منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، متغیر مستقل، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت) استخراج کرد. هم چنین برای استخراج نتایج به تفکیک هر یک از صنایع حاضر در نمونه آماری نیز یک فایل اکسل برای هر کدام از صنایع فوق شامل اطلاعات شرکت های حاضر در همان صنعت تهیه گردید.

6-3- ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری مورد استفاده در تحقيق حاضر استفاده از اسناد و مدارک بوده است. براي گرد آوري اطلاعات مربوط به ادبيات نظري از مقالات، کتب، تحقیقات، مطالعات و پایان نامه های انجام شده در این زمینه (که از طریق کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی گردآوری شده اند)، استفاده شده است.
هم چنین اطلاعات مورد نياز آزمون های آماری تحقيق نیز از پايگاههاي الكترونيكي و بانك هاي اطلاعاتي سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردیده اند..

7-3- روش جمع آوری داده ها
در رابطه با ادبیات موضوع و مبانی تئوریک آن، اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای (شامل کتب و مجلات خارجی و داخلی و پایان نامه های تحقیقاتی) و نیز جستجو در پایگاه های علمی معتبر جمع آوری گردید و در این رابطه سعی شد تا مفاهیم و مبانی تئوریک تا حد امکان جامع و تلخیص شده باشد.
اطلاعات آماری مورد نیاز تحقیق نیز از پایگاه های الکترونیکی سازمان بورس و نیز شرکت بورس اوراق بهادار تهران، سیستم های ره آورد نوین و تدبیر پرداز و نیز گزارش های انتشار یافته توسط سازمان بورس تهیه گردید.
8-3- متغیرهای تحقیق
متغیرها مقدار عددی ویژگی ها و کیفیت های اندازه گیری شده هستند که برای بررسی روابط فیمابین آن ویژگی ها و کیفیت ها به کار میروند.جهت انجام مراحل تحقیق حاضر متغیرهایی به شرح ذیل تعریف شده اند:
حجم معاملات: حجم معاملات عبارت است از حجم ریالی یا مقداری سهامی که در یک دوره از زمان دادوستد می شود، به عبارت کامل تر حجمی از سهام که در یک دوره مشخص، مالکیت آن تغییر می کند. حجم معاملات هم چنین می تواند به عنوان تعداد خریدار و یا تعداد دفعات یک معامله در یک دوره از زمان نیز تعریف شود.
تعداد دفعات معامله: تعداد دفعات معامله عبارتست از تعداد دفعاتی که سهام یک شرکت در یک فاصله زمانی مشخص در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد دفعات معامله هر روز در این تحقیق به وسیله نماد TDM نمایش داده شده است.
تعداد سهام معامله شده: حجم مبادلات سهام عبارتست از تعداد سهامی که در یک فاصله زمانی مشخص در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد. با توجه به اینکه فاصله زمانی مورد نظر این تحقیق یک روز است لذا حجم مبادلات سهام عبارتست از تعداد سهام یک شرکت که در یک روز فعال بورس مورد معامله قرار می گیرد. حجم مبادلات هر روز در این تحقیق با نمادTSM نشان داده شده است.
قیمت سهام: منظور از قیمت سهام در این تحقیق آخرین قیمت سهام در هر روز کاری سازمان بورس است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این تحقیق بررسی واکنش های عمومی معامله گران و سرمایه گذاران است و آخرین قیمت هر سهم توسط روزنامه ها و رسانه های عمومی به اطلاع می رسد لذا از آخرین قیمت سهام جهت تحقیق استفاده شده است. قیمت سهام هر روز در این تحقیق با نماد Pt مشخص شده است.
تغییر قیمت سهام: تغییر قیمت سهام عبارتست از افزایش یا کاهش قیمت سهام در یک فاصله زمانی مشخص که در اینجا یک روز است. بنابراین تغییر قیمت هر سهم در یک روز عبارت است از تغییر آخرین قیمت هر سهم در هر روز نسبت به آخرین قیمت همان سهم در روز قبل از آن. بنابراین در صورتی که قیمت سهامی طی یک روز کاهش یابد مقدار عددی این تغییر قیمت منفی خواهد بود و در صورتی که قیمت سهام افزایش یابد مقدار عددی این تغییر قیمت مثبت خواهد بود. تغییر قیمت سهام با نماد 〖∆P〗_t مشخص شده و نماد ریاضی نحوه محاسبه آن به شرح ذیل است :
〖∆P〗_t = Pt – P t-1
قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل: از آن جا که ما در تعدادی از فرضیه های این تحقیق فقط به مقدار تغییر قیمت سهام صرف نظر از افزایش و کاهش قیمت (مثبت یا منفی بودن تغییر قیمت) توجه داریم. لذا از قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل استفاده می نماییم. این متغیر را میتوان تغییر قیمت سهام امروز نیز نامید. قدر مطلق تغییر قیمت سهام امروز با نماد |〖∆P〗_t | مشخص شده و به شکل زیر محاسبه می شود :
|〖∆P〗_t |= |Pt – P t-1|
قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد: این متغیر را میتوان تغییر قیمت سهام فردا نیز نامید. یعنی اگر روز t را در نظر بگیریم تغییر قیمت سهام فردا عبارتست از|Pt+1 – P t| . قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد نیز با نماد |〖∆P〗_(t+1) | نشان داده می شود و به شکل زیر محاسبه می گردد:
|Pt+1 – P t| = |〖∆P〗_(t+1) |
تفکیک متغیرهای تغییر قیمت به امروز و فردا از این جهت مهم است که شاید ما اطلاعات راجع به امروز را داریم و می خواهیم نسبت به وقایع فردا تصمیم بگیریم، یا این که می خواهیم تأثیر وقایع را به طور همزمان بررسی کنیم، یعنی اینکه بدانیم تغییر قیمت امروز ناشی از چه عوامل و محرک هایی است.
در تحقیق حاضر سعی گردیده رابطه بین حجم معاملات سهام و قیمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران بررسی گردد. متغیر حجم معاملات یکی از معیارهای اصلی در تحلیل های تکنیکال می باشد که به همراه قیمت می تواند تصویر کاملی از روندهای بازار را برای تحلیل گران نمایان سازد. بالطبع توجه به روند قیمت ها فارغ از تغییرات حجم معاملات که روحیه وجو بازار را مشخص می کند می تواند به استنباط های غلطی منجر شود و تغییرات قیمت ها در صورتی معنادار است که با تغییرات قابل توجه حجم همراه باشد.
متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارند، به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) متغیر مستقل: متغیری است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخابمی شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب ) متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود. در مطالعه همبستگی، به دلیل آن که وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، لذا آن را متغیر تابع یا وابسته می نامیم.
در تحقیق حاضر حجم معاملات سهام را به عنوان “متغیر مستقل” و قیمت سهام را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را از جنبه های مشروح در مدل تحلیلی(نمودار 3-1) مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
اطلاعات جمع آوری شده ارقام و مشخصاتی هستند که گرچه با خود معانی مجردی می آورند اما معانی به مدد کیفیت ها استغنا می یابند. این کیفیت ها در قالب زبان آمار و احتمالات نمودار می شوند و با یافته هایی حاصل از آزمون تجربی، بار اطلاعاتی معنی دار و گویاتری به آن می بخشند.
تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخش هاي تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند.
در اين فصل مطالبي راجع به نحوه ي آماده سازي داده ها جهت آزمون آماري، آزمون فرضيات شش گانه شامل فرضيه پژوهشي، فرضيه آماري، آزمون هاي انجام شده، نتايج آزمون و جدول وضعيت تأييد فرضيات در حالت كلي آمده است.

2-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق حاضر از نوع تحقیق همبستگی یا همخوانی است. در روش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و در صورت وجود ، اندازه آن چقدر است. هدف از این مطالعه ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مسئله مرتبط هستند ارزیابی می کند. این تحقیق صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند. (خاکی،1384،ص78)1.
تحقیق همبستگی روابط احتمالی بین متغیرها را بررسی میکند و قصد بررسی اثر متغیرها را ندارد. نحوه توصیف روابط متغیرها در تحقیق همبستگی، در مقایسه با سایر انواع تحقیقات، کاملاً متفاوت است. تحقیق همبستگی درجه ی ارتباط دو یا چند متغیر کمی را، با استفاده از ضریب همبستگی توصیف می کند. (حسن زاده،1386،ص79)1.
نکته قابل ذکر این است که وقتی ضریب همبستگی را به عنوان معیاری برای رابطه به کار می بریم باید مراقب باشیم از امکان تأثیر یک متغیر پنهانی بر هر یک از متغیرهای تحت بررسی اجتناب کنیم.
در این تحقیق شرایط رونق و رکود بازار سهام می تواند به عنوان یک متغیر پنهانی بر هر دو متغیر این تحقیق تأثیر بگذارد، به همین دلیل در انتخاب قلمرو زمانی تلاش شده تا دوره های رونق و رکود بورس مورد آزمون قرار بگیرد.
برای سنجش همبستگی فوق در تحقیق حاضر، پس از جمع آوری داده ها و تفکیک و مرتب سازی آن ها در نرم افزار Excel ، با انجام برخی محاسبات، متغیرهای مدنظر تحقیق آماده گردید. پس از آماده شدن نمونه های آماری، آزمون های آماری بر روی این نمونه ها انجام پذیرفت که نتایج آن به تفکیک هر فرضیه و نیز به تفکیک صنعت در نتایج آزمون ها آمده است.
نرم افزارهایی که جهت تخمین آزمون ها به کار برده شده عبارت است از Excell Microsoft و Spss. لازم به ذکر است آزمون های انجام شده برای حالت کلی (3 صنعت) و نتایج حاصل از آن در فصل چهارم ذکر گردیده و برای تفکیک آن به هر کدام از این 3 صنعت نیز نتایج آن در این فصل و آزمون های انجام شده بر روی اطلاعات هر صنعت در بخش ضمائم آمده است.

3-4- نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. از آنجا که فاصله زمانی مورد نظر در این تحقیق با توجه به توضیحات فصل های پیشین، یک روز بوده لذا اطلاعات مربوط به حجم معاملات و قیمت روزانه ی شرکت ها مورد نیاز بوده است. بنابراین در ابتدای کار با مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به حجم معاملات و قیمت کلیه ی صنایع به تفکیک شرکت ها در فاصله زمانی ابتدای سال 85 تا پایان سال 88 از طریق نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز اخذ گردید.
از آنجا که ما در تحقیق حاضر می بایستی از اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی بین دو مجمع استفاده نمائیم لذا اطلاعات مربوط به مجامع شرکت ها اعم از عادی و فوق العاده نیز در محدوده زمانی فوق الذکر تهیه شد.
در مرحله بعد با توجه به اینکه آمار معاملات بسیاری از شرکت ها به دلیل کم بودن حجم مبادلات قابل اعتنا نبوده، لذا با مراجعه به آمار معاملات صنایع مختلف، سه صنعت پرمعامله از بین آن ها انتخاب گردید تا به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. این سه صنعت عبارتند از :
ساخت فلزات اساسی- (21 شرکت)
وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر- (30 شرکت)
واسطه گريهاي مالي به جز تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي- (19 شرکت)
نتایج حاصل از تحقیق بر روی این سه صنعت به کلیه صنایع قابل تعمیم به نظر می رسد زیرا این سه صنعت از لحاظ تعداد دفعات معامله در محدوده زمانی مورد نظر تحقیق، 49% کل دفعات معامله انجام شده در سازمان بورس را شامل شده و از لحاظ تعداد سهام معامله شده نیز در این محدوده زمانی، 53% کلیه سهام های معامله شده را شامل می شود. لیست شرکت های حاضر در سه صنعت فوق در جدول شماره 4-1 آمده است.
جهت آماده سازی اطلاعات برای آزمون های تحقیق، در ابتدا یک فایل اکسل آماده شد که شامل کلیه روزهای تقویمی از ابتدای سال 85 تا انتهای سال 88 بود، در مرحله ی بعد از این فایل تمامی روزهای پنج شنبه و جمعه و نیز تمامی روزهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس تهران، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، آزمون فرضیه، رگرسیون خطی