منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، کسب و کار، نرخ بازگشت سرمایه، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

… صورت مي‌گيرد.

ج) ارزيابي فرآيندهاي توليد
– روش‌هاي آدام اسميت
– کارسنجي تيلور
– کنترل پروژه
– کنترل کيفيت آماري
– مدل‌هاي برنامه‌ريزي کنترل توليد.

د) ارزيابي فرآيندهاي مديريت
– ايزو68 9000-14000
– مديريت برمبناي هدف
– مديريت کيفيت جامع
– جايزه مالکوم بالدريچ
– نظام مديريت هوشين
– خود ارزيابي
– کارت امتيازي متعادل
– مدل‌هاي بلوغ
– بنياد اروپايي مديريت کيفيت
– ديدگاه ذينفعان
– مدل‌هاي کمي و رياضي مانند تحليل پوششي داده‌ها و ….. (يوسفي، 1389: 214 -213).

2-2-5-1 سنجش عملکرد در اين پژوهش
امروز تجزیه و تحلیل عملکرد در بنگاه‌های رقابتی و موفق در سطحی فراتر از رویکردهای مالی و رویکردهای بهره‌وری محور در جریان است و مدیران بنگاه‌ها از شاخص‌های متنوعی برای سنجش عملکرد استفاده می‌کنند. بعضی از این شاخص‌ها که در گذشته نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، مستقیما با فرایند تولید در ارتباط هستند که از آن جمله می‌توان به ظرفیت، کارایی و بهره‌وری اشاره نمود. اما دسته دیگری از شاخص‌ها برای تحلیل عملکرد وجود دارد که با رویکرد استراتژیک سازمان ارتباط تنگاتنگی داشته و امروزه به‌طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برای بررسی عملکرد سازمانی اتفاق نظر بر روی “تدابیر استاندارد” وجود ندارد. مزایا و محدودیت‌های روش های مختلف اندازه‌گیری مقایسه شده‌اند و مورد بحث قرار گرفته‌اند (ونکاترمن69، رامنوجام70، 1986). مطالعات میلر (1986) و تن71 ، و لیفچرت72 (1994 ) شامل اندازه گیری سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با رقبای اصلی خود برای پنج سال گذشته می‌باشد. اندازه‌گیری متغیرهای عملکرد نسبی به محدود کردن رقبا در شرایط بازگشت دارایی‌ها پس از کسر مالیات، بازگشت پس از از مالیات بر کل فروش، رشد فروش کل، عملکرد کلی و موفقیت.
نارور و اسلاتر (1994 ) ارزیابی تیم مدیریت ارشد را مورد اندازه‌گیری قرار دادند که شامل بازگشت دارایی، رشد فروش، و موفقیت محصول جدید، نسبت کسانی که از سایر رقبا در بازار بزرگ همان بنگاه است.
در این پژوهش از ادراکات پاسخ‌دهندگان درباره نرخ بازگشت سرمایه73 (ROI) و رشد سود نسبت به متوسط ​​صنعت و رشد سود در پنج سال گذشته پرسیده شد. از آنجا که این پژوهش بر روی شرکت‌های تولیدی مبتنی بر تکنولوژی متمرکز است، اندازه‌گیری عملکرد تولیدی نیز، شامل کیفیت محصول و بهره‌وری نسبت به رقبای اصلی و در زمان بازار نسبت به متوسط ​​صنعت معرفی شده است.
بنابراین تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت بر اساس دو عامل، شاخص مالی و شاخص تولیدی می‌باشد.
عامل “شاخص مالی” شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.
عامل “شاخص تولیدی” شامل “کیفیت محصول” و “بهره وری” در مقایسه با رقیبان اصلی و “زمان انتظار بازار” در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.
جدول 2-2 عوامل مورد اندازه‌گيری عملکرد
عامل
متغیرها
شاخص مالی
رشد سود (در برابر میانگین صنعت ​​)

