منابع پایان نامه ارشد درباره علائم اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

بطه معنادار وجود دارد.

جدول 4ـ17: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- علائم اضطراب و اختلال در خواب
376/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ17، ميان بهزيستي وجودي دانشجويان حوزهاي علميه و علائم اضطراب و اختلال در خواب رابطه منفي و معنادار وجود دارد (01/0 p= و37 /0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزهاي علميه شهر کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان نشان داد که 14% از واريانس متغير علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجويان حوزه را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني کرد.

ک ـ سؤال يازدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ18: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- علائم اضطراب و اختلال در خواب
295/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ18، بين بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب و اختلال در خواب، در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و29 /0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان نشان داد که 8% از واريانس متغير علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني کرد.

ل ـ سؤال دوازدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ19: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- علائم اضطراب و اختلال در خواب
219/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ19، بين بهزيستي مذهبي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و21 /0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. . از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 4% از واريانس متغير علائم اضطراب و اختلال در خواب دانشجويان حوزه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني کرد.

م ـ سؤال سيزدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ20: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- اختلال در کارکرد اجتماعي
393/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ20، ميان بهزيستي وجودي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با اختلال در کارکرد اجتماعي آن ها، رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و39/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. براساس ضريب تعيين، مي توان 15% از واريانس اختلال در کارکرد اجتماعي دانشجويان دانشگاه را، به وسيله بهزيستي وجودي پيش بيني کرد.

ن ـ سؤال چهاردهم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ21: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- اختلال در کارکرد اجتماعي
273/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ21،بين بهزيستي وجودي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و27/0 = – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. براساس ضريب تعيين، مي توان 7% از واريانس اختلال در کارکرد اجتماعي دانشجويان حوزه را، به وسيله بهزيستي وجودي پيش بيني کرد.

س ـ سؤال پانزدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ22: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- اختلال در کارکرد اجتماعي
267/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ22، بين بهزيستي مذهبي و اختلال در کارکرد اجتماعي، در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و26/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و اختلال در کارکرد اجتماعي، در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 7% از واريانس اختلال در کارکرد اجتماعي دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

ع ـ سؤال شانزدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ23: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- اختلال در کارکرد اجتماعي
113/0-
274
06/0

بر طبق جدول 4ـ23، بين بهزيستي مذهبي با اختلال در کارکرد اجتماعي، در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معني دار وجود ندارد(06/0 p= و11/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و اختلال در کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رد مي شود.

ف ـ سؤال هفدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود دارد.

جدول4ـ24: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- علائم افسردگي
594/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ24، ميان بهزيستي وجودي دانشجويان دانشگاه با علائم افسردگي آن ها، رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و59/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان نشان داد که 35% از واريانس علائم افسردگي دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک متغير بهزيستي وجودي پيش بيني کرد.

ص ـ سؤال هجدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4ـ25: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- علائم افسردگي
528/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ25، بين بهزيستي وجودي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و52/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 27% از واريانس علائم افسردگي دانشجويان حوزه را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني نمود.

ق ـ سؤال نوزدهم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4ـ26: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- علائم افسردگي
310/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ26، بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و31/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 9% از واريانس علائم افسردگي دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

ر ـ سؤال بيستم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4ـ27: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره علائم اضطراب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت عمومی