منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

به توافق برسند. بنابراين معمولاً نسبت به اين موضوع توافق مي‌كنند كه هر يك چند نماينده در هيات مديره داشته باشد و مديرعامل توسط كدام يك از طرفين انتخاب شود و چه اختياراتي داشته باشد. بعلاوه در برخي از موارد طرفين ترجيح مي دهند از برخي از مقررات غير امري قانون عدول نمايند؛ براي مثال ممكن است تصميم گيري در مجامع عمومي به اكثريتي بيش از آنچه قانون معين كرده موكول شود تا طرفي كه در اقليت است بتواند در تصميم گيري ها ايفاي نقش نمايد.
به اين ترتيب قبل از اينكه شركت جوينت ونچر تشكيل شود، طرفين در قرارداد جوينت ونچر ساختار مديريتي شركت را پيش بيني مي كنند.125 معمولاً طي توافقات قراردادي تعيين مي گردد كه هر يك از طرفين تا چه ميزان در اداره شركت دخالت داشته باشد. هر يك از طرفين چه تعداد از اعضاي هيات مديره را تعيين نمايد. مديران فني و بازرگاني و اداري و غيره را چه كسي انتخاب كند و مديرعامل به پيشنهاد كدام يك از طرفين انتخاب گردد و حدود اختيارات هيات مديره و مديرعامل تا چه ميزان است. به علاوه مشخص مي گردد تصميم گيري در مورد چه اموري احتياج به توافق همه سهامداران دارد و … .
البته در اين خصوص توجه به دو نكته لازم است:
نكته اول آنكه اختيارات فوق تا حدي جايز است كه مغاير با قانون حاكم بر جوينت ونچر نباشد و نكته دوم آنكه مقررات قرارداد جوينت ونچر تنها بين طرفين لازم الاجرا است اما براي اينكه اين توافقات طرفين در مورد نحوه اداره شركت جوينت ونچر قابل اجرا باشد، معمولاً لازم خواهد بود اين توافقات در اسناد شركت نيز وارد شود.
مهم ترين سندي كه لازم است توافقات قراردادي طرفين را انعكاس دهد اساسنامه شركت است.126 به همين دليل لازم است پس از امضاي قرارداد جوينت ونچر و پيش از تشكيل شركت جوينت ونچر، اساسنامه شركت دقيقاً براساس قرارداد جوينت ونچر تنظيم شود به نحوي كه تا حد امكان مقررات قراردادي در اساسنامه شركت نيز منعكس گردد. در برخي موارد اساسنامه شركت جوينت ونچر از قبل مورد توافق قرار مي گيرد و به قرارداد جوينت ونچر ضميمه مي شود؛ در ساير موارد بعد از امضاي قرارداد جوينت ونچر، متن نهايي قرارداد در اختيار وكلاي طرفين قرارداد مي گيرد تا اساسنامه شركت براساس توافقات طرفين تنظيم شود.
لازم به ذكر است برخي ازمقررات قراردادي اصولاً امكان انعكاس در اساسنامه شركت را نخواهند داشت. براي مثال ممكن است طرفين اولين مديران شركت را در قرارداد جوينت ونچر انتخاب كرده باشند كه بديهي است اين امر در اساسنامه انعكاسي نخواهد داشت چرا كه مديران بايد توسط مجمع عمومي سهامداران انتخاب شوند. مسائلي مانند انتصاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات او نيز جزو اختيارات هيات مديره است و معمولاً در اساسنامه درج نمي شود.
بنابراين سند ديگري كه لازم است مقررات قرارداد جوينت ونچر را انعكاس دهد صورتجلسه مجمع عمومي موسس است. در عمل اينگونه صورتجلسات ابتدا تنظيم شده و سپس توسط طرفين امضاء مي شوند بدون اينكه در واقع جلسه اي تشكيل شده باشد. اهميت صورتجلسه مجمع عمومي موسس بيش از هر چيز در تعيين اعضاي هيات مديره است كه بايد دقيقاً براساس توافقات قراردادي صورت گيرد. بعلاوه صورتجلسه مجمع عمومي احتمالاً حدود اختيارات هيات مديره را نيز براساس مفاد قرارداد جوينت ونچر مشخص خواهد نمود و نيز سند ديگر صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره است كه به خصوص از لحاظ تعيين رئيس هيات مديره و مديرعامل و حدود اختيارات مديرعامل داراي اهميت است كه همگي موارد فوق براساس مفاد قرارداد جوينت ونچر تنظيم خواهد شد.
