منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

فتحی و قربانی (1388) تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداري پرداختند. هدف از تحقیق آنها بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی بود. در تحقیق آنها با استفاده از پرسشنامه هایی که آماده شده بود یک نمونه 10تایی از مدیران و سرپرستان هتل ها در سطح شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی براي نشان دادن تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده هاي پرسشنامه، مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است (ابزری و همکاران، 1388).
زارعی متین، جام پر از می، یزدانی، سادات بیریایی (1389) به بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداختند. روش پژوهش آنها توصیفی و از نوع همبستگی بود. داده های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده بود. نتایج به دست آمده از پژوهش آنها نشان داد که استراتژی کسب وکار نقش تعیین کنندهای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند (متین و همکاران، 1389).
فارسیجانی و سمیعی نیستانی (1389) به بررسي نقش يكپارچگي بين مديريت كيفيت جامع و مديريت تكنولوژي در تعيين عملكرد هاي كيفيت و نوآوري در شركت هاي توليدي استان مركزي پرداختند. مطالعه آنها بر اساس انجام يك مطالعه ي توصيفي تهيه گردید و طي آن يكپارچگي بين مديريت كيفيت جامع و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه در راستاي پيش بيني عملكردهاي سازمان در حوزه هاي كيفيت و نوآوري، مورد آزمون قرار گرفت. نخست يكپارچگي بين TQM و TIM از طريق بررسي شكاف بين اين دو بخش مهم، كه در سازمان ها به صورت مجزا از يكديگر بوده و داراي شرح وظايف متفاوتي هستند، صورت پذیرفت. در ثاني تأثير يكپارچگي بين TQM و TIM بر روي شاخص هاي عملكرد كيفيت نوآوري، كه اولين و مهمترين منابع در كسب مزيت رقابتي براي سازمانها مطرح هستند، مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از 148 مدير شاغل در شركت هاي توليدي داراي بيش از 500 پرسنل، در محدوده ي استان مركزي جمع آوري شده و براي تجزيه و تحليل آنها نيز از تكنيك مدل معادلات ساختاري استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه : TQM داراي قدرت پيش بيني قوي براي عملكردهاي كيفي سازمان است ولي هيچگونه رابطه ي مشخص و قابل توجهي با عملكردهاي نوآوري ندارد. همچنين TQM داراي قدرت پيش بيني براي عملكردهاي كيفي سازمان است، ولي شدت آن نسبت به TQM در درجات پايينتري قرار دارد، با اين وجود داراي رابطه قويتري براي پيش بيني عملكردهاي نوآوري سازمان است. در نهايت اينكه TQM و TIM داراي رابطه ي همبستگي با يكديگر بودند. مهمترين نتيجه ي به دست آمده از اين پژوهش اين است كه مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه ي منابعي مناسب براي كاربرد به همراه و با هماهنگي با TQM مي باشند كه نتيجه ي اين تعامل ارتقاء عملكرد هاي كيفيت، و مهمتر از آن تقويت عملكردهاي نوآوري در سازمان ها است (فارسیجانی و سمیعی و نیستانی، 1389).
زاهدي و گرجي (1389) به مطالعه مديريت كيفيت جامع در صنعت بيمه ايران و ارائه يك الگوي مطلوب پرداختند. بنابراين هدف پژوهش آنها پاسخ به اين سؤال بوده كه الگوي مديريت كيفيت جامع مطلوب براي صنعت بيمه كشور چيست؟بدين منظور گام اول، انجام مطالعات مقدماتي و اكتشافي در راستاي تعيين وضعيت موجود كيفيت خدمات در صنعت بيمه كشور و شناسايي عواملي مؤثر برآن و نيز تعيين رابطه رويكرد مديريت كيفيت جامع با آن عوامل بود. در پژوهش آنها كليه مديران، كارمندان وبيمه گذاران (مشتريان) شركت هاي بيمه ايران، البرز و دانا به عنوان جامعه آماري تحقيق در نظر گرفته شدند. روش تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع 5 پرسشنامه بود. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از روش‎هاي آماري همبستگي پيرسون، همبستگي اسپيرمن، آزمون علامت آزمون ويلكاكسون، آزمون من ويتني و آناليز واريانس يك طرفه استفاده گرديد. نهايتاً با توجه به مطالعات به عمل آمده، با سنجش كيفيت خدمات در صنعت بيمه براساس مدل سروكوال والگوي شكاف كيفيت خدمات، پنج شكاف در كيفيت خدمات بيمه شناسايي شد كه بيانگر پائين بودن كيفيت خدمات در اين صنعت بود. لذا اين دو محقق در پژوهش خود جهت بهبود كيفيت خدمات در صنعت بيمه به بررسي اين موضوع پرداختند كه اصول مديريت كيفيت جامع بر مؤلفه هاي سروكوال و الگوي شكاف ها تأثير داشته به گونه اي كه اعمال اصول مديريت كيفيت جامع، موجب بهبود كيفيت خدمات در صنعت بيمه خواهد گرديد. در نهايت اين محققين با بررسي و تلفيق رويكرد مديريت كيفيت جامع، مدل سروكوال والگوي شكاف كيفيت خدمات، اقدام به طراحي يك الگوي مطلوب مديريت كيفيت جامع براي صنعت بيمه كشور كرده است كه آزمون هاي آماري انجام شده درجه اعتبار آن را مورد تأييد قرار داده است (زاهدي و گرجي، 1389).
مجيبي ميكلائي، مهدي زاده اشرفي و امامي فر (1389) ميزان آمادگي اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع در تعاوني هاي فعال توليدي بخش صنعت استان مازندران را مورد ارزيابي قرار دادند. پرسش اصلي تحقيق آنها اين بود كه ميزان آمادگي تعاوني هاي فعال توليدي بخش صنعت استان مازندران براي اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع چقدر است؟اين پرسش اصلي منشاء هشت پرسش فرعي تحقيق شد. روش تحقيق، روش توصيفي-پيمايشي بود و براي اين منظور از يك نمونه 210 نفري متشكل از مديران وكارشناسان تعاوني ها با نمونه برداري تصادفي طبقه اي بر حسب صنعت استفاده شد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه استاندارد مي باشد. پس از جمع آوري داده ها از آزمون دو جمله اي براي پاسخگويي به سوالات استفاده شد و نتايج تحقيق نشان داد كه چهار معيار حمايت و رهبري مديران عالي، برنامه ريزي استراتژيك، بيمه كيفيت و پيامدهاي بهبود بهره وري و كيفيت براي اجراي اين سيستم در سطح مطلوبي قرار داشتند و چهار معيار مشتري مداري، شناسايي و آموزش كاركنان، توانمندسازي كاركنان و كار تيمي و اندازه گيري و تجزيه تحليل كيفيت براي اجراي اين سيستم در سطح مطلوبي قرار نداشتند و در نهايت، مشخص شد كه ميزان آمادگي در تعاون يهاي فعال توليدي بخش صنعت استان مازندران براي اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع در سطح مطلوبي قرار داشته است (مجيبي ميكلائي و همكاران، 1389).
پاکدل، نایب زاده و دهقان دهنوی (1390) به ارزیابی تاثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب و کار صنعت پوشاک پرداختند. در راستای دستیابی به این هدف پرسنل واحدهای تولید، اداری، مالی، بازرگانی، کنترل کیفیت، انبارداری و طراحی صنعت پوشاک به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت جمع آوری داده ها در نظر گرفته شد و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده در تحقيقات بين المللي مورد سوال قرار گرفت روش تحقيق كاربردي و نيز تحليلي توصيفي بوده و جهت بررسي رابطه بين متغيرها و فرضيه هاي تحقيق از مدل تحليل مسير استفاده شد. تحليل داده هاي تحقيق و آزمون فرضيات بيانگر اين است كه در صنعت پوشاک افزايش درجه نوآوري نتيجه افزايش سطح بازارگرايي بوده و اين امر خود به عملكرد نوآوري بهتر در شركت مي انجامد؛ نتيجه رشد عملكرد نوآورانه شركت نيز افزايش وفاداري مشتريان است كه در نهايت افزايش سطح عملكرد كسب و كار را به دنبال دارد (پاکدل و همکاران، 1390).
قيصري نيك (1391) تحقيقي را به منظور امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان کتابخانه‎ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي انجام داد. روش این پژوهش پیمایشی و از نوع مطالعه میدانی که از لحاظ دسته بندي پژوهش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردي بود. جامعه آماري این تحقیق، کلیه مدیران این سازمان (76 نفر) بود که از طریق روش سرشماري مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي بود که بر اساس استاندارد هاي ایزو 9000 با هشت سوال اصلی و 43 سوال فرعی زیر مجموعه آنها و همچنین یک سوال باز توزیع و جمع آوري گردید. که تعداد 55 پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شد. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد كه پايايي ميان پرسشنامه ها 0.95 و هم چنین میزان رعایت اصول هشتگانه ایزو 9000 در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد در مؤلفه اصل کاربري (8/84)، رهبري (4/86)، مشاركت كاركنان (6/85)، رویکرد فرایندي (3/76)، رويكرد سيستمي (9/71) ، بهبود مستمر (5/68)، تصميم گيري بر مبناي واقعيت (2/80) و ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان (4/65) اختصاص داشت. در نهايت يافته ها نشان داد كه امکان استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي وجود دارد (قيصري نيك، 1392).
بهارستان، اكبري و شائمي برزكي (1391) به تحليل تأثیر فن آوري اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان پرداختتند. جامعه آماري این تحقیق شامل 368 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق منطقه اي غرب استان کرمانشاه بود که از بین آنها 188 نفر به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه در نیمه دوم سال 1391 انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جهت جمع آوري داده ها، از پرسشنامه فن آوري اطلاعات مارتینز لورنز و همکاران 50 (2004) ؛ پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع شییه و ویو51 (2002) و پرسش نامه عملکرد سازمانی که توسط محققان ساخته شده بود، استفاده شد. بررسی پرسشنامه ها حاکی از آن بود که ابزارهاي اندازه گیري، از روایی محتوایی و پایایی خوبی برخوردار بودند. از نرم افزارهاي SPSS و LISREL براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی و گام به گام در سطح 95 % نشان داد که فن آوري اطلاعات با متغیرهاي مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داري دارند. از سوي دیگر نتایج بررسی ها نشان داد که مدیریت کیفیت جامع در تأثیرگذاري فن آوري اطلاعات بر عملکرد سازمانی داراي نقش میانجی می باشد. هم چنین در این تحقیق جهت آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاري استفاده شد که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل بود و به همین دلیل به عنوان مدل تجربی ارایه شد (بهارستان و همكاران، 1391).
احمدی، محمدی و فرجی (1391) رابطه بين رفتار شهروندي سازماني، مديريت كيفيت جامع و عملكرد شركتهاي صنعتي استان تهران را مورد ارزیابی قرار دادند. هدف مطالعه آنها شناسايي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني، مديريت كيفيت جامع و عملكرد سازماني شركتهاي صنعتي استان تهران بود. براي دست يابي به این هدف 16 شرکت صنعتی از چهار بخش خودرو، مواد غذايي، منسوجات و محصولات چوبي (8 شركت داراي متدولوژي مديريت كيفيت جامع و 8 شركت فاقد متدولوژي مديريت كيفيت جامع) به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه رفتار شهروندي سازماني تاثير مستقيمي بر عملكرد سازماني شركتهاي صنعتي استان تهران نداشته، بلكه از طريق بكارگيري يك روش مديريتي مانند استقرار مديريت كيفيت جامع بود كه رفتار شهروندي سازماني با رضايت مشتريان و بهره وري به عنوان دو فاكتور مهم عملكرد سازماني ارتباط پيدا مي كند. بنابراين مديريت كيفيت جامع نقش مهمي در ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عملكرد شركتهاي صنعتي ايفا مينمايد (احمدی و همکاران، 1391).
اخوان و یزدی مقدم (1392) به بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پرداختند. تحقیق آنها از جهت ارتباط بین متغیرهاي تحقیق، از نوع همبستگی و از نظر روش انجام تحقیق نیز از نوع پیمایشی بود. برای سنجش موضوع تحقیق، مدل مفهومی براساس ادبیات موضوع طراحی گردید و به منظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از کارکنان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، مزیت رقابتی، عوامل محیطی، عرضه کنندگان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کیفیت جامع، بازارگرایی، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت جامع