منابع پایان نامه ارشد درباره عوامل بازدارنده، آموزش و پرورش، انتخاب همسر، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

والدين) در نمونه ها، مورد سنجش قرار گرفته تا رابطه تعداد نفرات خانواده با ارتكاب سرقت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. داده هاي به دست آمده طي نمودار شماره 1 – 6 نشان داده مي شود.
نمودار شماره 1-6 تعداد نفرات خانواده اصلي غير از والدين
همان گونه كه مشاهده مي شود 55 درصد اين افراد در خانواده هاي بين 5 تا 8 نفر (غير والدين) زندگي مي نمايند. اين آمار براي يك خانواده شهري به ويژه خانواده هاي ضعيفي كه از نظر اقتصادي و محيط اجتماعي در وضعيت نابساماني زندگي مي نمايند بسيار چالش برانگيز است.
1-2-1-2- تحصيلات والدين
وضعيت تحصيلات والدين سارقين در نمودار شماره 1- 7 نشان داده مي شود.

نمودار شماره 1-7 تحصيلات والدين سارقين
وضعيت تحصيلي والدين اين افراد به مراتب وخيم تر است خود سارقين مي باشد 68 درصد پدران اين افراد در جرگه بيسوادان و 72 درصد مادران آنها از گوهر علم به معني واقعي آن بي نصيب بوده اند. نتيجه كم يا بي سوادي والدين، اهميت ندادن آنها به آموزش و پرورش كودكان خود است كه اين موضوع با توجه به ضعف بنيه مالي و فقر فرهنگي اين خانواده ها تشديد مي شود.
1-2-1-3- كنترل از سوي خانواده
نظريه هاي كنترل اجتماعي، بزه و بزهكاري را به فاكتورهاي عادي جامعه مثل خانواده، آموزش و گروه، نسبت مي دهند. از نگاه نظريه هاي كنترل اگر مردم به حال خود رها شوند به طور طبيعي مرتكب جرم مي شوند اما مهمترين موضوع در اين زمينه اين است كه چرا از ميان تمام افراد جامعه بيشتر آنها مرتكب جرم نمي شوند. نظريه هاي كنترل با تاكيد بر نيروهاي كنترل كننده ويژه اي كه فرد را از جرم باز مي دارند بدين پرسش پاسخ مي دهند. به نظر آنها چنانچه اين نيروها ضعيف باشند در وضعيت هاي معـيني
تجزيه شده و به جرم و ناهنجاري منجر مي شوند. (جرج، توماس و جفري 1380، 273)
به جهت اين كه اغلب نظري هاي كنترل در خصوص جرايم اطفال و نوجوانان به مــيدان آمده اند – هر چند اين نظريات براي تبيين مجرميت افراد بزرگسال نيز كاربرد دارد- بخشي از سوالات پرسش نامه به نوعي از كنترل اجتماعي يعني كنترل از سوي خانواده اختصاص داده شده است (كنترل اجتماعي خود معناي موسعي دارد كه شامل كنترل هاي مستقيم، كنترل دروني(خودكنترلي) و كنترل غير مستقيم مي شود.)
كنترل فرد از سوي خانواده به ويژه در دوران كودكي به اين دليل اهميت فراوان دارد كه باعث خودكنترلي بالا در وي مي شود، در حقيقت پرورش مناسب كودك كه به خودكنترلي بالا در وي منـــجر مي شود، هنگامي رخ مي دهد كه رفتار كودك زير نظر گرفته شده و هر گونه كج روي تشخيص داده شده و مجازات گردد. كنترل هاي بيروني بر روي رفتار كودك و در نهايت در فرآيندي كه تحت عنوان «اجتماعي شدن» توصيف مي گردد، دروني مي شوند. (جرج، توماس و جفري 1380، 219)
آمار به دست آمده در اين خصوص طي نمودار 1- 8 نشان داده مي شود. همان گونه كه نشان داده شده است 40 مورد از يكصد مورد قائل به وجود كنترل از سوي خانواده (خانواده اصلي) بوده و 60 مورد بيان نموده كه خانواده و والدين نسبت به آنها كنترلي اعمال نداشته اند. همچنين پدر خانواده بعنوان مدير خانواده در 47 مورد از يكصد مورد قادر به كنترل فرزند خود بوده و در53 مورد قادر به كنترل نبوده است. اين آمار نشان دهنده ارتباط و معناداري آن بين عدم كنترل والدين و گرايش به كج روي فرزنــدان است كه
در كنار ديگر عوامل مي تواند تعيين كننده بزهكاري باشد.
نمودار 1-8 وضعيت كنترل از سوي پدر و خانواده سارقين
1-2-1-4- خصوصيات شخصيتي پدر سارق
خصوصيات شخصيتي پدر سارقين به عنوان مدير خانواده و تصميم گيرنده در خصوص آينده فرد مورد نظر بوده و خصيصه هاي متفاوت مورد پرسش واقع شده است.
در شنجش به عمل آمده خصوصــيات پدر در چهارمورد يعني عصــباني و خشن، مهـربان و آرام، بي تفاوت، بي حوصله سنجيده شده است كه طي نمودار شماره 1- 9 به نمايش درآمده است. يافته ها و داده هاي حاصله نشان دهنده گرايش شخصيت پدر سارقين به صفات مثبت هم چون مهربان و آرام مي باشد. هرچند ويژگي هايي هم چون عصباني و خشن و نيز بي تفاوت و بي حوصله به ترتيب با 20 درصد و 10 درصد و 14 درصد ميزان متنابهي را بيان مي كند.

