منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، پوشش گیاهی، ژئومورفولوژی، مورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

مانده است. همین امر موجب شده خاک در برابر بادهای با سرعت زیاد لخت و بدون حفاظ بوده و افزایش فرسایش بادی را به همراه داشته باشد. این رخساره دارای مساحتی بالغ بر 4/456هکتار ، معادل 51/1درصد می باشد.
اراضی پف کرده(2-7)
سطح آب در این رخساره بالا بوده و سطح زمین به صورت پف کرده درآمده و غشایی از نمک آن را پوشانده است. پوشش گیاهی در این رخساره بسیار جزئی و به صورت نی زارهای پراکنده دیده میشود. این رخساره دارای مساحتی بالغ بر 2/1155هکتار ، معادل 82/3 درصد می باشد.
اراضی دست کاشت همراه با رخساره های فرسایش بادی (2-8)
این رخساره در مرکز منطقه مطالعاتی قرار گرفته و آثار فرسایش بادی نسبتا گسترده در آن دیده میشود. پهنههای ماسه بادی و نبکاهای زیادی در این رخساره مشاهده شد. این رخساره دارای مساحتی برابر 2/4035 هکتار ، معادل 36/13 درصد میباشد.
اراضی دست کاشت(2-9)
این رخساره دارای پوشش تاغ می باشد که ارتفاع آنها در حدود نیم متر است. فرسایش بادی محدود و تجمع ماسه های بادی کم ضخامت در پای بوتهها به صورت پراکنده دیده میشود. این رخساره دارای مساحتی برابر 1/572 هکتار، معادل 89/1درصد میباشد.
در جدول 3-4 مشخصات هر یک از واحد های کاری منطقه مورد مطالعه آورده شده است.

جدول 3-4 : رخساره های ژئومورفولوژی و واحدهای کاری منطقه مطالعاتی

کد و نام واحد ژئومورفولوژی
کد و نام تیپ
کد و نام رخساره ژئومورفولوژی
مساحت
کد
نام
کد
نام
کد
نام
هکتار
درصد

1

دشت سر

1-1

دشت سر اپانداژ
1-1-1
اراضی باغی و زراعی
1/1207 1207
99/3

1-1-2
دشت ریگی با تراکم زیاد
4/2648
77/8

1-1-3
اراضی دست کاشت
2/679
24/2

1-1-4

اراضی دست کاشت همراه با فرسایش بادی

209

69/.

