منابع پایان نامه ارشد درباره ضریب همبستگی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

دراين تحقيق به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيونی به شرح ذیل استفاده مي كنيم :

(چانگ و همكاران ، 2006 ، ص17)
كه در اين فرمول:
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با یک ضریب ثابت که در صورت تغییر سود تقسیمی عدد 1 و در صورت عدم تغییر سود تقسیمی عدد صفر می گیرد.
متغییر های مستقل:
الف) تغییر سودتقسیمی:
برابر است با یک ضریب ثابت که در صورت تغییر سود تقسیمی عدد 1 و در صورت عدم تغییر سود تقسیمی عدد صفر می گیرد.
ب)تغییرات سود تقسیمی استاندارد شده:
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
ج) سود هرسهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
د) تغییرات سود هر سهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با سود سال t-1
برابر است با تغییر سود سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
متغییر وابسته :
تغییرات سودهای آتی استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
این معادلات در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پایین دارند ، بررسی می گردد.
متغییرهای کنترل(مجازی) :
الف) قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
منـظور از جريانهاي نقدي ،جريان هاي نقدي عملـياتي مي‌باشد كه به منظور پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي سال بعد ما از جريان هاي نقدي سال جاري و اجزاي تعهدي سود استفاده مي كنيم.
برآورد قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی:
ما به منظور برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، مدل مطرح شده به وسیله Barth)وهمکاران،(2001را که جریانهای نقدی عملیاتی دوره بعد را با استفاده از جریان های نقدی دوره جاری و اقلام تعهدی سود تخمین می زد به شرح زیر استفاده کردیم:
که :
جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای شرکت iدر سال t
تغییر در حساب های دریافتنی سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب موجودی کالای سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه های پرداختنی سال tنسبت به سال t-1
هزینه استهلاک دارایی مشهود شرکت iدر سال t
هزینه استهلاک دارایی نامشهود شرکت iدر سال t
سایر اقلامی (به غیر از اقلام فوق)که در صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ارائه شده است.
محدوده خطا که میانگین آن صفر و واریانس آن ثابت فرض می شود.
ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري:
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري از تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتر ي هر سهم شركت در پايان سال به دست مي آيد.
ج)بازده حقوق صاحبان سهام:
بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

5-3 نمونه و نمونه گیری
در بسیاری از زمینه های کاربردی ،محققان در صدد تعین پارامترهای جامعه هستند ،ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه امکان پذیر است .در چنین موقعیت های ،محققان ناچارند به نمونه های از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا نمایند.نمونه را اینگونه می توان تعریف کرد«تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلي جامعه باشد»(آذر و مومنی،1380،ص6)1.براي اين كه مطمئن شويم نمونۀ انتخاب شده،نمايندۀ واقعي جامعه است،بايد آن را به صورت تصادفي از جامعه مورد نظر انتخاب كنيم هرچند كه چنين انتخابي به ندرت صورت مي گيرد و بيشتر جنبۀ ايده آلي دارد.در نمونه گيري تصادفي همۀ اعضاي جامعۀ تعريف شده براي انتخاب شدن شانس برابر دارند.(دلاور،1388،ص122)2 .
شرکت های نمونه از کل جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:
1. به منظور همگن شدن نمونه آماری در سال های مورد بررسی قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد.علت انتخاب این معیار این است که تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثر گذار نباشد.
3. شرکت جزءشرکت های ذیل نباشد:
1-3.سرمایه گذاری
2-3.واسطه گری مالی
3-3.چند رشته ای صنعتی
4-3.انبوه سازی املاک و مستغلات
5-3.بانکها و موسسات اعتباری
علت انتخاب این معیار ،ساختار متفاوت صورتهای مالی این شرکت ها در مقایسه با شرکت های تولیدی است.
4. ارزش بازار شرکت در پایان سالهای 0 8الی 87 مشخص و برای هر سال ،سهام شرکت طی آن سال مورد معامله قرار گرفته باشد.علت انتخاب این معیار ،استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیر مستقل در یکی از فرضیه ها می باشد.
5. اطلاعات ذیل برای هر ((سال – شرکت ))موجود باشد:
• صورت تطبیق سود عملیاتی با خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی برای سال tو صورت جریان وجوه نقد برای سال t-1
• ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال t,t-1
• درصد سود ناخالص بزرگتر از صفر باشد(منفی بودن درصد سود ناخالص روی نتایج آماری تاثیر گذار است.)
با توجه به موارد فوق الذکر در خصوص انتخاب نمونه و با توجه به نمونه در دسترس تعداد اعضای نمونه تحت بررسی شامل 100شرکت براي دوره زماني 6 ساله كه 600 داده سال – شركت می باشد که اطلاعات آنها برای سالهای 81 الی 87 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت.

6-3 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق، چارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1- قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني اين تحقيق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
2- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 الی 1385 (یک دوره 6ساله ) در نظر گرفته شده است.و مدل تحقيق به گونه اي مي باشد كه از اطلاعات سال 1379 الي 1387 استفاده گرديد.
به دليل اينكه استاندارد شماره 2 حسابداري ((صورت جريان وجوه نقد)) در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي شود ، لازم الاجراست مبناي ابتداي دوره را 1380 درنظر گرفتيم، ضمنا با توجه به اينكه اطلاعات شركت ها تا سال 1387 موجود بود ولي مدل تحقيق به گونه اي است كه بايستي از اطلاعات دو سال بعد استفاده نمائيم ، سال 1385 را آخر دوره قرار داديم.

7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا ، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد. (حافظ نیا، 1381 ، 45 – 44)1
در اين تحقيق براي جمع آوري دوره هاي مورد نياز فرضيه ها و همچنين مباني نظري پژوهش، از روش كتابخانه اي و داده هاي تجربي استفاده شده است. همچنين ابزار تحقيق:
1. صورتهای مالی شرکتهای مذکور ،از طریق سیستم اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار.
2. استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز.
3. استفاده از نرم افزار رهاورد نوین.
4. مطالعات میدانی در کتابخانه ها و نشريات وسايت هاي اينترنتي.

8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقي است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دلیل اینکه متغیرهای پژوهش از نوع فاصله ای بوده روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس ((ANOVA
كه دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است .

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:
پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-1) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
1) کشف همبستگی بین متغیرها
2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
1) ضریب تعیین 2) ضریب همبستگی
1) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:

گرچه ضریب همبستگی مثلاً 50% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای 50 درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون 50% باشد این دو آزمون دارای تغییرهای مشترک به میزان یا 25 درصد است.
2) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر 72(1986) و تاک من73 در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه، ویژگی هایی را مطرح می کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می باشد:
1) مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد.
2) مسئله باید به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود
3) با استفاده زا روش های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد .
4) نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد .
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری 74 زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آنها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده (, , ,) که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سود تقسیمی، کیفیت سود، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار، قابلیت پیش بینی