منابع پایان نامه ارشد درباره قدرت سیاسی، اقدامات تروریستی، حقوق بشر، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر از تقسیم بندیها تروریسم را به 5 دسته تقسیم می کند :
1 تروریسم سیاسی : برای اثر گذاشتن بر دگرگونیهای اجتماعی ــ سیاسی به کار می رود که پدید آوردن آنها به شیوه های مسالمت آمیز ممکن به نظر می رسد . این گونه از تروریسم از سوی گروههای کوچک و بی بهره از پایگاه قدرت به کار می رود.
2 تروریسم مذهبی : در این گونه از تروریسم ، به پدیده های خشونت آمیز بر پایه باورهای مذهبی مشروعیت بخشیده می شود . در این چارچوب تروریسم مسیحی ، تروریسم اسلامی ، تروریسم یهودی و تروریسم هند و به عنوان گونه های از تروریسم مذهبی معرفی شده است . مشکل اصلی در اینجا بنیاد گرایی است . تروریسم مذهبی هر چند از نظر بنیانهای فکری و عملی خود، ریشه در سده هجدهم و دوران استعمار دارد ، اما در سایه بحرانهای بزرگ دهه 1960 ، مانند جنگ اعراب و اسرائیل ، توانست جانی تازه بگیرد و فرصت ابزار وجود یابد.
تندروها دست به کارهای خشونت آمیز می زنند و اندیشه های آرمان گرایانه رادیکال ، که نوید زندگی این جهانی بهتر می دهد ، در چارچوب جنبشهای مذهبی که بر زندگی بهتر در جهان دیگر تاکید دارند ، رخ می نماید .
3 تروریسم با پشتیبانی دولتها : برخی دولتها ، از پاره ای سازمانهای تروریستی پشتیبانی می کنند و به آنها کمکهای مالی می دهند . اصطلاح دیگری که بر سر زبانها افتاده ، تروریسم دولتی است و منظور از آن انجام گرفتن کارهای تروریستی از سوی ماموران یک دولت خاص است .
4 تروریسم داخلی : تروریسم داخلی در درون مرزهای یک کشور سر بر می آورد و اثر آن تنها به خود کشور ،نهادها ، شهروندان و اقتصاد آن محدود می شود . در یک رویداد تروریستی داخلی ، مرتکبان ، قربانیان و مخاطبان ، همگان از همان کشورند . در مبارزه با تروریستهای داخلی ، بهتر است خود کشور اقدام کند ، تا تهدیدی متوجه کشورهای دخالت کننده دیگر نشود .
5 تروریسم بین المللی : این گونه تروریسم از دهه 1970 رواج یافت . تروریسم در معنای بین المللی ، آن است که رویداد تروریستی در کشوری جز کشور عاملان یا قربانیان صورت می گیرد . همچنین ، گاهی ممکن است رویداد تروریستی در کشوری آغاز شود و در کشوری دیگر پایان یابد . در این موراد ، چند کشور در یک رویداد تروریستی دخالت می کنند . همچنین ، در برخی موراد گروههای تروریستی در چند کشور گوناگون شعبه دراند . بیشتر چنین پنداشته می شود که افراد غیر دولتی دست به چنین اقداماتی می زنند. (مقصودی و حیدری، 1388)
تقسیم بندی دیگر این چنین است :
تروریسم دارای اقسام مختلفی می باشد . در این تحلیل به تروریسم فردی و تروریسم دولتی از یک طرف و تروریسم داخلی و بین المللی از طرف دیگر قابل بررسی می باشد .
امروزه با عنایت به جهانی شدن هرچه بیشتر ارتباطات و همگانی شدن تکنولوژی چنین ارتباطاتی ، مرز میان تروریسم داخلی و تروریسم بین المللی باریک شده است با این حال بسته به اینکه عمل در ارتباط با یک کشور و توسط گروه مخالف داخلی آن کشور رخ دهد یا نه ، تروریسم واجد جنبه داخلی یا بین المللی خواهد شد . اگر اقدام تروریستی در قلمروه یک دولت ارتکاب یافته باشد ، متهم و قربانیهای جرم تبعه آن دولت باشند و متهم در سرزمین آن دولت دستگیر شود ، می توان آن اقدام را تروریسم داخلی قلمداد کرد . در مقابل ، تروریسم بین المللی هنگامی است که عنصر خارجی در جرم یافت گردد .
در تروریسم فردی ، خشونت افراد بر ضد دولت اعم از حالت خشونت فردی یا خشونت سازمان یافته جمعی معنای اصلی تروریسم را تشکیل می دهد مشروط به اینکه چنین خشونتی با اهداف سیاسی آمیخته باشد . تروریسم حالتی است که در آن دولت به طور نظام مند یا موردی با نقض مقررات بنیادین و شناخته شده حقوق بشر و بشردوستانه به سرکوب و حذف مخالفان ، گروههای سیاسی ، قومی ، مذهبی و نژادی اقلیت اقدام می کند.
تروریسم غیر دولتی را می توان به دو شکل جنایی و سیاسی در چهره های گوناگون مشاهده نمود . تروریسم جنایی به “معنایی استفاده از جنایت ، حذف فیزیکی و زور برای مصادره حقوق و ثروت دیگران است که در قالب استفاده از زور برای رسیدن به زندگی بهتر از طریق سرقت مسلحانه ، حمله مسلحانه به بانکها ، آدمکشی ، اجیر شدن برای انجام جنایتهای سازمان یافته و مصادره اموال دیگران ، به صورت دزدی ، قتل و ارعاب” تبلور مییابد.
“تروریسم سیاسی” را معمولا سازمانها ، گروهها و احزابی دنبال میکنند که فاقد پایگاه مردمی هستند و قادر نیستند از طریق مراجعه قانونی به افکار و آرای عمومی از طریق راههای دموکراتیک و انتخابات آزاد قدرت سیاسی را به دست گیرند . کاربرد دیگر تروریسم سیاسی ایجاد اغتشاشات داخلی برای ممانعت از رشد و توسعه نظامهای مردمی و حکومتهای مستقل است .
همچنین گروههای تروریستی فراملی گروههایی هستند که به طور سازمان یافته در بیش از دو کشور پراکنده بوده و قادر به طراحی و اجرای عملیات تروریستی هستند . سازمان تروریستی القاعده داعش در حال حاضر مهم ترین مثال این چنین گروههای است. (سیف زاده، 1391)
می توان تروریسم را به ترتیب فرایند تاریخی به پنچ نوع ذیل تقسیم بندی کرد :
1 تروریسم پیشامدرن سنتی
همان طور که گفته شد تروریسم یک پدیده سیاسی است . در روزگار قدیم به اقتضاء نوع سیستم های سیاسی حاکم در جوامع ، تروریسم ابعادی گسترده نداشت و صرفاً در درون دایره محدود قدرت سیاسی که منفک از جامعه بود و بیشتر از طریق صاحبان قدرت سیاسی علیه یکدیگر ، به کار گرفته می شد . در نتیجه در نظام سنتی ، پدیده تروریسم بیشتر در بیرون از بطن غیر سیاسی جامعه اتفاق می افتاد و پای مردم عادی به وسط ماجراهای مربوط به تروریسم کشیده نمی شد . ممکن بود افرادی غیر سیاسی وارد جریان رویداد مربوط به یک وارد بشوند ولی در نهایت ، تروریسم مربوط به قدرتمندان و یا مدعیان قدرت سیاسی در جنگ قدرت با یکدیگر بوده است هرچند ممکن بود یکی از این طرف ها ، قوی و طرف دیگر تضعیف باشد .
تروریستها در عصر پیشامدرن نابود کردن فیزیکی هدف هایی را که برای اقدام های خود بر می گزیدند …..برای بازتاب دادن اعتراض و نشان دادن اینکه نیروی مقاومتی وجود دارد … انجام می دادند . در طراحی استراتژی ها و راهبردها ، جهت پیروزی در این پیکار و ترور طرف مقابل به منظور حذف و کسب قدرت آن طرف مقابل ، مردم به طور دسته جمعی یا گروهی لحاظ نمی شدند . بدین ترتیب در دوران قدیم ، تروریسم در واقع جایگزینی برای مبارزه ها بوده است ؛ مبارزه هایی که در سطح قدرت سیاسی صورت می گرفت . تروریسم سنتی ، هدف ، بیشتر از بین بردن موجودیت فیزیکی دارندگان قدرت است که در نظر ترور کننده ، وارث نامشروع قدرت شده است . اگر کشتن به منظور تضعیف دشمن به لحاظ قدرت فیزیکی باشد ، این نوع کشتن ، ترور سنتی است . به هر حال در تروریسم سنتی ، رویدادهای تروریستی ، دامنه خیلی گسترده ای پیدا نمی کردند و اساساً برعکس تروریسم معاصر مدرن ، پسا مدرن ، هسته ای یا عصر اتم ، مجازی در سطح جامعه ، زیاد محسوس نبود و بیشتر یک عامل مزاحم در حوزه قدرت سیاسی بود ، هر چند برای قربانیان آن ماجرایی غمبار بوده است . با این حال ، ترور ، ترور سیاسی در دوران قدیم و حتی در دوران حکومت های مطلقه در اروپا نسبت به دوران نسبت به دوران معاصر ، پدیده نسبتاً نادری بوده است . اما در دوران معاصر این پدیده شدیداً گسترش یافته است .
2 تروریسم مدرن
مشخصه تروریسم در دوران مدرن ، کشیده شدن مردم به صحنه قدرت و استفاده از مردم در اتخاذ راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم برای کسب قدرت و امتیاز است . مستقیم بصورت حذف فیزیکی مهره های قدرت سیاسی و غیر مستقیم از طریق ارعاب و تهدید مردم به ترور و بعضاً با انجام چند اقدام تروریستی معنادار به این معنا که در صورت برآورده نشدن خواسته ها،اقدامات تروریستی بیشتر خواهد شد، مردم را وادار میکنند تا اینکه بر دولت های خود فشار بیاورند تا این دولت ها در مقام حل مشکل تروریسم برآیند و گرنه کارآمدی و مشروعیت مردمی خود را از دست خواهند داد.از طرفی دولت های دموکراتیک به دلیل دموکراتیک بودنشان سعی می کنند زودتر دست به اسلحه بزند و مسئله را تا حد امکان با برآوردن خواسته های تروریست ها حل کنند.
در نهایت تروریسم مدرن،انجام اقدامات تروریستی نه تنها در دایره محدود مقامات دولتی به منظور بدست آوردن قدرت و امتیازات سیاسی بلکه در سرتاسر یک دموکراتیک و عمدتاً با استفاده از دو ابزار گروهی و تبلیغات است.
3 تروریسم پسا مدرن
تروریسم پسامدرن در واقع تعمیق و پیچیده شدن رویدادهای تروریستی در جوامع است . به این معنا که همچنان شکل پسامدرن و مدرن حرکت های تروریستی در جوامع ادامه پیدا کرده اند و ادامه خواهند یافت . در عین حال لایه دیگری از لایه های مختلف اجتماعی درگیر این پدیده شده است . در جهان امروز به دلیل توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات ، مرزهای ملی کشورها در نوردیده شده اند . سازمان ها و نهادهای فراملی و فروملی قدرت بیشتری یافته اند و به همان میزان حوزه اقتدار دولت های ملی کاهش یافته است . در نتیجه فضا برای ظهور سازمان ها و گروه های خصوصی باز شده است . جهانی شدن نیز فرصت ها را بر تروریست ها برای رسیدن به اهداف خود فراهم کرده است . آنها بطور سری و به دور از چشم مردم و دولت های می توانند تاسیس و ادامه حیات دهند و حتی تروریست ها از طرقی غیر از راه کشتن آدمها به اهداف خود می رسند. مثلاً تروریست ها می توانند از طریق به عهده گرفتن مسئولیت سقوط یک هواپیما که در واقع به دلیل نقص فنی سقوط کرده است( و تبلیغ آن از طریق رسانه ها، و تهدید طرف های مقابل به ایجاد حوادث مشابه، خواسته های خود را از طرف های مقابل خود بگیرند. بدین ترتیب قرن بیست و یکم شاهد خصوصی شدن سازمان های سری همه کاره و در آن تروریست های حرفه ای مورد اعتماد است که ارتباط های رسانه ای، کارشناسان بورس، محافظان شخصی، تاجران سلاح ، وکلای حقوق بشر و مراکز نگهداری اسناد دارد و حتی دادن اطلاعات غلط غیر قانونی است)
در تروریسم پسامدرن، لزوماً جان انسان ها در خطر نیست ، هر چند ممکن است افرادی هم در آن راه قربانی شوند. اما مشکلات مشابعی هم بوجود خواهد امد. مثلاً تروریست ها به جنایتکاران معمولی تبدیل می شوند، بازارهای مالی را دستکاری می کنند و بعضاً به تجار سالم و درستکاری تبدیل می شوند.
4- ترورسیم در عصر اتم و جنگ اجتماعی :جنگ جهانی سوم
شرایط عصر اتم، بکارگیری تروریسم را به عنوان وسیله ای کارآمد برای تاثیرگذاری بر اهداف سیاسی مخصوصاً در درگیری های بین قدرت های مجهز به تسهیلات هسته ای و متحدینشان ممکن ساخته است.هنل به نقل از گاشر Gaucher می نویسد واقعیت این است که ، در زمانی که بسیج توده های عظیم مردم بدون ایجاب یک درگیری جهانی با خسارت جبران ناپذیر مشکل است تروریسم مستعد است تا به صورت جایگزینی برای جنگ کلاسیک در آید . حتی ، برخی از ناظران معتقدند تروریسم تحت قیمومیت دولت ، شکل جدیدی از جنگ جهانی است . مثلاً هایلک ترامپ Hylke Tromp ، دانشمند علوم سیاسی هلندی ، معتقد است تروریسم جایگزین یک جنگ جهانی سوم است که شکل کاملاً غیر منتظره ای از ، جنگ مزمن را به واسطه روش های تروریستی اتخاذ کرده است …. بنابراین ، بسیاری به وضوح تروریسم را به عنان وسیله ای کارامد برای حل و اختلاف تحت شرایط رایج عصر اتم تلقی می کنند .
5- تروریسم مجازی سایبر تروریسم Cyberterrorism
دنیای امروز ، دنیای رسانه ها و رایانه هاست . ملت ها و ساختار های حیاتی آنها هر روز بیش از بیش ، به شبکه های رایانه ای وابسته می شوند و هیچ جامعه یا گروه نمی تواند بدون دسترسی به رایانه ها ، همپای جوامع دیگر پیشرفت کند . با همدیگر اطلاعات رد و بدل می کنند ، منفعت کسب می کنند ، تجارت می کنند و …… اما همان قدر که رایانه ها در رفاه و کاهش رنج مردم در زندگی شان ، مثبت و کارگر هستند ، همان قدر هم زمینه ای برای اقدامات تروریستی ویرانگر هستند که به آن تروریسم مجازی می گویند.
تروریسم مجازی عبارت است از : بهره گیری از اینترنت و شبکه های رایانه ای و امکاناتی که این شبکه ها پدید می آورند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مبارزه با تروریسم، مجمع عمومی، حقوق بین الملل، فعالیت های تروریستی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تروریسم جدید، تروریسم نوین، خاورمیانه، روابط بین الملل