منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، اقدامات منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها مي پردازد كه وزارت نيرو به عنوان مورد تحقيقاتي انتخاب شده است. در اين تحقیق مباحث به دو بخش تقسيم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازماني و مديريت فرهنگ سازماني عنوان مي شود و سپس تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر پياده سازي مسئوليت اجتماعي سازمان ها بررسي مي شود. در اين پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبيات تحقيق با استناد به مقالات و مدل هاي معتبر بررسي شده است، كه فهرست اوليه مربوط به معيارهاي فرهنگ سازماني از مدل بارون و گرينبر گ و معيارها مسئوليت اجتماعي سازمان ها از مدل دنيسونا ستفاده گرديد است و اصلاحات لازم در اين فهرست، از طريق انجام مصاحبه گروه كانون با كارشناسان و صاحبنظران شكل گرفت. همچنين برمبناي اين معيارها، پرسشنامه اي طراحي شد كه با استفاده از روش هاي آزمون تحليل واريانس فريدمن و آزمون دوجمله اي، فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. از يافته هاي اين تحقیق مي توان به اين نتيجه رسيد كه بين مولفه هاي فرهنگ سازمان و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان 5% ‹p همبستگي مثبت و بالايي وجود دارد و اينكه مدل ذهني كاركنان ، اصلي ترين مولفه موثر بر مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان مي باشد.

جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده
ردیف
پژوهشگران
عنوان پژوهش
سال
1
حاج کریمی و همکاران
شناسايى تاثیر اقدامات منابع انساني بر رفتار شهروندی كاركنان و با لحاظ نمودن تعهد سازماني به عنوان متغیر میانجی
1386
2
شمس و همکاران
نقش مزیت آفرینی نظام نگهداری منابع انسانی، اثرمیانجیگري احساس عدالت سازمانی را بر رابطه رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان
1389
3
درویشی و همکاران
تبیین جایگاه سرمایه فکری در ارتباط میان وظائف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
1390
4
جوادین و فراحی
اثر بخش ترین اقدامات منابع انسانی در سازمان های موفق
1390
5
مشبکی و شجاعی
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها
1389
6
برومند و رنجبری
بررسی اقدامات منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید نقش مدیریت دانش
1388
7
بو سینی و کازلاسکایت
بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و نتایج عملکردی آنهادر کشور لیتوانی
2012
8
کاری و کرین
تأثیر اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد
2003
9
لارسن و فوس
بررسی تأثیرات اقدامات جدید مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری شرکت ها
2003

چارچوب نظری تحقیق
هر تحقیق به یک چارچوب نظری نیاز دارد، بر مبنای چارچوب نظری متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در پاسخ و حل مساله تحقیق نقش دارند شناسایی می شوند و این عوامل بر فرضیه سازی و آزمون آنها کمک می کند. لذا چاچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته ها ،توصیف شده و کامل بین متغیرهای است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع فراهم آمده است(خاکی،1387،ص163).
این تحقیق به بررسی رابطه میان سیاست های رسمی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و تأیید عملکردهای مدیریت منابع انسانی که به مسئولیت پذیری اجتماعی متصل است و به نتایج عملکردی می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت شامل صورت وضعیت های مکتوب و غیر مکتوب که دارای ابعاد صورت وضعیت متنوع، کد اخلاقی و ارزش شرکت می باشد و عملکرد مدیریت منابع انسانی شامل استخدام و بکارگیری مسئولانه و پیشرفت شغلی، و نتایج عملکردی شامل : غیبت از کار و چرخش کاری، نتایج مربوط به منابع انسانی می باشد و سطح بهره وری، کیفیت خدمات، میزان نوآوری، موضوعات محیط زیست مربوط به نتایج سازمانی است. این مدل بر گرفته از متدلوژی کرانت بر اساس اصلاحات مایرهوفر و بریونستر (2005) گرفته شده است.(Buciuniene &Kazlauskaite, 2012)

نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق(Buciuniene &Kazlauskaite,2012)

3-1- مقدمه
يكي از مهمترين جنبههاي تحقيق علمي، متدلوژي آن است. بدون متدلوژي تحقيق، نتايج بررسي و تحليل هاي مربوطه، معتبر وقابل تعميم نخواهد بود. از اينرو متدلوژي تحقيق از جمله معيارهاي رايج جهت ارزيابي تحقيقات علمي، تلقي ميگردد. تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مسئله اي خاص که به يک راه حل نياز دارد توصيف کرد و شامل گام هايي است که طراحي وپيگيري مي شوند تا پاسخ هايي براي مسئله ي مورد علاقه ما در محيط کاري به دست آيد. مجموعه فرآيندي را که سعي مي کنيم توسط آن مشکلات را حل کنيم تحقيق مي نامند . تحقيق مستلزم يک رشته فعاليت هايي است که به درستي انديشيده شده اند و با دقت به اجرا در مي آيند و در نهايت اين امکان را براي ما فراهم مي آورند که بدانيم مشکلات سازماني را چگونه بايد حل کرد يا دست کم به حداقل رسانيد . از اين رو تحقيق در بردارنده فرايندهاي جستجو ، بررسي و آزمايش است . (سکاران،1390،ص 13-14).
در اين فصل از پايان نامه اطلاعات لازم در خصوص روش اجراي تحقيق ، جامعه آماري و نمونهها، روش گردآوري داده ها ،ابزار گرد آوري داده ها ،روش نمونه گير ي وبرآورد حجم نمونه ،روايي و پايايي ابزار تحقيق ،که تحقيق را در جهت رسيدن به اهداف تحقيق و آزمون فرضيه ها کمک مي کند ، توضيح داده مي شود.
3-2-روش تحقيق
تحقيق از نظر روش شناسي عبارت است از كاربرد روشهاي علمي در حل يك مسئله يا پاسخگويي به يك سؤال . تحقيق به عنوان يك فرآيند پژوهشي ، فعاليتي منظم است كه در درست ترين شكل خود واجد دو شرط است : 1- كنترل دقيق ، شرطي كه مانع تأثير مانع عوامل نامربوط و مزاحم مي شود . 2- نمونه گيري صحيح ، شرطي كه يافته هاي پژوهشي را قابل بسط و تعميم مي سازد.(‌دلاور،1391،ص 30). اين تحقيق از نظر هدف در سطح تحقيقات کاربردي قرار دارد در محيط طبيعي يعني جايي که وقايع به طور معمول روي مي دهد ، استفاده مي گردد و همراه با حداقل دخالت محقق صورت مي گيرد و تحقيق حاضر ميداني است.از نوع روش جزء تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد .

3-3- جامعه58 و نمونه آماری59
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران،اوما،1388ص294). جامعه آماری این پژوهش شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی به تعداد 300 شرکت می باشد.
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدند. به عبارت دیگر ، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند (همان منبع،ص295). نمونه آماری این پژوهش به تعداد 124 تا از شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی که بصورت تصادفی ساده و از طریق فرمول جامعه محدود محاسبه شده است.

n=(Z_(a/2)^2.S_X^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_(a/2)^2.S_X^2))
n= حجم نمونه
= اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات ، علاوه اینکه از منابع متعددی می توان استفاده نمود ، روش های مختلفی نیز وجود دارد که با توجه به نوع و هدف تحقیق ، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه آماری انتخاب می شوند. بطور کلی در این پژوهش روشهای جمع آوری اطلاعات شامل: مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی می باشد.
3-4-1-مطالعات کتابخانه ای:
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع ، از منابع کتابخانه ای ، مقالات ، کتابهای مورد نیاز و شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده شده است.
3-4-2- تحقیقات میدانی :
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالبا” مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند. به هنگامی که پژوهشگر دقیقا می داند در پی چیست و چگونه باید متغیر های خود را اندازه گیری کند پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود ، زیرا اطلاعات از نظر وقت ، نیرو و هزینه به طور کارآمدتری به دست می آید(سکاران ،اوما،1390،ص260)
روش جمع آوري داده ها در اين تحقيق به شکل ميداني بوده است . همچنين در اين تحقيق ابزارهاي گرد آوري داده ها پرسشنامه، بصورت بسته و در چهار بخش استفاده شده و پرسشنامه ها بين مديران عامل و مديران منابع انساني شركتها توزيع گرديده است(در اكثر شركتها به دليل تعداد نيروها، مديران عامل امورات مربوط به منابع انساني را نيز خود انجام مي دهند ). سؤالات این پرسشنامه شامل 27 گویه می باشد. در بخش اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی و در بخش دوم تعداد 8 سؤال، از سؤال 1تا8 مربوط به اقدامات منابع انسانی بر گرفته از مقاله بوسینین و کازلاسکایت(2012) ، بخش سوم تعداد 10 سؤال،از سؤال9-17 مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی برگرفته از تحقیق جرمی گیلبرت(2010) و بخش چهارم تعداد 9 سؤال،از سؤال 18تا 27 مربوط به نتایج عملکرد بر گرفته از مقاله بوسینین و کازلاسکایت(2012) می باشد.که برای پاسخ به سؤالات از طیف لیکرت استفاده گردیده است.

جدول 3-1- سؤالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد و شاخص ها

ابعاد
شاخص ها
سؤالات

اقدامات منابع انسانی
– جذب کارکنان از طریق نظام استخدام و گزینش
– برخورداری از نظام آموزش و توسعه کارآمد
– فرایند استخدام و گزینش کارآمد
– استخدام کارکنانی که برخوردار از تناسب خوب شغل
– نظام پرداخت سالم
– نظام پاداش سالم
– فراهم کردن محیط کاری ایمن
– نظام بهداشت خوب سازمان
1- 8

مسئولیت اجتماعی شرکتها
– رویه خاص در پاسخگویی به شکایت مشتری
– موفقیت اصلی در بالابردن میزان سود
– کوشش در پایین آودن هزینه های عملیات
– آگاهی کافی مدیران از قوانین مناسب
– تبعیت از دستوراعمل اصلی
– پیروی اعضای شرکت از استانداردهای حرفه ای
– تصدیق شرکت بعنوان یک شرکت قابل اعتماد
– بیطرفی برای همکاران و شرکای تجاری از فرآیند ارزیابی کارکنان
– رویه محرمانه برای کارکنان در بداخلاقی شان در محیط کار
– فراهم آوردن اطلاعات از افراد و کارکنان برای مشتری بطور کامل و دقیق
9- 17

نتایج عملکرد
– حفظ مشتریان اصلی شرکت و تکرار خرید
– ویژگی های ارائه شده در کالاها پوشش دهنده
– بهبود هزینه های فرایندهای داخلی شرکت مانند تولید، مدیریت نیروی انسانی
– فرهنگ بهبود مستمر در حال گسترش در سطوح مختلف شرکت
– خلق منابع جدید برای افزایش درآمد
– نسبت¬های مالی در حال بهبود یا حداقل ثابت
– نظارت و کنترل بهره وری کارکنان
– طرح کاهش مقدار انرژی و اتلاف مواد در شرکت
– بهبودکیفیت محصولات بطور مکرر
18- 27

3-5- روایی60 و پایایی61 ابزار گردآوری اطلاعات
3-5-1- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد(خاکی ،1388،ص244). روشهای متعددی برای تعیین اعتبار اندازه گیری وجود دارد . در این پژوهش از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.اعتبار محتوای یک آزمون معمولا” توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران،1380،ص 171) که در این پژوهش هم به جهت آزمون روایی از نظرات جمعی از اساتید و صاحبنظران استفاده گردید و روایی آن تایید گردید.
3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی به این موضوع می پردازد که ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را می سنجد. یا به عبارت دیگر ابزار سنجش در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، رفتار شهروندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، مسئولیت پذیری، اقدامات منابع انسانی