نمودار 1-9 خصوصيات پدر سارقين
1-2-1-5- وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن
حضور پدر و مادر در خانواده به عنوان نقطه اتكاء و همچنين الگوي اصلي جهت رفتار و برقراري ارتباط با اجتماع پيرامون با استفاده از سنجش و تطبيق، يكي از مهم ترين نكات پيرامون محيط خانوادگي و در نتيجه وضعيت اجتماعي هر فرد از جمله نمونه هاي مورد پژوهش است.
در بسياري از موارد فوت هر يك از والدين به ويژه در دوران طفوليت و نوجواني چنان شكافي در زندگي فرد ايجاد مي نمايد كه ترميم آن به سادگي ميسر نبوده و آسيب هاي فراواني را متوجه فرد مي نمايد، چرا كه فرد پس از فوت هر يك از والدين بايد در خانواده ناپدري يا نامادري و در محيطي غير از محيط خانوادگي خود به سر برده و اين باعث وجود يك بي ثباتي عاطفي و شخصيتي در فرد مي گردد. به دليل اهميت زياد سرپرستي براي فرد، نمونه هاي مورد پژوهش از نظر فوت يا حيات هر يك از والدين همچنين وضعيت سرپرستي آنها پس از فوت هر يك از والدين مورد آزمون قرار گرفته كه طي نمودارهاي شـــماره 1 – 10 و 1 – 11 نشان داده مي شود:

نمودار 1-10 وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن

نمودار 1- 11 وضعيت سرپرستي در خصوص افرادي كه والدين آنها فوت نموده اند
1-2-2- خانواده شخصي
خانواده شخصي، برعكس خانواده اصلي، به طور كلي كانوني است كه شخص با اراده خود و با انتخاب همسر بنا مي نهد. در اين بخش به بررسي وضعيت خانواده شخصي سارقين مي پردازيم:
1-2-2-1- تاهل
گزينش همسر مناسب و تشكيل كانون گرم خانواده، تعهد و مسئوليتي بزرگ براي طرفين ايجــاد مي كند. چه بسا مردان سركش و حتي لاابالي كه بوسيله همسران خوب به راه راست هدايت شده اند34.
به همين جهت مي گويند كه وجود خانواده در اغلب موارد ايجاد كننده محيطي است كه افــراد را از
تبهكاري باز مي دارد و حضور كودكان در كانون خانواده اثر استواري ازدواج را تقويت مي كند. (گسن 1388، 188)
صلح و صفا، اتحاد و اتفاق و حسن تفاهم متقابل در محيط خانواده سبب آرامش دروني و پشتكار در زندگي بوده و قدرت مقاومت را در برابر ناملايمات و مشكلات زندگي افزايش مي دهد و از بسياري از انحرافات پيشگيري مي نمايد. در بررسي هاي علمي ثابت شده است كه تعداد بزهكاران مجرد كه يا ازدواج نكرده اند و يا يكي از زوجين فوت نموده و يا از هم جدا شده اند بيش از افراد متاهل است. همچنين هر گاه محيط خانواده شخصي به علل عدم سازش و اختلاف سليقه زن و شوهر متشنج شود، هر يك از طرفين براي فرار از رنج و عذاب روحي، مستقيم و يا غيرمستقيم به طرف حالت خطرناك و يا ارتكاب جـــــرائم
كشانده مي شوند. (دانش 1368، 238)
آمار به دست آمده در خصوص متاهل يا مجرد بودن افراد مورد آزمون حكايت از آن دارد كه 56 درصد از آنها متاهل، 40 درصد مجرد و 4 درصد داراي سابقه ازدواج بوده ولي به دلايلي اكنون مجرد هستند، بنابراين آمار افراد فاقد خانواده شخصي 44 درصد مي باشد.
بيان مجرد بودن به عنوان عاملي براي جرم از جمله سرقت بسيار مشكل است ولي قطعاً نداشتن خانواده شخصي مي تواند زمينه ساز شرايطي گردد كه فرد به سوي نابهنجاري سوق داده شود. ريموند گسن، از مشاهير جرم شناسي در كتاب جرم شناسي نظري پس از بيان فوايد و تاثيرات مثبت تشكيل خانواده شخصي بيان مي دارد: «اين عامل از ابهام نيست، زيرا بايد بدانيم آيا آدمي بر اثر اين كه متاهل نيست جنايتكار مي شود يا فقدان ازدواج و بزهكاري آثار يك علت عميق تر ناسازگاري اجتماعي است».

نمودار 1-12 وضعيت تاهل نمونه آماري
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان
تعدادي از سارقين متاهل داراي فرزند بوده و با توجه به اينكه اكثر سارقين جوان بوده فرزندان آنان در سن كودكي و نوجواني قرار دارند كه بنظر مي رسد اين خانواده ها بدليل محكوميت هاي قطعي و زنداني شدن والدين به خاطر سرقت، داراي خانواده هايي از هم گسيخته و نابساماني باشند اين باعث محروم شدن فرزندان از محبت و كنترل والدين يا تك سرپرست و يا بي سرپرست شدن فرزندان مي گردد كه اين خود باعث بالا رفتن امكان ارتكاب بزه در فرزندان اين خانواده ها مي شود. (شايد اين فرزندان به تقليد از والدين خود مرتكب سرقت شوند) همچنين سابقه دار شدن والدين اين امكان را بوجود مي آورد كه آينده تحصيلي، شغلي و خانوادگي اين فرزندان به مخاطره افتد لذا در اين بخش تعداد فرزندان اين خانواده ها و همچنين نظر مجرمين در خصوص اينكه ارتكاب جرم از سوي آنها مي تواند در سرنوشت فرزندانشان موثر باشد مورد سنجش قرار گرفته است.

نمودار شماره 1-13 تعداد فرزندان در خانواده شخصي
با توجه به نتيجه به دسته آمده كه در نمودار 1- 13 نشان داده شده مي تواند گفت كه 48 درصد نمونه آماري داراي فرزند هستند كه اين خود تعداد قابل توجهي است. هرچند كه تعداد فرزندان نسبت به خانواده اصلي متهمين كمتر است اما همين تعداد هم مي تواند جزء سارقين يا مجرمين آينده باشند كه بايد براي آن تدبيري انديشيده شود.

نمودار 1-14 تاثير وضعيت سارقين در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقين

تمام افرادي كه متاهل بودن و داراي فرزند، همگي اظهار داشتند كه سرقت يا سوابق سرقت آنها در سرنوشت و آينده فرزندانش تاثير دارد يا خواهد داشت كه اين يك حقيقت تلخي است كه خود سارقين به آن معترف هستند و همانطور كه گفته شد بايد در كنار ساير عوامل به آن توجه نمود و براي آن تدبيري انديشيد. اين موضوع در نمودار شماره 1- 14 نشان داده شده است.

1-2-3-3- تحصيلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده
با توجه به آنچه در مباحث قبلي در خصوص تحصيلات بيان نموديم در اين بخش ميزان تحصيلات در همسر مجرمين در نمودار شماره 1- 15 نشان داده مي شود. همان طور كه مشاهده مي شود حدود 63 درصد از همسران مجرمين بيسواد يا تحصيلات در حد زير ديپلم دارند.

نمودار 1-15 ميزان تحصيلات همسر مجرمين سرقت
همان طور كه در نمودار 1- 15 نشان داده شده از همسر متهمين 11 درصد بيسواد و 19 درصد داراي سواد خواندن و نوشتن و 33 درصد تحصيلات زير ديپلم دارند و اين نشان مي دهد كه تحصيلات همسر مجرمين نيز همانند خود و خانواده مجرمين از وضعيت آنچنان خوبي برخوردار نمي باشد.
در سوالي ديگر از پرسشنامه وضعيت ارتباط سارقين با اعضاء خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. كه در نمودار1 – 16 اين وضعيت ترسيم شده است.

نمودار 1- 16 ميزان ارتباط با اعضاء خانواده
همان طور كه مشاهده مي شود 13 مورد يعني 27 درصد مجرمين سرقت كه متاهل بوده اند از ارتباط خوبي با همسران خود برخوردار نيستند و اين امر باعث مي شود سـعادت و حلاوت زندگي كه يكي از قوي ترين عوامل بازدارنده جنائي محسوب مي شود و از بروز بسياري از انحرافات و جرائم جلوگــيري مي كند از بين برود و اين نوع ارتباط است كه باعث جدائي و از بين رفتن كانون گرم خانواده خواهد شد.
1-2-3- طلاق و علت آن
اهميت خانواده به عنوان يكي از محيط هاي اجتماعي شخصي و نقش كليدي آن در ساختن شخصيت فرد و ايجاد ثبات در شخصيت وي در بخش هاي پيشين بيان شد از جايي كه تصميم والدين جهت طلاق و جدايي از همديگر، ناشي از اختلافات اساسي و ريشه دار بين آنهاست و ممكن است اين اختلافات در دراز مدت و قبل از جدايي باعث محيط خانوادگي متشنج شود، لذا تاثير طلاق را بر ايجاد عدم ثبات در شخصيت فرد بايد قبل از طلاق جستجو كرد.
در واقع ناسازگاري والدين آثار شومي در روان فرزندان باقي گذاشته و نتيجه اين عدم آرامش رواني بي علاقگي به تحصيل و كار را ناشي مي شود، تا جايي كه اين ناراحتي ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگسالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سركشي از مقررات و قوانين اجتماعي، يا بي تفاوتي و انزوا و گوشه نشيني ظاهر و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ضرب المثل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازنشستگی، اخراج.................................................................................................................90، آن.........................................................................................90، ...................................................................................................................................28