منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، شخصي، سكونت، موقعيت

دانلود پایان نامه ارشد

منتهي به ارتكاب جرايم مختلف مي گردد. (دانش 1368، 230)
بعد از جدايي نيز خلاء ايجاد شده غيبت هر يك از والدين باعث ايجاد حالت هاي عصبي و ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي گرديده حتي در پسران باعث ترجيح كوچه بر محيط از هم پاشيده خانواده مي گردد كه اين خود سرآغاز ارتكاب جرايم و حتي قبول عضويت در باندهاي مجرمانه است.
لذا در خانواده اصلي و شخصي سارقين وضعيت طلاق مورد سنجش قرار گرفت كه در خانواده اصلي (پدري) 8 درصد طلاق و در خانواده شخصي 47 درصد طلاق از سوي سارقين مشاهده شد، طلاق در خانوده پدري زمينه هاي مساعد از نظر انحراف را در كودكان ايجاد مي كند و طلاق در خانواده شخصي موجب پريشاني مرد و زن و جذب شدن به محيط هاي خارج از منزل مي گردد. بسياري از اينگونه افراد در چنين موقعيتي در دام اعتياد گرفتار مي شوند. (قربان حسيني 1371، 261)
از يكصد سارق مورد پژوهش 8 مورد طلاق را در خانواده اصلي تجربه نموده و از ميان علل مطرح شده سه مورد اعتياد والدين، يك مورد انحراف اخلاقي و چهار مورد ساير علل بيان نموده اند. آنچه بيشتر مورد نظر ماست ميزان تاثير طلاق والدين در گرايش فرد به جرم مي باشد كه در اين خصوص از 8 مورد 5 مورد تاثير زياد آن را بيان و فقط 3 مورد بيان داشته اند كه طلاق تاثيري كمي در گرايش به جرم داشته است. ميزان طلاق در خانواده اصلي و شخصي در نمودارهاي 1-17 و 1- 18 نشان داده شده است.

نمودار 1-17 وضعيت طلاق در خانواده اصلي

نمودار 1- 18 وضعيت طلاق در خانواده شخصي
همان طور كه مشاهده مي شود ميزان طلاق در خانواده هاي شخصي بسيار بالاتر از خانواده اصلي است (تقريباً شش برابر) و اين نشان دهنده افزايش طلاق در نسل جديد است. كه اگر بتوان طلاق را در ارتكاب جرم سرقت موثر دانست خود يكي از عوامل قابل توجه در كنار ساير عوامل مي تواند باشد. در خانواده شخصي از 56 سارق متاهل 26 مورد طلاق را تجربه نموده اند كه علل آن در نمودار 1- 19 نشان داده شده است.

نمودار 1-19 علل طلاق در خانواده شخصي
همان طور كه در نمودار 1- 19 مشاهده مي شود از 26 مورد طلاق در خانواده شخصي 11 مورد آن به علت اعتياد بود كه اين مقدار 42 درصد از كل علت هاي طلاق را شامل مي شود كه خود مقدار قابل توجهي است. يعني 42 درصد طلاق ها به علت اعتياد صورت گرفته، همچنين 8 مورد طلاق به علت ارتكاب جرم از جمله سرقت بوده كه 30 درصد طلاق ها را شامل مي شود و 28 درصد علل ديگري داشته است.
.

