منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، کارشناسی ارشد، ارتباطات سازمانی، مدیریت سوانح

دانلود پایان نامه ارشد

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه فرضيه تحقيق رد نميشود. فرضيه تحقيق : ارتباطات اثر بخش موجب افزايش بهره‌وري نيروي انساني ميشود. در ضمن از فرضيه‌هاي فرعي ميتوان دريافت كه وجود بازخور در فرآيند ارتباطي موجب ارتباطات اثر بخش ميشود و ارتباطات اثربخش موجب افزايش رضايت شغلي ميگردد. همچنين يك رابطه معكوس بين بيماري ارتباطي و اثربخشي ارتباطات وجود دارد. بنظر ميرسد براي غني‌تر شدن اين يافته‌ها نياز به تحقيقات گسترده‌تري باشد.
تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت بحران در ایران
– دکتر طبرسا (82-1381)، در یک تحقیقی در زمینه مدیریت بحران، به تبیین شاخصهای مدیریت حوادث با رویکرد پیشگیری از وقوع بحران پرداخت. در این تحقیق که بر اساس مطالعه میدانی در طی سالهای 82-1381درکشور انجام شده است،شاخصهای پیشگیری از وقوع بحران معرفی گردیده است. جامع اماری این تحقیق متشکل از مدیران و کارشناسان حوادث و سوانح در سازمان امداد و نجات و همچنین معاونین عملیات امداد ونجات در استانهای کشور و افراد صاحبنظر در مدیریت بحران بود. اهم شاخصهای بذست امده برای پیشگیری از بحران عبارتند از: میزان سرمایگذاری در زیر ساختهای عملیاتی برا پیشگیری از وقوع بحران، سرانه آموزشهای مربوط به پیشگیری از بحران بر حسسب نفر-ساعت، سرانه پژوهش های مربوط به پیشگیری از بحران، قوانین و مقررات مناسب برای پیشگیری از بحران، ایجاد و تقویت فرهنگ ایمنی برای پیشگیری از بحران و تامین به موقع اعتبارات لازم برای جلوگیری از بحران.
– در تحقیقی دیگر دکتر پور عزت، طراحی بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحرانهای طبیعی و اجتماعی مورد بررسی قرار قرار داده است؛ در این پزوهش یک طرح کلی از سیستم مناسب برای مدیریت بحران، با استفاده از نمودار جریان اطلاعات ارائه گردیده است؛این پژوهش پس از وقوع زلزله بم در این شهر انجام شده است.
– ضیایی (1380)، تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران ؛ استاد راهنما ربانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،؛ در این تحقیق سه نوع بحران مهم از میان بحرانهای که به طور ناگهانی ظهور کرده و در صورت تاخیر حتی به مقدار ناچیز در تامین منابع مورد نیاز آنها، باعث خسارت فراوان بر محیط خود می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است؛این سه نوع بحران عبارتند از : بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی، بحرانهای نظامی و بحرانهای صنعتی. برای هریک از این بحرانها، مدلهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی مناسب به منظور تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع و انتقال منابع به نقاط بحرانی در حداقل زمان ممکن ارائه شده است. همه مدل های پیشنهادی فوق با استفاده از پارامتر های قطعی بنا نهاده شده است و دلیل آن ماهیت منحصر به فرد و ریسک ناپذیری شرایط بحرانی است . چراکه در شرایط بحرانی ، استفاده از برنامه ریزیها و پارامترهای احتمالی و تحمل ریسک حتی به مقدار ناچیز، ممکن است موجب وارد شدن خسارتهای جبران ناپذیر بر محیطی شود که به عنوان بستر وقوع بحران در نظر گرفته می شود. در هنگام استفاده از مدل ها در مسائل واقعی پیشنهاد شده است که مقدار دقیق پارامترها در مدلها ، قبل از وقوع بحرانهای که احتمال وقوع آنها وجود دارد،تعیین شده و در دوره های زمانی معینی بهنگام شوند.
– علیدوستی(1371)،کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله،پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما دکتر مهرگان، قلمرو این تحقیق زلزله1369 شمال کشور بوده و روش آن به صورت کتابخانه ای و اطلاعات تاریخی و میدانی است. این تحقیق بر دو فرض مبتنی است:1- برنامه ریزی جهت مقابله با بحران ناشی از زلزله و ایجاد آمادگی در مردم و مسئولین ، موجب کاهش خسارت و بازگشت سریع به وضعیت عادی می گردد.2- سازماندهی مناسب برای اداره بحران ناشی از زلزله و بسیج امکانات، از اتلاف منابع پیشگیری نموده و سرعت امداد و بازگشت به وضعیت عادی را افزایش می دهد؛
این تحقیق تاثیرات بر انسان، زیستگاه و جامعه را مورد بررسی قرارداده و سپس به تحلیل بحران و مدیریت بحران از جنبه های نظری می پردازد . در این تحقیق ضمن معرفی سازمانهای مسئول در قبال زلزله در نقاط مختلف کشور، یک سیستم جامع برای مدیریت سوانح پیشنهاد می شود که شامل سطوح مختلف سازمان و شرح وظایف، مسئولیتها و و اختیارات سازمانهای مرتبط می باشد؛ در ادامه نیز سازمان مدیریت بحران در قالب یک سیستم جامع مدیریت سوانح کشور جهت انجام پنج دسته فعالیت شامل تحقیقات، کاهش اثرات، آمادگی،جبران و بهره برداریارائه گردیده است.
– خدادای دهکردی(1374)، از ابتداي پيدايش نفت فوران ملازم با حفاري يا توليد از چاه بوده است و هر چند گاهي شعله‌هاي سركش يك چاه فوران كرده خسارات جبران‌ناپذيري را بر جوامع صنعتي تحميل كرده است . با پيشرفت تكنولوژي حفاري و نصب شيرآلات با فشار بالا و رعايت دستورالعملهاي ايمني حوادث صنعتي كاهش پيدا كرده ولي هيچگاه به صفر نرسيده، علاوه بر آن برخوردهاي نظامي نيز باعث فوران‌هاي زيادي شده كه در دهه اخير فوران چاههاي دهلران – 3، 4 و 5 و به آتش كشيده شدن 730 حلقه چاه كويت نمونه‌اي از اين دست است . تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه پس از هر فوران تا مدتي مهار آن بحث روز بوده ولي با كنترل اوضاع و با گذشت مدت زمان كوتاهي فراموش شده و از ذهن‌ها محو و آرشيوها محبوس مي‌گردد و ديگر بار همه غافلگير مورد بعدي مي‌شوند تا مجددا شعله‌هاي سركش يك چاه امكانات انساني و اقتصادي را نسوزاند، كسي به فكر برنامه‌ريزي در اين رابطه نمي‌افتد همچنين در نزديك به صد سال كشف و توليد نفت هيچ تحقيق آكادميكي در رابطه با اين نوع بحران تهيه نشده است . اين تحقيق تلاشي است با نيت كاهش اثرات مخرب فوران چاههاي گاز و نفت نشات گرفته از تجربيات گرانقدري كه در طول عمر صنعت نفت ايران و بخصوص تجربيات ارزشمندي كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي در رابطه با مهار چاهها گچساران – 58 دهلران – 3، 4، 5 و 20 چاه كويت و همچنين چاه استثنائي – 50 اهواز حاصل شدهاست . ناگفته پيداست كه اين كوشش اولين قدم در اين راستا مي‌باشد اميد آن مي‌رود كه رهروان ديگري در اين مسير و جوانب مختلف آن قدمهاي مؤثرتري بردارند.
– دهشیری(1384)، در اين تحقيق در صدد پاسخگويي به اين سؤال است که نهادها و ابزارهاي اتحاديه اروپا چه تأثيري بر توانمندي آن در مديريت بحران هاي بين المللي داشته است ، بويژه آنکه اتحاديه اروپا در هزاره سوم تلاش هاي گسترده اي در حوزه مديريت بحران انجام داده و اين برنامه در قلب سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه اروپا قرار گرفته است . فرضيه اين پژوهش آن است که نهادها و ابزارهاي اتحاديه اروپا باعث افزايش توانمندي آن در مديريت بحران هاي بين المللي شده است . در فصل اول ضمن بررسي مفهومي بحران ، موضوعاتي از قبيل ؛ تعريف بحران ، منازعه ، انواع بحران و ويژگي هاي آن ، بحران سياست خارجي ، بحران بين المللي ، مديريت بحران ، انواع مديريت بحران ، فنون و تکنيک هاي آن ، مداخله نيروي ثالث ؛ کشورها و سازمان ها و همچنين به بررسي و تحليل بحران در چارچوب نظريه هاي سيستمي و تصميم گيري پرداخته شده است . در فصل دوم ، نهادها و ابزارهاي مديريت بحران اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گرفته است ؛ در بخش اول به نقش ارکان اتحاديه در مديريت بحران ؛ جايگاه مديريت بحران در نظام بين الملل و اتحاديه اروپا ، اجزاء و ساختار تصميم گيري اتحاديه ، نهادهاي مؤثر اتحاديه در مديريت بحران ، نقش سياست خارجي و امنيتي مشترک در مديريت بحران ، در بخش دوم به ابزارهاي غيرنظامي و نظامي مديريت بحران اتحاديه اروپا ؛ ابزارهاي مدني ، ابزارهاي سياسي ، ابزار هاي اقتصادي ، ابزارهاي منفي مديريت غيرنظامي بحران اتحاديه ، ابزارهاي نظامي مديريت بحران اتحاديه ، و در بخش سوم به همکاري اتحاديه با ساير سازمان هاي بين المللي در حوزه مديريت بحران پرداخته شده است . در فصل سوم تحقيق ، عمليات مديريت بحران اتحاديه اروپا و نقش نهادها و ابزارهاي مؤثر آن در مديريت بحران هاي بوسني و هرزگوين ، مقدونيه و کُنگو بررسي شده است و در پايان نتيجه گيري و جمع بندي تحقيق آمده است . با توجه به اينکه اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو ، از توان و نفوذ بالاي سياسي و ديپلماتيک ، اقتصادي و نظامي در جهان برخوردار مي باشند و با توجه به حضور فعال و مؤثر اتحاديه در سازمان هاي مختلف بين المللي بويژه در شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه همچنين با ايجاد نهادها و ابزارهاي جديد ، تقويت توانمندي هاي مديريت بحران خويش ، انجام عمليات مختلف نظامي و غيرنظامي و تدوين برنامه هاي گسترده در حوزه مديريت نظامي و غيرنظامي بحران ، نشان داده که عزم جدي براي ايفاي نقش فعال و منحصر به فرد در اين زمينه دارد. اين فعاليت ها تأثيرات زيادي به لحاظ بُعد داخلي و خارجي، براي اتحاديه به دنبال داشته است . حال با توجه به نکات فوق ، به نظر مي رسد اتحاديه اروپا توانمندي خويش را در حوزه مديريت بحران با بهره گيري از ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري ، ارتقاء بخشيده و به تنهايي يا در فرآيند تعامل با ناتو قادر است ، نقش فعال و منحصر به فرد غيرنظامي و حتي نظامي خويش را در مديريت بحران هاي منطقه اي و بين المللي به منصّه ظهور برساند .

بخش چهارم: نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران
در طول یک بحران ، ارتباطات اساس هر اندیشه و عملی هستند. در چنین شرایط وحشت انگیزی، اکثر ارتباطات، متناقض و برخی نادرست هستند. بعضی سازمان ها و انسان ها به دلیل ترس، اطلاعات را مخفی می کنند. این نوع فشار تجمعی و ترس، ارتباطات را کاهش می دهد. علاوه بر این افراد اغلب از شرایط منفی متنفر هستند و در نتیجه موارد اطلاعاتی اندکی وجود دارند که باعث گمراهی بیشتر می شوند(شو مینگ چو، 2005)32.
در موقعیت های بحرانی افزایش قابل توجهی در حجم و سرعت ارتباطات از مقامات بالا به پایین و از رده های پایین به بالا وجود دارد؛ تشریفات وقت گیر کنار گذاشته می شوند و مقامات با رده بالا با کارمندان سطح پایین، مستقیما ارتباط برقرار می کنند(کاش و دارلینگ، 1998)
بسیاری از مسائل و بحران ها منجر به صدمه مادی جدی می شوند. مقدار صدمه غیر مادی به صورت زیادی به برخورد سازمان در طول بحران بستگی دارد. یک ارتباط دقیق و مناسب همیشه آسیب اجتماعی را کاهش داده و اطمینان افراد بویژه پرسنل سازمان را حفظ می کند. ارتباط نادرست در مورد یک بحران یا موضوع، می تواند در بخشهای مختلف سازمانی ایجاد شک و تردید نماید. تصویری که با تلاش و کوشش فراوان در طی سالها بوجود آمده است، می تواند در طی چند ساعت به کلی از بین برود(کوستر و نورتون، 2004).
ارتباطات سازمانی مناسب به ارائه اطلاعات مناسب، صحیح، کامل، سریع و بهنگام منجر شود. باتوجه به اینکه اطلاعات در مدیریت بحران نقش مهم و برجسته ای را بازی می کند، مهمترین افدامات برای مواجهه شدن با یک بحران ، استفاده موثر از ارتباطات است. دریافت اطلاعات صحیح، مربوط و بهنگام از عملیاتی که در موسسه انجام می گیرد مراحل کنترل بازخور فعالیت ها را ممکن ساخته و باعث اتخاذ تصمیماتی مناسب توسط مدیران می شود برخی مواقع، سازمان ها به دلایلی ، نسبت به ایجاد ارتباط بی میل هستند؛ از جمله این دلایل عبارتنداز(ایبید،2003):
هنوز همه حقایق کشف نشده اند؛
تمایل برای جلوگیری از وحشت؛
فقدان سخنگوی مناسب؛
ترس از جریمه های قانونی؛
ترس از فاش شدن اطلعات محرمانه؛
یا عدم تجربه.
تحقیقات نشان می دهد که عدم استفاده صحیح از اطلاعات و فقدان ارتباط موثر میان تصمیم گیرندگان ومجریان در واحد های بزرگ و کوچک، از موثرترین علل ناکامی واحدها در کنترل بحران و کاهش لطمات آن است(شو مینگ چو، 2005).
اطلاعات قبل از بروز بحران ها و حین آن ها کارکرد هایی دارند که به طور خلاصه میتوان موارد زیر را نام برد(نظری، 1386):
تدبیر و تحدید بحران ها تنها از طریق شناخت نظم ویژه، منطق و قانون مندی خاص هر بحران میسر است. از آنجا که هر بحرانی دارای ویژگیهای خاص خود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، ارتباطات سازمانی، مدیران و کارکنان، اولویت بندی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سلامت روان، نگرش مذهبی، ضریب همبستگی، سلامت روانی