منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، ضرب المثل، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

د در زمینه رابطه تغییر قیمت و حجم مبادلات پاسخ میدهد لیکن جهت ایجاد یک مدل کامل برای رابطه حجم مبادلات و تغییر قیمت سهام می بایست تحقیقات بیشتری صورت بگیرد و رابطه دو متغیر در فاصله های زمانی متفاوت و با استفاده از شاخص های زمانی همگن کننده و با انتخاب مقیاس های زمانی دیگر (نظیر هفته و ماه) آزمون شود تا بتوان در حالت کلی نسبت به وجود رابطه قضاوت کرد و هم چنین بتوان با طراحی یک مدل با استفاده از معاملات گذشته یک سهام راجع به معاملات آینده آن قضاوت نمود
در این فصل ابتدا يافته ها و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج قبلی انجام شده عنوان گردیده، سپس پیشنهادات حاصل از این تحقیق و پیشنهادات برای پژوهش های آینده مطرح مي شود و در انتها محدوديت تحقيق ذكر گرديده است.

2-5- نتيجه گيري بر اساس فرضيات تحقيق
ضرب المثل معروف زیر در بازار بورس آمریکا (وال استریت) وجود دارد:
“این حجم معاملات است که تغییرات قیمت ها را به وجود می آورد”.
در پایان نامه حاضر وجود این ضرب المثل در بازار بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است. این ضرب المثل که نشان دهنده ی ارتباط همزمان بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت می باشد به خوبی در بازار بورس اوراق بهادار تهران نتیجه داده است .
برای انجام آزمون های فوق، متغیر قیمت به دو متغیر «قدرمطلق تغییر قیمت امروز» و «قدرمطلق تغییر قیمت فردا» تقسیم شد. متغیر حجم معاملات نیز به دو متغیر «تعداد دفعات معامله» و «تعداد سهام معامله شده» تقسیم گردید و شش فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین این متغیرها تدوین گردید که يافته هاي حاصل از آزمون این فرضیات در شرکت های موجود در پرمعامله ترین گروه های حاضر در بورس به شرح ذیل است:
تعداد دفعات معامله سهام در هر روز با تعداد سهام معامله شده در آن روز همبستگی مثبت دارد. . یعنی با افزایش تعداد دفعات معامله، تعداد سهام معامله شده نیز افزایش می یابد. از فرضیه فوق می توان استنباط کرد که اکثر معاملات در سازمان بورس اوراق بهادار توسط معامله گران خرده پا انجام و در نتیجه تعداد کمی از معاملات در سطح عمده انجام می پذیرد. نتیجه ی دیگری که می توان در نظر قرار داد این است که برای خرید تعداد زیادی سهام باید عرضه کنندگان بیشتری را هدف قرار داده و با آنها وارد معامله شد.
قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله ی روز مورد نظر رابطه دارد. این بدان معناست که در فاصله زمانی یک روز تعداد دفعات معامله می تواند معیار مناسبی جهت پیش بینی قیمت سهام باشد و سهامداران و معامله گران به این معیار جهت تغییر میزان عرضه و تقاضای خود توجه می کنند.
قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد دفعات معامله ي روز مورد نظر همبستگی مثبت دارد. به عبارت دیگر هرچه بخواهیم تغییر قیمت سهام طی یک روز کا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، عرضه و تقاضا Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازار سهام، سود سهام، اقتصاد خرد