منابع پایان نامه ارشد درباره غير، زواياي، اسکاپولوهومرال، ريتم

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف تحقيق، نسبت ريتم اسکاپولوهومرال (ميزان ابداکشن گلنوهومرال به ميزان چرخش بالايي کتف) مي‌باشد. به‌عنوان‌مثال از پوزيشن استراحت کتف تا 45 درجه ابداکشن بازو نسبت ريتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر شناگران 4:1/5 ميباشد اين بدين معناست که در دامنه 45 درجه ابداکشن شانهي برتر شناگران (از پوزيشن استراحت تا 45 درجه) به ازاي هر 4/5 درجه حرکت در مفصل گلنوهومرال يک درجه حرکت در مفصل اسکاپولوتراسيک (چرخش بالايي کتف) صورت گرفته است؛ بنابراين با توجه به توضيحات ارائه‌شده هرچه نسبت ريتم اسکاپولوهومرال کمتر باشد نشان‌دهنده مشارکت بيشتر مفصل اسکاپولوتراسيک (چرخش بالايي بيشتر کتف) مي‌باشد. به‌عنوان‌مثال در جدول 5-4 از پوزيشن استراحت تا 45 درجه ابداکشن بازو چون شانهي برتر بازيکنان هندبال نسبت ريتم اسکاپولوهومرال کمتر (4:1/4 در مقابل 4:1/5 در شناگران، 7:1/6 در بازيکنان تنيس و 5:1/7 در افراد غير ورزشکار) از گروه‌هاي ديگر داشته‌اند ما نتيجه مي‌گيريم که شانهي برتر بازيکنان هندبال چرخش بالايي بيشتري از شانهي برتر گروه‌هاي ديگر در اين دامنه داشته است.
جدول 4-5: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري

شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار
پوزيشن استراحت تا 45 درجه
برتر
غير برتر
8/1 ±4/5
4/3 ±9/6
5/1 ±4/4
5/1 ±8/6
7/2 ±7/6
2/3 ±8/7
2/3 ±5/7
9/1 ±3/8
پوزيشن استراحت تا 90 درجه
برتر
غير برتر
2/1 ±3/5
3/1 ±8/5
56/0 ±4
07/1 ±8/5
5/2 ±08/6
2/1 ±8/5
4/1 ±5/6
9/2 ±8/7
پوزيشن استراحت تا 135 درجه
برتر
غير برتر
49/0 ±1/4
65/0 ±4/4
33/0 ±3/3
38/0 ±3/4
74/0 ±2/4
68/0 ±4/4
48/0 ±4/4
62/0 ±7/4
4-2-3-4 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر
در جدول 4-6 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال (ميانگين± انحراف استاندارد) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط اينکلينومتر در گروه‌هاي مختلف تحقيق آورده شده است.

جدول 4-6: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري‌هاي اينکلينومتري

شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار

پوزيشن استراحت تا 45 درجه
برتر
غير برتر
1/3 ±8/6
8/2 ±03/7
73/0 ±02/4
5/2 ±2/7
2/2 ±8/5
9/3 ±5/8
1/3 ±05/7
9/1 ±6/7

پوزيشن استراحت تا 90 درجه
برتر
غير برتر
1±02/5
98/0 ±8/5
73/0 ±8/3
1/1 ±2/5
3/1 ±9/4
76/0 ±4/5
5/1 ±4/6
6/1 ±4/6

پوزيشن استراحت تا 135 درجه
برتر
غير برتر
38/0 ±1/4
4/0 ±2/4
39/0 ±5/3
45/0 ±2/4
36/0 ±02/4
56/0 ±2/4
84/0 ±8/4
72/0 ±7/4

4-2-3-5 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنيک عکس گرفتن
در جدول 4-7 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف (ميانگين± انحراف استاندارد) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنيک عکس گرفتن در گروه‌هاي مختلف تحقيق آورده شده است.
جدول 4-7: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنيک عکس گرفتن
گروه
شانه
45 درجه
90 درجه
135 درجه
شنا
برتر
غير برتر
3/3 ±3/8
02/3 ±7/8
6/3 ±5/19
8/2 ±4/19
4/3 ±35
6/3 ±31
هندبال
برتر
غير برتر
01/3 ±2/9
1/3 ±1/8
4/4 ±1/24
02/3 ±4/21
6/3 ±2/40
1/3 ±7/32
تنيس
برتر
غير برتر
04/3 ±8/8
4/3 ±3/8
7/3 ±8/20
4/3 ±4/20
2/3 ±5/34
5/3 ±5/30
غير ورزشکار
برتر
غير برتر
5/3 ±9/7
4/3 ±8/6
7/4 ±4/17
3/3 ±2/15
3/4 ±33
08/3 ±2/29

4-2-3-6 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجي با تکنيک عکس گرفتن
در جدول 4-8 اطلاعات مربوط به ميزان چرخش بالايي کتف (ميانگين± انحراف استاندارد) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي با اندازه‌گيري توسط تکنيک عکس گرفتن در گروه‌هاي مختلف تحقيق آورده شده است.
جدول 4-8: چرخش بالايي کتف (برحسب درجه) در زواياي مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجي با استفاده از تکنيک عکس گرفتن
گروه
شانه
45 درجه
90 درجه
135 درجه
شنا
برتر
غير برتر
08/3 ±2/9
4/3 ±3/8
2/3 ±1/20
4/3 ±6/19
4/3 ±1/35
1/4 ±1/32
هندبال
برتر
غير برتر
1/3 ±9
06/3 ±4/8
3/3 ±4/23
3/3 ±6/22
5/3 ±5/41
6/3 ±3/35
تنيس
برتر
غير برتر
1/3 ±9
1/3 ±2/9
2/3 ±4/19
2/3 ±3/19
1/4 ±4/35
9/3 ±1/31
غير ورزشکار
برتر
غير برتر
8/2 ±6/8
8/2 ±7
09/4 ±1/18
6/3 ±1/16
09/4 ±1/33
7/3 ±4/30
4-2-3-7 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنيک عکس گرفتن
در جدول 4-9 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال (ميانگين± انحراف استاندارد) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط تکنيک عکس گرفتن در گروه‌هاي مختلف تحقيق آورده شده است.

جدول 4-9: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنيک عکس گرفتن

شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار
صفر تا 45 درجه
برتر
غير برتر
9/2 ±4/6
1/2 ±8/5
8/1 ±4/5
8/2 ±5/6
1/2 ±7/5
4/3 ±5/6
9/2 ±7/6
6/3 ±1/8
صفر تا 90 درجه
برتر
غير برتر
79/0 ±7/4
73/0 ±7/4
73/0 ±8/3
57/0 ±2/4
84/0 ±4/4
57/0 ±2/4
63/1 ±5/5
28/1 ±1/6
صفر تا 135 درجه
برتر
غير برتر
41/0 ±9/3
53/0 ±4/4
32/0 ±3/3
39/0 ±1/4
35/0 ±9/3
51/0 ±4/4
55/0 ±1/4
51/0 ±6/4
4-2-3-8 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با تکنيک عکسگرفتن
در جدول 4-10 اطلاعات مربوط به ريتم اسکاپولوهومرال (ميانگين± انحراف استاندارد) در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي انجام‌شده توسط تکنيک عکس گرفتن در گروه‌هاي مختلف تحقيق آورده شده است.
جدول 4-10: ريتم اسکاپولوهومرال در زواياي مختلف ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي با استفاده از تکنيک عکس گرفتن

شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار
پوزيشن استراحت تا 45 درجه
برتر
غير برتر
1/2 ±5/5
1/2 ±2/6
8/1 ±5/5
4/2 ±1/6
9/1 ±5/5
3/2 ±5/5
8/1 ±7/5
7/2 ±3/7
پوزيشن استراحت تا 90 درجه
برتر
غير برتر
91/0 ±6/4
8/0 ±7/4
54/0 ±9/3
61/0 ±06/4
09/1 ±4/5
76/0 ±6/4
15/1 ±2/5
22/1 ±8/5
پوزيشن استراحت تا 135 درجه
برتر
غير برتر
38/0 ±8/3
55/0 ±2/4
28/0 ±2/3
36/0 ±8/3
45/0 ±8/3
54/0 ±4/4
47/0 ±1/4
57/0 ±5/4

4-2-4 اطلاعات توصيفي مربوط به فعاليت الکتروميوگرافي عضلات مجموعه شانه
در اين بخش از تحقيق اطلاعات توصيفي (ميانگين± انحراف استاندارد) در مورد الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه، سطح فعاليت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) و نسبت هم انقباضي عضلات مجموعه شانه آورده شده است.
4-2-4-1 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جدول 4-11 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه (ميانگين± انحراف استاندارد) گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن آورده شده است. در مورد ترتيب فراخواني عضلات، زمان شروع به فعاليت اولين عضله به‌عنوان مبنا در نظر گرفته ميشد و زمان شروع به فعاليت ساير عضلات از اين زمان کم شده و نسبت به آن سنجيده ميشد (زمان شروع نسبي). تقدم و تأخر ترتيب فعال شدن عضلات بر اساس اختلاف از زمان اولين عضله‌اي است که زودتر شروع به فعاليت مي‌کند. در اين مورد عضله ذوزنقه فوقاني در تمامي گروه‌ها به‌عنوان اولين عضله شروع به فعاليت کرد (عدد ارائه‌شده در مقابل ذوزنقه فوقاني بيانگر مدت‌زمان طول کشيده شده (برحسب ثانيه) براي فعال شدن اين عضله بود). اعداد ارائه‌شده در مقابل عضلات ديگر نمايانگر مدت‌زمان تأخيري شروع عضله بعد از عضله ذوزنقه فوقاني (برحسب ثانيه) مي‌باشد. به‌عنوان‌مثال در شناگران عضله دلتوئيد مياني شانهي برتر 033/0 ثانيه و عضله دندانه‌اي قدامي شانهي برتر 035/0 ثانيه بعد از ذوزنقه فوقاني شانهي برتر شروع به فعاليت کرده‌اند.
با توجه به نتايج جدول 11-4 ترتيب فعال شدن عضلات در طي ابداکشن بازو در شانهي برتر و غير برتر گروه‌هاي مختلف تحقيق به ترتيب زير بود:
ذوزنقه فوقاني، دلتوئيد مياني، دندانه‌اي قدامي، ذوزنقه مياني، دلتوئيد قدامي، ذوزنقه پاييني، تحت خاري و پشتي بزرگ.
جدول 4-11: الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانيه) در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
عضلات
شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار

ذوزنقه فوقاني
برتر
غير برتر
008/0 ±019/0
008/0 ±02/0
008/0 ±02/0
01/0 ±023/0
007/0 ±019/0
008/0 ±02/0
012/0 ±022/0
012/0 ±024/0

دلتوئيد مياني
برتر
غير برتر
014/0 ±033/0
013/0 ±031/0
015/0 ±035/0
014/0 ±033/0
014/0 ±036/0
013/0 ±034/0
014/0 ±033/0
01/0 ±03/0

دندانه‌اي قدامي
برتر
غير برتر
016/0 ±035/0
013/0 ±038/0
011/0 ±037/0
013/0 ±035/0
015/0 ±043/0
015/0 ±042/0
012/0 ±039/0
012/0 ±039/0

ذوزنقه مياني
برتر
غير برتر
037/0 ±75/0
019/0 ±08/0
011/0 ±089/0
014/0 ±088/0
037/0 ±09/0
016/0 ±091/0
041/0 ±087/0
018/0 ±08/0

دلتوئيد قدامي
برتر
غير برتر
053/0 ±099/0
015/0 ±105/0
012/0 ±104/0
015/0 ±107/0
053/0 ±114/0
016/0 ±102/0
054/0 ±109/0
019/0 ±091/0

ذوزنقه پاييني
برتر
غير برتر
136/0 ±261/0
065/0 ±257/0
013/0 ±262/0
016/0 ±252/0
136/0 ±281/0
089/0 ±272/0
118/0 ±266/0
041/0 ±254/0

تحت خاري
برتر
غير برتر
149/0 ±471/0
103/0 ±435/0
014/0 ±453/0
018/0 ±444/0
147/0 ±478/0
040/0 ±441/0
140/0 ±467/0
035/0 ±445/0

پشتي بزرگ
برتر
غير برتر
128/0 ±494/0
097/0 ±493/0
015/0 ±485/0
021/0 ±485/0
124/0 ±504/0
044/0 ±480/0
101/0 ±477/0
041/0 ±499/0
4-2-4-2 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانهي گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي
در جدول 4-12 اطلاعات مربوط به الگوي فراخواني عضلات شانه (ميانگين± انحراف استاندارد) گروه‌هاي مختلف تحقيق در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرايط اعمال بار خارجي آورده شده است.
با توجه به نتايج جدول 4-12 در شرايط اعمال بار خارجي نيز الگوي فراخواني عضلات شانه در طي ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شانهي برتر و غير برتر همانند شرايط بدون اعمال بار بود (البته با فراخواني زودتر). به‌طوري‌که اولين عضله ذوزنقه فوقاني و در ادامه دلتوئيد مياني، دندانه‌اي قدامي، ذوزنقه مياني، دلتوئيد قدامي، ذوزنقه پاييني، تحت خاري و نهايتاً پشتي بزرگ شروع به فعاليت کردند.

جدول 4-12: الگوي فراخواني عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانيه) گروه‌هاي مختلف در طي ابداکشن بازو در شرايط اعمال بار خارجي
عضلات
شانه
شنا
هندبال
تنيس
غير ورزشکار

ذوزنقه فوقاني
برتر
غير برتر
015/0 ±019/0
016/0 ±019/0
015/0 ±019/0
016/0 ±019/0
015/0 ±019/0
013/0 ±019/0
009/0 ±015/0
012/0 ±02/0

دلتوئيد مياني
برتر
غير برتر
012/0 ±031/0
007/0 ±030/0
008/0 ±033/0
005/0 ±030/0
014/0 ±030/0
006/0 ±030/0
006/0 ±030/0
010/0 ±029/0

دندانه‌اي قدامي
برتر
غير برتر
010/0 ±035/0
010/0 ±036/0
008/0 ±037/0
008/

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حداکثر قدرت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره 135-0، 45-0، 90-0، غير