان ملل، آمریکای لاتین