منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، بازارگرایی، مدیریت کیفیت، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

کنند، کمک نماید که این امر به نوبه خود عملکرد سازمان را افزایش می دهد. شرکت های بیمه خواستار هماهنگی نزدیک میان دپارتمان های کیفیت و بازاریابی خود هستند و نه تنها فقط از استراتژی های TQM استفاده نمی کنند، بلکه استراتژی های بازاریابی را به منظور مواجه شدن و برآورده ساختن نیازهای مصرف کننده در سیستم های مدیریت سازمان تقویت می کنند.
– بکارگیری استراتژي ها و سرمایه گذاري هاي لازم براي ارضاي خواسته هاي مشتريان، تعهد سازماني در روابط با مشتريان و قابليت اطمينان كه منجر به ارائه خدمات با كيفيت و سطح مطلوبيت بالاتري بشود. هر چه خدمات شركت كيفيت بالاتري داشته باشند و مشتريان ميزان تعهد بيشتري در ارائه دهنده خدمت به خدمت رساني موثر درك نمايند رضايت آنان از شركت و در نتيجه وفاداري آنان كه منجر به افزايش سود دهي مي باشد بيشتر خواهد بود.
– هر چه سيستم اطلاعاتي شركت قويتر و جامع تر باشد، پاسخگويي شركت به نيازهاي مشتريان سريعتر و موثرتر خواهد بود. لذا اگر كاركنان شركت كه در صف اول رويارويي با مشتريان قرار دارند انگيزه بيشتري براي جمع آوري اطلاعات از مشتريان داشته باشند شركت گام هاي بلند تري در راستاي بهبود عملكرد و جايگاه خود در بازار برخواهد داشت.
– یکی از مباحث اصلی بازارگرایی، رقیب گرایی است. لذا از آنجا كه بي توجهي به فعاليت هاي رقبا منجر به عقب ماندن از قافله تغييرات در بازار مي باشد لذا توصيه مي شود كه شركت ها رقبا را به صورتي كارآمد و دقيق مد نظر داشته باشند و فعاليت هاي آنان را بررسي نمايند.
5-5) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده
– پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی اثرات بازارگرايي بر عملكرد سازمانی با در نظر گرفتن متغيرهای اعتماد و رضايت مورد ارزیابی قرار گیرد.
– اجرای مدل تحقیق در سایر شرکت های خدماتی از جمله بانک ها به منظور مقایسه با نتایج تحقیق حاضر.
– پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی تأثير سایر متغیرهای تعدیل گر از جمله اندازه صنعت نیز مدنظر قرار گیرد.

5-6) محدودیت های تحقیق
از آنجا که در کشور اهّمیت کار تحقیقاتی بخوبی روشن نشده، معمولاً محققین در جریان کار خود با موانع و مشکلات متعددی مواجه می شوند:
– یکی از مواردی که می توانست در نظر گرفته شود، تفکیک عملکرد سازمانی در قالب عملکرد مشتری، بازار و مالی می باشد که جای توجه و تعمق دارد.
– در این پژوهش امکان استفاده از سایر سازه های سنجش بازارگرایی همچون مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی میان وظیفه ای وجود داشت که می تواند در سایر پژوهش ها در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود این سازه ها در کنار سازه های تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گیرند.

منابع و مأخذ
ابزری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید و قربانی، حسن، (1388) ، تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، چشم انداز مدیریت، شماره 31، صص 42-25.
احمدی، فریدون، محمدی، اسفتدیار و فرجی، بهیه، (1391) ، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های صنعتی استان تهران، پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 117-99.
اخوان، پیمان و یزدی مقدم، جعفر (1392) ، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال هشتم، شماره 2.
آذر، عادل و مؤمني، منصور (1384) ، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم، جلد دوّم، ص72.
اعرابی، سیدمحمد و رفعت، فرهاد (1387) ، الگویی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت مطالعه موردی: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شریف، شماره45.