تغییر سود (در پنج سال گذشته)

ROI (در برابر متوسط صنعت)
شاخص تولیدی
کیفیت محصول (در برابر رقبای اصلی)

بهره وری (در برابر رقبای اصلی)

زمان انتظار بازار (در برابر میانگین صنعت ​​)

2-2-6 مدل‌هاي ارزيابي عملکرد سازمان

2-2-6-1 مدل سينک و تاتل (1989)
يکي از رويکردها به سيستم ارزيابي عملکرد مدل «سينک و تاتل» است. در اين مدل، عملکرد يک سازمان ناشي از روابط پيچيده بين هفت شاخص عملکرد به شرح زير است:
1- اثر بخشي که عبارت است از «انجام کارهاي درست، در زمان مناسب و با کيفيت مناسب». در عمل اثر بخشي با نسبت خروجي‌هاي واقعي بر خروجي‌هاي مورد انتظار معرفي مي‌شود.
2- کارايي که معناي ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعي تعريف مي‌شود.
3- کيفيت که مفهومي گسترده دارد و براي ملموس تر کردن مفهوم کيفيت، آن را از شش جنبه مختلف بررسي و اندازه گيري می‌کنند.
4 – بهره‌وري که با تعريف سنتي نسبت خروجي به ورودي معرفي شده است.
5- کيفيت زندگي کاري که بهبود آن کمک زيادي به عملکرد سازمان مي‌کند.
6- نوآوري که يکي از اجزاي کليدي براي بهبود عملکرد است.
7- سودآوري که هدف نهايي هر سازماني است.
اگرچه نسبت به زمان ارائه اين مدل تغييرات بسياري در صنعت رخ داده است، اما همچنان اين هفت شاخص از اهميت بالايي در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود اين، اين مدل داراي يکسري محدوديت‌هاي اساسي نيز هست. به عنوان مثال در اين مدل به «انعطاف پذيري» که يکي از ضروريات بازارهاي دهه اخير است توجهي نمي‌شود . همچنين محدوديت ديگر مدل بي‌توجهي به مشتريان سازمان است (کريمي، 1385: 22).

2-2-6-2 ماتريس عملکرد (1998)
«کيگان» در سال 1989 ماتريس عملکرد را معرفي کرد. نقطه قوت اين مدل آن است که جنبه‌هاي مختلف عملکرد سازماني شامل جنبه‌هاي مالي و غير مالي و جنبه‌هاي داخلي و خارجي را به صورت يکپارچه مورد توجه قرار مي‌دهد. اما اين مدل به خوبي و به صورت شفاف و آشکار روابط بين جنبه‌هاي مختلف عملکرد سازماني را نشان نمي‌دهد (کريمي، 1385: 22).

2-2-6-3 مدل نتايج و تعيين کننده‌ها (1991)
يکي از مدل‌هايي که مشکل ماتريس عملکرد را مرتفع مي‌سازد، چارچوب «نتايج و تعيين کننده‌ها» است. اين چارچوب بر اين فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پايه، در هر سازماني وجود دارد. شاخص‌هايي که به نتايج مربوط مي‌شوند و آنهايي که بر تعيين‌کننده‌هاي نتايج تمرکز دارند. دليل اين جداسازي و تفکيک بين شاخص‌ها، نشان دادن اين واقعيت است که نتايج به دست آمده، تابعي از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعيين‌کننده‌هاي خاص حاصل مي‌گردند. به بيان ديگر، نتايج از نوع شاخص‌هاي تاخيردار74 هستند در حالي که تعيين‌کننده‌ها شاخص‌هاي اساسي و پيشرو هستند. شاخص‌هاي مربوط به تدريج شامل عملکرد مالي و رقابت بوده و شاخص‌هاي مربوط به تعيين‌کننده‌ها عبارتنداز: کيفيت، قابليت انعطاف، بکارگيري منابع و نوآوري (کريمي، 1385: 23).
2-2-6-4 فرايند کسب و کار (1996)
چارچوب‌هاي ديگري نيز وجود دارند که مديران را تشويق مي‌کنند تا به جريانات افقي مواد و اطلاعات در بين سازمان توجه بيشتري کنند. براي مثال مي‌توان «فرايندهاي کسب و کار» را نام برد که توسط «براون75» در سال 1996 پيشنهاد شده است. اين چارچوب بسيار مناسب و کاربردي است چرا که تفاوت بين شاخص‌هاي ورودي، فرايند، خروجي و نتايج را برجسته کرده است. «براون» براي تشريح مدل خود از مثال «پختن کيک» استفاده کرده است. در اين مثال، شاخص‌هاي ورودي عبارتند از: ميزان آرد و کيفيت تخم مرغها و… ، شاخص‌هاي فرايند نيز بر روي مواردي همچون دماي اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص‌هاي خروجي مواردي همچون کيفيت کيک را شامل شده و شاخص‌هاي نتايج مواردي همچون رضايت خورنده آن را در بر مي‌گيرد. براساس اين مدل در يک سازمان ورودي‌ها، فرايند، خروجي‌ها و نتايج براي تعيين شاخص‌ها و ارزيابي عملکرد عبارتند از :
– ورودي‌ها: کارمندان ماهر و باانگيزه، نيازهاي مشتريان، موادخام، سرمايه و…
– سيستم پردازش: گواهي محصولات، توليد محصولات، تحويل محصولات و…
– خروجي‌ها: محصولات، خدمات، نتايج مالي و…
– نتايج: برطرف کردن نيازهاي مشتريان، جلب رضايت مشتريان و…
لذا به منظور ارزيابي عملکرد سازمان بايستي شاخص‌هاي مناسب با توجه به نواحي توضيح داده شده در بالا استخراج شود. اگرچه اين مدل از نظر مفهومي مورد پذيرش است و بدون شک روشي مفيد براي تشريح تفاوت بين شاخص‌هاي ورودي، فرآيند، خروجي و نتايج است اما اين مدل در يک سر پيوستاري قرار گرفته است که از چارچوب‌هاي متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب‌هاي فرايندي کشيده شده است، به عبارت ديگر در اين مدل سلسله مراتب به کلي ناديده گرفته شده است (کريمي، 1385: 24 ).
2-2-6-5 تحليل ذينفعان (2001)
طراحي سيستم ارزيابي عملکرد با شناخت اهداف و استراتژي‌هاي سازمان شروع مي‌شود و به همين دليل است که کارت امتيازدهي متوازن طراحي سيستم ارزيابي عملکرد را با اين سوال شروع مي‌کند که : «خواسته‌هاي سهامداران ما چيست؟» . در واقع مدل کارت امتيازدهي متوازن به طور ضمني فرض مي‌کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و ديگر ذينفعان در تعيين اهداف نقشي ندارند. به بيان ديگر، اين مدل تاثير ديگر ذينفعان بر سازمان را ناديده گرفته است. بي‌توجهي به تفاوت‌هاي اثرگذاري ذينفعان مختلف در محيط‌هاي مختلف يکي از دلايل اساسي عدم موفقيت برخي شرکت‌هاي بزرگ در استفاده از اين مدل است. مدل تحليل ذينفعاني توسط دکتر «لي» ارائه گرديده است، در اين مدل ذينفعان به دو گروه دسته بندي مي شوند: ذينفعان کليدي و غير کليدي.
ذينفعان کليدي بر سازمان کنترل مستقيم دارند و خواسته‌هاي آن‌ها در اهداف سازمان متبلور مي‌شود (مانند سهامداران) و ذي‌نفعان غير کليدي از مکانيسم‌هاي خارجي نظير بازار و فرهنگ براي حفظ منافع خود استفاده مي‌کنند و در هدفگذاري اثرگذار نيستند (مانند مشتريان).
اهداف سازمان نمايانگر انتظارات و تمايلات ذينفعان کليدي است و ذينفعان کليدي تمام قدرت را از طريق ساختار حاکميت سازمان براي هدفگذاري اعمال مي‌کنند و ذي نفعان غير کليدي چندان در هدفگذاري قدرتمند نيستند و در عوض از طريق مکانيسم‌هاي خارجي بر روي استراتژي‌هاي سازمان اثر گذارند واز اين طريق چگونگي رسيدن به اهداف با توجه به محيط خارجي را مشخص مي‌کنند. لذا سيستم ارزيابي عملکرد از استراتژي‌ها شروع شده و به عنوان پلي بين رفتار مديران و انتظارات ذينفعان عمل مي‌کند (کريمي، 1385: 25).
2-2-6-6 چارچوب مدوري و استيپل (2000)
اين مدل يکي از چارچوب‌هاي جامع و يکپارچه براي مميزي و ارتقاي سيستم‌هاي ارزيابي عملکرد است. اين رويکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است. مانند اغلب چارچوب‌هاي ديگر نقطه آغاز اين مدل نيز تعريف استراتژي سازمان و عوامل موفقيت آن است( گام1). در گام بعدي الزامات استراتژيک سازمان با شش اولويت رقابتي که عبارتند از کيفيت، هزينه، انعطاف پذيري، زمان، تحويل به موقع و رشد آينده مطابقت داده مي‌شوند. سپس انتخاب شاخص‌هاي مناسب با استفاده از يک چک ليست که شامل 105 شاخص با تعاريف کامل است آغاز مي‌شود (گام 3). بعد ازآن سيستم ارزيابي عملکرد موجود مميزي مي‌شود تا شاخص‌هاي مورد استفاده فعلي شرکت شناسايي شوند (گام4 ). در گام بعد ، به چگونگي به کارگيري واقعي شاخص‌ها پرداخته مي‌شود و هر شاخص با هشت جزء تشريح مي‌شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئوليت و بهبود (گام5). مرحله آخر به بازنگري‌هاي دوره‌اي سيستم ارزيابي عملکرد شرکت مي‌پردازد (گام6).
برعکس بسياري از چارچوب‌هاي ديگر، اين مدل فراتر از راهنمايي‌هاي ساده بوده و مي‌تواند توسط کاربران ارزيابي عملکرد، در عمل مورد استفاده قرار گيرد. مهمترين مزيت اين مدل آن است که مي‌تواند هم به عنوان ابزاري براي طراحي سيستم ارزيابي عملکرد و هم براي ارتقاي سيستم موجود به کار رود. همچنين در اين مدل تعريفي منحصر به فرد از چگونگي درک شاخص‌هاي عملکرد آمده است. اما محدوديت اصلي اين مدل در گام دوم رخ مي‌دهد که شبکه ارزيابي تنها از شش اولويت رقابتي تشکيل شده است. چرا که همانگونه که در مدل هاي ديگر نشان داده شد، شاخص‌هاي عملکرد بايد به مقولات مختلف ديگري نيز توجه کنند(کريمي، 1385: 26-22).
2-2-6-7 هرم عملکرد (1991)
هدف هرم عملکرد ايجاد ارتباط بين استراتژي و عمليات سازمان بود. کراس و لينچ سعي کردند اين ارتباط را از طريق ترجمة از بالا به پائين اهداف سازمان – با در نظر گرفتن اولويت مشتري- و جمع‌بندي از پائين به بالاي معيارها محقق کنند. اين چارچوب شامل چهار سطح از اهداف است که اثربخشي داخلي (سمت راست هرم) و خارجي (سمت چپ هرم) سازمان را مد نظر قرار مي‌دهد. فرآيند ايجاد هرم عملکرد در سازمان با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، کسب و کار، کارآفرینی سازمانی، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، توانمندسازها، کسب و کار