لازم به توضيح است كه ترتيبات قراردادي در مورد اداره و مديريت شركت جوينت ونچر (با اين فرض كه جوينت ونچر تنها داراي دو طرف باشد) ممكن است دو حالت متفاوت به خود بگيرد. حالت اول مربوط به وضعيتي است كه دو سهامدار هر يك نيمي از سهام شركت را در اختيار دارد. در اين حالت اصولاً ‌هر يك از سهامداران در مجامع شركت نيز مساوي خواهد بود كه البته اين امر با توجه به مقررات قانون تجارت در صورت عدم توافق مخالف، خود به خود محقق خواهد شد. در نتيجه اين تعادل، اصولاً طرفين مايل خواهند بود در هيات مديره نيز سهمي برابر داشته باشند لذا معمولاً ‌تعداد اعضاي هيات مديره اينگونه شركتها زوج خواهد بود و نيمي از مديران توسط يك سهامدار و نيم ديگر توسط سهامدار ديگر انتخاب خواهد شد و به اين ترتيب در هيات مديره نيز يك وضعيت تعادل برقرار خواهد شد. در مورد مديرعامل نيز معمولاً‌ هيچيك از طرفين راضي نخواهد شد فردي به عنوان مديرعامل انتخاب شود كه تحت كنترل و هدايت سهامدار ديگر باشد لذا در اين مورد ممكن است راههاي مختلفي در نظر گرفته شود از قبيل انتخاب يك شخص مستقل به عنوان مديرعامل يا تغيير دوره اي مديرعامل به نحوي كه مثلاً طي يك دوره دو ساله مديرعامل به پيشنهاد يكي از سهامداران انتخاب شود و در دوره دو ساله بعدي سهامدار ديگر مديرعامل را پيشنهاد نمايد.
برخي از مولفان اينگونه شركتها را شركتهاي بن بست لقب داده اند چرا كه تعادل قوا در اينگونه شركتها باعث مي شود تا هرگونه تصميم گيري در قالب شركت،‌ نيازمند توافق هر دو سهامدار كه صددرصد آرا را در اختيار دارند باشد و درهيچ موردي يكي از سهامداران به تنهايي نمي تواند تصميم گيري كند؛ چرا كه ميزان راي هيچ يك به تنهايي براي اخذ تصميم كافي نمي باشد و بنابراين امكان و احتمال عدم توافق سهامداران و در نتيجه رسيدن به بن بست در اداره امور شركت بسيار زياد است.127
در چنين حالتي اصولاً‌ هدف اصلي طرفين در تنظيم ترتيبات مديريت،‌ اولا عبارت است حصول اطمينان از حفظ كامل توازن قوا و برابر طرفين در اداره امور شركت و ثانياً پيش بيني راهكار يا راهكارهايي براي جلوگيري از بروز بن بست يا برون رفت از بن بست.
اما حالت دوم وضعيتي است كه در آن يكي از شركا اكثريت سرمايه شركت را در اختيار دارد. در اين حالت شريك اكثريت،‌ اگر چه تنها اندكي بيش از از شريك ديگر سرمايه در اختيار داشته باشد،‌ اصولاً و براساس قانون، اكثريت آرا را در مجامع عمومي شركت به خود اختصاص مي دهد و در نتيجه اكثريت يا همه مديران شركت را نيز انتخاب مي كند و متعاقباً امكان انتصاب مديرعامل شركت جوينت ونچر را نيز خواهد داشت. به اين ترتيب سهامدار اكثريت عملاً از اختيارات گسترده اي براي اداره امور شركت برخوردار خواهد شد و جز در موارد خاص كه در قانون مشخص شده مي تواند امور شركت را به هر نحو كه بخواهد و در جهت منافع خود هدايت نمايد؛ اين در حالي است كه شايد سهامدار اكثريت تنها چند درصد بيش از سهامدار اقليت در شركت سهام داشته باشد. اين وضعيت البته مطلوب طرف مقابل نخواهد بود و وي حاضر نخواهد شرد سرمايه خود را در شركتي سرمايه گذاري نمايد كه عملاً اختياري در آن ندارد مگر اينكه تضمينات لازم به او داده شود و اختياراتي براي مداخله در اداره شركت به او اعطا گردد. به اين دليل در اينگونه شركتها هدف اصلي طرفين از ترتيبات قراردادي راجع به مديريت شركت،‌ عبارت خواهد بود از حفظ حقوق اقليت.
2- نقش قرارداد جوينت ونچر در مديريت جوينت ونچرهاي قرارداد
برخلاف جوينت ونچرهاي شركتي كه بايد در قالب خاص و از پيش تعيين شده يك شركت سازماندهي و اداره شوند، در جوينت ونچرهاي قراردادي طرفين در سازماندهي و مديريت جوينت ونچر آزادي كامل دارند و مي توانند در اين مورد هر طور كه مي خواهند توافق كنند.
در چنين شرايطي اصولاً مهمترين ارگان تصميم گيرنده عبارت خواهد بود از يك نشست مشترك بين طرفين جوينت ونچر كه به اتفاق آرا تصميم گيري خواهد نمود.با اين حال هيچ اشكالي ندارد اگر طرفين اختيارات خود را به گروه يا شخص ديگري تفويض نمايد و انعطاف پذيري موجود در جوينت ونچرهاي قراردادي به آنان چنين امكاني را مي دهد. بر اين اساس معمولاً از روشهايي استفاده مي شود كه اهم آن به شرح زير است:
تشكيل كميته مشترك مديريت: ممكن است طرفين با تشكيل يك كميته مشترك كه اعضاي آن را خود تعيين مي كنند، مديريت روزمره فعاليت را به اين كميته بسپارند. بديهي است حدود اختيارات و ميزان استقلال راي اعضاي اين كميته، بستگي به توافقات طرفين و روند عمومي مديريت فعاليت خواهد داشت و به هر حال احتمالاً تصميم گيري در مورد برخي ازمسائل مهم كماكان محتاج تائيد بعدي خود طرفين خواهد بود كه يا در يك نشست مشترك در مورد موضوع بايد به توافق برسند و يا بايد بعد از اتخاذ تصميم توسط كميته، هر يك از طرفين جداگانه تصميم كميته را تائيد نمايد.128
انعقاد قرارداد مديريت: روش ديگري كه ممكن است براي سازماندهي به مديريت يك جوينت ونچر قراردادي پيش بيني شود عبارت است از انعقاد يك قرارداد مديريت با يك شخص ثالث. شخص ثالث براساس مفاد قراردادي داراي حدود و اختيارات و وظايفي خواهد شد تا نسبت به مديريت فعاليت اقدام نمايد.
انتصاب مدير اجرايي: ممكن است طرفين يك شخص را به عنوان مدير اجرايي پروژه منصوب كنند. مدير اجرايي احتمالاً شخصي مستقل است كه مستقلاً تصميم گيري مي كند. حدود اختيارات مدير اجرايي بستگي به توافق طرفين دارد ولي معمولاً اختيارات كافي براي اداره امور روزمره جوينت ونچر به او داده مي شود و البته تصميم گيري در مورد برخي از امور مهمتر كماكان به عهده خود طرفين جوينت ونچر باقي خواهد ماند.
بند دوم- مديران
1- انتصاب مديران شركت جوينت ونچر
عموماً‌ و دراكثر نظامهاي حقوقي،‌ شركت جوينت ونچر به وسيله يك هيات مديره كه توسط طرفين جوينت ونچر منصوب مي شود، اداره خواهد شد.
در فرض غالب كه عبارت است از تشكيل شركت جوينت ونچر در ايران، بديهي است انتصاب هيات مديره بايد در چارچوب مقررات قانون تجارت ايران باشد. با توجه به اينكه شركتهاي نسبي و تضامني و مختلط در عمل براي تشكيل جوينت ونچرها مورد استفاده قرار نمي گيرند، لزومي به بحث در مورد مديريت اين شركتها نيست فلذا بحث خود را به شركتهاي با مسئوليت محدود و سهامي محدود مي كنيم.
2- چه كساني به عنوان مدير شركت انتخاب مي شوند
در شركتهاي با مسئوليت محدود، در مورد انتخاب مديران مقررات پيچيده اي حاكم نيست و مدير يا مديران شركت ممكن است از بين شركا يا از خارج از شركت انتخاب شوند.
اما در شركتهاي سهامي كه اكثر شركتهاي جوينت ونچر در اين قالب تشكيل مي شوند، لايحه اصلاحي قانون تجارت مقرر داشته كه اعضاي هيات مديره بايد از بين سهامداران انتخاب شوند. اين امر براي جوينت ونچرها مشكلاتي را ايجاد مي نمايد چرا كه از اختيار طرفين جوينت ونچر براي انتصاب آزادانه مديران مورد نظر خود مي كاهد چه در واقع غير از طرفين جوينت ونچر، شركت سهامدار ديگري ندارد تا مديران از بين آنها انتخاب شوند.
اما از آنجا كه در اكثر شركتهاي جوينت ونچر بين المللي تعداد اعضاي هيات مديره بيش از تعداد طرفين جوينت ونچر تعيين مي شود؛ براي اينكه چنين شرطي تحت قانون ايران قابل اجرا باشد، بايد قبل از انتخاب يك شخص به سمت مديريت، طرفين حداقل سهامي را كه براي مديريت شركت لازم است به شخص مورد نظر تمليك نمايند. به اين ترتيب معمولاً اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) به غير از طرفين جوينت ونچر در كسوت سهامدار شركت جوينت ونچر در خواهند آمد تنها به اين منظور كه بتوانند سمت مديريت را در شركت جوينت ونچر بعهده بگيرند. اين اشخاص معمولاً تا زماني كه در سمت مديريت شركت باقي هستند سهام خود را حفظ مي كنند و به محض انقضاء سمت مديريت، براساس ترتيبات قراردادي كه از قبل مورد توافق قرار گرفته، سهام را به طرفين جوينت ونچر باز مي گردانند. به اين ترتيب مي توان گفت مديران شركت جوينت ونچر (شركت سهامي خاص) معمولاً‌ از بين سه گروه ذيل انتخاب مي شوند:129
1- خود طرفين جوينت ونچر؛
2- شركتهاي وابسته به طرفين جوينت ونچر؛
3- اشخاص حقيقي كه معمولاً كارمندان طرفين جوينت ونچر هستند.
اينكه چه تركيبي از موارد فوق استفاده شود بستگي به نظر خود طرفين جوينت ونچر دارد؛ ممكن است طرفين مايل باشند خود بعنوان مديران شركت انتخاب شوند يا بخواهند شركتهاي وابسته به خود يا تنها برخي از كاركنان خود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، فورس ماژور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انتقال سهام، عزل و نصب