منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، نوسان پذیری، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت منتخب در فاصله زمانی 4 روزه و هم چنین آمار معاملات سهام ماهانه 44 شرکت منتخب دیگر، آزمون هایی انجام داد و ملاحظه کرد که در همه موارد تغییر قیمت و حجم مبادلات با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
وستر فیلد117 با انتخاب سهام عادی 315 شرکت خاص و تغییرات روزانه قیمت آنها و حجم مبادلات روزانه آنها به همان نتایج دست یافت.
توچن و پیتز118 نیز در سال 1983 با استفاده از اطلاعات روزانه در بازار خرید و فروش اوراق قرضه یک همبستگی مثبت بین حجم مبادلات وتغییر قیمت روزانه یافتند. مدل توچن و پیتز نشان داد که همبستگی V و |∆P| به همراه نرخ روزانه جریان ورودی اطلاعات به بازار افزایش می یابد و هرچه تعداد معامله گران افزایش می یابد به همراه نرخ روزانه جریان ورودی اطلاعات به بازار، حجم مبادلات افزایش می یابد و هر چه تعداد معامله گران افزایش می یابد حجم مبادلات افزایش می یابد و تغییرات قیمت کمتر می شود و این موارد با نتایج تحقیقاتی که در زمینه بازار پیش خرید کالا انجام گرفته است مطابقت دارد.
اپس و اپس همبستگی مثبت رادر سطوح مختلف معاملات در 20 نوع سهم عادی یافتند. مدل اپس و اپس شبیه مدل جریان ورودی اطلاعات119 است که در آن معامله گران اطلاعات را دریافت می کنند و نسبت به این اطلاعات واکنش نشان می دهند.
وود ، مکینیش و اُرد در سال 1985 یک همبستگی مثبت را بین حجم مبادلات و میزان تغییر قیمت در سطوح مختلف معادلات گزارش کردند.
اپتون و شانون120 برخلاف وود، مکینش و اُرد به این نتیجه رسیدند که قدر مطلق تغییرات قیمت در سطوح مختلف معاملات با طول مدت زمان بین معاملات همبستگی مثبت دارد و این با فرضیه اصلی این مدل مطابقت دارد. فرضیه اصلی این مدل این است که توزیع طبقه بندی شده قیمت ها بر اساس حجم مبادلات از تعداد دفعات معامله در یک فاصله زمانی مشخص مستقل است
جوین و جوه در سال 1986 یک نتیجه مشابه را با فاصله زمانی یک ساعت و با استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر شاخص یافتند.
کرنل121 یک همبستگی مثبت بین تغییر در حجم مبادلات وتغییر قیمت زمانی که هر دو آیتم با یک فاصله زمانی دو ماهه اندازه گیری می شوند پیدا کرد. این همبستگی به میزان قابل ملاحظه ای در تمام فاصله های زمانی انتخاب شد و تمام شاخص های مختلف ضعیف بود، این تحقیق در زمینه بازار خرید وفروش امتیازهای پیش خرید محصولات انجام گرفت.
جنینگ، استارک، فلینگ هام و مرس122 مدل كوپلند را توسعه دادند. آنها مدل جریان ورود اطلاعات را توسعه دادند و فرضیه آنها این بود که اگر حجم مبادلات به صورت غیر عادی بالا برود در زمان متناظری قدر مطلق تغییرات بازده نیز افزایش خواهد یافت.
برگ123 و جنینگ یک مدل توسعه یافته تراز مدل فوق ساختند آنها به وسیله کنترل ورود اطلاعات به بازار موقعیت های مختلفی در بازار ایحاد کردند و مشاهده کردند که سفته بازی در بازار سهام موجب می شود که قیمت ها اصلاح شود مدل آنها یک همبستگی مثبت رابین V و|∆P| برای قسمتی از معاملات سرمایه گذاران توجیه می کرد اما زمانی که فاصله زمانی مورد استفاده بیش از یک روز بود این همبستگی وضعیت مبهمی به خود می گرفت.
گراماتیکوس و ساندرز124 همبستگی مثبت قیمت و حجم مبادلات را در بازار قراردادهای پیش خرید ارزهای خارجی یافتند. آن ها بیان کردند که فرایند تغییرقیمت در قراردادهای پیش خرید و نسبت مدت باقیمانده از قرارداد کمتر می شود.
روتلگ125 نیز در سال 1984 یک همبستگی مثبت و قوی را بین حجم مبادلات روزانه و قدر مطلق تغییر قیمت برای قراردادهای پیش خرید 113 کالا از مجموع 136 کالایی که مورد بررسی قرار گرفتند پیدا کرد.
لهوری و لوی126 نشان دادند که تخمین های کاربردی از ریسک سیستماتیک به طور محسوسی به فاصله زمانی انتخاب شده جهت محاسبه بازده بستگی دارد.
کارپنتر127 و اپتون مدلی را پیشنهاد کردند که در آن تعداد اطلاعات وارده به بازار (M) یک معیار مناسب جهت اندازه گیری زمان موثر برای انجام فرآیند تغییر قیمت است. بنابراین تخمین بتا128 نیز به طور محسوسی به M بستگی دارد و بنابراین حجم مبادلات در تصحیح بازده و ریسک سهام شرکت ها ایفای نقش می کند و در واقع حجم مبادلات برای نرخ جریان ورود اطلاعات M یک متغیر جانشین (وکیل) است.
ویکز، والکینگ و کمیسکی یک رابطه مشابه با استفاده از اطلاعات مربوط به چند سهام به خصوصی پیدا کردند.
سفیک، ریچارد سون و تامپسون مشاهده کردند که حجم مبادلات همزمان با مربع تغییرات بازده غیر عادی سهام در محدوه زمانی اعلام تغییر سود هر سهم افزایش می یابد.
هاریس نیز با استفاده ازآمار معاملاتی روزانه معاملات 479 نوع سهم عادی و میزان ضریب همبستگی مشاهده شده متوجه شدکه میزان همبستگی زمانی که ازآمار معاملات روزانه استفاده می شود نسبت به زمانی که از آمار هر معامله نسبت به معامله بعدی استفاده می شود بیشتر است. او همبستگی V و|∆P| را در مشاهدات آمار معاملات روزانه مشاهده کرد ولی در آمار هر معامله نسبت به معامله بعدی سهام به چنین رابطه ای دست نیافت.
دو نکته اساسی در مورد تحقیقات فوق قابل ذکر است :
اول: همبستگی V و |∆P| هم در بازار سهام و هم در بازار پیش خرید کالا مشاهده است.
دوم: علی رغم اینکه در اغلب موارد همبستگی مثبت ملاحظه شده است لیکن تعداد زیادی از این تحقیقات نشان می دهند که همبستگی ضعیف است به عنوان مثال میانگین ضریب همبستگی که به وسیله کروچ محاسبه شده در حدود 23/0 است این رقم در مورد شاخص بازار 2/0 است.
در داخل كشور نيز تحقيقات معدودي در اين زمينه انجام شده كه در ذيل به آن ها اشاره مي گردد:
مصطفي اميد قائمي در پايان نامه خود به بررسي رابطه حجم معاملات و قدرمطلق تغيير قيمت سهام بر روي 24 شركت پرمعامله بورسي در محدوده زماني 78-74 پرداخت. نتایج کلی که او از تحقیق حاصل نمود عبارت است از :
تعداد دفعات معامله هر سهم با تعداد سهام معامله شده در هر روز همبستگی مثبت دارند. این بدان معنی است که در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد معاملات کلان بسیار کمتر از تعداد معاملات جزئی است.
تعداد دفعات معامله در هر روز و تعداد سهام معامله شده در هر روز با تغییر قیمت سهام در آن روز رابطه مثبت و هم جهتی با هم دارند.
تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده امروز رابطه هم جهتی با تغییر قیمت فردا دارد.
مهدي زيوداري در پايان نامه ي خود به بررسي رابطه بین حجم معاملات، قیمت سهام و نوسانات بازده بر روي داده هاي 15 شرکت بورسی که در هر چهار لیست مربوط به 50 شرکت فعال بورس در سال 83 قرار داشته اند در دوره زمانی 8/1/83 تا 11/3/84 پرداخته است. در این مطالعه سعی شد روابط همزمان و علّی حجم معاملات و تغییرات قیمت و نوسانات بازده مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج این تحقیق ارتباط همزمان بین حجم معاملات و تغيير قیمت سهام و نیز ارتباط همزمان بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت سهام را تأیید نمود، هم چنین ارتباط بازخوردي (دو طرفه) بین حجم معاملات و بازده سهام را مورد تأیید قرار داد اما این فرضیه که حجم معاملات توضیح دهنده نوسانات بازده است و اطلاعات به صورت همزمان به بازار وارد می شود تأیید نشد.
پژمان شعبان پور فرد نيز در پايان نامه ي خود به بررسی تأثیر تعداد معاملات و سایز معاملات بر حجم سهام و نوسان پذیری قیمت بر روي داده هاي 252 شرکت بورسی که به طور متوسط، تعداد دفعات معامله ی آن ها در طی روزهای معاملاتی بیشتر یا مساوی پنج معامله در روز بوده، در دوره زمانی 1/1/85 تا 29/1/86 پرداخته است. در این مطالعه سعی شده است تا مشخص شود کدامیک از دو عامل تعداد دفعات معاملات و متوسط اندازه ی معاملات، بر نوسان پذیری قیمت موثرتر است.
نتایج آزمون فرضیه های این تحقیق حاکی از آن است که در بزرگ ترین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران، عامل تعداد دفعات معاملات و در کوچک ترین شرکت ها، عامل متوسط اندازه معاملات بر نوسان پذیری قیمت موثر می باشد. در حالت کلی نیز بر اساس محاسبات آماری در دوره موردنظر بر روی نمونه ی مورد بررسی، در بین سه عامل حجم سهام مبادله شده، متوسط اندازه ی معاملات و تعداد دفعات معاملات، تنها عامل موثر بر نوسان پذیري، متوسط اندازه ی معاملات می باشد.

3-3-2- خلاصه ي بخش دوم
در بخش پایانی فصل دوم، جدول خلاصه تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه ی موضوع تحقیق به تفکیک نام محقق، سال تحقیق، دوره مورد بررسی و وجود یا عدم وجود رابطه مثبت با ذکر رابطه ی مدنظر تحقیق آمده است :

جدول 1-2 : فهرست تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت
ردیف
نام محقق
سال تحقیق
داده های تحقیق
دوره مورد بررسی
ارتباط مثبت
رابطه مدنظر تحقیق
1
گرنجر و مورگنستن
1963
شاخص کلی بازار
و 2 سهم
61-1939
ندارد
حجم و تغییر قیمت
2
گادفري، گرنجر و مورگنستن

1964
شاخص کلی بازار
و 3 سهم

62-195 54-1951
ندارد
حجم و تغییر قیمت
3
گادفري، گرنجر و مورگنستن
1964
شاخص کل بازار
و سه سهم
62-1959 54-1951
ندارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
4
یینگ
1966
شاخص کل بازار
62-1957
دارد
حجم و تغییر قیمت
5
یینگ
1966
شاخص کل بازار
62-1957
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
6
کروچ
1970
پنج سهم
67-1963
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
7
کروچ
1970
شاخص کل بازار
و سه سهم
68-1966
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
8
کلارك
1973
بازار آتی کتان
58-1945
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
9
اپس
1975
20 اوراق قرضه
نیویورک
75-1962
دارد
حجم و تغییر قیمت
10
مورگان
1976
17 سهم و
44 سهم
65-1962 68-1962
دارد
حجم و تغییر قیمت
11
اپس و اپس
1976
بیست سهم
1971
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
12
مورگان
1976
7 سهم و
44 سهم
65-1962 68-1962
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
13
اپس
1977
20 سهم
ژانویه 1971
دارد
حجم و تغییر قیمت
14
وسترفیلد
1977
سهم 315
69-1968
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
15
هانا
1978
20 اوراق قرضه
بازار نیویورک
1971
دارد
حجم و تغییر قیمت
16
روگالسکی
1978
10 سهم
73-1968
دارد
حجم وتغییر قیمت
17
کرنل
1981
بازار کالا
79-1968
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
18
جیمز و ارمیستر
1983
500 سهم
79-1977 1975
ندارد
حجم و تغییر قیمت
19
کومیسکی، والکتیگ و ویکس
1984
211 سهم
79-1976
دارد
حجم و تغییر قیمت
20
هاریس
1984
50 سهم
83-1981
دارد
حجم و تغییر قیمت
21
هاریس
1984
50 سهم
83-1981
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
22
روتلج
1984
قرارداد آتی
13 کالا
76-1973
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
23
اسمیرلوك و استارکس
1985
131 سهم
1981
دارد
حجم و تغییر قیمت
24
وود، مک اینیش و اورد
1985
946 سهم و
1138 سهم
72-1971 1982
ندارد
حجم و تغییر قیمت
25
وود، مک اینیش و اورد
1985
946 سهم و
1138 سهم
72-1971 1982
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
26
هریس
1986
479 سهم
77-1976
دارد
حجم و تغییر قیمت
27
جین و جو
1986
شاخص کل بازار
83-1979
دارد
حجم و تغییر قیمت
28
هریس
1986
479 سهم
77-1976
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
29
جین و جو
1986
شاخص کل بازار
83-1979
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
30
ریچاردسون،
سفیک و تامپسون
1987
106 سهم
82-1973
دارد
حجم و تغییر قیمت
31
ریچاردسون، سفیک و تامپسون
1987
106 سهم
82-1973
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
32
تیموثی برایلسفورد
1994
شاخص کلی
بازار استرالیا
آوریل 1982 تا دسامبر 1993
دارد
حجم و قدر مطلق تغییر قیمت
33
مارتین بوهل و هارالد هنگ
2000
بورس سهام لهستان
ژانویه تا اکتبر 2000
دارد
حجم و تغییر قیمت(بازده)
34
گاندوز و حاتمی
2000
چک، روسیه، ترکیه،مجارستان، لهستان
2000-1998
دارد
(به جز چک)
حجم و تغییر قیمت
35
چن، میکائیل فیرث و اولیور روی
2001
شاخص های کلی
9 بازار معتبر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، بازار سهام، ضریب همبستگی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه