منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، وظیفه گرایی، رفتار شهروندی، موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….81
5 – 4 ) پيشنهاد ها بر اساس نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………81
5 – 5 ) محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..83
5 – 6 ) پيشنهاد برای پژوهش های آينده………………………………………………………………………………………….83
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………..84
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………90

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول3-2) ابعاد متغیرها ، سوالات مربوطه و ضريب پايائي متغیرها ………………………………………………………………60
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-2) جدول فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-3) جدول فراوانی تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………63
جدول 4-4) جدول فراوانی ارتباط رشته………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-5) جدول فراوانی سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………………………64
جدول 4-6) جدول فراوانی نوع شغل……………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-7) جدول توصیفی قانون طلایی………………………………………………………………………………………………………65
جدول 4-8) جدول توصیفی منفعت گرایی……………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-9) جدول توصیفی وظیفه گرایی………………………………………………………………………………………………………66
جدول 4-10) جدول توصیفی عدالت گرایی……………………………………………………………………………………………………66
جدول 4-11) جدول توصیفی آزادی فردی……………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-12) جدول توصیفی نوع دوستی………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-13) جدول توصیفی فضلیت مدنی……………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-14) جدول توصیفی وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-15) جدول توصیفی جوانمردی………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4-16) جدول توصیفی ادب و نزاکت……………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-17) جدول توصیفی رفتار فرانقش……………………………………………………………………………………………………69
جدول 4-18) جدول همبستگی فلسفه اخلاقي و رفتار فرانقش…………………………………………………………………………69
جدول 4-19) جدول همبستگی فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان ………………………………………………….70
جدول 4-20) جدول همبستگی وظیفه گرایی و رفتار فرانقش کارکنان …………………………………………………………….71
جدول 4-21) جدول همبستگی قانون طلايي و رفتار فرانقش………………………………………………………………………….72
جدول 4-22) جدول همبستگی عدالت گرایی و رفتار فرانقش………………………………………………………………………….73
جدول 4-23) جدول همبستگی آزادي فردي و رفتار فرانقش کارکنان ……………………………………………………………..74
جدول 5-1) توصیف عوامل جمعیت شناختی………………………………………………………………….76
جدول 5-2) توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………77

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 – 1 ) مدل تحليلي تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول
کليات تحقيق

1-1)مقدمه
دنیای امروز دنیایی پر از رقابت است و سازمانها بدلیل نیاز به انعطاف پذیری در مواجهه با رقبا بدنبال یافتن شیوه هایی برای حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمانها با آن مواجه هستند ، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش ها و وظایف خود را به خوبی انجام می دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد ( بهاری فر ، جواهری کامل و احمدی ،1390 ) . در واقع ، مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان می تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد . به ویژه رفتارهایی که فراتر از الزامات تعریف شده نقش باشد ( صنوبری ، 1387) . در اين تحقيق به رابطه بين فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش كاركنان پرداخته شده است.
فصل اول اين تحقيق به بيان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در اين فصل محقق با بيان کليات تحقيق انجام شده، شرح مختصري در مورد کليه مراحل انجام شده ارائه مي‌دهد، که بدين ترتيب زمينه برقراري ارتباط با مخاطب و در جريان قرار دادن او در مورد چگونگي ايجاد و انجام تحقيق را فراهم مي‌سازد.

1 – 2) بيان مساله
مسئله اين تحقيق كه محقق به دنبال دستيابي به راه حل آن مي باشد عبارت است از بررسي رابطه فلسفه اخلاقي كاركنان در بروز رفتار هاي خارج از نقش و فرا وظيفه اي در آنان. به عبارت ديگر دو نفر كه در يك سازمان و يك واحد همزمان و با شرايط يكساني كار مي كنند رفتارهاي شغلي و وظيفه اي متفاوتي از خود نشان مي دهند: يكي از آنها در حد انجام وظايف سازماني محوله و بر اساس شرح شغل عمل مي نمايد و ديگري رفتارهاي خارج از وظيفه نظير كمك به همكاران و … نشان می دهد ، كه در اين صورت مي بايست به شناسايي عوامـل تأثيرگذار بر تمايل به ماندگاري و ميزان تاثير آنها پرداخته شود. بنابراين محققان مختلفي به دنبال علل موثر بر بروز اين پديده در سازمان بوده اند و علل مختلفي از جمله وي‍ژگي هاي شغل،‌ ويژگي هاي فردي، عوامل رهبري و … را شناسايي كرده اند. با اينكه توجه به موضوع اخلاق بعنوان يكي از ويژگي ها در سطح فردي ، ‌سازماني و اجتماعي در سازمانها مسئله جديدي محسوب نمي شود؛ ليكن در سال هاي اخير تجربه موفق شركت هاي اخلاق مداري در كنار افول شركت هايي كه اصول اخلاقي را ناديده مي گرفتند، بيش از پيش اثربخشي راهكارهاي اخلاق مدار را در سازمان ها آشكار كرده است .
شركت گاز، از جمله سازمانهايي است كه با عموم شهروندان از طبقات اجتماعي مختلف سر و كار دارد . با توجه به طيف وسيع مخاطبان، هرگونه نارسايي كمي و كيفي در خدمات شركت فوق منجر به بازخوردي مستقيم در شهروندان مي شود ازجمله از دست رفتن زمان و هزينه هاي اضافي و خستگيهاي روحي و جسمي مضاعف ناشي از دريافت نامناسب خدمات مي شود. گسترده بودن طيف فعاليتهاي اين شركت و وجود بحرانهايي نظير برف و لزوم مديريت بيش از پيش انر‍ژي در سالهاي اخير نياز اين شركت را در بروز رفتارهاي خارج از وظيفه بيش از پيش مشخص مي كند . در شرايط كاملاً متحول و حاكم بر سازمان ها و لزوم اثربخشي آن ها در چنين شرايطي، نياز آن ها را به نسل ارزشمندي از كاركنان، بيش از پيش آشكار نموده است، نسلي كه از آن ها به عنوان سربازان سازماني1 ياد مي شود . اين كاركنان بي ترديد، وجه مميز سازمان هاي اثربخش از غيراثربخش هستند چراكه سازمان را موطن خود مي دانند و براي تحقق اهداف آن، بي هيچ چشم داشتي افزون بر نقش رسمي خود عمل نموده و از هيچ تلاشي دریغ نمی کنند .
چنانچه مطالعات مختلف نشان می دهد که مسائل اخلاقی بعنوان یک نیاز در سازمانها و شرکتهای کشور ما مورد بحث بوده و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی 2 بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق بر رفتار شهروندی در سازمان خواهد شد (طاهری دمنه ، زنجیر چی و نجاتیان قاسمیه ، 1390) . چنانکه ترنیپسيد3 (2002) نیز پي برد ، افرادي كه رفتار اخلاقي بالاتر و بيشتري دارند ، رفتار شهروندي بيشتري نيز از خود نشان مي دهند . بنابراين مي توان اينگونه مطرح كرد كه فلسفه اخلاقي فرد به طور مثبتي با رفتارهاي شهروندي سازماني وي رابطه دارد و عدم توجه به اخلاق در جوامعی مانند ایران که دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده و با کشورهای توسعه یافته اختلاف قابل توجهی دارند می تواند معضلات بزرگی برای سازمانها بوجود آورد امروز رعايت اخلاق و حفظ ارزش هاي اخلاقي به صورت يكي از مهمترين پديده هايي در آمده است كه در بيشتر سازمان ها مورد توجه قرار مي گيرد . اصول اخلاقي به صورت بخشي از سياستهاي رسمي و فرهنگ غير رسمي سازمان در آمده است و فلسفه های اخلاقی ، که بايد ها و نبايد هاي ارزشي – فلسفي و ملاك معيار سنجش و درستي و نادرستي رفتار شخص نسبت به خود ، ديگران و جامعه هستند ؛ از عواملي است كه بر نگرش ، رفتار و عملكرد كاركنان تاثير گذار مي باشد (سلیمانی ، 1390) .
پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که فلسفه های اخلاقی بر تصمیم گیری های اخلاقی افراد تاثیر می گذارند . (میرشاهی و همکاران ، 1389 ) برخی محققان معتقدند تصمیم گیری های اخلاقی تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبیه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد (لاوتن به نقل از صنوبری ، 1387) مفهوم اخلاق کاری درجه اهمیت بالایی در تصمیمات مسئولین سازمانها برای ایجاد و نگهداری کارکنان با انگیزه و سخت کوش دارد (قلی پور ،1389) .
بر اساس مطالب بالا، پرسش اصلی اين تحقيق به شرح زير شکل می گيرد :
چه رابطه اي بين فلسفه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی، پرسش نامه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، استان گیلان، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی