منابع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، تابع تقاضا، جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

انرژي گاز طبيعي در اقتصاد 144
نمودار (6-11): مصرف فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد 144
نمودار (6-12): خالص درآمدهاي مالياتي دولت 144
نمودار (6-13): مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش كشاورزي 145
نمودار (6-14): مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش صنعت 145
نمودار (6-15): مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش مسكوني 145
نمودار (6-16): بخش شبيه سازي در مدل کلان انرژي طراحي شده 146
نمودار (6-17): افزايش GDP از سناريوي اول تا سوم 148
نمودار (6-18): كاهش مصرف برق در بخش كشاورزي از سناريوي اول تا سوم 148
نمودار (6-19): كاهش مصرف برق در بخش صنعتي از سناريوي اول تا سوم 149
نمودار (6-20): كاهش مصرف برق در بخش مسكوني از سناريوي اول تا سوم 149
نمودار (6-23): كاهش سرمايه‌گذاري كل در بخش انرژي از سناريوي اول تا سوم 151
نمودار (6-24): كاهش سرمايه‌گذاري در بخش گاز از سناريوي اول تا سوم 151
نمودار (6-25): كاهش سرمايه‌گذاري در بخش برق از سناريوي اول تا سوم 152
نمودار (6-26): كاهش سرمايه‌گذاري در بخش نفت در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت 152
نمودار (6-27): افزايش رشد توليد ناخالص ملي در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت 153
نمودار (6-28): اعمال افزايش قيمت نفت از سال 1384 153
نمودار (6-29): تغييرات GDP پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 154
نمودار (6-30): تغييرات مصرف فرآورده‌هاي نفتي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 154
نمودار (6-31): تغييرات در مصرف كل انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 155
نمودار (6-32): تغييرات مصرف بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 155
نمودار (6-33): تغييرات مصرف بخش خصوصي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 156
نمودار (6-34): تغييرات سرمايه‌گذاري غير از انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 156
نمودار (6-35): تغييرات درآمدهاي مالياتي بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 157
نمودار (6-36): تغييرات سرمايه‌گذاري بخش انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 157
نمودار (6-37): تغييرات سرمايه‌گذاري بخش نفت پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 158
نمودار (6-38): تغييرات رشد اقتصاد پس از افزايش قيمت نفت از سال 1384 158

نمودار (7-1): كاهشرشد توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي 161
نمودار (7-2): كاهش توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي 161
نمودار (7-3): كاهشمصرف انرژي بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي 161
نمودار (7-4): كاهشمصرف بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي 162
نمودار (7-5): كاهش مصرف گاز طبيعي با افزايش قيمت گاز 162
نمودار (7-6): كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت 163
نمودار (7-7): كاهش مصرف الكتريسيته در بخش مسكوني با افزايش قيمت الكتريسيته 163
نمودار (7-8): كاهش مصرف الكتريسيته در بخش صنعتي با افزايش قيمت الكتريسيته 163
نمودار (7-9): كاهش مصرف الكتريسيته در بخش كشاورزي با افزايش قيمت الكتريسيته 164
نمودار (7-10): سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد گاز با افزايش قيمت گاز 164
نمودار (7-11): كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت 164
نمودار (7-12): كاهش سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد الكتريسيته با افزايش قيمت الكتريسيته 165
نمودار (7-13): كاهش کل سرمايه‌گذاري مورد نياز در انرژي با افزايش قيمت‌هاي انرژي 165
نمودار (7-14): كاهش کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد با افزايش قيمت‌هاي انرژي 165

نمودار (8-1): مراحل ساختن يك مدل 185
نمودار (8-2): نمودار رشد جمعيت 191
نمودار (8-3): تشكيل يك تابع گرافيكي 194
نمودار (8-4): رشد جمعيت پس از اعمال ارتباط در جهت عكس 194
نمودار (8-5): تابع گرافيكي نرخ مهاجرت 200
نمودار (8-6): رشد جمعيت بوسيله مهاجرت 201
نمودار (8-7): تابع گرافيكي نرخ خالص تولد 203
نمودار (8-8): رشد جمعيت در حالت ارتباط بين نرخ خالص تولد و سطح جمعيت 204
نمودار (8-9): رشد جمعيت با توجه به يك هدف 206
نمودار (8-10): تابع گرافيكي رابطه بين تراکم جمعيت و جمعيت هدف 207
نمودار (8-11): تابع گرافيكي تغيير مساحت محيط 208
نمودار (8-12): رشد جمعيت تا رسيدن به هدف مورد نظر 208
نمودار (8-13): روند تجزيه نمايي يك جسم 210
نمودار (8-14): روند كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب 212
نمودار (8-15): روند افزايش ارزش فعلي (NPV) 217

فصل 1- كليات تحقيق

1-1-
كليات تحقيق
1-1-1- تعريف مسأله
مدل سازي در تصميمات اقتصادي داراي جايگاه ويژه‌اي است و مي‌تواند روابط دنياي اطرافمان را بصورت نمادين به ما نشان دهد و قدرت تصميم گيري صحيح را ارتقا بخشد. هدف از مدل سازي رسيدن به اهدافي خاص است که اگر برنامه فوق بدرستي نتواند شرايط محيطي را بررسي نمايد برنامه‌ريز را دچار خطا خواهد كرد و پيشنهاداتي كه از اين طريق داده شود به هدف مورد نظر منتهي نخواهد گرديد. در كشورهاي كمتر توسعه يافته و از جمله ايران به مدل سازي به عنوان ابزاري مطمئن و دقيق نگريسته نمي‌شود و تصميم گيران اقتصادي به پيشنهادات برنامه‌ريزان توجه اساسي نمي‌كنند. علت اين امر را مي‌توان در اشتباهات فراوان و عدم جامعيت و پويايي مدل‌هاي ارائه شده دانست، كه خصوصا در مدل‌هاي اقتصادي اين مشكل مشهود است.
اتخاذ تصميم‌هاي سياستي در سطح كلان اقتصاد انرژي بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي عرضه و تقاضاي انرژي، بصورت پويا و اثرات آنها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد داراي نااطميناني فراواني است كه مدل‌هاي ايستا نمي‌توانند به طور كامل آن را برطرف كنند.مدل‌هاي پويا كه بصورت سيستمي و همه جانبه به جنبه‌هاي مختلف موضوع مي‌پردازند مي‌توانند اطمينان تصميم گيران اقتصادي در بخش انرژي را به خود جلب نموده و با ارائه نمايي روشن و واضح از عواقب و اثرات تصميمات سياستي در سطح كلان اقتصاد، آنها را به سوي اهداف كلان اقتصادي هدايت كنند. اين مدل‌ها مي‌توانند پيامدهاي تصميماتي از قبيل وضع مالياتها، تعرفه ‌ها و يارانه‌هاي مختلف بر بخش انرژي را بيان نموده و اثرات تغييرات متغيرهاي كلان اقتصاد را بر اين بخش مورد بررسي قرار دهند.
در اين تحقيق از نرم‌افزار ithink ياSTELLA استفاده خواهد شد كه محيطي كارآمد و قابل فهم و انعطاف پذير براي طراحي مدل‌هاي اقتصادي در سطح خرد و كلان فراهم مي‌سازد و واقعيات جامعه را با استفاده از نمودارها و جدول‌هاي مناسب و متنوع به مخاطب ارائه مي‌كند. اين نرم‌افزار اين امكان را به سياست گزار مي‌دهد كه علاوه بر روابط خطي كه در مدل‌هاي سنجي اراده مي‌گردد روابط غير خطي را نيز بصورت پويا بيان نمايد و با تحليل حساسيت در مدل طراحي شده، اثرات اين تغيييرات را در سطح كلان اقتصاد مشاهده كرده و بهترين تصميم را اخذ نمايد. در نتيجه پويا سازي مدل بخش برق به انضمام كلان اقتصاد اين امكان را به تصميم گيران انرژي كشور مي‌دهد كه عواقب كوتاه مدت و بلند مدت تصميمات خود در بخش برق از قبيل ماليات‌ها و يارانه‌ها و تغييرات قيمت مشاهده نمايند و بهترين تصميم را براي كوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ كنند.
1-1-2- سؤالات اصلي تحقيق
با توجه به توصيف مسأله تحقيق، سؤالات اصلي اين تحقيق به قرار زير است:
* چگونه مي‌توان از روش مدل سازي پويا در حل مسايل واقعي همچون برنامه‌ريزي انرژي استفاده نمود؟
* با توجه به متدولوژي مدل سازي پويا، آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر بخش انرژي را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
* آثار بخش انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در بلند مدت چيست؟
* تعديل قيمت انرژي چه تأثيري بر سرمايه‌گذاريهاي بخش انرژي و اقتصاد كلان خواهد گذاشت؟
1-1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق
استفاده از نرم افزارهاي مدل سازي پويا كاري جديد است كه تاكنون انجام نشده است. اما در مورد مدل سازي بخش انرژي و اقتصاد كلان در ايران چند تحقيق انجام شده است كه عبارتند از:
* علي حسيني، مدل سازي بخش انرژي در اقتصاد كلان، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي.
* حامد شكوري، مدل سازي پوياي اقتصاد كلان، پايان نامه دكتري دانشكده برق دانشگاه امير كبير.
* عسگر صديق، مدل سازي بخش انرژي در اقتصاد كلان، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران.
* محمودي عالمي، شجاع، برآورد معادلات تقاضاي نهاده‏‎‎‏هاي برق در اقتصاد ايران با استفاده از توابع هزينه ترانزلوگ، به راهنمايي: محمدعلي كفايي.پايان نامه(كارشناسي ارشد)-دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، گروه اقتصاد، 1381.
* نگهبان، محمدحسين، بررسي نقش صنعت برق در اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده- ستاند، به راهنمايي: نورالدين شريفي؛ استاد مشاور: احمد جعفري صميمي. پايان نامه(كارشناسي ارشد)-دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، 1382.
* اميني فرد، عباس، برآورد تابع تقاضاي برق خانگي در ايران : يك رهيافت هم تجمعي (1378-1347)، به راهنمايي: غلامعلي شرزه اي. پايان نامه(كارشناسي ارشد)-دانشگاه شيراز، دانشكده تحصيلات تكميلي.
* سيف الهي بارزجاني، الهه، بررسي تطبيقي قيمت تمام شده توليد يك كيلووات ساعت برق در شركت برق منطقه اي تهران، به راهنمايي: صدرا ميرمحمدي. پايان نامه(كارشناسي ارشد)-موسسه تحقيقات و آموزش مديريت(وزارت نيرو)، 1382.
1-1-4- فرضيه‌ها
با توجه به سؤالات اصلي اين تحقيق فرضيه‌هاي زير براي اين تحقيق متصور است:
* سياست‌هاي پولي و مالي دولت بر اندازه بخش انرژي و سرمايه‌گذاريهاي آن تأثير دارد.
* اندازه بخش انرژي و سرمايه‌گذاريهاي آن بر سياست‌هاي پولي و مالي دولت تأثير دارد.
* تعديل يارانه‌هاي انرژي بر بخش انرژي مؤثر است.
* تعديل قيمت انرژي بر سرمايه‌گذاريهاي بخش انرژي و اقتصاد كلان مؤثر خواهد بود.
1-1-5- هدف‌ها
هدف از انجام اين تحقيق بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و تصميمات كلان دولت بر بخش انرژي و بالعكس بصورت پويا است. تا بتوان با تحليل حساسيت در برخي از متغيرها در مدل كلان اقتصادي كه منضم به مدل برق شده است بهترين تصميم و راه حل را پيش روي تصميم گيران و دولت قرار داد.
1-1-6- روش انجام تحقيق
1-1-6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
روش: روش كتابخانه‌اي براي جمع آوري سابقه كارهاي انجام شده در اين موضوع و بررسي مدلهاي كلان و بخش انرژيدر كتابخانه‌هاي دانشگاهي و سازمان‌هاي دولتي مربوط به انرژي. در قسمت بعد طراحي برنامه پوياي كلان انرژي و تعريف سناريوهاي مختلف و ممكن در اقتصاد كلان و بخش انرژي و تحليل حساسيت متغيرهاي تعيين شده در مدل.
ابزار گردآوري اطلاعات: استفاده از اينترنت، براي بررسي كارهاي انجام شده در نقاط مختلف دنيا ـ بخش‌هاي مختلف پژوهشي در وزارتخانه‌هاي مرتبط و پايان نامه‌هاي دانشگاههاي مختلف كشور جهت بررسي مدل‌هاي مختلف كلان اقتصاد و كلان انرژي در اقتصاد ايران. سازمان آمار و وزارت نيرو و نفت جهت گرداوري آمار و ارقام مورد نياز جهت تهيه و تخمين پارامترهاي مدل.
1-1-7- قلمرو تحقيق (زماني، مكاني)
اين تحقيق از لحاظ مكاني در حيطه كشور ايران و از لحاظ زماني دوره 84-1338 را پوشش مي‌دهد. و متغيرهاي مدل را تا سال 1400 مورد پيش بيني قرار مي‌دهد.

فصل 2- آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي

2-1- آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي
تحليل پويايي‌شناسي سيستمي در اواسط دهه 1950 توسط فارستر1، ارائه شد. فارستر تحصيلات دانشگاهي خود را در زمينه مهندسي برق، در سال 1939 در دانشگاه فوق آغاز کرد. اولين کار تحقيقي وي زير نظر دکتر گوردن براون2، در آزمايشگاه مکانيسم فرمان3 بود. اعضاي اين آزمايشگاه مشغول انجام مطالعاتي در زمينه مکانيسم‌هاي کنترل بازخورد براي تجهيزات ارتش بودند. فارستر در راستاي فعاليت‌هايش در آزمايشگاه مکانيسم فرمان در جنگ جهاني دوم، به مطالعه و تحقيق روي راه‌اندازي سيستم کنترل رادار در خارج از موشک پرداخت.
در انتهاي جنگ جهاني دوم، فارستر به فکر ايجا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره برنامه اول توسعه، ابزار ارتباط Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سيستم، سيستمي، تدوين