1-2

دشت سر پوشیده
1-2-1
اراضی باغی و زراعی
1/4091 4091 4091
55/13

1-2-2
اراضی دست کاشت همراه با رخساره های فرسایش بادی
7/2412 2412
99/7

1-2-3
تاسیسات ، کارگاه ها و مناطق مسکونی
3/1939 1939
42/6

1-2-4
اراضی دست کاشت
6/1084 1084
59/3

2

پلایا

2-1

جلگه رسی
2-1-1
اراضی پف کرده همراه با گیاهان شورپسند
4/1623 1623
37/5

2-1-2
رخساره زرده
3/1030 1030
41/3

2-1-3
اراضی رها شده
1/2441 2441
08/8

2-1-4
منطقه حمل _ پهنه های ماسه ای
8/1409 1409
66/4

2-1-5
منطقه حمل _ پوشش دست کاشت
9/3194 3194
58/10

2-1-6
اراضی گچی
4/456 456
51/1

2-1-7
اراضی پف کرده
2/1155 1155
82/3

2-1-8
اراضی دست کاشت همراه با رخساره های فرسایش بادی
2/4035 4035
36/13

2-1-9
اراضی دست کاشت
1/572 572
89/1

مجموع
9/30185 30185
100

شکل 3-3- نقشه واحدهای کاری (رخساره ) منطقه مطالعاتی

3-4- خصوصیات پوشش گیاهی
وضعیت مراتع در غالب منطقه فقیر و در مواردی نیز بسیار فقیر است. پوشش گیاهی در مراتع منطقه مورد مطالعه اغلب به گیاهان بوتهای نامرغوب و گیاهان یکساله علفی محدود میشود. علی رغم تلاشهایی که در جهت احیای پوشش منطقه صورت گرفته است، گرایش مراتع در تمام منطقه هنوز منفی است. به طور کلی در این منطقه 4 تیپ پوشش گیاهی قابل تشخیص است :
Alhagi camelorum – Halocnemum strobilaceum
Halocnemum strobilaceum
Anabasis aphylla – Salsola sp
Halocnemum strobilaceum – limonium sp
به علت فشار چرای بیش از حد که در گذشته بر این اراضی وارد آمده و نیز به دلیل فعالیتهای صنعتی و معدنی که در این منطقه صورت گرفته، به خصوص قسمت جنوبی و جنوب شرقی منطقه ، به اراضی بایر تبدیل شده اند. محصولات زراعی و باغی که در این منطقه کشت می شود عبارتند از :
– محصولات باغی: بادام، انار، توت و زردآلو .
– محصولات زراعی : گندم، جو، یونجه، شبدر، چقندر قند، چغندر علوفه ای، ذرت علوفه ای، عدس، لوبیا، نخود، طالبی، هندوانه گوجه فرنگی، پیاز.
3-5- ارزیابی بیابانزایی در منطقه
جهت دستیابی به هدف اصلی این تحقیق، که تهیه نقشه و ارزیابی وضعیت بیابانزایی منطقه سگزی واقع در شرق اصفهان است طبق روش مدالوس، عوامل موثر در بیابانزایی منطقه شناسایی شده و هر کدام به عنوان یک معیار در نظر گرفته شدند. سپس خصوصیات معیارهای مذکور که در بیابانزایی منطقه موثرند، به عنوان شاخص مد نظر قرار گرفت تا با ارزیابی آنها، میزان تاثیر معیار در فرآیند بیابانزایی مشخص شود.
با بررسی مطالعات صورت گرفته در منطقه سگزی و همچنین بازدید های صحرایی 6 عامل به عنوان معیارهای ارزیابی بیابانزایی انتخاب شدند. این معیار ها عبارتند از : اقلیم، پوشش گیاهی، خاک، آب زیرزمینی، فرسایش بادی ومدیریت و سیاست.
سپس با استفاده از شبکه های باور بیزین برای معیارهای خاک، آب زیرزمینی و فرسایش بادی که تصمیمات مدیریتی بیشتر در آنها دخیل بوده مدلی طراحی کرده و در سطح واحد کاری مدل را اجرا و خصوصیات خاک، آب زیرزمینی و فرسایش بادی در هر واحدکاری مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدلهای طراحی شده می توان به عدم قطعیتهای موجود در مباحث کیفیت خاک، شاخص آب و میزان فرسایش بادی در منطقه مورد مطالعه پیبرد و آنها را مورد بررسی قرار داد. در نهایت یک مدل کلی با استفاده از شبکه های باور بیزین جهت بررسی بیابانزایی منطقه مورد مطالعه طراحی میشود تا با استفاده از این مدل، سناریوهای مختلف مدیریتی را جهت مبارزه با بیابانزایی در منطقه بررسی کنیم.

جدول 3-5- معیارها و شاخص های ارزیابی بیابان زایی در این تحقیق
شماره
معیار
شاخص

1

کیفیت خاک
بافت خاک

درصد گچ خاک

هدایت الکتریکی ( EC )

نسبت جذب سدیم ( SAR )

درصد مواد آلی

میزان اسیدیته ( PH )

میزان یون های محلول کلر ( CL )

میزان یون های محلول سدیم ( Na )

2

کیفیت اقلیم
میزان بارندگی

میزان تبخیر

شاخص خشکی

3

کیفیت آب زیر زمینی
هدایت الکتریکی ( EC )

میزان یون های محلول کلر ( CL )

نسبت جذب سدیم ( SAR )

کل مواد جامد محلول (TDS )

افت سطح آب

4

کیفیت پوشش گیاهی
درصد پوشش گیاهی

حفاظت در برابر فرسایش

مقاومت در برابر خشکی
5
کیفیت فرسایش بادی
کلاس فرسایش بادی در روش IRIFR

6

کیفیت مدیریت و سیاست
اراضی کشاورزی
کیفیت عملیات کشاورزی
کیفیت آبیاری

اراضی معدنی
نحوه بهره برداری

اراضی مرتع
میزان تخریب مراتع
فشار چرا

اجرای سیاستهای حفاظتی

هر کدام از شاخصهای جدول 3-5 با توجه به وضعیت کیفی ، امتیازی بین 100 تا 200 خواهند گرفت. امتیاز مربوط به هر معیار با میانگین هندسی شاخصهای مربوط به آن مشخص می شود. رابطه 3-3 نحوه محاسبه امتیاز مربوط به هر معیار را مشخص میکند:
رابطه 3-3 : WX = (W1 * W2 *…* Wn )1/n
که در آن :
WX : امتیاز مربوط به هر معیار
W(1,2,…n ) : امتیازات مربوط به هر شاخص
n : تعداد شاخصها
شدت بیابانزایی منطقه، با استفاده از میانگین هندسی امتیازات معیارها مشخص میشود و در پایان با طبقهبندی امتیازات حاصله، وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه ، مورد ارزیابی قرار گرفته و مناطق حساس به بیابانزایی شناسایی شدند. رابطه 3-4 نحوه محاسبه امتیاز مربوط به بیابانزایی را نشان می دهد.
Ds= ( WS * WV * WC * WWi * WG * WM )
رابطه 3-4 :
WS : امتیاز معیار خاک
WV : امتیاز معیار پوشش گیاهی
WC : امتیاز معیار اقلیم
WWi : امتیاز معیار فرسایش بادی
WG : امتیاز معیار آب های زیرزمینی
WM : امتیاز معیار سیاست و مدیریت
3-6- معیارهای ارزیابی بیابانزایی
3-6-1- معیار اقلیم :
به منظور ارزیابی بیابانزایی، اقلیم به عنوان یکی از عوامل موثر در این پدیده، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی این معیار سه شاخص بارندگی، تبخیر و شاخص خشکی در نظر گرفته شد.
به منظور بررسی اقلیم منطقه و شاخص های تعیین شده، از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان استفاده شد. سپس براساس جداول امتیازات مربوط به هر شاخص تعیین گردید. جدول 3-6 شاخصها و محدوده امتیاز آنها را نشان میدهد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فرسایش بادی، مورفولوژی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کريم، ديدگاه، بررسي، شيوههاي