منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، بازارگرایی، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

هاي بعدي حذف ميشود.
جدول 4-9: بارعاملي و آماره t متغير عوامل محیط خارجی
سازه

گويه ها
عوامل محیط خارجی

بار عاملي
آماره t
معني‌داري
Q22
70/0
76/7
تاييد
Q23
38/0
02/0
رد
Q24
35/0
02/0
رد
Q25
58/0
56/2
تایید

همان طور كه در جدول مشاهده مي‌شود، بار عاملي گویههاي 22 و 25 بالاتر از 4/0 و معني دار است. دو گويه 23 و 24 نيز داراي بار عاملي كمتر از 4/0 بوده و از تحلیلهای بعدی حذف می شوند.
2. بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها:
دومين ملاك پايايي، بررسي اعتبار مركب هر يك از سازه‌ها مي باشد. اعتبار مركب كه به پايايي تركيبي (Composite Reliability) نيز مشهور است، نسبت به آلفای کرونباخ معيار مدرن‌تري جهت تعيين پايايي محسوب مي شود. اين اعتبار از طريق ضريب ديلون – گلداشتاين به دست مي‌آيد و مقادير بيشتر از 7/0 براي اين ملاك قابل قبول مي باشد.
3. ميانگين واريانس استخراج شده (AVE) :
معيار AVE نشان دهنده ميانگين واريانس به اشتراك گذاشته شده بين هر سازه با شاخص‌هاي خود است. در واقع اين معيار ميزان همبستگي يك سازه با شاخص‌هاي خود را نشان مي‌دهد كه هر چه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش مدل نيز بهتر است. مقادير بيشتر از 5/0 براي اين ملاك نشان دهنده پايايي مناسب سازه مي‌باشد. در جدول 4-10 دو معيار CR و AVE براي سازههاي تحقيق ارائه مي‌شود:

جدول 4-10: مقادير پايايي سازههاي تحقيق
معيار
سازه
اعتبار مركب
ضريب ديلون- گلداشتاين
AVE
عملکرد سازمانی
69/0
36/0
بازارگرایی
71/0
56/0
عوامل محیط خارجی
73/0
58/0
مدیریت کیفیت جامع
77/0
36/0
ب) بررسي روايي
به منظور بررسي روايي مدل تحقيق، از معيار معرفي شده توسط ” فورنل و لاركر” استفاده مي‌شود. اين معيار ميزان رابطه يك سازه با شاخص‌هاي آن در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه‌هاي تحقيق را نشان
میدهد. به طوري كه روايي واگراي قابل قبول يك مدل حاكي از آن است كه يك سازه در مدل، تعامل بيشتري با شاخص‌هاي خود دارد تا با سازه‌هاي ديگر. معيار فورنل و لاركر بدين صورت به دست مي‌آيد كه جذر AVE يك سازه بايد بيشتر از همبستگي آن سازه با سازه‌هاي ديگر باشد. اين معيار در جدول 4-11 ارائه مي‌گردد:

جدول 4-11: بررسي روايي سازه‌هاي تحقيق
سازه
عملکرد
سازمانی
بازارگرایی
عوامل محیط خارجی
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
60/0

بازارگرایی
24/0
74/0

عوامل محیط خارجی
26/0
14/0
76/0

مدیریت کیفیت جامع
23/0
20/0
45/0
60/0

در اين ماتريس، همبستگي متغيرهاي مكنون گزارش شده‌اند. اعداد روي قطر اصلي ماتريس، جذر AVE‌ مي‌باشند. بر اساس اين معيار، چنانچه اين اعداد از اعداد زيرين خود بيشتر باشند، سازه از روايي مناسبي برخوردار است. در جدول 4-11 هر چهار سازه داراي روايي مناسبي مي‌باشند.

4-3-3) آزمون مدل ساختاري
پس از حصول اطمينان از مناسب بودن مدل اندازه‌گيري، به بررسي و آزمون مدل ساختاري مي‌پردازيم. آزمون الگوي ساختاري يا فرضيه‌هاي پژوهش شامل بررسي ضرايب مسير (Beta)، معني‌داري ضرايب مسير و مقادير واريانس تبيين شده (R2) مي‌باشد.
الف) ضرايب مسير
ضرايب مسيرها نشان دهنده تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ميباشد. در جدول 4-12 ضرايب مسير متغيرهاي تحقيق ارائه مي شود:

جدول 4-12: ضرايب مسير سازه هاي تحقيق
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
19/0

مدیریت کیفیت جامع
11/0
20/0

همان‌گونه كه در جدول مشاهده مي‌شود تاثير متغير مستقل روي متغيرهای وابسته از طريق جدول فوق در قالب ضرايب مسير مشخص است. به عنوان نمونه اثر بازارگرایی روی عملکرد سازمانی 19/0 و اثر مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد و بازارگرایی به ترتیب 11/0 و 20/0 می باشد.
ب) آماره t
به منظور بررسي معني‌داري مسيرها (تاثيرات متغير مستقل بر روي متغيرهاي وابسته) از آماره t‌ استفاده مي‌شود. نتايج آزمون معني‌داري مسيرها بدين صورت است كه مقادير بزرگتر از 96/1 ± در سطح 05/0 و مقادير بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معني‌دار مي‌باشند.

جدول 4-13: آزمون معني‌داري مسيرها
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
81/2

مدیریت کیفیت جامع
61/2
42/2

هر سه مسیر تحقیق در سطح خطای 01/0 معنی دار است.
ج) واريانس تبيين شده (R2)
از طريق واريانس تبيين شده متغيرهاي تحقيق مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي‌شود. واريانس تبيين شده هر يك از متغيرهاي تحقيق در جدول 4-14 ارائه مي‌گردد:

جدول 4-14: واريانس تبيين شده
سازه
واريانس تبيين شده
عملکرد سازمانی
12/0
بازارگرایی
04/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-14 به عنوان نمونه مي‌توان چنين نتيجهگيري نمود كه واريانس تبيين شده عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته محض این تحقیق 12 درصد مي‌باشد. یعنی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی مجموعاً توانسته اند 12 درصد تغییرات متغیر عملکرد سازمانی را تبیین نمایند.

شكل 4-1: ضرايب مسير و بارهاي عاملي متغيرهاي تحقيق

شكل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها
4-3-4) بررسي فرضيه های تحقیق
فرضیه اول تا سوم
در اين قسمت با توجه آزمون معنيداري مسيرها و ضرايب مسير، فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار
ميگيرد:
جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
شماره فرضیه
از
به
ضريب مسير
آماره t
نتيجه آزمون
1
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
20/0
42/2
تاييد
2
بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0
65/2
تاييد
3
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
61/2
تاييد

همان طور که در جدول4-15 مشاهده می شود، با توجه به نتایج آماره t می توان گفت که هر سه فرضيه تحقیق تائید می شوند.

فرضیه چهارم
بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی اثر واسطه ای دارد.
برای بررسی صحت این فرضیه، باید رابطه مستقیم میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را با رابطه غیر مستقیم این دو متغیر از طریق متغیر واسطه ای بازارگرایی با هم مقایسه کرد.

جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
نوع تاثیر
از
به
ضريب مسير
نتيجه آزمون
مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
11/0
غیر مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
2/0
03/0 = 19/0 * 2/0

بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0

با توجه به ضریب تاثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد سازمانی (11/0) و مقایسه آن با ضریب تاثیر غیر مستقیم (03/0) نتیجه گرفته می شود که متغیر بازارگرایی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای ندارد. لذا فرضیه چهارم رد می شود.

بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی
– فرضيه پنجم
ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
براي بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی، سازه مكنون مربوط به اين متغير را وارد مدل ساختاري مي كنيم و پس از اجراي مدل، از طريق آماره t و سطح معني داري، در خصوص اثر تعديل گر متغير عوامل محیط خارجی اظهار نظر مي شود. شكل 4-3 مدل ساختاري را به همراه تاثير متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی نشان مي دهد:

شكل 4-3: آماره t‌/ معني داري مسيرها مربوط به متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی
با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 114/1 بوده و کمتر از 96/1 مي باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رد می شود.
– فرضيه ششم:
ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
براي بررسي اثر متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی، سازه مكنون مربوط به اين متغير را وارد مدل ساختاري مي كنيم و پس از اجراي مدل، از طريق آماره t و سطح معني داري، در خصوص اثر تعديل گر متغير عوامل محیط خارجی اظهار نظر مي شود. شكل 4-4 مدل ساختاري را به همراه تاثير متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی نشان مي دهد:

شكل 4-4: آماره t‌/ معني داري مسيرها مربوط به متغير تعديل گر عوامل محیط خارجی

با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 451/0 بوده و کمتر از 96/1 مي باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی نیز رد می شود.

5-1) مقدمه
هدف از انجام هر پژوهشی، دستیابی به نتایج در چارچوب اهداف پژوهش مزبور است. در پایان هر فعّالیت تحقیقی، محقق پس از آزمون فرضیات، می بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه‎هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن ها شکل می گیرد. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می‎تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است، برطرف کند (نظری، 1385). در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آن ها سعی می گردد تا به اهدافی که در فصل اوّل از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اوّل این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از مفروضات تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با استفاده از یافته های تحقیق، پیشنهاداتی در خصوص بهبود عملکرد شرکت های بیمه با تاکید بر عوامل اثرگذار بر آن یعنی دو مؤلفه مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی ارائه شده و در نهایت نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می گردد.

5-2) بحث در نتايج توصيفي داده هاي تحقيق
نتايج توصيفي تحقيق كه در فصل چهارم به تفصيل توضيح داده شد، به طور خلاصه شامل موارد ذيل است:

5-2-1) توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
از 264 نمونه آماری انتخاب شده، 118 نفر (45%) از گروه نمونه آقایان و 146 نفر (55%) از گروه نمونه بانوان بوده اند. بنابراین بیشترین تعداد نمونه آماری را بانوان به خود اختصاص داده اند.

5-2-2) توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
111 نفر از گروه آماری برگزیده (42%) مجرد و 153 نفر از اعضای جامعه آماری (58%) انتخاب شده بیش از متاهل بوده اند. بنابراین می توان گفت، غالب پاسخگویان را افراد متاهل تشکیل داده اند.
5-2-3) توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات 21 نفر از نمونه آماری انتخاب شده (8%) ، دیپلم؛ تحصیلات 40 نفر از نمونه آماری انتخاب شده (15%)، فوق دیپلم، تحصیلات 156 نفر از نمونه آماری انتخاب شده (59%)، لیسانس؛ تحصیلات 47 نفر از نمونه آماری انتخاب شده (18%)، فوق ليسانس و بالاتر بوده اند.

5-3) نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج
مجموعاً در این پژوهش شش فرضیه با استفاده از روش های آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسي روابط ميان متغيرها و آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به اینکه نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف حاکی از غیرنرمال بون چهار متغیر اصلی تحقیق داشت، لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روشPLS استفاده شد. در ادامه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه آن ها با نتایج سایر تحقیقات به شرح زیر خلاصه می گردد:

5-3-1) نتیجه گیری از فرضیه اول
فرضیه اول پژوهش عبارت بود از: بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر 11/0 و معنادار (61/2) محاسبه شد. همانطورکه ملاحظه شد، نتایج به دست آمده رابطه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت