منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، پوشش گیاهی، ارزیابی کیفی، روشهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه……………………………………………………………………………………………87
نمودار 4-4- میانگین وزنی هر کدام از شاخصهای معیار کیفیت آب زیرزمینی………………………………………………………………….89

عنوان صفحه
شکل 4-18- نقشه کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………90
شکل 4-19- کلاس فرسایش بادی در مدل IRIFR………………………………………………………………………………………..93
نمودار 4-5- مقایسه میزان تاثیرشاخصهای معیار کیفیت فرسایش بادی در بیابانزایی……………………………………………95
شکل4-20- نقشه معیار کیفیت فرسایش بادی………………………………………………………………………………………………..96
شکل4-21- نقشه معیار کیفیت سیاست و مدیریت………………………………………………………………………………………….99
نمودار 4-6- مقایسه میزان تاثیر معیارها در بیابانزایی ……………………………………………………………………………………101
نمودار 4-7- مقایسه وضعیت فعلی بیابانزایی در واحدهایکاری………………………………………………………………….. 102
شکل 4-22- نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی در منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………102
شکل 4-23- نقشه حساسیت منطقه مورد مطالعه به پدیده بیابانزایی………………………………………………………………….103
شکل 4-24- در اين شكل روابط بین متغیرهای خاک………………………………………………………………………………..106
شکل 4-25- نمودار اثر تهیه شده از روابط متغیرهای موثر بر مدل شاخص آب در منطقه………………………………………106
شکل 4-26- نمودار اثر تهیه شده از روابط متغیرهای موثر بر مدل فرسایش بادی در منطقه……………………………………107
شکل 4-27- نمودار اثر تهیه شده از روابط متغیرهای موثر بر مدل بیابانزایی در منطقه………………………………………….107
شکل 4-28- مدل شبکههای باور بیزین ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت خاک…………………………………………………..110
شکل 4- 29- مدل تشخیص بهترین شرایط از لحاظ کیفیت خاک…………………………………………………………………..111
شکل 4-30- مدل شبکههای باور بیزین ارائه شده جهت ارزیابی شاخص آب……………………………………………………112
شکل 4-31- مدل شبکههای باور بیزین ارائه شده جهت ارزیابی فرسایش بادی………………………………………………….113
شکل 4-32- مدل شبکههای باور بیزین ارائه شده جهت ارزیابی بیابانزایی……………………………………………………….115
شکل 4-33 – مدل کلی ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت خاک……………………………………………………………………….115
شکل 4-34 – مدل کلی ارائه شده جهت ارزیابی شاخص آب…………………………………………………………………………116
شکل 4-35- نتایج حساسیت سنجی مدل کیفیت خاک………………………………………………………………………………….118
شکل 4-36- نمودار اثر نمایش دهنده نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت بر گره نهایی مدل کیفیت خاک……………………120
نمودار 4-7 –همبستگی بین امتیاز معیار خاک و احتمالات کم پیش بینی شده برای مدل شبکههای باور بیزین خاک…122
نمودار 4-8 –همبستگی بین امتیاز معیار خاک و احتمالات زیاد پیش بینی شده برای مدل شبکههای باور بیزین خاک..122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1- آمار ماهیانه و سالیانه بارش بر حسب میلی متر در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان…35
جدول شماره 3-2- آمار ماهیانه و سالیانه دما برحسب سانتیگراد در ایستگاه هواشناسی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان….36
جدول3-3- جدول اقلیمی دومارتن……………………………………………………………………………………………………………….38
جدول 3-4 – رخساره های ژئومورفولوژی و واحدهای کاری منطقه مطالعاتی……………………………………………………………….44
جدول 3-5- معیارها و شاخص های ارزیابی بیابان زایی در این تحقیق………………………………………………………………………….47
جدول 3-6- شاخص های ارزیابی معیار اقلیم……………………………………………………………………………………………………….49
جدول 3-7- کیفیت معیار اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 3-8- شاخص های ارزیابی معیار خاک……………………………………………………………………………………………………..50
