منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، وظیفه گرایی، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

فلسفه های اخلاقی ………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-1 ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند ……………………………………………………….30
2-2-5-2 ) دسته بندی محوری ………………………………………………………………………………31
2-2-5-3 ) دسته بندی فورسیت …………………………………………………………………………….32
2-2-5-4) دسته بندی قاری سید فاطمی……………………………………………………………………..33
2-2-5-5 ) دسته بندی الوانی …………………………………………………………………………………….35
2-2-5-6) دسته بندی رحمان سرشت ………………………………………………………………………..36
2-2-5-7 ) دسته بندی لدبتر………………………………………………………………………………………37
2-2-5-8 ) دسته بندی هس مر ………………………………………………………………………………..38
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها …………………………………………………………………………………………………43
2-3): رابطه فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش……………………………………………………………44
2-3-1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-2 ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها……………………………………………………………………………………….44
2-3-3 ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ويژگي هاي کارکنان ……………………………………………………………..46
2-3-4 ) الگوي تصميم گيري اخلاقي ……………………………………………………………………………………………..48
2-3-4-1 ) تجزیه و تحلیل اقتصادی …………………………………………………………………….49
2-3-4-2 ) تجزیه وتحلیل قانونی …………………………………………………………………………49
2-3-4-3 ) تجزیه وتحلیل فلسفی …………………………………………………………………………49
2-3-5 ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصميم گيري و رفتار فرا نقش……………………………………………………..50
2-4): پيشينه تحقيقاتی…………………………………………………………………………………………………………………..52
2-4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2) پيشينه تحقيقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………52
2-4-3) پيشينه تحقيقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم : روش اجرای تحقيق
3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-2) روند اجرای تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………57
3-3) روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………58
3-5) نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….58
3-6) روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….58
3-7) روایي و پايایي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………59
3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4 – 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..62
4 – 2 ) توصيف متغيرهای تحقيق ……………………………………………………………………………………………….62
4-2-1) جنسیت ………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-2) سن ……………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-3) تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….63
4-2-4) ارتباط رشته …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-5) سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-6) نوع شغل ………………………………………………………………………………………………………..65
4-2-7) قانون طلایی …………………………………………………………………………………………………65
4-2-8) منفعت گرایی …………………………………………………………………………………………………65
4-2-9) وظیفه گرایی ………………………………………………………………………………………………….66
4-2-10) عدالت گرایی ………………………………………………………………………………………………66
4-2-11) آزادی فردی …………………………………………………………………………………………………67
4-2-12) نوع دوستی ………………………………………………………………………………………………….67
4-2-13) فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………….67
4-2-14) وجدان کاری ……………………………………………………………………………………………….68
4-2-15) جوانمردی ……………………………………………………………………………………………………68
4-2-16) ادب و نزاکت ……………………………………………………………………………………………….68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-17) رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………….69
4 – 3 ) آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………69
4 – 3-1 ) آزمون فرضيه اصلی …………………………………………………………………………………69
4 – 3-2 ) آزمون فرضيه فرعی اول …………………………………………………………………………..70
4 – 3-3 ) آزمون فرضيه فرعی دوم …………………………………………………………………………..71
4 – 3-4 ) آزمون فرضيه فرعی سوم ………………………………………………………………………….72
4 – 3-5 ) آزمون فرضيه فرعی چهارم ……………………………………………………………………73
4 – 3-6) آزمون فرضيه فرعی پنجم ………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5 – 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2 ) نتايج آمار توصيفی …………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2-1 ) توصیف پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………76
5 – 2-2 ) توصيف متغير های تحقیق …………………………………………………………………………76
5 – 3 ) نتايج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………..79
5 – 3-1 ) نتيجه آزمون فرضيه اصلي……………………………………………………………………………….79
5 – 3-2 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 1 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-3 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 2 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-4 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 3 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-5 ) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 4 ……………………………………………………………………..81
5 – 3-6) نتيجه آزمون فرضيه فرعي 5

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی، پرسش نامه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، استان گیلان، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی