منابع پایان نامه ارشد درباره عدالت توزیعی، دارایی ها، عدالت رویه ای، نابرابری ها

دانلود پایان نامه ارشد

ناشی از روابط اجتماعی است که نقش مهمی را در تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی افراد ایفا می کند .

2-2-4-7-1)اخلاق قانونی
اشاره به وضعیتی دارد که قوانین مبنا یا استانداردی برای قضاوت بر تصمیم ها و فعالیت ها را فراهم می کند . تاکید آن بر فعالیتهای تعیین شده و وظایف از پیش مشخص شده می باشد .
2-2-4-8) دسته بندی هس مر
یکی از کامل‌ترین دسته بندی ها را از تئوریهای اخلاق توسط هس مر (1995) و در حوزه مدیریت ارائه شده است :
2-2-4-8-1) قانون طلایی
در این دیدگاه عقیده بر این است که افراد باید به شیوه ای عمل کنند که دوست دارند دیگران نیز با آنها همین رفتار را داشته باشند و این نوع رفتار بایستی حالتی جهان شمول پیدا کند . این یک دستورالعمل قاطعانه مشهور است از آن جهت که هیچ استثنایی را نمی پذیرد و افراد و سازمان ها اجازه ندارند برای خودشان هیچ استثنایی قایل شوند (لاوتن ، 1384) .
بیشتر رهبران کلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر (توماس آکوئیناس 69 و توماس جفرسون70) معتقدند که یک قانون ابدی وجود دارد ، قانونی مخلوق خداوند ، مشهود در طبیعت ، بیان آشکار شده در کتاب مقدس ، و در اختیار زنان یا مردانی که فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا کتاب مقدس را خواهند داشت . توماس جفرسون اولین انسان دوست سکولار 71، معتقد بود که حقایق این قانون بدیهی و حقوق آن جداناشدنی است و لذا وظایف را به آسانی می توان از آن استخراج نمود . آنها این تعهد را نیز خواهند داشت که آن حقوق را برای دیگران نیز تضمین کنند حتی اگر این امر به انقلاب علیه تاج و تخت پادشاهی انگلیس منجر گردد . رهبران مذهبی معتقدند که وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند : «اگر ما را دوست دارند ، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم» این مبادله متقابل در قوانین مسیحیت و تحت عنوان قانون طلایی خلاصه می شود : با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند (هس مر ، 1389) .
 2-2-4-8-2) منفعت گرایی يا فرجام گرایی
نگرش فرجام گرایی به اخلاق مدیریت بر نتایج و غایت اعمال افراد تاکید کامل دارد ، نه بر نیت آنان . فرجام گرایی از واژه ای یونانی به معنای فرجام یا غایت مشتق شده است . و تعدادی از بانفوذ ترین فلاسفه در جهان غرب اظهار داشته اند که ارزش اخلاقی رفتار شخصی را می توان به وسیله نتایج آن رفتار تعیین کرد . به عبارت دیگر ، یک عمل یا یک تصمیم درست است اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یک عمل یا یک تصمیم نادرست است اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد ، هدف مشخصاً خلق بزرگترین میزان منافع برای بیشترین مردم با کمترین میزان ضررها یا آسیب هاست . مزایا می توانند تفاوت کنند منافع و مزایای مادی تنها آنهایی نیستند که محاسبه می شوند (اگرچه آنها قطعاً یک نقطه آغاز مناسب برای محاسبات هستند) بلکه دوستی ها ، دانش ، تندرستی و دیگر چیزهای مطلوب که ما در زندگی می یابیم نیز منافع و مزایا هستند . در اندیشه سودمندگرایی به حداکثر رسانیدن خوبی ها و به حداقل رسانیدن معایبی که تاکنون تعریف شده است ، توجه می شود . در اندیشه سودمندگرایی ، خوبی ها ممکن است به عنوان لذت ، یا خوشبختی تعریف شود . دو نوع مختلف سودمندگرایی داریم :
1 . سودمندگرای عملی که فقط به اعمالی توجه می کند که برای بیشترین تعداد از افراد ، بیشترین خوشبختی را دربرداشته باشد . بنابراین قانونی مانند ، باید هنگام عقد قراردادها باید حقیقت را بازگو کنی یک دستورالعمل مفید است اما در مواقعی می توان آن را نادیده گرفت .
2 . سودمندگرایی قانونی ، قوانین نقش مهمی در اخلاقیات داشته و نمی توان آنها را به واسطه خاص یک موقعیت ، نادیده گرفت ، زیرا قوانین در قبال نادانی ها و کوته بینی ها مراقبت کرده و کمک می کند از ارائه رفتار ناعادلانه فردی ، در شرایط و موقعیت های خاصی ، پرهیز شود . در اندیشه سودمندگرایی پیش فرض بر این است که می شود برای هر چیزی یک ارزش قابل اندازه گیری در نظر گرفت (لاوتن ، 1384) .

2-2-4-8-3) وظیفه گرایی ، تئوری آغاز گرایی
براساس این نظریه ، ارزش اخلاقی هر عمل ، بستگی به نتیجه آن ندارد زیرا نتیجه آن در زمان اخذ تصمیم مشخص و معلوم نیست ولی ارزش آن عمل به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد . نیت را می توان به تعهد تعبیر کرد زیرا چنانچه همواره بهترین ها را برای دیگران آرزو کنیم ، طبعا به شیوه ای عمل خواهد شد که نتایج سودمند حاصل شود . حقیقت امری ضروری است ، وفای به عهد واجب است و صداقت و امانت داری وظیفه است . پس حقیقت ، وفاداری و صداقت را می توان به عنوان اصول اساسی اخلاقی برشمرد . در فرضیه آغازگرایی وظایفی متصور است که نسبت به دیگران عهده دارند در حالی که در فرضیه پایان گرایی اعمالی وجود دارد که در نهایت بیشتری منافع را برای دیگران دنبال دارد (هس مر ، 1389) .
سرشناس ترین فیلسوفی که از این رویکرد پشتیبانی می کند ایمانوئل کانت72 می باشد . کانت عقیده داشت که عملی شایسته تقدیر و ستایش است که به دلیل منافع شخصی و نه در نتیجه خلق و خویی طبیعی بلکه به واسطه حس انجام وظیفه ، البته نه دقیقاً مطابق با چارچوب وظیفه ، بلکه به خاطر انجام وظیفه صورت گیرد . در صورتی که یک عمل اخلاقی درست ، انگیزه ای شخصی داشته باشد ، عمل قابل ستایشی محسوب نمی شود . در اغلب موارد ، وظیفه و نفع شخصی همزمان واقع می شود ، اما از دیدگاه کانت یک عمل معنوی فقط و فقط ، ما حصل عمل به وظیفه است حتی اگر برخلاف نفع شخصی واقع شود .
مباحثی که از دیدگاه آغازگرایی مطرح می شود مسئولیت را بر دوش فرد می گذارد . این باور که وظیفه کارکنان دولتی ، اجرای سیاست های صاحب منصبان سیاسی آنان می باشد ، تحت تاثیر این دیدگاه قرار می گیرد که پیروی از اصول اخلاقی ، اهمیت بنیادینی در مدیریت دراد . با شناخت فزاینده این مساله که مدیران دولتی در تمام سطوح دارای حوزه مشخصی از قدرت عمل هستند و این آزادی در مدیریت به یک قانون مدیریتی تبدیل می شود ، پیروی از مجموعه ای از اصول اخلاقی ، رفتار مدیر را هدایت خواهد کرد (لاوتن ، 1384) .

2-2-4-8-4) عدالت توزیعی
این نظریه از سوی جان راولز 73 پیشنهاد شده است ، عدالت توزیعی را می توان از یک سیستم اقتصادی خاص توزیع منافع به یک سیستم اخلاقی برای ارزیابی رفتار گسترش داد که براساس آن می توان یک عمل را در صورتی که منجر به افزایش همکاری بین اعضای جامعه گردد ، درست ، عادلانه و مناسب نامید و یک عمل را در صورتی که در جهت مخالف هدف فوق عمل می کند می توان نادرست ، ناعادلانه و نامناسب نامید (هس مر ، 1389) .
در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن ، شایستگی و سزاواری مطرح می شود . اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نامشابه رفتاری متفاوت داشت بیان مساله های قانون حفظ تساوی حقوق و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است . عدالت می تواند در دو حالت وجود داشته باشد : 1 . عدالت توزیعی ، 2 . عدالت رویه ای .
لاوتن (1384) معتقد است در اولین حالت چگونگی توزیع کالا و خدمات در سطح جامعه ، در نظر گرفته می شود .الف اینکه هر فردی ، سهمی مساوی با سایرین ، مطابق با نیازهای خود ، مطابق با حقوق فردی ، مطابق با تلاش های فردی ، مطابق با شایستگی های فردی و منطبق با خدمتی که به جمع (یا سازمان) ارائه می کند ، دریافت کند .
در عدالت رویه ای تاکید بر این است که فرآیندها و رویه ها همگی عادلانه و غیرتبعیض آمیز باشند . جان راولز اظهار می دارد که در نظریه عدالت دو اصل وجود دارد . اول هر فردی از حق آزادی مساوی و سازگار با آزادی مشابه دیگران ، برخوردار است . دوم نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای باشد که الف) از لحاظ عقلانی به نفع هر کسی باشد و ب) از طریق مشاغل و ادارات دولتی ، قابل دسترس به همگان باشد . او معتقد است که افراد باید یکی از این دو اصل را انتخاب کنند زیرا هر انتخاب دیگری می تواند بدین معنی باشد که افراد مورد ظلم واقع شده اند زیرا نمی دانند در کجای جامعه قرار می گیرند و از لحاظ فقیر یا غنی بودن ، با استعداد یا بی استعداد بودن ، زن یا مرد بودن می توانند از چه مزایا و امتیازاتی بهره مند شوند . بنابراین نابرابری ها را زمانی می توان تحمل کرد که تامین کننده منافع همه اعضا جامعه باشد (قاسمیان و شیروانی ، 1383) .
2-2-4-8-5) آزادی فردی
نظریه آزادی فردی یک مجموعه اخلاقی است که توسط رابرت نوزیک74 پیشنهاد شده است . تصور می شود که آزادی ، نخستین نیاز جامعه است . یک موسسه یا قانونی که آزادی فردی را نقض می کند ، حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند ، باید به خاطر ناعادلانه بودن مردود اعلام شود . پروفسور نوزیک می پذیرد که جامعه مجموعه ای از افراد است و همکاری بین افراد برای سود اقتصادی ضروری است ، اما او معتقد است که این همکاری در نتیجه مبادله کالاها و خدمات عملی می شود . دارایی های هر شخص ، به شکل درآمد و ثروت و دیگر منابع ، از دیگر افراد جامعه و از طریق مبادله کالاها و خدمات تحصیل می گردد یا این که دیگران به وی هدیه می دهند .  الگوی فعلی دارایی ها ممکن است از طریق کاربرد هر یک از اصول توزیع (برای هر کس به طور مساوی ، یا براساس نیاز شخص ، تلاش وی ، مشارکت او و یا براساس صلاحیت وی) تحصیل شده باشد ، اما این الگوها به وسیله انتقال ها تغییر خواهند کرد و آن انتقال ها را (به وسیله مبادله هدایا) می توان تا زمانی که اختیاری هستند و نه اجباری ، عادلانه قلمداد نمود . مبادلات اجباری (بنا شده براساس استفاده از نیروی اجتماعی یا دیگر ابزار قهری و اجباری) ناعادلانه هستند .
آزادی فردی را می توان لزوما از یک منظومه بازار دارایی ها به یک منظومه اخلاقی ویژه ارزیابی رفتارها گسترش داد ، زیرا باید به افراد اجازه داده شود که از میان یک سری اعمال که به رفاه خود آنها منتهی می شود ، انتخاب هایی آگاهانه انجام دهند و این انتخاب ها تا زمانی که فرصت هایی یکسان برای انتخاب هایی آگاهانه برای دیگران فراهم آورد عادلانه یا درست یا مناسب هستند . (هس مر ، 1389) .
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها :
اخلاق کار یک هنجار فرهنگی است که به نحوه مناسب و خوب در جامعه یک ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است (طاهری دمنه و همکاران به نقل از چرینگ ، 1390) به گونه ای که مفهوم اخلاق کاری درجه اهمیت بالایی در تصمیمات مسئولین سازمانها برای ایجاد و نگهداری کارکنان با انگیزه و سخت کوش دارد (قلی پور ، 1380) . از منافع اخلاق در سازمانها می توان به نظم بهتر روابط در سازمان که باعث افزایش سوتفاهم و کاهش تعارضات و بهبود عملکرد تیمی خواهد شد اشاره نمود دسلر نیز اشاره می کند که اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنها رفتاری عادلانه و منصفانه می شود شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار کار بیشتر را تحمل کنند (صنوبری به نقل از دسلر ، 1387) .

2-3)رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش
2-3-1)مقدمه
دنیای امروز دنیایی پر از رقابت است و سازمانها بدلیل نیاز به انعطاف پذیری در مواجهه با رقبا بدنبال یافتن شیوه هایی برای حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمانها با آن مواجه هستند ، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش ها و وظایف خود را به خوبی انجام می دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد (بهاری فر و همکاران ، 1390) . در واقع ، مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان می تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد . به ویژه رفتارهایی که فراتر از الزامات تعریف شده نقش باشد (صنوبری ، 1387) .

2-3-2) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها
کاتز و کاهن در سال 1966 رفتارهای فرانقش موثر در اثربخشی سازمانی را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره وظیفه گرایی، اصول اخلاقی، استفاده ابزاری، محیط زیست Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی