منابع پایان نامه ارشد درباره عصر اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، عامل قدرت، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

می گیرند که از یک سو با آن چه در جهان خارج می گذرد،منطبق نیستندواز سوی دیگر ،بهره ای از واقعیت را دارا هستند و افکار عمومی وتصمیم سازان نیز بر اساس آن تحلیل و حتیّ اقدام می کنند.به عبارتی در فضای جنگ نرم ،به جای دست کاری واقعیت ها به تولید واقعیت پرداخته می شود (میلسن و دیگران 28:1388).به بیانی ،کشور مورد نظر در راستای اهداف از پیش تنظیم شده خود در صدد ارائه تصویری از کشور وجامع هدف می باشدکه آن تصویر جعلی (به مثابه واقعیت تولید شده در جهت هدف ها و مقاصد ویژه کشور اعمال کننده جنگ نرم می باشد .برگزاری کنفرانس های گوناگون ، تالیف کتاب ها ،انتشار مقاله ها وگزارش های تحقیقی برگزاری نشست های رسمی وغیر رسمی در راستای اجرای پروژه(ایران هراسی ) از جمله نمودهای عینی این تصویر سازی به شمار می آید (عسگری، 1390: 59-60).
2-11-3) نافرمانی مدنی41:
نافرمانی مدنی اقدامی است که شهروندان جامعه با اتکا بر ابزارهای مسالمت آمیز، در برابر هنجارهای موجود، انجام میدهند. اقدام متکی بر نافرمانی مدنی در درجه اول باید «غیر خشونت آمیز» باشد. در درجه دوم مسئولیت چنین اقدامی باید از سوی اقدام کنندگان پذیرفته شود. در درجه سوم نیز چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیلهای سازندهای ارائه دهد (الیاسی و همکاران، 1388). این پرسش مطرح است که نافرمانی چه زماني جنگ نرم تلقی میشود؟ به گمان برخی، نافرمانی مدنی برای نظام حاکم نوعی تهدید و جنگ است. آنها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید مینمایند: نخست، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم میشود. دوم، افراد با شرکت در تجمعهای اعتراضآمیز به سبب از دست دادن هویت فردی، پخش مسئولیت، برانگیختگی احساس و گمنامی، آشکارا قوانین را نقض میکنند، اموال عمومی را تخریب مینمایند، با مأموران حکومتی درگیر میشوند و ارزشهای بنیادی جامعه را مورد تاخت و تاز قرار میدهند. سوم، بسیاری از حزبها و دستههای درگیر در فرآیند نافرمانی مدنی، مخالف نظام حاکم بر جامعهی خویش بوده و در پی آن هستند تا به تدریج مردم را با خود همراه سازند و حکومت را گام به گام وادار به عقب نشینی نمایند. چهارم، بسیاری از کنشهای اعتراضآمیز و نافرمانی مدنی کشورها، از سوی کشورهای دشمن یا رقیب آنها مدیریت میشود؛ بنابراین تلقی نافرمانی مدنی به عنوان نوعی جنگ نرم که قدرت و اقتدار حکومت را تقلیل میدهد و کارآمدی و مشروعیت الگوی سیاسی موجود را به چالش میکشد، تلقی درستی به نظر میرسد. این برداشت از نافرمانی مدنی شیوهای از جنگ نرم برای براندازی یک نظام سیاسی به شمار ميرود كه محدود به بعد سیاسی میشود و سایر ابعاد جنگ نرم را در برنمیگیرد (نائینی، 1389: 21).
2-11-4)نبرد اطلاعاتی42:
ورود به عصر جامعهی اطلاعاتي، همچون مرحله گذار از جامعهي كشاورزي به جامعهي صنعتي، تمام جنبه‌هاي حيات بشري را تحت تأثير قرار داده و عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با انبوهي از فرصت‌ها و چالشهاي اساسي مواجه ساخته است. مفهوم جامعهی اطلاعاتی در حال حاضر مباحث بسیاری از جمله: اهميت دانش نظري در مقايسه با تجربه‌گرايي، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات، دموكراسي مشاركتي، اقتصاد اطلاعاتي، افزايش نقش نظارتي، دستكاري افكار و نابودي گسترهی عمومي و شكاف و نابرابري‌هاي اجتماعي در سطوح ملي و بين‌المللي را به عنوان برخي از پيامدهاي جامعه اطلاعاتي برانگیخته است (ناطقی، 1390: 35). جامعهی اطلاعاتی بسیاری از حوزههای فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال در حوزهی مربوط به فناوری، همگرايي و پيوند میان کامپیوتر و مخابرات علاوه بر بانکداری و اتومبیلسازی، دیگر جنبههای زندگي همچون نظام مالياتي، تأمين اجتماعي، كارت‌هاي اعتباري، اطلاعات پزشکی، امنيت داخلي و خارجي را تحت تأثیر قرار داده و انواع گوناگوني از اطلاعات را به حالت دیجیتال در آورده است (محسنی، 1380: 40-41). پيشرفت‌هاي خيره‌كننده در پردازش، نگهداري و انتقال اطلاعات، به كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعاتي در تمام زواياي حيات اجتماعي کمک نموده است. همچنين ارزاني تكنولوژي‌هاي پردازش و نگهداري اطلاعات موجب شده است تا کاربرد آن در ابعاد جهاني گسترش یابد (وبستر، 1389: 21). افزون بر این، نقش فناوری و اطلاعات دیجیتالی در بیشتر زوایای زندگی بشری در حال افزایش است(ناطقی، 1390: 36).گسترش و رشد تکنولوژی اطلاعاتی باعث تعامل و وابستگی بیشتر اشخاص، سازمانها و کشورها در یک فضای اطلاعاتی شده و به همین میزان فشار بر رهبران سیاسی، نظامی و اقتصادی برای مدیریت و مقابله با خطرات ناشی از تکنولوژی اطلاعاتی، بیشتر خواهد شد. برخی از ویژگیهای عصر اطلاعات عبارتند از:
1- سرعت گردش اطلاعات که در درون و بین سازمانها و کنشگران بینالمللی انتقال میيابد يا کنترل، دستکاری و تفسیر میشود، افزایش مییابد.
2- ظرفیت انتقال اطلاعات افزایش مییابد و در اختیار کنشگران بینالمللی گوناگون قرار میگیرد.
3- انعطافپذیری گردش اطلاعات افزایش مییابد.
4- تعداد بیشتری از افراد به اطلاعات، افراد و سازمانها دسترسی مییابند (آلبرتس و پاپ، 1385: 35-36).
در عصر اطلاعات، فرهنگ و تمدني بر جهان حاكم مي‌شود كه تكنولوژي و فن‌آوري ارتباطي و اطلاعاتي را دارد و توانايي ايجاد يك فرهنگ جهاني را داشته باشد. در اين فرهنگ جهاني قرار است همه نقش داشته باشند، اما كسي نقش اصلي و بنياني را بازي مي‌كند كه داراي قدرت و تكنولوژي و سرمايه است و این فرهنگ، خواهان تسلط و حاكميت بر جهان است. در نگرش سيبرنتيكي، كنترل ارتباطات در نظام‌ها جهت كنترل انسان‌ها يا ماشين‌ها انجام مي‌گيرد. مي‌توان اين نكته را اضافه كرد كه كنترل نظام‌هاي ارتباطي، وسيله‌اي براي كنترل ارتباطات، فرهنگ‌ها و رفتارها است. كنترل ارتباطات يعني كنترل جريان معناسازي و فرهنگ‌سازي و انتقال آن جهت تحقق منافع خاص. با در نظر گرفتن اين امر كه در سال‌هاي اخير نظارت به عنوان يك عامل قدرت در روابط بين‌الملل، رفته رفته جايگزين زور مي‌شود، الگوي سيبرنتيكي از مقبوليت بيشتري برخوردار شده است(ناطقی، 1390: 36).