منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، آزمون فرضیه، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

تعطیل تقویمی که سازمان بورس اوراق بهادار در آن روزها تعطیل بوده و معامله ای صورت نگرفته بود، حذف گردید. سپس اطلاعات مربوط به تمام روزهایی که سهام شرکت مورد نظر در آن روزها معامله شده بود از فایل اکسل مربوط به همان شرکت به ردیف های متناظر آن تاریخ در فایل اکسل آماده شده جهت تحقیق انتقال یافت. از آنجا که در روزهایی که معامله ای انجام نگرفته بود تغییر قیمتی هم وجود نداشت لذا در این موارد از قیمت آخرین روز معامله شده ی قبلی استفاده گردید.

جدول 1-4: لیست شرکت های حاضر در صنایع پرمعامله (نمونه آماری تحقیق
نام صنعت: وسايل نقليه موتوري، تريلرو نيم تريلر
نام صنعت: ساخت فلزات اساسي
نام صنعت: واسطه گريهاي مالي به جز تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي
آهنگری تراکتور
آلومتک
بانک اقتصاد نوین
الکتریک خودرو
آلومراد
بانک پارسیان
ایران خودرو دیزل
آلومینیوم ابران
بانک کارآفرین
ایران خودرو
تجهیزات سدید
سرمایه گذاری ملت
پارس خودرو
سپنتا
سرمایه گذاری آتیه دماوند
چرخشگر
سرمایه گذاری توکا فولاد
سرمایه گذاری صنعت و معدن
رادیاتور ایران
صنعتی سپاهان
سرمایه گذاری بوعلی
ریخته گری تراکتور
فرآوری مواد معدنی
سرمایه گذاری بهمن
رینگ سازی مشهد
فروسیلیس ایران
سرمایه گذاری توسعه صنعتی
زامیاد
فرومولیبدن کرمان
سرمایه گذاری توسعه ملی
سازه پویش
فولاد امیرکبیر
سرمایه گذاری سپه
سایپا
فولاد کاویان
سرمایه گذاری صنعت بیمه
سایپا آذین
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری گروه بهشهر
سایپا دیزل
کالسیمین
سرمایه گذاری ملی
سرمایه گذاری ایران خودرو
گروه صنعتی سدید
سرمایه گذاری نیرو
سرمایه گذاری رنا
لوله و ماشین سازی
لیزینگ رایان سایپا
صنایع ریخته گری
مس باهنر
لیزینگ صنعت و ممعدن
فنرسازی خاور
ملی سرب و روی
لیزینگ خودرو غدیر
فنرسازی زر
ملی صنایع مس ایران
لیزینگ ایران
قطعات اتومبیل
نورد آلومینیوم

کاربراتور ایران
نورد قطعات فولادی

کمک فنر ایندامین

گروه بهمن

لنت ترمز

محور خودرو

محورسازان

موتورسازان تراکتور

مهرکام پارس

نصیر ماشین

نیرو محرکه

پس از انتقال اطلاعات کلیه شرکت های مورد نظر نمونه ی آماری تحقیق به فایل اکسل مورد نظر، لازم بود تا تغییراتی در این فایل ها جهت تعیین متغیرهای تحقیق صورت گیرد، لذا ستون های مربوط به متغیرها ایجاد و اطلاعات لازم با استفاده از فرمول های اکسل تهیه گردید. نمونه ی فایل اکسل آماده شده در نمودار شماره 4-1آمده است.
در ادامه ی کار نیز با توجه به اینکه قیمت سهام شرکت ها و تعداد سهام صادره ی آن ها پس از هر مجمع عادی یا فوق العاده ممکن است تغییراتی داشته باشد که این تغییرات، می تواند نتایج ما را مخدوش کند و همچنین به دلیل اینکه قبل از برگزاری مجمع عادی ، معامله ی سهام شرکت مورد نظر به مدت چند روز متوقف و حجم مبادلات شرکت ها در آن روزها صفر است و بالطبع تغییر قیمتی نیز وجود ندارد، بنابراین این ارقام نیز در نتایج تحقیق ما موثر است. بدین لحاظ لازم است تا اطلاعات مربوط به هر شرکت به فواصل زمانی بین دو مجمع تفکیک شود تا عوامل فوق الذکر نتایج تحقیق ما را مخدوش نکند.
پس از انجام این مورد بر روی فایل های اکسل 70 شرکت، مجموعاٌ تعداد 238 نمونه آماری حاصل گردید که هرکدام از آن ها شامل اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق در فاصله زمانی بین دو مجمع بودند و هر یک از این صفحه های اطلاعاتی با اضافه کردن سال مجمع به نام شرکت، نامگذاری شدند. سپس با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل آزمون های تحقیق در سطح کل بوده است لذا اطلاعات کلیه فایل های اکسل فوق جهت انجام آزمون های آماری به صورت متوالی به یک فایل اکسل شامل اطلاعات تمامی 238 نمونه آماری منتقل گردید تا بتوان نتایج آزمون ها را برای حالت کلی (شامل 70 شرکت) استخراج کرد. هم چنین برای استخراج نتایج به تفکیک هر یک از صنایع حاضر در نمونه آماری نیز یک فایل اکسل برای هر کدام از صنایع فوق شامل اطلاعات شرکتهای حاضر در همان صنعت تهیه گردید.