آقاجانی، حسنعلی و جعفری کناری، سیده نفیسه (1392) ، رابطه بین یادگیري سازمانی و عملکرد شرکتهاي دانش بنیان: نقش واسطه اي نوآوري سازمانی، دومین کنفرانس ملی حسابداري, مدیریت مالی و سرمایه گذاري-استان گلستان, گرگان- یکم اسفند 1392.
آقازاده، ه، (1387) ، طراحي مدل استراتژيك بازارگرايي بان كهاي تجاري ايران به منظور رقاب تپذيري در صنعت بانكداري كشور، رسالة دكتري به راهنمايي دكتر علي ديواندري، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران.
اکبری، مینا، کارنما، اسدالله و ملاحسینی، علی (1392) ، بررسي رابطة بين رهبري تحول آفرين و عملکرد سازماني سازمان هاي دولتي استان کرمان، توسعه سازمانی پلیس، شماره45، صص 86-63.
بندریان، رضا و بندریان، مهدی (1392) ، بازارگرايي راهبردي در سازمانهاي پژوهش و فناوري، سياست علم و فناوري، سال دوم، شماره4، صص58-45.
بهارستان، امید، اکبری، پیمان و شائمی برزکی، علی (1391) ، تحلیل تأثیر فن آوري اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان، فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره دوم، صص68-47.
بیاضی، علی و عقیلی، حسن و معین، فقیه آبادی (1388) ، مدل جامع عملکرد سازمان ها، ماهنامه تدبیر، شماره 211، صص54-49.
پاسوار، محمدحسن و مشبکی، اصغر (1384) ، برنامهریزي ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1، صص89-67.
پاکدل، محمدرضا، نایب زاده، شهناز و دهقان دهنوی، حسن (1390) ، ارزيابي تاثير بازارگرايي، نوآوري و وفاداري مشتري بر عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: گروه پوشاك پل) ، مدیریت بازاریابی، شماره10، صص 27-1.
پرهیزگار، محمد مهدی، ایدی، محمد و رجبی، سیدمنصور (1391) ، مطالعه عوامل محيطي مؤثر بر عملكرد صدا و سيماي مركز ايلام، مجله رسانه، دوره7، شماره2، صص 89-58.
حافظ نیا، محّمدرضا (1382) ، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، ص8.
حسنقلی پور، طهمورث، انصاری، منوچهر، الهی گل، اکرم و رحمانی برشانلوئی، حسین (1391) ، تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغير هاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردكاوي بانك ملت شهر تهران، فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، سال دوم، شماره1، صص 46-25.
خاکی، غلامرضا (1386) ، روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب، تهران، چاپ سوّم، ص183.
خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا (1385) ، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص116-87.
دلاور، علی (1387) ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، تهران، چاپ ششم، ص46.
دیواندری، علی، نیکوکار، غلامحسین، نهاوندیان، محمد و آقازاده، هاشم (1387) ، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران، نشريه مديريت بازرگاني، دوره 1، شماره، 1 صص 39-54.
رجوعی، مرتضی (1387) ، بازارگرایی: مفاهیم، نظریه ها و نتایج آن در سازمان، فصلنامه تخصصی رشته مدیریت، دانشگاه امام رضا (ع) ، صص17-10.
رحیمی، غفور (1385) ، ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره 173.
رضایی دولت آبادی، حسین و خائف الهی، احمدعلی (1384) ، مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع شیمیایی، مدرس علوم انسانی، دوره10، شماره1، صص161-131.
رمزگویان، غلامعلی و منتظری، زهرا (1391) ، بررسی استقرار سیستم مديريت كيفيت فراگير بر بهبود رضایت مشتری (مطالعه موردی، شعب بانک ملی شمال شهر تهران) ، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
روحانی، زهرا، منصوریان، محمدرضا، امیری، مصطفی و متقی، محمودرضا، (1392) ، کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثربخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیریت ارتقای سلامت، دوره 3، شماره 1، صص 52- 43.
رهنورد، فرج اله (1387) ، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4، صص 100-77.
زارعی متین، حسن، جام پر از می، مونا، یزدانی، حمیدرضا و بیریابی، هانیه سادات (1389) ، بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6، صص97-112.
زاهدی، شمس السادات و گرجی، محمدباقر (1388) ، مديريت كيفيت جامع در صنعت بيمه ايران و ارائه يك الگوي مطلوب، دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره35، صص106-89.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازى، الهه (1383) ، روش‌های تحقق در علوم رفتارى، انتشارات آگاه، تهران، ص83.
سکاران، اوما (1388) ، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمود شیرازی و محمد صایبی، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم، تهران، ص6.
سیدنقوی، میرعلی، سپندارند، صادق و رامین مهر، حمید (1391) ، بررسي اثرات سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب بانك صادرات استان تهران، مدیریت بازرگانی، دوره4، شماره12، صص70-53.
صالح، مسلم، قتلتاش، عباس و ابراهیمی، سارا (1387) ، بررسي رابطه ي ميان ميزان آمادگي دبيران جهت اجراي مديريت كيفيت فراگير با فرهنگ سازماني و اثربخشي مديران متوسطه شهر مرودشت، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال اول، شماره دوم، صص 110-91.
عادلی، علیرضا (1384) ، ” ارزیابی عملکرد نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران در برقراري نظم و امنیت شهرستان بم” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل (1389) ، بررسي نقش يك پارچگي بين مديريت كيفيت جامع و مديريت تكنولوژي در تعيين عملكرد هاي كيفيت و نوآوري (پژوهشي در مورد شركت هاي توليدي استان مركزي) ، نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 2، شماره 4، صص 136-117.
فضلی، صفر و علیشاهی، آیدن (1391) ، بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، سال چهارم، شماره2، صص73-99.
قنواتی، مهدی و صمدی، منصور، (1391) ، تاثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط فعال در استان تهران، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره25.
قیصری نیک، مهدی (1391) ، امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) درسازمان کتابخانه ها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شماره های 16و17.
کاشانی پور، محمد و قاضی زاده، مصطفی (1387) ، شناسايي متغيرها و نسبت هاي مؤثر در اندازه گيري كارايي شعب بانك، دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 32، صص108-93.
کاظمی، مصطفی، رحیم نیا، فریبرز و ابوی طرقبه، صدیقه، (1392) ، بررسي تأثير مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازمانهاي كارآفرين، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، خوانسار، 18و19 اردیبهشت 92.
كفاش پور، آذر و زنده دل، احمد و خواجه اي، رزيتا (1389) ، تأثير مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد سازماني به واسطة بازارمحوري (مطالعة موردي: هلت هاي سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد) ، پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار، سال اول، شماره1.
كومار، كريشان (1374) ، روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني، ترجمة فاطمه رها دوست با همكاري فريبرز خسروي، كتابخانة ملي جمهوري اسلامي، تهران، ص47.
مجيبي ميكلائي، تورج و مهدي زاده اشرفي، علي و امامي فر، محسن (1391) ، ارزيابي ميزان آمادگي اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع در تعاونی های فعال توليدي بخش صنعت استان مازندران، فصلنامه مديريت (پژوهشگر) ، سال نهم، شماره 26، ص69-85.
مقیمی، سیدمحّمد (1386) ، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه، تهران، چاپ پنجم، ص38
مهدوی، غلامحسین و حسینی ازان آخاری، سیدمهدی (1387) ، بهترين معيار براي ارزيابي عملكرد مالي چيست؟، پژوهشنامه اقتصادي، صص146-121.
مدهوشی، مهرداد، طبیبی، محمدرضا و دلاوری، حمیدرضا، (1391) ،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع منبع کنترل، منبع کنترل درونی، پرخاشگری، تنبیه کننده