منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

را در راه دوستي خدا به خوي شان و يتيمان و فقيران و رهگذران و گدايان بدهد … و زكات مال به مستحق بدهد».
همچنين در سوره نسا ء آيه 36 آمده است : «نسبت به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و همسايه خويش، بيگانه و دوستان موافق و رهگذران و بندگان زيردست، در حق همه نيكي كنيد».
2-3-11-4- برخورد درست با زمين
پروردگار متعال در رابطه با استفاده از نعمت هاي پروردگار در زمين در سوره اعراف در آيه 74 مي فرمايد : «و به ياد آوريد… در زمين به شما جاي مناسب داد، در دشت هاي آن براي خود كاخ هايي ساختيد… پس نعمت هاي خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد برنداريد».
يا در سوره يس ، آيه 55 مي فرمايد : «بدانيد كه در حقيقت آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خداست. بدانيد كه در حقيقت وعده خدا حق است ولي بيشتر آنان نمي دانند».
پروردگار متعال در سوره بقره در آيه 11 درخصوص فساد نكردن در زمين مي فرمايد : و چون به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد، مي گويند ما خود اصلاح گريم».
2-3-11-5- حقوق مردم
پروردگار متعال در رابطه با رعايت حقوق مردم در قرآن به كرات تأكيد فرموده است. از جمله مي توان به سوره هود آيه 85 اشاره نمود : «واي قوم من !پيمانه و ترازو را به عدل و داد، تمام دهيد و حقوق مردم را كم مدهيد و در زمين به فساد سر برمداريد».
در سوره بقره آيه 267 مي فرمايد : «از آنچه براي شما از زمين برآورده ايم، انفاق كنيد و در پي ناپاك نرويد كه از آن انفاق كنيد، در حالي كه آن را اگر به خودتان مي دادند جز با چشم پوشي و بي ميلي نسبت به آن نمي نگريستيد».
پروردگار در سوره نسا در آيه 4 تأكيد نموده است كه حق زنان را به درستي بدهيد و علامه طباطبايي در ترجمه خود در الميزان آورده است : «و اموال يتيمان را پس از بلوغ به آنان بازگردانيد و اموال بد خود را با اموال مرغوب آنان تبديل ننماييد».
2-3-11-6- كمك و مساعدت به مستمندان و اقشار ضعيف
درباره نوع و ميزان كمك و مساعدت به مستمندان و اقشار ضعيف جامعه، خداوند خطاب به رسول گرامي اسلام مي فرمايد : «و نيز سؤال كنند تو را كه چه در راه خدا انفاق كنند؟ جواب ده آنچه زايد بر ضروري زندگاني است. خدا بدين روشني آيات خود را براي شما بيان مي كند، باشد كه تفكر و عقل به كار بنديد» (بقره، 219).
و نيز «از مال خود در راه خدا انفاق كنيد، ليكن نه به حد اسراف و خود را در مهلكه و خطر درنيفكنيد»
2-3-11-7- ويژگي هاي مؤمن
پروردگار متعال همچنين در سوره فرقان آيه 68 ويژگي هاي مؤمن را چنين برمي شمارد : كساني كه موفق شدند انفاق نه اسراف نمايند و نه تفريط و راهي ميان اين دو كه عادلانه است انتخاب مي كنند».
همچنين در سوره بقره در آيه 265 مي فرمايد : «حكايت آنان كه در راه خشنودي خدا انفاق مي نمايند و با كمال اطمينان خاطر، دل به لطف خدا شاد دارند، مانند بوستاني است بر بلندي، كه باران زيادي بر آن ببارد
و حاصلي دو چندان كه منتظرند، دهد… و خدا به كار نيكوكاران بصير و آگاه است»(نیکومرام، فیض آبادی، 1392، صص 84-81).
2-3-12- موانع اجراي مسئوليت اجتماعي سازمان
مديران امروز بايد علاوه بر مهارت هاي فني، اداري و انساني به مهارت اداره مسائل اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و محيطي نيز مجهز بوده و مسائل جامعه را جزء اهداف سازماني خود در نظر بگيرند .
توجه به مسائل اجتماعي مستلزم ايجاد ساختارهاي لازم در سازمان و پايه گذاري فرهنگ جامعه دوستي و كل نگري است. ايجاد باور و اعتقاد به مسئوليت اجتماعي، سنگ بناي مديريت مسائل عمومي است. در راه تحقق مسئوليت اجتماعي سازمان ها، مديران با راهي ناهموار مواجه اند و مشكلاتي را در مقابل دارند كه بايد آمادگي رويارويي با آنها را داشته باشند.
يكي از مشكلات عمده، عدم توجه به محيط رقابتي در جهان امروز است. اگر سازمان ها منابع خود را صرف تحقق اهداف مسئوليت هاي اجتماعي و انساني كنند، به طور حتم در صحنه رقابت، آسيب هاي شديدي خواهند خورد و ممكن است اين امر به حذف آنها منجر شود. البته اگر همه سازمان ها مسئوليت اجتماعي و انساني را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، اين مسئله پيش نخواهد آمد. اما هيچ تضميني در مورد همكاري همه سازمان ها وجود ندارد. بدين ترتيب اولين مشكل تعارض حاصل از رقابت هاي اقتصادي در مقابل توجهات اجتماعي و انساني است.
مسئله ديگر در اين زمينه، ماهيت اختصاصي مسئوليت اجتماعي و انساني است. اصولاً سازمان ها بر اساس تقسيم بندي هاي تخصصي ايجاد شده اند و هركدام در يك زمينه خاص تخصص و تجربه دارند، درحالي كه
مسئوليت هاي اجتماعي و انساني نياز به تخصص هاي ديگري در عرصه هاي خارج از تخصص سازمان ها دارند. به كلامي واضح تر، سازمان ها براي آنكه بتوانند جايگاه خود را در جامعه حفظ كرده يا بهبود بخشند؛ به نحوي كه باعث ادامه بقاي آنها و موفقيت شان در كار شود، لازم است به مسئوليت اجتماعي توجه لازم داشته باشند. اگر سازمان ها به مسئوليت اجتماعي خود عمل نكنند، دولت با اتخاذ تصميمات و تصويب قوانين، به نحوي سازمان ها را مجبور مي كند كه به اين مهم عمل كنند؛ در حالي كه اگر سازمان ها خود به اين وظيفه اجتماعي داوطلبانه عمل كنند، نياز به كنترل نبوده و كار آنها موجب مي شود تا در ميان جامعه، از چهره مطلوبي برخوردار شوند.
اصولاً، در جوامع بشري، رفتارهاي گروهي و حتي رفتارهاي فردي، روي افراد و گروه هاي مختلف داخل جامعه تأثير مي گذارد و هر چه فرد يا گروه از توانايي و قدرت بيشتري برخوردار باشد، دامنه تأثير آن روي جامعه بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، سازمان به هر نحوي كه عمل كند، عملكردش روي جامعه تأثير مي گذارد و اين تأثير، چه خوب و چه بد، به خود سازمان باز مي گردد(براتلو، 1386، صص 96-95).

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
1- در تحقیقی که توسط بو سینی و کازلاسکایت در سال 2012 با هدف بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و نتایج عملکردی آنهادر کشور لیتوانی انجام شد. تحقیقات بر روی 119 شرکت متوسط تا بزرگ در لیتوانی صورت گرفت . یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که 1/78 درصد از سازمان های پاسخگو ، استراتژی منابع انسانی رابه صورت کتبی یا غیر کتبی دارا می باشند و تنها 8/38درصد دارای صورت وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکت بوده اند ، اما بیش از نیمی از سازمان های پاسخگو دارای یک کد اخلاقی ، صورت وضعیت شرکت صورت وضعیت های مختلف دیگر بوده اند. نتایج نشان داد که رابطه میان HRM ,CSR و نتایج عملکردی وجود دارد و سازمان ها با مدیریت انسانی توسعه یافته تر یعنی در جایی که HRM به عنوان یک ایفاگر نقش استراتژیکی عمل می کند و عملکرد های منابع انسانی را ارزیابی می نماید.
2- در تحقیقی که توسط کاری و کرین در سال 2003 از دیدگاه مطالعه موردی برای شناسایی تأثیر اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی شامل مدیریت عملکرد، استخدام و انتخاب، تعامل کارکنان و توسعه مسیر شغلی بر افزایش تسهیم دانش در سازمان استفاده کردند. آن ها پیشنهاد کردند که اقدامات مدیریت منابع انسانی می تواند تسهیم دانش در سازمانی با ساختار و فرهنگ سازمانی مبتنی بر وظیفه را بهبود دهد.
3- لارسن و فوس در سال 2003 تحقیقی را با هدف بررسی تأثیرات اقدامات جدید مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری شرکت ها انجام دادند .در بخش های مختلف، 9 متغیر مدیریت منابع انسانی را شامل گروه های کاری میان رشته ای ، چرخه های کیفیت ، سیستم های جمع آوری پیشنهادهای کارکنان، چرخش شغلی برنامه ریزی شده ، تفویض مسئولیت 5، ادغام وظایف، پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش داخلی و خارجی شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ها نشان داد که عملکرد نوآوری چهار بخش تولیدی و یک بخش مخابراتی با اکثر 9 متغیر مدیریت منابع انسانی در ارتباط است.
4- در تحقیقی که توسط حاج کریمی و همکاران در سال 1386 با هدف شناسايى تاثیر اقدامات منابع انساني بر رفتار شهروندی كاركنان و با لحاظ نمودن تعهدسازماني به عنوان متغیر میانجی يا واسطه انجام شده است. بدين منظور پرسشنامه هاي براي سنجش اين متغيرها طراحي شده و پس از اطمینان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاييدي، در ميان كاركنان رده تخصصی بانك ملت توزیع شد.نتایج تحقيق حاضر نشان داد كه اقدامات منابع انساني بر رفتارشهروندي كاركنان تاثیر مثبتی دارد. از بين اقدامات منابع انساني( يعني توانمندسازي، توسعه شایستگی، عدالت رويه اي و تسهيم اطلاعات) بيشترين تاثیر را بر رفتار شهروندی داشته است. همچنین اقدامات منابع انساني، طبق مدل تحلیل مسیر، مي تواند از طر يق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی تاثيرگذارد. در پايان جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق تقويت اقدامات منابع انسان پیشنهاداتی براي مديران منابع انساني ارائه شده است)حاج کریمی و همکاران،1386 ).
5- در تحقیقی که توسط شمس و همکاران در سال 1389 صورت گرفت این پژوهش با آگاهی نسبت به نقش مزیت آفرینی نظام نگهداری منابع انسانی، اثرمیانجیگري احساس عدالت سازمانی را بر رابطه رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در یک سازمان دولتی مورد مطالعه قرار میدهد. در تبیین این روابط، سه فرضیه تدوین شد و طی آزمون میدانی مورد تأیید قرار گرفت؛ هم چنین با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر ، ضریب اثر مستقیم و اثر کلی و نیز جهت اثر گذاري متغیر هاي تحقیق بر یکدیگر تعیین شد(.شمس احمر و همکاران ،1389).
6- تحقیقی توسط برومند و رنجبری در سال 1388 باهدف بررسی اقدامات منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید نقش مدیریت دانش انجام گرفت.نتایج این مقاله نشان می دهد که اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طو ر مثبتی با عملکرد نوآوری مرتبط است. هم چنین اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد .اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی برای انگیزش تمایل کارکنان به منظور کسب، تسهیم و کاربرد دانش درسازمان ها مفید و سودمند هستند. اقدامات راهبردی مناسب مدیریت منابع انسانی می تواند توسعه محیط سازمانی کمک کننده به فعالیت های مدیریت دانش را حمایت و ارتقاء دهد. هم چنین ظرفیت مدیریت دانش در ابعاد کسب،تسهیم و کاربرد، کمک مثبت زیادی به عملکرد نوآوری سازمان می کند. ظرفیت مدیریت دانش بر رابطه بین اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری نیز تأثیر می گذارد.
7- تحقیقی توسط جوادین و فراحی در سال 1390 با موضوع اثر بخش ترین اقدامات منابع انسانی در سازمان های موفق انجام گرفت.این مطالعه در میان 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.یافته های پژوهش رویکرد جهان شمول را تأیید کرده است و نتایج نشان داد که در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی که استراتژی تسهیل سازی در مدیریت منابع انسانی را به کار گرفته اند و اقدامات خاصی را برای منابع انسانی خویش برنامه ریزی کرده اند،عملکرد مطلوب تری را نشان می دهند.
8- تحقیقی توسط درویشی و همکاران در سال 1390 با هدف تبیین جایگاه سرمایه فکری در ارتباط میان وظائف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در قالب یک مدل است.جامعه آماری این تحقیق ،شرکت مال نفت ایران و نمونه آماری شامل 156 مدیر میانی و عالی بود که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند.برای بررسی مؤلفه های تحقیق و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق، حاکی از آن است که فعالیت های مدیریت منابع انسانی از طریق سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر معنادار است. در مدل برازش شده این تحقیق، ارزیابی عملکرد،انتخاب و استخدام ، بیش ترین بار عاملی را در فعالیت های مدیریت منابع انسانی به خود اختصاص داده و در بین سرمایه های فکری، سرمایه ساختاری،بیش ترین بار عاملی را در مجموعه سرمایه دارا می باشد.
9- تحقیقی توسط مشبکی و شجاعی در سال 1389 صورت گرفت.اين پژوهش به بررسي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی، رشد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، اقدامات منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی