منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، انتقال سهام، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

بهترين نحو عمل نمايند در غير اين صورت مسئول خواهند بود.

مبحث دوم- بررسي نحوه خاتمه جوينت ونچر
يكي از مهمترين مسائلي كه در ارتباط با جوينت ونچرها مطرح مي باشد مساله خاتمه جوينت ونچر ، از جمله علل و اسباب خاتمه، روشهاي خاتمه و نيز آثار و عواقب خاتمه است. جوينت ونچر ممكن است به دلايل مختلفي خاتمه يابد؛‌ ممكن است يكي از طرفين مايل به ادامه همكاري نباشد و خواستار خروج يك جانبه از جوينت ونچر شود، ممكن است به سبب يك اتفاق خاص طرفين يا يكي از آنها ديگر قادر يا مايل به ادامه همكاري نباشد مثل موردي كه مفاد قرارداد جوينت ونچر توسط يكي از طرفين نقض مي شود در نتيجه ادامه فعاليت مشترك براي طرف ديگر مقرون به صرفه نيست يا موردي كه به دليل بروز حالت فورس ماژور عملاً امكان فعاليت از طرفين سلب مي شود. همچنين ممكن است به دليل بروز اختلاف نظرهاي اساسي بين طرفين عملاً اداره جوينت ونچر غيرممكن شود و به اصطلاح جوينت ونچر به بن بست برسد. هر يك از اين موارد خاتمه را در اين گفتار به تفكيك بررسي كرده ايم. علاوه بر اينها ممكن است جوينت ونچر به دليل خاتمه مدت يا انجام موضوع مورد نظر، خود به خود خاتمه يابد.
به هر حال خاتمه جوينت ونچر ، معمولاً بسته به اينكه به چه دليلي صورت گيرد، به روشهاي گوناگوني عملي مي شود:138 يا بايد يكي از طرفين سهم خود را به طرف مقابل يا به شخص ثالثي واگذارد و از جوينت ونچر خارج شود، يا كل فعاليت جوينت ونچر به شخص ثالثي سپرده شود و يا اينكه كلاً فعاليت جوينت ونچر تعطيل گردد و اموالي كه به آن اختصاص يافته تقسيم و تعهدات موضوع فعاليت نيز تصفيه گردد. براي اينكه هر يك از اين تدابير به درستي اجرا شود لازم است تشريفات خاصي رعايت گردد تا حقوق طرفين پايمال نگردد. براي مثال لازم است در صورت واگذاري سهم يكي از طرفين به ديگري قيمت عادلانه اي براي اين سهم در نظر گرفته شود؛ همچنين بايد در مورد موضوعاتي چون وامهايي كه يكي از طرفين به شركت جوينت ونچر اعطا نموده، تضميناتي كه به نفع شركت جوينت ونچر به اشخاص ثالث داده، قراردادهايي كه با شركت جوينت ونچر منعقد نمود … تعيين تكليف شود. اين موضوعات يعني روشهاي خاتمه جوينت ونچر نيز در ادامه همين گفتار بررسي شده است و درنهايت آثار و عواقب خاتمه و برخي ملاحظات كلي كه درمورد خاتمه جوينت ونچر لازم است مورد توجه قرار گيرد، به بحث گذاشته شده است.
بند اول- موارد خاتمه جوينت ونچر
مهمترين دلايل خاتمه جوينت ونچر عبارتند از خروج يك جانبه، خاتمه به دليل خاص و بن بست كه اين موارد را يك به يك مورد بحث قرار مي دهيم. بعلاوه ممكن است جوينت ونچر به دلايل ديگري نظير اتمام مدت يا انجام موضوع نيز خاتمه يابد كه چون در اين موارد، به طورخودكار، جوينت ونچر خاتمه مي يابد، نيازي به بحث در اين مورد وجود ندارد.
1-خروج يك جانبه
يكي از راههاي خاتمه جوينت ونچر خروج يكي از طرفين از جوينت ونچر است. با خروج يكي از طرفين، طرف ديگر بايد به تنهايي عهده دار ادامه فعاليت شود يا با شركاي جديدي همكاري نمايد يا شايد در بعضي موارد خروج يك جانبه منجر به تعطيل كل فعاليت شود.
اگر يكي از طرفين بخواهد به طور يك جانبه از جوينت ونچر خارج شود ممكن است با برخي موانع قراردادي روبرو شود چرا كه معمولاً در قراردادهاي جوينت ونچر قيود و شرايطي براي خروج يك جانبه در نظر گرفته مي شود كه آزادي طرفين را براي خروج اختياري محدود مي كند. براي مثال ممكن است در يك قرارداد جوينت ونچر تصريح شود كه تا مدت زماني مشخص (مثلاً دو سال) طرفين حق ندارند از جوينت ونچر خارج شوند. علاوه بر اين ، معمولاً نوع ديگري از محدوديت هم در موردخروج يك جانبه از جوينت ونچر اعمال مي شود كه عبارت است از اعطاي حق تقدم در خريد سهم. به اين معني كه هر يك از طرفين كه به هردليل مايل به خروج يك جانبه و فروش سهم خوددر شركت مشترك باشد، موظف خواهد بود قبل از اينكه سهم خود را براي فروش به اشخاص ثالث پيشنهاد كند، پيشنهاد فروش را به طرف مقابل ارائه دهد و تنها در صورتي كه ساير شركا مايل به خريد سهم وي نباشند سهم خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد.139
در اغلب موارد در قراردادهاي جوينت ونچر پيش بيني شده كه طرف پيشنهاد كننده تنها مي تواند فروش كل سهم خود را پيشنهاد نمايد و نمي تواند نسبت به فروش قسمتي از سهم اقدام كند. در مقابل طرف دريافت كننده پيشنهاد نيز تنها مي تواند كل سهام يا سهم الشركه را قبول نمايد و نمي تواند قسمتي از آن راقبول كرده خريداري كند و قسمت ديگر را رد كند.
به هر حال بعد از دريافت پيشنهاد فروش، كه معمولاً به طريق كتبي اعلام مي شود و بايد حاوي قيمت پيشنهادي و شرايط پرداخت نيز باشد، ساير شركا بايد ظرف مدت معيني مثلاً ظرف سي روز قبول يا رد پيشنهاد رابه اطلاع پيشنهاد دهنده برساند. در برخي از موارد در قراردادهاي جوينت ونچر پيش بيني شده طرف دريافت كننده پيشنهاد مي تواند قيمت پيشنهادي را رد نمايد و از طريق ارجاع به كارشناس قيمت سهام يا سهم الشركه را تعيين كند و بعد از تعيين قيمت كارشناسي نظر خود را مبني بر رد يا قبول پيشنهاد به اطلاع طرف مقابل برساند.
به هر حال در صورتي كه ظرف مدت معين شده، طرف دريافت كننده پيشنهاد اعلام قبولي كند موظف خواهد بود براساس شرايط وقيمت پيشنهادي يا كارشناسي (حسب مورد) نسبت به خريد سهم طرف ديگر اقدام نمايد و طرف ديگر نيز موظف به فروش خواهد بود و نمي تواند پيشنهاد خود را مسترد كند.
البته در صورتي كه شركت جوينت ونچر بيش از دو شريك داشته باشد، پيشنهاد فروش بايد به همه شركا ارسال شود. در اين حالت ممكن است بيش از يك شريك براي خريد سهم پيشنهاد شده اعلام آمادگي كند؛ در چنين حالتي هر يك از شركا، به نسبت سرمايه خود در شركت، مي تواند قسمتي از سهم پيشنهادي را خريداري كند.
ليكن چنانچه ظرف مهلت مذكور، طرف دريافت كننده پيشنهاد، ان را رد كند يا در مورد آن سكوت كند، پيشنهاددهنده حق خواهد داشت، ظرف مدت مشخصي كه در قرارداد تعيين شده (مثلاً ظرف صد وهشتاد روز)، نسبت به فروش سهم خود به شخص ثالث اقدام نمايد؛ ليكن قيمت و شرايط فروش به شخص ثالث نبايد از قيمت و شرايطي كه به طرف مقابل پيشنهاد شده بود مساعدتر باشد. حتي در برخي از قراردادهاي جوينت ونچر براي حصول اطمينان از اينكه شرايط و قيمت فروش به شخص ثالث مساعدتر از شرايط وقيمت پيشنهاد شده به ساير شركا نباشد؛ مقرراتي پيش بيني شده كه به شركاي ديگر حق مي دهد قراردادها و مدارك فروش سهام يا سهم الشركه به شخص ثالث را بررسي نمايد. 140
اما اگر شخص پيشنهاددهنده نتواند ظرف مدت معين شده، شخص ثالثي را براي فروش سهم خود بيابد، حق وي براي فروش به ثالث ساقط خواهد شد و براي اينكه مجدداً چنين حقي به دست آورد، لازم خواهد بود مجدداً پيشنهاد فروش را طبق همان ضوابط و تشريفات پيشين، به طرف ديگر ارائه دهد ودر صورت رد مجدد پيشنهاد باز طي مهلت معيني امكان فروش به شخص ثالث را خواهد داشت.
در برخي از قراردادهاي جوينت ونچر ، علاوه بر حق تقدم، شرايط و تشريفات ديگري نيز پيش بيني شده تا از منافع طرف مقابل حمايت شود و اطمينان حاصل شود كه سهام يا سهم الشركه شركت به شخص نامناسبي فروخته نمي شود. به اين ترتيب كه درصورت رد پيشنهاد از جانب طرف ديگر،‌ طرف پيشنهاد كننده مي تواند سهام خود را به اشخاص ثالثي بفروشد اما به اين شرط كه شخص ثالث واجد صلاحيتهاي خاصي باشد؛ مثلاً در فعاليت مورد نظر داراي تجربه و سابقه باشد يا مثلاً از لحاظ مالي توانايي كمك به فعاليت مورد نظر را داشته باشد يا مثلاً رقيب تجارتي ساير شركا محسوب نشود. ممكن است براي حصول اطمينان از وجود شرايط، قبل از انتقال سهام به شخص ثالث تائيد طرف مقابل لازم دانسته شود كه در اين صورت معمولاً به اين نكته اشاره مي شود كه طرف مقابل هم نبايد بدون دليل شخص ثالث را رد كند.
ضمانت اجراي شرايط ومحدوديتهاي انتقال، عدم ثبت انتقال دردفاتر ثبت سهام شركت است. اين راه حل كه مخصوص شركتهاي سهامي است به هيات مديره حق مي دهد در صورتي كه هرگونه نقل وانتقال سهامي بدون توجه به مقررات محدود كننده موجود در قرارداد جوينت ونچر اتفاق افتاد، ازتائيد و ثبت آن دردفتر ثبت سهام شركت خودداري كند. در شركت با مسئوليت محدود و شركتهاي اشخاص نيز مقررات محدود كننده خاصي در مورد نقل وانتقال سهم الشركه وجود دارد بعلاوه قرارداد جوينت ونچر و مقررات اساسنامه نيز مي تواند مقررات ومحدوديتهاي خاصي قائل شود.
بايد دقت نمود كه اين مقررات محدود كننده از قبيل حق تقدم وغيره فقط در صورتي بايد اعمال شود كه يكي از طرفين قصد خروج از جوينت ونچر را دارد؛ اما در مواردي كه هدف از انتقال سهم، خروج از جوينت ونچر نيست اين محدوديت ها نبايد اعمال گردد. بنابراين دركنار مقررات محدودكننده نقل وانتقال سهام معمولاً استثنائاتي نيز در نظر گرفته مي شود كه براساس آن هر يك از شركا مي تواند آزادانه و بدون رعايت تشريفات حق تقدم ، نسبت به نقل وانتقال سهم خود اقدام كند كه ذيلاً دو مورد از اهم اين موارد را ذكر مي كنيم:
مورد اول مربوط به شركتهاي سهامي و در رابطه با نقل وانتقال حداقل سهام لازمه به مديران منتخب هر يك از طرفين است. در قوانين بسياري از كشورها از جمله در قانون ايران در مورد شركتهاي سهامي مديران شركت بايد داراي حداقلي از سهام شركت باشند141؛ لذا معمولاً براي اينكه به طرفين اين حق داده شود كه بتوانند مديران مورد نظر خود را به اين سمت منصوب كنند اين امكان به آنها داده مي شود كه از سهام خود (به ميزان حداقل مورد نياز براي اين منظور) به مديران مورد نظرشان تمليك نمايند. در صورتي كه چنين نقل وانتقالي صورت گرفت بازگشت سهام به همان طرف پس از انقضاي دوره مديريت و نيز انتقال همان سهام به شخص ديگر كه بعنوان مدير جايگزين تعيين خواهد شد هم ممكن خواهد بود.
مورددوم نقل وانتقال سهام يا سهم الشركه به يك شركت ديگر هم گروه با طرف انتقال دهنده است. توضيح اينكه يك شركت هم گروه با شركت طرف معمولاً به عنوان شركتي كه تحت كنترل شركت طرف قرارداد يا شركت طرف را تحت كنترل خود دارد يا به همراه شركت طرف به وسيله شركت واحدي مديريت مي شود تعريف مي گردد. در بسياري از قراردادهاي جوينت ونچر به هر يك از طرفين اين حق داده شده كه سهم خود را در صورت لزوم به يك شركت هم گروه خود منتقل كنند كه البته در اين صورت آن شركت هم گروه جانشين شركت نخست شده و بايد كليه تعهدات مذكور در قرارداد جوينت ونچر را بپذيرد.
علاوه بر روش خروج از شركت از طريق فروش سهم به اشخاص ثالث، بعضاً ممكن است روشهاي قراردادي ديگري نيز براي خروج از جوينت ونچر پيش بيني شود. يكي از مهمترين اين روشها عبارت است از روش اختيار فروش كه براساس آن يكي از شركا (معمولاً شريك اقليت) اين حق را خواهد داشت كه هر زمان بخواهد سهم خود را به شريك يا شركاي ديگر بفروشد و از شركت خارج شود و شركاي ديگر موظف به خريد سهم وي خواهند بود واگر از خريد سهم وي امتناع كنند، شريكي كه مايل به خروج از شركت است حق دارد انحلال شركت را درخواست كند. با توجه به اينكه شريك اقليت به ندرت و زحمت ممكن است شخص ثالثي را بيابد كه مايل به خريد سهم وي باشد، اين روش براي وي بسيار نافع خواهد بود چرا كه به اين وسيله اطمينان حاصل مي كند كه هرگاه بخواهد مي تواند از جوينت ونچر خارج شود.
2- خاتمه به سبب خاص
ممكن است پيشامد يك اتفاق بخصوص يا صدور يك فعل يا ترك يك فعل خاص از جانب يكي از شركا، به ساير شركا حق خاتمه جوينت ونچر را بدهد. يكي از مهمترين اسباب خاتمه جوينت ونچر عبارت است نقض اساسي قرارداد و در كنار آن ساير عللي قرار دارند كه ملحق به نقض اساسي مي گردند يا در حكم نقض اساسي تلقي شده اند. ذيلاً مهمترين اين اسباب و علل را به تفكيك بررسي مي كنيم.
2-1-نقض اساسي قرارداد:
تقريباً در تمام قرارداهاي جوينت ونچر مقرراتي راجع به خاتمه جوينت ونچر در صورت نقض اساسي مفاد قرارداد توسط يكي از طرفين وجود دارد. نكته بسيار مهم اين است كه تقريباً هميشه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، استقلال عمل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فورس ماژور، نقض قرارداد، اشخاص ثالث