منابع پایان نامه ارشد درباره علائم اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود دارد.

جدول4ـ8: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- شادکامي
446/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ8، ميان بهزيستي مذهبي و شادکامي، در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد(01/0 p= و 44/0 r_s=). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 19% از واريانس شادي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

د ـ سؤال چهارم تحقيق: آيا بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1 = بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ9: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- شادکامي
463/0
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ9 ، بين بهزيستي مذهبي و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد(01/0 p= و 46/0 r_s=). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان، با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 21% از واريانس شادي دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

جهت بررسي سهم بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي در پيش بيني شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان، از رگرسيون چندگانه استفاده شد.
انجام رگرسيون، مستلزم مفروضاتي است، که اگر برقرار نباشند، اعتبار رگرسيون خدشه دار مي شود. يکي از مفروضات، مستقل بودن خطاها از يکديگر است( خطاها همان تفاوت بين مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده توسط معادله رگرسيون هستند). به اين منظور از آزمون دوربين واتسون استفاده شد. که در دانشگاه 94/1DW= و در حوزه 76/1DW= بود. مقادير به دست آمده نشان از استقلال خطاها داشت.
مفروضه دوم، در اجراي رگرسيون نرمال بودن متغير وابسته است که با تست کولوموگروف اسميرنوف بررسي شد شادکامي در دو نمونه دانشگاهي و حوزوي نرمال بود ( 05/0 p ). تست نرمال بودن براي متغير سلامت معني دار بدست نيامد ( 05/0 p ). با توجه به نرمال نبودن اين متغير با استفاده از روش نرمال سازي با لگاريتم طبيعي متغير نرمال گرديد.
مفروضه سوم، عدم هم خطي بودن متغير هاي مستقل است و در صورت همبستگي بالاي بين متغير هاي مستقل، ممکن است با وجود بالا بودن R^2 ، مدل داراي اعتبار بالايي نباشد. در بررسي متغيرهاي مستقل، تولرانس بالاتر از 01/0 و ضريب VIF زير 10، نشان از عدم هم خطي بودن متغيرهاي مستقل داشت.
جدول 4-10: بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون
Sig
F
Mean Square
Df
Sum of Square
مدل
شادي
0001/0
282/194
506/15682
2
012/31365
رگرسيون
دانشگاه

720/80
373
666/30108
باقيمانده

375
678/61473
کل

0001/0
071/101
721/9343
2
443/18687
رگرسيون
حوزه

447/92
271
262/25053
باقيمانده

273
704/43740
کل

براي سنجش تأثير متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر واريانس شادکامي در دانشجويان ، از تحليل رگرسيون چندگانه به روش enter استفاده شد. ميزان F محاسبه شده در دانشگاه(28/194F=) و در حوزه(07/101F=)، نشان از معناداري پيش بيني واريانس شادي به کمک بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي دارد (001/0 P ).

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی شادکامی براساس متغیرهای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنرو حوزه های علمیه شهر کرمان
R_adj^2
R^2
R
Sig
T
Beta
β
SE
متغير هاي پيشبين
شادي
508/0
510/0
714/0
0001/0
401/15
711/0
019/1
066/0
بهزيستي وجودي
دانشگاه

917/0
104/0
005/0
007/0
064/0
بهزيستي مذهبي

423/0
427/0
654/0
0001/0
526/10
632/0
956/0
091/0
بهزيستي وجودي
حوزه

585/0
547/0
033/0
060/0
111/0
بهزيستي مذهبي

براساس جدول4-11، استفاده از رگرسيون چندگانه متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر روي شادکامي دانشجويان دانشگاه نشان داد که قريب به 50 درصد تغييرات شادکامي بوسيله اين دو متغير تبيين مي شود(714/0R=و510/0= R_adj^2). همچنين ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بررسي و مشخص شد که وزن رگرسيون عامل بهزيستي وجودي بر روي شادکامي معني دار است (711/0B= و401/15 t= و 001/0 P) اما تأثير بهزيستي مذهبي بر شادکامي معنادار به دست نيامد (005/0B= و104/0 t= و 05/0 P ).
همچنين استفاده از رگرسيون چندگانه متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر روي شادکامي دانشجويان حوزه هاي علميه نشان داد که قريب به 42 درصد تغييرات شادکامي بوسيله اين دو متغير تبيين مي شود(654/0R=و423/0= R_adj^2). همچنين ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بررسي و مشخص شد که وزن رگرسيون عامل بهزيستي وجودي بر روي شادکامي معني دار است (632/0B= و526/10 t= و 001/0 P) اما تأثير بهزيستي مذهبي بر شادکامي معنادار به دست نيامد (033/0B= و547/0 t= و 05/0 P ).

ه ـ سؤال پنجم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ12: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- علائم جسماني
349/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ12 ، بين بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و34 /0r_s= -). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 12% از واريانس علائم جسماني دانشجويان دانشگاهي را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني نمود.

و ـ سؤال ششم تحقيق: آيا بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1 = بين بهزيستي وجودي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد.

جدول4ـ13: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي – علائم جسماني
277/0-
274
01/0

برطبق جدول 4ـ13، بين بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و27 /0r_s= -). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 7% از واريانس علائم جسماني دانشجويان حوزه هاي علميه را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني نمود.

ز ـ سؤال هفتم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ14: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي – علائم جسماني
230/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ14، بين بهزيستي مذهبي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و23 /0r_s= -). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم جسماني در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 5% از واريانس علائم جسماني دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

ح ـ سؤال هشتم تحقيق:آيا بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي مذهبي با علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ15: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- علائم جسماني
173/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ15، ميان بهزيستي مذهبي دانشجويان حوزه هاي علميه و علائم جسماني آن ها همبستگي منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و17 /0r_s= -). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم جسماني در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان نشان داد که 3% از واريانس متغير علائم جسماني را مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني کرد.

ط ـ سؤال نهم تحقيق:آيا بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معنادار وجود دارد.

جدول4ـ16: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- علائم اضطراب و اختلال در خواب
457/0-
376
01/0

برطبق جدول 4ـ16، بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر، رابطه منفي معنادار وجود دارد (01/0 p= و45 /0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 21% از واريانس علائم جسماني دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

ي ـ سؤال دهم تحقيق: آيا بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معنادار وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با علائم اضطراب و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، علائم اضطراب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره علائم اضطراب