منابع پایان نامه ارشد درباره مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

52 کشور با حق شر های متنوع این کنوانسیون را تصویب کرده اند
ه ) پیش نویس کنوانسیون جامع در موضوع تروریسم بین المللی ، 2006
مرکز مطالعات منع تکثیر تسلیحات ( CNS ) طی گزارشی که در 8 نوامبر 2006 تهیه کرد با بررسی سوابق کنوانسیون های قبلی ، گام های نخستین را برای تدوین پیش نویس کنوانسیون جامعی در موضوع تروریسم برداشته است .
یکی از ویژگی های مستمر مباحث تروریسم در مجمع عمومی به عنوان یک مسئله کلی ، عدم توافق دولت های عضو با تعاریف معمول از واژه های ” تروریسم ” ، ” اعمال تروریستی ” و ” تروریسم بین المللی ” بوده است . حتی اعلامیه راهکارهای حذف تروریسم بین المللی قطعنامه 60/49 مجمع عمومی تروریسم را در مقوله اعمال کیفری در سه زمینه قرار می دهد :
1- تاکید مجدد دولت های عضو ملل متحد به طور جدی بر محکومیت قطعی تمام اعمال، روش ها و رویه های تروریستی به عنوان موضوعی کیفری و غیر قابل توجیه، در هر جایی و بوسیله هر کسی که آن را مرتکب می شود، شامل کسانی که روابط دوستانه میان دولت ها را به خطر می اندازند و کسانی که یکپارچگی و امنیت دولت ها را تهدید می کنند.
2- تأیید آنکه اعمال، روش ها و رویه های تروریستی، نقص فاحش اهداف و اصول ملل متحد به شمار می روند. آنها ممکن است تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی باشند و روابط دوستانه میان دولت ها را به خطر می اندازند، همچنین مانع همکاری بین المللی شوند و درصدد نقض حقوق بشر، آزادی های اساسی و مبانی دموکراتیک جامعه هستند.
3- تکرار آنکه اعمال کیفری که در جهت ایجاد وضعیت وحشت در جامعه، بوسیله گروهی از افراد یا اشخاص خاصی به منظور اهداف سیاسی صورت گیرند در هر شرایطی غیر قابل توجیه هستند؛ علی رغم هر ملاحظه سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و غیره که برای توجیه آنها داشته باشند. (مصفا و طاهرخانی، 1390)

نمودار : تقابل تشکیلاتی سازمان ملل متحد با تروریسم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، تعهد سازمانی