اگر اطلاعات و ارتباطات عامل قدرت باشد، كسي كه آن را بهتر توليد كند، بيشتر جمع‌آوري كند، بيشتر داشته باشد و بهتر و سريع‌تر انتقال دهد، و به نحواحسن از آن استفاده کنداز قدرت برتر برخوردار خواهد بود. در این وضعيت، تكنولوژي ارتباطي عامل تعيين كننده است و فرد، گروه يا جامعه‌اي كه از انقلاب ارتباطاتي بهترين بهره‌برداري را بكند، در آينده، از ديگران قدرتمندتر خواهد بود و استيلاي فرهنگي خود را اعمال خواهد كرد. در چنین وضعيتی که هدف نهايي و واقعي كنترل ارتباطات، پيروزي و نه حقيقت است صداقت، حقيقت، ‌اخلاق و بي‌طرفي مفهوم خود را از دست مي‌دهند. اما براساس اين اصل كه هر كنشي، واكنشي دارد و سلطه موجب اقدام رهايي‌بخش مي‌شود، مقاومت شكل‌ مي‌گيرد(ناطقی، 1390: 37-36).به طور كلي الگوي حاكم بر جهانيشدن فرهنگ و استراتژي‌هاي فرهنگي در عصر ارتباطات مبتني بر سه فرضيه است:
1- براي دستيابي به قدرت سياسي نخست بايد قدرت فرهنگي را به دست آورد
2-كارهاي بزرگ تاريخي نيازمند در دست داشتن قدرت فرهنگي هستند
3-كثريت ايدئولوژيكي از اكثريت پارلماني مهم‌تر است.
به گفته «آلوين تافلر»43، در عصر اطلاعات، آن دسته از دولتهایی که از فناوریهای عصر اطلاعات استفاده میکنند و بیشترین منافع را از آنها به دست میآورند، در قلّهی ساختار قدرت جهانی سه گانه قرار خواهند گرفت که سیطرهی دانش و امور نامحسوس مرتبط با دانش در رأس آن است. توانمندیهای اینگونه دولتها، برتر از کشورهایی خواهد بود که وابستگی خویش به اقتصاد صنعتی یا کشاورزی را حفظ میکنند (آلبرتس و پاپ، 1385: 51).با آغاز گسترش سیستمهای ارتباطی در دهه 1960، مسأله از صورت انتزاعی و ذهنی خارج شد و مطالعات چندی در این زمینه بر امکان بالقوه این سیستم برای تغییر روابط اجتماعی، ارتقاء و پیشرفت دموکراسی، گسترش آزادیهای شخصی و استقلال سیاسی متمرکز شدند. این تحولی بود که نقش فزایندهی اطلاعات در اقتصادهای مدرن و نیاز کنونی به سیستمهای بهبود یافته ارتباطات، آن را تقویت میکرد(ناطقی، 1390: 37).پیدایش سیستمهای جدید اطلاعات، عامل محوری در پیدایش عصر اطلاعات است. تحولات اجتماعی اغلب موجب تغییر ارزشهای اجتماعی راهنما میشوند، بهویژه روابط اجتماعی را تغییر میدهند و پیدایش گروهها و ملتهای جدید را سرعت میبخشند. به بیان دیگر، الگوهای جدید اجتماعی در اثر پیدایش و توسعهی سیستمهای جدید ارتباطات حاصل میشوند (امری وجی.بیتز، 1385: 191).انقلاب الکترونیک و تشکیل جامعه اطلاعاتی، حوزهی فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. گسترش استفاده از اطلاعات باعث ایجاد ارتباط و نزدیکی میان فرهنگهای گوناگون و تأثیر و تأثر آنان از یکدیگر شده است. در حال حاضر، فرهنگ بیش از دیگر دورههای پيشين، سرشار از اطلاعات شده است. برخی بر این اعتقادند که ما در محيطي لبريز از رسانه‌ها زندگي مي‌كنيم. به اين معنا كه زندگي امروزي اصولاً پيرامون نمادسازي امور، مبادله و دريافت دور مي‌زند و ارزشهای فرهنگی، اعتقادات و الگوهای رفتاری جوامع، بهشدت تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته است. بهگونهای که حتی آنها را در معرض دگرگونی و تغییرات اساسی قرار داده است.نبرد اطلاعاتی، ایدهای پیچیده است؛ زیرا تسلیحات بهکار گرفته شده در آن، واژهها و تصاویر هستند. در این نوع نبرد، حملات توسط اذهان برای تأثیرگذاری بر اذهان طرحریزی میشوند و آنها را میتوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ضد اهداف خارجی و داخلی نشانهگیری کرد. پیامد و نتیجهی مطلوب نبرد اطلاعاتی، تغییر اعتقادات و معلومات حریف میباشد.هدف نهایی نبرد اطلاعاتی بر ضد حریف خارجی یا داخلی، این است که با استفاده از تسلیحات اطلاعاتی، بر سیستمهای دانش و اعتقادات حریف تأثیر بگذارد. برای مثال در یک نبرد، برای حریف خارجی سودمند است که بداند یا حداقل اعتقاد داشته باشد که دولت یا گروه مقابل در برابر او متحد است یا نه. نبرد اطلاعاتی سعی دارد تا به طور همزمان عوامل داخلی را به حمایت خود کشانده، حریفان خارجی را متقاعد سازد که دشمنش دارای جبههای متحد است. هدف از نبرد اطلاعاتی کامل در سطح استراتژیک، تأثیرگذاری بر انتخابهای حریف است تا رفتار حریف بدون آگاهی او از انتخابها و رفتارش، تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چه دستیابی به این هدف، مشکل است. یک نبرد اطلاعاتی موفق (نه لزوماً کامل) در سطح استراتژیک به تصمیماتی از سوی حریف منتج میشود که با نیات و اهداف حریف، همخوانی ندارد. نبرد اطلاعاتی موفق در سطح عملیاتی با تأثیر بر توانایی اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد، پشتیبان اهداف استراتژیک خواهد بود. به کلام دیگر، هدف از فعالیتهای اطلاعاتی در سطح عملیاتی عبارت از پیچیده کردن و محدود ساختن فرآیند تصمیمگیری حریف است، بهگونهای که نتواند به شیوهای مؤثر و هماهنگ اقدام کند. هدف نبرد اطلاعاتی، عبارت از هماهنگ ساختن فعالیتهای اتخاذ شده در سطح عملیاتی با فعالیتهای سطح استراتژیک است، بهگونهای که حریف، تصمیماتی رااتخاذ کند که در راستای اهداف ما باشد. نبرد اطلاعاتی اساساً دربارهی ایدهها و هستیشناسی انسان است؛ بنابراین به روش تفکر انسانها ومهمتر از آن، روش تصمیمگیری انسان مربوط میشود و حوزهی فعالیت آن وسیع میباشد، بهگونهای که صرفاً هدفش شبکههای ارتباطی44 یک جامعه یا بخش نظامی، ماهوارهها، امواج رادیویی یا رایانههای آن نیست، بلکه به دنبال اعمال نفوذ بر انسانها و تصمیمگیری آنها است. بزرگترین آسیب بخشهای اطلاعاتی این است که تسلیم وسوسه پذیرش تکنولوژیهای جدید، بهویژه تکنولوژیهای اطلاعاتی شوند، بدون این که به سایر ابعاد مسئله توجه کنند (Builder, 1994: 90).
این اشتباه استراتژیک تاریخی است که صرفاً به تکنولوژی نظامی اتکا شود. توانمندی تکنولوژیهای نبرد اطلاعاتی میتواند گسترده، دقیق و مهلک باشد و امکان دید و فرصت مناسب برای انقلاب نظامی را بگیرد.
نبرد اطلاعاتی، نبردی حقیقی است و هدف آن، ایجاد عدم توازن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، روابط بین الملل، فرهنگ سیاسی، افکار عمومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، آداب و رسوم، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی