منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

مورمان در سال (2006)، در مطالعه خود نقش عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی را در معاملات بدهی بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهد تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش در معاملات وام به طور مثبت با عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به شرکت و وام مرتبط است.
دغان و همكاران( 2007)، در خصوص به موقع بودن گزارشگري مالي، نمونه خود را از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بين المللي انتخاب کردند. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين چهار متغير مستقل؛ اخبار خوب و بد (سود يا زيان) در مورد شركت، ريسك مالي، اندازه و نوع صنعت شركت با به موقع بودن زمان گزارشگري مالي بوده است. نتايج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگري مالي، تحت تاثير توان سودآوري شركت است . شركت‌هايي كه داراي اخبار خوب (نرخ بازده سرمایه گذاری ویا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شركت‌هاي داراي اخبار نامساعد، صورت‌هاي مالي خود را منتشر نموده‌اند. نتايج هم چنين نشان داد كه اندازه شركت، ريسك مالي بالا، خط مشي و زمان بندي مربوط به گزارشگري به موقع سالهاي گذشته، در گزارشگري مالي به موقع شركت‌ها موثر بوده‌اند.
سانگ (2009)، رابطه بین اهرم مالی و فرصت‌های رشد را برای شرکت‌های چینی بررسی کرد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که شرکت‌هایی که رشد بیشتری دارند نسبت های اهرمی کمتری دارند. همچنین شرکت‌های بزرگتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر بدهی بیشتری را برای سرمایه گذاری متحمل می‌شوند.
باهاتاچاریا و همکارانش (2010)، در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته‌اند. آنها با توجه یافته‌های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‌گردد.

2-6-2 تحقیقات داخلی
كردستاني و امير بيگي، در تحقيقي رابطه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام بعنوان دو معيار سنجش محافظه كاري را بررسي نمودند. نتايج تحقيق دلالت بر وجود يک رابطه منفي بين عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام(MTB) دارد که از نظر آماري معني دار است. هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود، اين رابطه نيز منفي تر ميشود (کردستانی و امیر بیگی، 1387).
رضازاده و آزاد، تحقيقي با عنوان «رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري درگزارشگري مالي» انجام دادند. نتايج آزمون‌هاي تجربي با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه اي ازشركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دورة 1381 تا 1385 حاكي از وجودرابطه مثبت و معني دار ميان عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران و سطح محافظه كاري اعمال شده در صورت‌هاي مالي است .نتايج مزبور بيانگر اين است كه به دنبال افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران، تقاضا به اعمال محافظه كاري در گزارشگري مالي افزايش مي يابد و بدين ترتيت، سودمندي محافظه كاري به عنوان يكي از خصوصيات كيفي صورت‌هاي مالي مورد تأييد قرار مي‌گيرد (رضا زاده و آزاد ،1387).
نوروش و ابراهیمی کردلر، به بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداخته‌اند. ایشان برای انجام این آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب کرده اند. نمونه اول شامل شرکت‌هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‌هایی با درجه بالایی از مالکین سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکت‌های گروه دوم اطلاعات بیشتری در رابطه با سود های آتی، نسبت به شرکت‌های گروه اول گزارش کرده اند. بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه‌گذاران نهادی (گروه اول) مشاهده می‌شود (نوروش و ابراهیمی کردلو، 1384).
خوش طینت و یوسفی اصل، در تحقیق خود رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می‌شود (خوش طینت و یوسفی اصل،1387).
قائمی و وطن پرست، به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود، به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود است. همچنین نتایج نشان داد که در بازار سرمایه‌ی ایران، عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم معاملات و قیمت سهام، تاثیر گذار است. به طوری که در دوره ی قبل از اعلان سود، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان می‌شود. (قائمی و وطن پرست 1384).
خدامی پور و قدیری، در پژوهش که به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند به وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین میان نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام پی بردند.همچنین این موضوع بیانگر توانایی و مزیت نسبی سهامداران نهادی، در دسترسی و پردازش اطلاعات است و نقش بالقوه آن ها را در فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی و سایر سهامداران ، مورد تایید قرار می‌دهد(خدامی پور و قدیری، 1389).
مهرانی و رسائیان، در تحقیق خود اشاره می کند که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (مهرانی و رسائیان، 1388).

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
علم54، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم، تبیین55، پیش بینی56، و تعمیم57 است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته و از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیر های مستقل است. موضوع علم اجتماعی، رفتار های انسانی و مبتنی بر روش مشاهده ای است و از طرف دیگر پدیده های اجتماعی، پیچیده و تغییر پذیرند. پدیده های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند(ساعی 1377، 19-21)، که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیر های مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرت بیستم داشته‌اند؛ شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است(حاتمی 1386، 80). در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی رسمیتر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درسترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل تعمیم می کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیدهها است(دلاور 1387، 47). تحقیق علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه‌های که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده‌استخراج می‌گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی های فرآیند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند(آذر و مومنی 1385، 9).یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین، هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد. روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع‌تر به پاسخ یا پاسخ های که برای پرسش‌های خود در نظر گرفته است دست یابد (حاتمی1386، 80). به عبارتی، دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی58 درست صورت پذیرد. از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می کند و روش مجموعه‌ای از شیوه‌‎ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شوند(خاکی 1388، 193). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی ای مبتنی است که در آن علم به کار می رود و بالاخره آنکه روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی 1376 ،20). در این پژوهش تعیین قدرت تبیین (توضیح) متغیر مستقل برروی متغیر وابسته هستیم.

3-2- روش تحقیق
روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، 202). تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق، از جمله تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد (خاکی، 202).
در تحقیقات کاربردی، تأکید بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و یافته‌های آن نیز به میزان بسیار زیاد قائم به زمان و مکان هستند (دلاور 1386، 25).
این پژوهش از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی – استقرائی است و از نظر هدف پژوهش فوق کاربردی است.

3-3- قلمرو تحقیق
قلمرو هر پژوهش در3 زمینه موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده‌ها را در چارچوب این قلمروها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل نمود که به این شرح می‌باشد.

3-3-1 قلمرو موضوعی
رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

3-3-2 قلمرو مکانی
موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی محدود به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

3-3-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال‌های 1391-1387شرکت‌های فوق برای دوره 5 ساله می‌باشد.

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها
به طور کلی داده‌ها، نمایانگری از واقعیت‌ها، مفاهیم یا دستورالعمل‌ها است. گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها میپردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ضریب همبستگی، ضریب تعیین، آزمون فرضیه