جدول3-9- کیفیت معیار خاک……………………………………………………………………………………………………………………….51
جدول3-10- شاخص های ارزیابی معیار پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………….51
جدول3-11- کیفیت معیار پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………52
جدول3-12- شاخص های ارزیابی معیار آب های زیرزمینی…………………………………………………………………………………….53
جدول 3-13- کیفیت معیار آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………54
جدول 3-14- عوامل موثر در فرسایش بادی در روش IRIFR………………………………………………………………………………..54
جدول3-15- تعیین کلاس فرسایش و برآورد رسوب دهی اراضی نسبت به فرسایش بادی………………………………………………..55
جدول 3-16- شاخص های ارزیابی معیار فرسایش بادی………………………………………………………………………………………….55
جدول 3-17- کیفیت معیار فرسایش بادی…………………………………………………………………………………………………………..56
جدول 3-18- شاخصهای ارزیابی معیار سیاست و مدیریت……………………………………………………………………………………..57
جدول 3-19 شاخص میزان عملیات حفاظتی………………………………………………………………………………………………………..58
جدول 3-20- کیفیت معیار سیاست و مدیریت……………………………………………………………………………………………………..58
جدول3-21- کلاسهای وضعیت فعلی بیابانزایی با توجه به امتیاز شدت بیابانزایی…………………………………………………………59
جدول 3-22 کلاس های حساسیت مناطق به بیابانزایی……………………………………………………………………………………………60
جدول 4-1- کیفیت معیار اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-2- امتیاز شاخص های معیار اقلیم در واحدهای کاری…………………………………………………………………………………66
جدول 4-3- امتیاز شاخصهای معیار خاک در واحدهای کاری………………………………………………………………………………..76
جدول 4-4- امتیازات شاخص های مربوط به معیار کیفیت پوشش گیاهی در هر واحد……………………………………………………..79
جدول 4-5-امتیازات شاخصهای مربوط به معیار آب زیرزمینی در هر واحد کاری…………………………………………………………88
جدول4- 6- امتیازات شاخص های مربوط به معیار کیفیت فرسایش بادی……………………………………………………………………..94
جدول 4-7- امتیاز شاخصهای مربوط به معیار کیفیت مدیریت و سیاست در هر واحد کاری……………………………………………..97
عنوان صفحه
جدول 4-8- امتیاز وضعیت فعلی بیابان زایی در هر واحد………………………………………………………………………………………….100
جدول 4-9- متغیرهای موثر در مدل BBN…………………………………………………………………………………………………………104
جدول 4- 10- احتمالات شرطی مربوط به گره کاتیونهای خاک در مدل کیفیت خاک…………………………………………109
جدول 4-11- نتایج حساسیت سنجی مدل کیفیت خاک…………………………………………………………………………………..119
جدول 4-12- .کیفیت خاک پیش بینی شده و برآورد شده در هر واحد کاری…………………………………………………….121
جدول 4-13- شدت بیابانزایی پیش بینی شده و برآورد شده در هر واحد کاری………………………………………………….123
جدول 4-14- نتایج حساسیت سنجی مدل بیابانزایی………………………………………………………………………………………..124

چکیده
بیابان‌زایی به معنی از دست رفتن توانایی حاصلخیزی دائمی اراضی به دلیل تغییرات شرایط اکولوژیکی و مدیریتی است که بطور وسیعی در اراضی مختلف جهان و در مناطق مختلف آب و هوایی روی داده است. کارشناسان از مدلهای مختلفی برای ارزیابی بیابانزایی در داخل و خارج کشور استفاده می کنند که مدلهای موسسه تحقیقات بیابان ترکمنستان، فائو-يونپ، مدالوس و مدل‌هاي ايرانيICD،MICD و IMDPA از آن جمله می باشند. در این مطالعه با استفاده از مدل مدالوس و برای اولین بار در کشور از مدل شبکه های باور بیزین برای ارزیابی بیابانزایی استفاده شده است. در شرایطی که نتیجه و پیشبینی روشهای ارزیابی بیابانزایی نامطمئن است و یا به عبارتی عدم اطمینان در نتایج آنها وجود دارد، تصمیمگیری برای ارایه راهکار مناسب برای مدیران، جهت مدیریت اراضی بیابان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پوشش گیاهی، فرسایش بادی، معیارهای ارزیابی، تحصیلات تکمیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، عدم قطعیت، پوشش گیاهی، عدم اطمینان