منابع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

چشم اندازها و ارزش هاي فردي خود را بازبيني مي كند تا در صورت نياز تغييرات لازم را در آنها ايجاد نمايد.
۴– كل نگري: كل نگري يعني توانايي ديدن الگوهاي بزرگ تر، همراه با روابط و ارتباطات بين اجزاي يك كل. فرد كل نگر توانايي ديدن مشكلات از زواياي مختلفي را دارد و ارتباط بين عوامل پيراموني يك مورد را هنگام بررسي آن مي بيند. وي هيچ رويدادي را به تنهايي در نظر نمي گيرد، هرگز به سرعت نتيجه گيري نمي كند و پيش از نتيجه گيري، پرسش هاي مختلفي براي ديدن تمام زواياي مسئله مي پرسد تا تصوير كامل رويداد را ببيند و پيش از تصميم گيري راه هاي مختلفي را با پيامدهاي مختلف مي يابد. او براي توضيح واقعيت، از قوانين عمومي با پيش بيني هاي قاطع به عنوان تنها شيوه بررسي مسائل استفاده نمي كند. بنابراين انتظار يك رفتار يا يك عكس العمل را از دو فرد با ويژگي ها، فرهنگ ها، پيش زمينه ها و نگرش هاي متفاوت در يك موقعيت را ندارد. در تفسير يك رويداد، به زمينه اي كه رويداد در آن اتفاق افتاده و عواملي كه بر آن تاثير گذاشته، توجه كامل دارد. كل نگري به معناي يافتن و ديدن تعادلي است از تركيب كل و نيز ارتباطات و اختلافات اجزا در آن.
۵– دگرخواهي: داشتن همدردي عميقي با احساسي فعال و مسئوليت پذير نسبت به ساير انسان ها و نسبت
به همه موجودات جهان است. دگرخواهي تنها آگاهي از احساسات ديگران نيست، بلكه حس كردن
احساسات آنها است. بنابراين دگرخواهي احساسي فعال است كه الزام به مشاركت را به همراه مي آورد.
احساسي عميق نسبت به همه افراد كه موجب مي شود درد، رنج يا خشم كساني كه متفاوت يا مخالف
شما هستند يا حتي تهديدي برايتان به شمار مي آيند را درك و احساس كنيد. دگرخواهي حساسيت و
واكنش نسبت به مشكلات ديگران را به همراه مي آورد و بي رحمي، خودخواهي و بي تفاوتي را در قلب
افراد از بين مي برد. دگرخواهي باعث مي شود فرد ديگران را همانگونه كه هستند ببيند و بدون قضاوت
دوست بدارد و اين شامل حال خودش نيز مي شود. او خود را نيز همان گونه كه هست، دوست دارد در
حالي كه از خودپرستي و خودشيفتگي كاملا به دور است. دگرخواهي واقعي عشق به همه است بدون
قضاوت، بي ميلي، نگراني، ترس، بي تفاوتي، بهانه يا ناديده گرفتن. احساس عشقي است از اعماق درون فرد كه هيچ پيش شرطي ندارد.
۶– تحمل تفاوت ها: امروزه افراد در بهترين حالت، تفاوت ها را تحمل مي كنند يا به آن احترام مي گذارند، ولي وجود تفاوت ها برايشان ناراحتي به دنبال مي آورد. اما جشن تفاوت ها نگاهي فراتر از احترام به تفاوت ها است، به معني استقبال از فرهنگ ها، خواسته ها، ديدگاه ها و عقايد مختلف و حتي مخالف با خود است.
اين ويژگي موجب مي شود از گروه بندي افراد دست برداريم و از تصورات كليشه اي و پيش داوري ها در جهت ارزش گذاري افراد با نژادها، مذاهب، سطح زندگي، سن، شغل، مليت و جنيست هاي مختلف اجتناب ورزيم. و ارزش نهادن و دوست داشتن ديگران و عقايد متضادشان به دليل تفاوت هاي موجود را ياد بگيريم. در اين حالت تفاوت ها را به كل فرصتي براي يادگيري مي بينيم و باور مي كنيم كه فقط يك
بهترين راه وجود ندارد، بلكه براي انجام هر كاري، راه هاي مختلفي هست كه با ديدن و شنيدن نقطه
نظرات و ديدگاه هاي افراد مختلف مي توان به آنها دست يافت و بهترين روش درك يك مشكل يا توسعه
يك استراتژي، دريافت هر چه بيشتر نقطه نظرات متفاوت است. درمي يابيم كه فرضيات چالش آور و آنچه ناراحتي مي آورد، اغلب بهترين معلم است زيرا تفاوت ها، زندگي انسان ها را از فرصت ها غني مي سازند. جشن تفاوت ها بر ميزان انعطاف پذيري، يادگيري از ديگران و تمايل به رشد افراد مي افزايد.
۷– استقلال راي: موجب مي شود فرد نظر مشورتي ديگران را بشنود، درباره آنها فكر كند، ولي در نهايت با استفاده از قدرت تجزيه و تحليل دروني خود تصميم بگيرد و اجازه ندهد ديگران برايش تصميم بگيرند. چنين فردي هنگام تصميم گيري مصمم و قاطع است و مسئوليت تصميم هايش را نيز مي پذيرد؛ هرگز نگران قضاوت هاي ديگران نيست؛ فشارهاي خارجي (خانوادگي، اجتماعي، گروهي، قومي و…) بر رويش تاثير ندارند؛ نه دنباله روي الگوهاي متداول است و نه نگران دستيابي به تاييد ديگران، فقط به راهي مي رود كه باور دارد درست است. گاهي ممكن است تصميم هايش ناخوشايند ديگران باشد، يا محبوبيتش را در ميان جامعه از بين ببرد، ولي اين موضوع برايش مهم نيست، مهم رفتن به مسير درست است. كسي كه استقلال راي دارد، از درون هدايت مي شود و با اصول اخلاقي و ارزش هاي ويژه خود تصميم مي گيرد؛ نه پيرو بي چون و چراي سنن است و نه دنباله روي چشم بسته مد، بلكه فقط كاري را انجام مي دهد كه با طبيعت دروني اش سازگار است.
۸– تواضع و فروتني: تواضع يعني فرد توانايي ديدن جاي درست خود در زندگي و در موفقيت هايي كه به دست مي آورد، را داشته باشد و نقش ديگران را در اين موفقيت ها ببيند. تواضع باور اين حقيقت است كه من نيز چون ديگران، همه چيز را نمي دانم و به تنهايي قادر به انجام همه كارها نيستم. فرد متواضع كم ادعا، خونسرد و آرام است؛ از تجملات پر زرق و برق اجتناب مي كند؛ در زندگي سرسخت و تزلزل ناپذير است؛ در گروه به دنبال موفقيت گروه و در سازمان به فكر به اوج رسيدن سازمان است؛ مغرور نيست، ولي عزت نفس، اراده و اعتماد به نفس دارد و با واقع بيني، محدوديت هاي خود را مي شناسد؛ از اشتباه كردن نمي ترسد و اشتباه خود و ديگران را مي پذيرد؛ از تحسين ديگران احتراز مي كند و احساس خصومت يا برتري نسبت به هيچكس ندارد.
۹– تمايل به طرح چراهاي اساسي: اين ويژگي ذهن فرد را با چراهاي بسياري رو به رو مي كند، فرد را وامي دارد با اجتناب از پيش فرض ها و پيش داوري ها موقعيت موجود را زير سوال ببرد. پرسش از چراها، خصوصا هنگام يافتن راه حل، به فرد كمك مي كند تا مشكل را با جزئيات بيشتري نگاه كند و دلايل آشكار و پنهان يك رويداد را ببيند تا به دليل اصلي مشكل برسد و راه حل هاي مناسب تري بيابد. پرسيدن از چراها بر توان خلاقيت فرد مي افزايد، به او كمك مي كند تا از محدوديت هاي حال فراتر رود و شهامت ديدن و ساختن آينده در موقعيت هاي جديد را داشته باشد و به دنبال عوامل و دلايل اصلي و پنهان موفقيت ها و شكست هاي خود و ديگران باشد و بتواند در صورت لزوم نگاه انتقادي به مسائل داشته باشد.
او در جامعه عقايد و سنن متداول و در سازمان، راهكارها و استراتژي هاي كلان سازمان را زير سوال
مي برد و پيش از يافتن پاسخ هايش زير بار هيچ بايدي و نبايدي نمي رود. اين ويژگي در سطحي بالاتر
باعث مي شود تا فرد به دنبال دلايل و پاسخ هاي اساسي زندگي باشد، همان پرسش هايي كه به زندگي ما
معني مي بخشند. پرسش هايي كه از دلايل اصلي وجودي فرد مي پرسد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره هوش معنوی، هوش عاطفی، خودآگاهی، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله با موضوع نرخ موثر مالیات، مدیریت مالی، اندازه شرکت، نرخ مالیات