منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، انحراف معیار، وظیفه گرایی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم
روش اجرای تحقيق

3 – 1 ) مقدمه
تحقيق فرايندي پويا براي حل مسائل و دستيابي به راه حل مشکلات مي‌باشد. بشر از دير باز به دنبال شناخت پديده‌ها بوده است و از همان زمان مباحثي پيرامون روش شناخت در ذهن وي قرار گرفته است. پايه هر تحقيق «روش شناخت يا روش تحقيق» است. روش شناسي مبحثي است که به بررسي روش‌هاي شناخت در علوم مي‌پردازد . هدف از انتخاب روش تحقيق اين است که پژوهشگر مشخص نمايد چه روشي را به کار گيرد تا او را هر چه دقيقتر و آسان تر در دستيابي به پاسخهاي احتمالي ياري نمايد . دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد.پژوهشگر باید توجه کندکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی ، 1382) .

3 – 2 ) روند اجرای تحقيق
براي اندازه گيری متغيرهای تحقيق ابتدا به طراحی پرسشنامه پرداخته شد . پس از سنجش روايي و پايايي پرسشنامه، به تعيين جامعه آماری و نمونه آماری اقدام گرديد. سپس پرسشنامه ها را ميان اعضای نمونه توزيع شده و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به استخراج داده ها از سوالات و جمع بندی آنها می پرداخته شد . پس از وارد نمودن نتايج در نرم افزار spss و تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار و استخراج اطلاعات مورد نياز ، اطلاعات به دست آمده تفسير گرديد و آنگاه نتيجه گيري کرده و پيشنهادهای خود را ارائه می دهيم.

3 – 3 ) روش تحقيق
روش تحقيق ( متدولوژی ) عبارت است از پاسخ يابی علمی به سوال تحقيق . با توجه به اینکه در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار شهروندي سازماني در شرکت گاز استان گيلان پرداخته شود، لذا اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع روش اين تحقيق ، توصيفی–همبستگی است زيرا هم به توصيف و تفسير آنچه که هست می پردازد و هم به بررسی رابطه بين متغيرهای تحقيق.

3– 4 ) جامعه آماری
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدهايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. 1255 نفر ار کاركنان شركت گاز استان گيلان مشغول در واحدهای صفی و ستادی جامعه آماري اين تحقيق مي باشند .
3– 5) نمونه آماری
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. (سکاران، 1390). در اين تحقيق حجم نمونه باتوجه به جامعه آماری وجدول مورگان تعداد 297 نفر محاسبه شده است و بدليل اينكه هدف از انجام اين تحقيق رسيدن به يك نتيجه و دستاورد علمي با قابليت تعميم پذيري بود بنابراين روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده (سيستماتيك ) انتخاب گرديد . برای اطمينان از بازگشت صحيح و کامل پرسشنامه های مورد نياز تعداد 370 پرسش نامه ( بر اساس ليست اسامي كاركنان كه از امور اداري شركت تهيه گرديده بود ) پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحليل بود .

3 – 6 ) روش و ابزار گردآوری داده ها
پژوهشگر بر حسب روش تحقيق مورد نظر خود و نوع داده هايي كه قصد جمع آوري آنها را دارد ، تصميم مي گيرد كه از چه ابزاري براي گردآوري داده هاي خود استفاده كند در تحقیق حاضر ،براي تهيه ادبيات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات میدانی همچنين براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و روش ارسال و جمع آوري آن به وسيله مراجعه حضوري انجام شد.
در اين تحقيق از پرسشنامه بسته(پرسشنامه استاندارد) استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه كه براي سنجش متغيرهاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته از مقياس ليكرت 5 گزينه اي استفاده شده است. پرسشهای متغیر رفتار شهروندی سازمانی از تحقیق پودساکوف و دیگران(1990) همراه با اندکی جرح و تعدیل و همچنین پرسشنامه متغیر فلسفه اخلاقی نیز از تحقیق کوجالا، لامسا و پتینا (2009) استخراج شده است . در پرسشنامه فلسفه اخلاقی کارکنان با طرح یک سناریو نظر کارکنان را راجع به اخراج کارمندی که تنها سه سال تا بازنشستگی اش مانده به دلیل وضعیت بد مالی شرکت جویا شدیم .
3-7) روایي و پايایي تحقيق
در ارزيابی پرسشنامه با دو سوال کلی روبه رو هستيم:
1 . ابعاد و عناصر يك مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقيق قرار گرفته است (روايي).
با توجه به اينکه دراين تحقيق از پرسشنامه های استاندارد خارجی استفاده شده است ، تا حد زيادي از روايي لازم برخوردار ميباشد. همچنين براي اطمينان کامل در مورد روايي محتوا پرسشنامه تحقيق، از نظرات جمعي از اساتيد استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گرديد.
2. پرسش دوم اين است که نمونه پرسشنامه تا چه حد معرف دقيق مرجع وسيع تر پرسش هايي که از آن استخراج شده است (پايايي ) .
براي سنجش پايايي پرسشنامه از سازگاري دروني و با روش آلفای کرونباخ استفاده شد . برای این منظور تعداد 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد مطالعه توزیع و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه گردید . جدول 3-2 متغيرها ، ابعاد ، سوالات مربوطه و ضريب آلفاي هر يک در مرحله نهایی را نشان مي دهد.

جدول(3-2) ابعاد متغیرها و سوالات مربوطه و ضريب پايائي متغیرها
متغير
ابعاد
سوالات
مربوطه
تعداد سوالات

آلفاي کرونباخ

آلفاي کرونباخ کل

نتیجه
فلسفه اخلاقی
قانون طلایی
2،4،8،9
4
0.787
0.764
مورد تأييد

منفعت گرایی
5،11،15،17
4
0.716

مورد تأييد

وظیفه گرایی
3،7،14،16
4
0.786

مورد تأييد

عدالت گرایی
1،12
2
0.711

مورد تأييد

آزادی فردی
6،10،13
3
0.886

مورد تأييد
رفتار شهروندی سازمانی
وجدان کاری
1،2،3،4
4
0.733
0.838
مورد تأييد

نوع دوستي
5،6،7
3
0.784

مورد تأييد

فضيلت مدني
8،9،10،11
4
0.798

مورد تأييد

جوانمردي
12،13،14
3
0.856

مورد تأييد

ادب ونزاکت
15،16
2
0.704

مورد تأييد

3 – 8 ) روش تجزيه و تحليل داده ها
در تحقيق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل
داده ها استفاده شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، به رسم نمودارها و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطي از آزمون همبستگی پیرسون براي رد يا تاييد فرضيات و رتبه بندي آنها استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل
داده ها

4 – 1 ) مقدمه
فصل چهارم، به تجزيه و تحليل داده های تحقيق می پردازد. پرسشنامه های توزيع شده پس از جمع آوری می بايست مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بتوان دلايل کافی جهت رد يا پذيرش فرضيه های تحقيق به دست آورد. برای اين منظور ابتدا مقدار هر متغير بر اساس شاخص های موجود محاسبه شده و سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار آمار توصيفی صورت می پذيرد تا ديدگاهی کلی از چگونگی توزيع آنها ايجاد نمايد . سپس با تعيين الگو برای آزمون فرضيات تحقيق، پس از ورود داده ها به نرم افزار آماری spss با استفاده از فنون تحليل آماری ذکر شده در فصل سوم، به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات پرداخته خواهد شد .
4 – 2 ) آمار توصيفي
ابتدا از آمار توصيفي براي توصيف هر متغير استفاده شده است .كه براي اين كار از نمودارهاي ستوني و جداول فراواني بهره برده شده است . جزئيات مربوطه در صفحات بعد بيان گرديده است.

4-2-1) متغير هاي جمعيت شناختي
نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 2/83 درصد از پاسخگویان مرد و 8/16 درصد زن بوده اند.

نمودار ستونی جنسیت
نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 4/2 درصد زیر 25 سال، 3/46 درصد از پاسخگویان در رده سنی 25 تا 35 سال، 3/33 درصد بین 35 تا 45 سال و 0/18 درصد بالای 45 سال بوده اند.

نمودار ستونی سن

نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 8/1 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، 1/27 درصد ، دیپلم، 2/21 درصد ، فوق دیپلم، 8/42 درصد لیسانس و 1/7 درصد فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

نمودار ستونی تحصیلات
نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 5/65 درصد از پاسخگویان با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و 5/34 درصد غیر مرتبط بوده اند.

نمودار ستونی ارتباط رشته با شغل

نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 5درصد از پاسخگویان سابقه زیر 2 سال، 6/10درصد دارای سابقه 2تا5 سال ، 3/33درصد دارای سابقه 5تا10سال و 51درصد دارای سابقه بالای 10 سال بوده اند .

نمودار ستونی سابقه خدمت

نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد كه 7/48 درصد از پاسخگویان دارای نوع شغل رسمی، 2/29 درصد قراردادی، 1/22 درصد پیمانکاری بوده اند.

نمودار ستونی نوع شغل

4–2-2 ) توصيف متغيرهای تحقيق
آمار توصيفي متغرهاي اين تحقيق به اين شرح است :
4-2-2-1) قانون طلایی
متغیر قانون طلایی دارای میانگین 89/12 و انحراف معیار 84/2 و واریانس 08/8 می باشد. همچنین قانون طلایی دارای حداقل نمره 4 و حداکثر 20 است.

نمودار هیستوگرام قانون طلایی

4-2-2-2) منفعت گرایی
متغیر منفعت گرایی دارای میانگین 69/12 و انحراف معیار 10/3 و واریانس 62/9 می باشد. همچنین منفعت گرایی دارای حداقل نمره 4 و حداکثر 20 است.

نمودار هیستوگرام منفعت گرایی

4-2-2-3) وظیفه گرایی
متغیر وظیفه گرایی دارای میانگین 34/11 و انحراف معیار 87/1 و واریانس 50/3 می باشد. همچنین وظیفه گرایی دارای حداقل نمره 6 و حداکثر 17 است.

نمودار هیستوگرام وظیفه گرایی

4-2-2-4) عدالت گرایی
عدالت گرایی دارای میانگین 46/7 و انحراف معیار 86/1 و واریانس 46/3 می باشد. همچنین عدالت گرایی دارای حداقل نمره 2 و حداکثر 10 است.

نمودار هیستوگرام عدالت گرایی

4-2-2-5) آزادی فردی
متغیر آزادی فردی دارای میانگین 45/8 و انحراف معیار 89/1 و واریانس 57/3 می باشد. همچنین آزادی فردی دارای حداقل نمره 3 و حداکثر 14 است.

نمودار هیستوگرام آزادی فردی

4-2-2-6) رفتار فرانقش
متغیر رفتار فرانقش دارای میانگین 09/39 و انحراف معیار 01/6 و واریانس 09/36 می باشد. همچنین رفتار فرانقش دارای حداقل نمره 24 و حداکثر 66 است.

نمودار هیستوگرام رفتار فرانقش
4– 3) آزمون فرضیه های تحقیق
در این قسمت به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به نوع فرضیه از آزمون های مناسب بهره خواهیم برد.

4-3-1) آزمون فرضيه اصلی :
بين فلسفه اخلاقي و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 4-18) جدول همبستگی فلسفه اخلاقي و رفتار فرانقش
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.303a
.092
.089
6.92901
a. Predictors: (Constant), فلسفه اخلاقي

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1641.498
1
1641.498
34.190
.000b

Residual
16179.782
337
48.011

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), فلسفه اخلاقي
بر اساس جداول همبستگی(4-18) ، میزان F در سطح 99 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن واریانس ناشی از گروهبندی محقق است نه عوامل دیگر (خطا). جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای فلسفه اخلاقي و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند.ضریب همبستگی یا شدت رابطه 303/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 092/0 است بدین معنی که 2/9 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه اخلاقي کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-2) آزمون فرضيه فرعی اول :
بين فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معني داري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، استان گیلان