.
فصل دوم
وضعيت اجتماعي و اقتصادي
با توجه به اهميت عوامل اجتماعي و اقتصادي بر جرم در اين بخش به سنجش ميزان تاثير اين دو دسته از عوامل بر جرم سرقت در نمونه آماري مورد نظر مي پردازيم.
2-1- وضعيت اجتماعي
با توجه به كمك فراوان جامعه شناسي به ويژه استفاده از روشهاي تحقيق آن در جرم شناسي و اثر فوق العاده عوامل اجتماعي در بزهكاري، وابستگي شديدي بين جرم شناسي و جامعه شناسي بوجود آمده است. امروزه علم خاصّي بنام جامعه شناسي كيفري كه محور بررسي هايش بر ويژگي هاي محيط و اثرات آن بر شخصيت افراد منحرف و بزهكار متمركز مي باشد، بوجود آمده كه به علت اهميّت فوق العاده اش در اكثر دانشكده هاي حقوق دنيا تدريس مي گردد. اين توجّه و جهت گيري، جامعه شناسي كيفري را به صورت جرم شناسي اجتماعي تجلّي مي دهد. در اين بخش موقعيت و چگونگي مسكن – نقش مذهب، دوستان و رسانه – تابعيت و مهاجرت مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-1-1- موقعيت و وضعيت محل سكونت
در اين بخش وضعيت محل سكونت سارقين از نظر شخصي يا اجاره اي بودن، همـــچنين موقعيت
شهري محل سكونت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.
يكي از شاخه هاي محيط اجتماعي شخصي در جرم شناسي خُرد، محيط اجتناب ناپذير است. محيط اجتناب ناپذير محيطي است كه در آن فرد نمي تواند زندگي نكند، بدواً بر اثر واقعه ولادت او سپس بر اثر واقعه اطرافيان نزديك او، يكي از جنبه هاي محيط اجتناب ناپذير «مسكن و همسايگي» است. (گسن 1388، 183)
موقعيت شهري محل سكونت مي تواند جزء زمينه هاي بزهكاري در شكل گيري شخصيت مجرم باشد و تاثير محل زندگي فرد در ساخت شخصيت وي بر كسي پوشيده نيست. زيرا هر فردي فعاليت هاي زيستي اوليه خود را از خانه يا محل سكونت آغاز و موجوديت خود را واقعيت مي بخشد. وضعيت و موقعيت محل سكونت به هر نحوي كه باشد در تعادل رواني و نوع شخصيت افراد موثر است.
در واقع افراد با انتخاب محل سكونت خويش، موقعيت اجتماعي و كانون خانوادگي خود را حفظ مي نمايد. موقعيت منزل يا محل سكونت سارقين مورد پژوهش از نظر فقيرنشين، ثروتمند نشين و معمولي مورد پرسش قرار گرفته كه آمار آن در نمودار شماره 2- 20 نشان داده مي شود.

نمودار 2-20 موقعيت منزل از نظر محل قرار گرفتن
همچنين بيشتر افراد (45 درصد) به ترتيب فراواني در منطق شهرك شهيد رجايي، خواجه ربيع، شهرك شهيد باهنر و بلوار توس ساكن بوده اند. كه منطقه غير برخوردار شهري محسوب مي شوند.
هر فرد داراي يك محيط شخصي است كه از آن تاثير مي پذيرد. چگونگي محيط فيزيكي شخصي از نظر
ثابت يا موقت بودن مي تواند داراي تاثيرات متفاوت در شخص بوده و تشكيل دهنده شخصيت وي به گونه اي باشد كه به جرم گرايش داشته باشد. هر چه فضاي محل سكونت نسبت به تعداد افراد ساكن آن كمتر باشد به علت خستگي افراد خانواده و سر صداي زياد، محيط خانواده متشنج و افراد خانواده مخصوصاً اطفال و جوانان به كوچه پناه مي برند. (دانش 1368، 235)
بديهي است كه مسكن انسان به واسطه حضور مستمر و طولاني در اين فضا كه خود متاثر از محيط پيرامون است، نقش اول را در واكنش هاي فردي و اجتماعي ايفا خواهد كرد.
در منازل استيجاري كه عموماً به جهت كمي درآمد و نداشتن خانه شخصي مورد انتخاب خـانواده مي باشد بسياري از مولف ها هم چون فضاي وسيع و مناسب، موقعيت مناسب محلي، وضعيت همسايه ها و فضاي سبز چندان مورد توجه نبوده مي تواند در تعادل روحي و رواني و ايجاد شخصيت افراد تاثير منفي داشته باشد. در مقابل مولف هاي مذكور در منازل شخصي لحاظ شده و باعث پرورش شخصيتي سازگار با محيط اجتماعي و فارغ از گرايش به بزهكاري مي گردد. چگونگي محل سكونت نمونه هاي آماري در نمودار شماره 2-21 نشان داده مي شود.

نمودار 2-21 وضعيت محل سكونت
همان گونه كه آمار به دست آمده نشان مي دهد(نمودارهاي 2-20 و 2-21) اكثريت افراد مورد آزمون از جنبه محل سكونت داراي ضعف ها يا مشكلاتي بوده اند. حدود نيمي از آنها (43 %) فاقد منزل شخصي بوده و 34 درصد در منطقه شهري ضعيف زندگي مي كنند منزل اجاره اي باعث تغيير مكان انتخاب شده از سوي خانواده فرد شده و به تبع آن فرد را در موقعيت هاي جديد و ناشناخته قرار مي دهد. اين تغيير اغلب ساليانه، باعث عدم ثبات شخصيت اجتماعي فرد شده تنوع دوستان و هم محلي ها احتمال درگير بودن تعداد زيادتري از آنها را در حرفه هاي مجرمانه در پي دارد.
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبي، دوستان و رسانه
در اين قسمت نقش و ميزان تاثير اعتقادات مذهبي، دوستان و رسانه كه از عوامل تاثير گذار محيط اجتماعي است در مورد نمونه آماري مورد بررسي قرار مي گيرد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ضرب المثل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازنشستگی، اخراج.................................................................................................................90، آن.........................................................................................90، ...................................................................................................................................28