منابع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات و استانداردها است.
عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است.
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بینسازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت.این عوامل در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده می کنند بسیار ضروری هستند (الهی و حسن زاده،2009). عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی میباشند.
3-3-3-2. تعریف عملیاتی48
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگیهای قابل مشاهده استوار است (سرمدی،1381).
در این تحقیق منظور اندازه گیری متغیر ها و طراحی پرسشنامه از تمامی متغیرها تعریف عملیاتی ارائه کرده که در جدول زیر گردآوری شده است:
جدول3-1. تعریف عملیاتی
ردیف
گروه
مولفه
شاخص
منبع
1
عوامل فنی
قابلیت تبادل اطلاعات
وجود شبکه ارتباطی قابل اعتماد در داخل سازمان (پهنای باند مناسب و پایداری شبکه)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)
2

اتصال امن، پایدار و پرسرعت به اینترنت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
3

قابلیت اتصال چندرسانهای (صوت، تصویر، ویدئو) در شبکههای سازمانی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
4

زیر ساخت الکترونیکی
دارا بودن وبسایت مناسب
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
5

دسترسی و استفاده از سرویس پست الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی(1390)
6

مهیا بودن زیرساختهای سختافزاری (ایستگاههای کاری و تجهیزات جانبی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387).
7

استانداردها
استانداردهای امنیتی مناسب و روزآمد در شبکهها و سیستمها
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،،موحدی و یاقوتی(1387)،حاج کریمی و عزیزی(1387)،Hourali et al.(2008)
8

وجود استانداردها و مستندات فنی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
9

سازگاری
یکپارچگی سامانههای نرمافزاری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
10

قابلیت یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی موجود با سامانههای بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
11

عوامل سازمانی

زیرساخت تغییر
تمایل کارکنان در بکارگیری بازار الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001),Hourali et al.(2008)
12

وجود تجربیات مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
13

داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
14

سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
15

وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان برای استفاده از تجارت الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009)،موحدی و یاقوتی(1387)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
16

رهبری و مدیریت
حمایت مدیران سازمان از بکارگیری فناوری اطلاعات
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، ،،موحدی و یاقوتی(1387)، Rashid&Qirim(2001),Ling(2001),Hourali et al.(2008)
17

تمایل مدیران در بکارگیری بازار الکترونیکی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،. الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،Ling(2001)
18

فرهنگ سازمانی
وجود فضای کاری تعاملی و مشارکتی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
19

وجود ساختار سازمانی انعطافپذیر
الهی و حسن زاده(2009) ،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
20

تمایل سازمان به نوآوری
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،موحدی و یاقوتی(1387)، حاج کریمی و عزیزی(1387)، Ling(2001)
21

وجود جو سازمانی موافق تغییر
حاج کریمی و عزیزی(1387)، الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
22

زیر ساخت مالی
پیشبینی سازوکار مناسب برای تامین منابع مالی
حاج کریمی و عزیزی(1387)،الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
23

وجود نظام جبران خدمات مشوق بکارگیری IT در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
24

انعطاف پذیری سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Ling(2001)
25

وجود واحد فناوری اطلاعات کارا در سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
26

محصول/خدمات

نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)،
27

نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی)
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
28
عوامل برونسازمانی
مشتریان/تامین کنندگان
وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
29

فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)، Rashid&Qirim(2001)
30

ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکههای ارتباطی
سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
31

اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
32

حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
33

تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
34

ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)
سمیع زاده و چهار سوقی(1387)
35

اهمیت ارائه خدمات و محصولات بهصورت 7*24 برای مشتریان صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
36

میزان اهمیت نفوذ به بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
37

وجود زیرساخت مناسب پرداخت الکترونیکی
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
38

رقبا
بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط رقبا
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
39

عوامل محیطی

وجود بازارهای الکترونیکی معتبر در صنعت
الهی و حسن زاده(2009)،سمیع زاده و چهارسوقی(1387)
40

وجود زیرساخت قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی
Rashid&Qirim(2001),Hourali et al(2008)
41

وجود زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب در سطح ملی
Ling(2001)

3-4. جامعه و نمونه آماری
3-4-1. جامعه آماری49
عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط‌هایی راجع به آن انجام دهیم. در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديدههایي اطلاق مي شود كه محقق ميتواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري تحقيق با يك يا چند صفت مشترك شناسايي ميشود (سکاران،1386).
جامعه شرکتهای انتخاب شونده برای شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای فعال در صنعت فرش که نمایشگاههای آنها در شهر تهران میباشد و از بانک اطلاعات شرکتها و کارخانجات (www.coo.ir) یافت شدند، میباشد که تعداد آنها 60 میباشد.
3-4-2. نمونه آماری50
بخشی از جامعة آماری است که به منظور بررسی موضوعی معین انتخاب میشود، تا نتایج بدست آمده از بررسی نمونهای بر اساس درجة اطمینانی معین به جامعة آماری تعمیم داده شود. در بيشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماري، مراجعه به كليه آحاد جامعه و مطالعه تكتك آنها امكان پذير نيست. در اين صورت محقق ناگزير است كه بخشي از جامعه آماري را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه بررسي را به تمامي جامعه آماري تعميم دهد (سکاران،1386).
3-4-3. نمونه گیری51
مراجعه به بخشي از جامعه آماري جهت شناسايي همه آن را روش نمونهگيري مينامند. انجام اين كار زماني امكان پذير است كه بخشي نمونه كليه صفات و ويژگيهاي جامعه آماري را دارا باشند و بتوان آن را نمايشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماري به بخشي از جامعه آماري اطلاق مي شود كه ويژگيها و صفات جامعه آماري را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماري قضاوت كند. درعين حال نمونه آماري بايد قابل دسترسي بوده و امكان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوري كه از توضيح درباره نمونه آماري روشن ميشود (سکاران،1386) .
در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده52 استفاده شده است.
3-4-4. برآورد حجم نمونه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، روش تحقیق Next Entries منبع تحقیق درمورد مبناگرایی، سلسله مراتب، برتراند راسل، منابع فارسی