نمودار 1-4 نمونه ی فایل اکسل آماده سازی متغیرهای تحقیق

پس از آماده شدن نمونه های آماری، آزمون های آماری بر روی این نمونه ها انجام پذیرفت که نتایج آن به تفکیک هر فرضیه و نیز به تفکیک صنعت در نتایج آزمون ها آمده است.
نرم افزارهایی که جهت تخمین آزمون ها به کار برده شده عبارت است از Excell Microsoft و Spss. لازم به ذکر است آزمون های انجام شده برای حالت کلی (3 صنعت) و نتایج حاصل از آن در فصل چهارم ذکر گردیده و برای تفکیک آن به هر کدام از این 3 صنعت نیز نتایج آن در این فصل و آزمون های انجام شده بر روی اطلاعات هر صنعت در بخش ضمائم آمده است.

4-4- آزمون فرضیات
در ذیل آزمون فرضیات به تفکیک فرضیه پژوهشی، فرضیه آماری، آزمون های انجام شده و نتیجه آزمون آمده است. نتيجه هر فرضيه نيز در حالت کلی و نیز به تفكيك هر صنعت در جدول نتيجه تحقيق آن فرضيه ذكر شده است.

1-4-4 آزمون فرضیه اول
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : تعداد دفعات معامله هر روز با تعداد سهام معامله شده درآن روز همبستگی مثبت ندارد.
فرضیه یک : تعداد دفعات معامله هر روز با تعداد سهام معامله شده درآن روز همبستگی مثبت دارد.
فرضیه آماری
H0 : ρ ≤ 0
H1 : ρ 0
آزمون های انجام شده
چدول 2-4آماره هاي توصيفي فرضیه اول

 
ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TDM
 45.4284
 176.25906
 46760
TSM
 453111.5
8394373.36 
 46760

چدول 3-4 همبستگی فرضیه اول

 
TDM
TSM
همبستگي پيرسون TDM
1.000
0.185
TSM
0.185
1.000
سطح معني داري TDM

0.000
TSM
0.000

تعداد نمونه TDM
46760
46760
TSM
46760
46760

برای بررسی نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.

جدول 4-4 تحليل واريانس فرضیه اول

منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
5E+007
49636273.3
1654.192
0 .000
خطا
46758
1E+009
30006.364

كل
46759
1E+009

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تعداد دفعات معامله و x تعداد سهام معامله شده می باشد.
جدول5-4 ضرائب فرضیه اول
مدل

ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
43.67
0.802

54.435
0 .000
TSM
3.9E-06
0.000
0.185
40.672
0 .000

نتیجه آزمون فرضيه اول
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، بنابراین بین تعداد دفعات معامله شده در هر روز و تعداد سهام معامله شده در آن روز رابطه هم جهت وجود دارد. یعنی با افزایش تعداد دفعات معامله، تعداد سهام معامله شده نیز افزایش می یابد. از فرضیه فوق می توان استنباط کرد که اکثر معاملات در سازمان بورس اوراق بهادار توسط معامله گران خرده پا انجام مي شود و در نتیجه تعداد کمی از معاملات در سطح عمده انجام می پذیرد. نتیجه ی دیگری که می توان در نظر قرار داد این است که برای خرید تعداد زیادی سهام باید عرضه کنندگان بیشتری را هدف قرار داده و با آنها وارد معامله شد.

2-4-4- آزمون فرضیه دوم
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله ی روز مورد نظر رابطه ندارد.
فرضیه یک : قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله ی روز مورد نظر رابطه دارد.

فرضیه آماری
H0 : ρ = 0
H1 : ρ ≠ 0
آزمون های انجام شده
جدول 6-4آماره هاي توصيفي فرضیه دوم
آماره هاي توصيفي
 
ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TDM
 45.4284
 176.25906
 46760
GHTF
11.4374
45.70180
 46760

جدول 7-4 همبستگی فرضیه دوم

TDM
GHTF
همبستگي پيرسون TDM
1.000
0.091
GHTF
0.091
1.000
سطح معني داري TDM

0.000
GHTF
0.000

برای بررسی نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر تعداد دفعات معامله و قدرمطلق تغییر قیمت فردا از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.

جدول 8-4 جدول تحليل واريانس فرضیه دوم
منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
1E+007
12113278.8
393.175
0.000
خطا
46758
1E+009
30808.858

كل
46759
1E+009

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تعداد دفعات معامله و x قدرمطلق تغییر قیمت فردا می باشد.

جدول 9-4 جدول ضرائب فرضیه دوم
مدل
ضرائب استاندارد نشده
ضرائب استاندارد شده
t محاسبه شده

سطح معنی داری

B
خطاي استاندارد
بتا

ضریب ثابت
41.400
0.837

49.478
0 .000
GHTF
0.352
0 .018
0.091
19.829
0 .000

نتیجه آزمون فرضيه دوم
با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده در سطح كل (به شرح فوق) و نيز در سطح هر كدام از سه صنعت (به شرح پيوست)، این فرضیه هم در سطح كل و هم در سطح هر كدام از صنايع مدنظر تحقيق مورد پذیرش قرار می گیرد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد و تعداد دفعات معامله در هر روز رابطه وجود داشته و در اکثر موارد این دو متغیر مستقل از یکدیگر عمل نمی کنند. این بدان معناست که در فاصله زمانی یک روز تعداد دفعات معامله می تواند معیار مناسبی جهت پیش بینی قیمت سهام باشد و سهامداران و معامله گران به این معیار جهت تغییر میزان عرضه و تقاضای خود توجه می کنند.
3-4-4- آزمون فرضیه سوم
فرضیه پژوهشی
فرضیه صفر : قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد دفعات روز مورد نظر همبستگی مثبت ندارد.
فرضیه یک : قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد دفعات روز مورد نظر همبستگی مثبت دارد.
فرضیه آماری
H0 : ρ ≤ 0
H1 : ρ 0
آزمون های انجام شده
جدول 10-4 آماره هاي توصيفي فرضیه سوم

ميانگين
انحراف معيار
تعداد نمونه
TDM
45.4284
176.25906
46760
GHTE
11.4374
45.70180
46760

جدول 11-4 همبستگی فرضیه سوم

TDM
GHTE
همبستگي پيرسون TDM
1.000
0.129
GHTE
0.129
1.000
سطح معني داري TDM

0.000
GHTE
0.000

تعداد نمونه TDM
46760
46760
GHTE
46760
46760

برای بررسی نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر تعداد دفعات معامله و قدرمطلق تغییر قیمت امروز از رگرسیون استفاده شده است که با توجه به آزمون های انجام شده رگرسیون خطی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جدول ANOVA به صورت زیر است.

جدول 12-4 جدول تحليل واريانس فرضیه سوم

منشأ پراكندگي
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربعات
F محاسبه شده
Pv محاسبه شده
رگرسيون
1
E+0072
24059517.9
787.459
0.000
خطا
46758
1E+009
30553.367

كل
46759
1E+009

مدل بالا خطی بودن رگرسیون را تأیید می کند و معادله رگرسیونی به صورت زیر است.

که در آن y تعداد دفعات معامله و x قدرمطلق تغییر قیمت امروز می باشد.

جدول

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، متغیر مستقل، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، سطح معنی داری، رگرسیون خطی