منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت يك قرارداد جوينت ونچر را تشكيل مي دهد و در طراحي و انعكاس آن بايد كمال دقت را به خرج داد. در واقع پيش بيني اينكه در چه شرايطي ممكن است به فعاليت پايان داده شود و نحوه پايان فعاليت و خاتمه قرارداد امري بسيار پيچيده است.
در اين مورد ذكر يك نكته بسيار ضروري است؛‌ برخلاف بسياري از روابط قراردادي كه در آنها با خاتمه قرارداد هرگونه رابطه بين طرفين به پايان مي رسد و طرفين به طور كلي از يكديگر جدا مي شوند، در جوينت ونچرها پايان قرارداد (مثلاً به وسيله فسخ) به خودي خود به معني پايان روابط طرفين نيست. دليل اين امر كاملاً روشن است: طرفين براساس قرارداد روابطي را ايجاد كرده اند كه اكنون به نحو مستقل از قرارداد در جريان است؛ براي مثال اموالي را مشتركاً خريداري كرده اند و فعاليتي را در دست اجرا دارند يا در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي پذيرفته اند و يا شركتي تاسيس كرده اند و هر يك بخشي از سرمايه آن را تامين نموده اند و … . وجود شركت، اموال، تعهدات و مطالبات مشترك كه تاكنون ايجاد شده اند، اكنون بدون قرارداد هم ادامه خواهد يافت؛ چرا كه به صرف فسخ و انحلال قرارداد نه شركت خود به خود منحل مي شود و نه اموال مشاع افراز و تقسيم مي گردد و نه حقوق و تعهدات طرفين تسويه مي گردد. بنابراين حتي در صورتي كه قرارداد به دليلي منحل شود، روابط طرفين به عنوان شركا شركت يا مالكين اموال مشاع يا متعهدين تضامني و غيره همچنان برقرار و پايدار خواهد ماند و صرفاً اين روابط از تحت حكومت قرارداد خارج خواهد شد.
بنابراين در يك قرارداد جوينت ونچر آنچه بايد به آن پرداخته شود خاتمه فعاليت است و نه صرفاً خاتمه قرارداد؛ خاتمه قرارداد تنها زماني مطرح مي شود كه طرفين فعاليت مشترك را خاتمه داده باشند و حساب خود را تسويه كرده باشند. يك قرارداد جوينت ونچر بايد همواره حاوي مقرراتي درباره موارد و نحوه خاتمه فعاليت باشد. روشن است كه با خاتمه فعاليت ديگر دليلي براي بقاي قرارداد نيز وجود نخواهد داشت (مگر در مورد برخي از مقررات خاص قرارداد مانند مقررات راجع به حفظ اسرار تجاري و غيره كه ممكن است بعد از خاتمه ساير مفاد قرارداد،‌ بر اثر توافق اوليه طرفين كماكان به قوت خود باقي بمانند.) پس همواره بايد خاتمه قرارداد و خاتمه فعاليت تواماً مورد نظر قرار گيرد. بعبارت ديگر قرارداد جوينت ونچر بايد تكليف ترتيبات خاتمه فعاليت را پيش روشن كند.
موارد خاتمه فعاليت متنوع و گسترده است كه مهمترين آن عبارتند از :
اتمام دوره: در برخي از موارد ممكن است جوينت ونچر براي مدت زمان خاصي تشكيل شده باشد كه پس از انقضاء مدت مذكور فعاليت خاتمه مي يابد.
بن بست: در جوينت ونچرهايي كه سهم طرفين در آنها مساوي است كليه تصميمات (مگر تصميمات جزيي و روزمره كه معمولاً در حيطه اختيارات مديرعامل قرار مي گيرند) بايد با موافقات هر دو طرف و به اتفاق آرا اتخاذ گردد. بديهي است در چنين وضعيتي احتمال عدم توافق هاي پي در پي و در نتيجه رسيدن به بن بست اداره شركت وجود خواهد داشت. به همين دليل برخي از مولفان اين نوع از جوينت ونچرها را جوينت ونچر بن بست121 ناميده اند. رسيدن به بن بست اداره جوينت ونچر را ناممكن مي سازد و معمولاً از عوامل خاتمه جوينت ونچر تلقي مي شود.
خروج يك جانبه: ممكن است به دليلي يكي از طرفين در ميانه راه بخواهد به فعاليت خود در جوينت ونچر خاتمه دهد كه در اين صورت براساس توافقات قراردادي معمولاً يا سهم خود را به يكي ديگر از طرفين واگذار مي كند يا سهمش را به شخص ثالثي مي‌فروشد.
خاتمه به سبب خاص: در برخي موارد وقوع يك اتفاق يا اقدام به يك عمل يا غفلت در انجام يك عمل از جانب يكي از طرفين جوينت ونچر، به طرف ديگر حق خاتمه جوينت ونچر را خواهد داد. مهمترين اين موارد عبارت است از نقض اساسي قرارداد كه در صورت وقوع، طرف مقابل حق خاتمه جوينت ونچر را خواهد داشت. موارد ديگري نظير ورشكستگي يكي از طرفين، تغيير شخص كنترل كننده يكي از طرفين، عدم سوددهي مناسب شركت جوينت ونچر، وقوع و دوام حالت فورس ماژور و غيره نيز مي تواند از مواردي باشد كه حق خاتمه جوينت ونچر را براي يكي از طرفين (يا احياناً هر دو) ايجاد مي نمايد. به همه اين موارد در كنار هم موارد خاتمه به سبب خاص122 گفته مي شود.
روش خاتمه جوينت ونچر نيز تا حد زيادي بستگي به دليلي دارد كه به خاطر آن جوينت ونچر خاتمه مي يابد. ممكن است در يك قرارداد جوينت ونچر تنها يك روش براي خاتمه فعاليت و تسويه حساب پيش بيني شود و در هر شرايط و به هر دليلي كه فعاليت خاتمه يابد از همان روش استفاده شود. البته اين امر در صورت انتخاب روش درست و عادلانه براي خاتمه فعاليت چندان اشكالي ندارد ليكن معمولاً در قراردادها بسته به شرايط خاص قرارداد روشهاي مختلفي براي خاتمه پيش بيني مي شود و هر روش در شرايط خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد مثلاً خروج يك جانبه تشريفات خاص خود را دارد و خاتمه به سبب بن بست تشريفات متفاوتي خواهد داشت. برخي از مهمترين روشهاي خاتمه فعاليت جوينت ونچر عبارتند از:
يك، تعطيل كل فعاليت و انحلال و تصفيه شركت و تسويه حساب كامل طرفين؛‌
دو. اختيار يكي از طرفين به فروش سهم خود به اشخاص ثالث يا به عبارت ديگر سقوط حق تقدم طرف مقابل؛
سه. پيشنهاد «خريد يا فروش» كه براساس آن يكي از طرفين با ذكر قيمت مشخص پيشنهاد خريد يا فروش را به طرف ديگر ابلاغ مي كند. طرف ديگر مي تواند يا سهام خود را به قيمت پيشنهادي بفروشد يا سهام طرف مقابل را به همان قيمت خريداري نمايد؛
چهار. فروش اجباري سهام يك شريك به شريك ديگر با قيمت توافقي يا قيمت كارشناسي؛
پنج. خريد اجباري سهام يك شريك توسط شريك ديگر براساس قيمت توافقي يا قيمت كارشناسي؛
شش. اختيار يكي از طرفين به فروش كل شركت به شخص ثالث در صورتي كه طرف مقابل از خريد سهم وي با همان قيمت و شرايطي كه شخص ثالث پيشنهاد كرده امتناع كند؛
هفت. اختيار يكي از طرفين به فروش سهام خود به طرف ديگر به قيمتي بالاتر از قيمت كارشناسي يا خريد سهام طرف ديگر به قيمتي پائين تر از قيمت كارشناسي؛
هشت. فروش سهام يكي از طرفين به طرف ديگر كه قيمت بالاتري را براي خريد پيشنهاد كرده است.
همانطور كه گفته شد معمولاً تركيبي از اين روشها در يك قرارداد جوينت ونچر گنجانده مي شود. اما اينكه چه روشهايي به كار گرفته شود تا حد زيادي متاثر از دليل خاتمه فعاليت است. براي مثال اگر دليل خاتمه فعاليت تخلف يكي از شركا از مفاد قرارداد باشد يكي از بهترين روشهايي كه ممكن است به كار گرفته شود دادن اختيار به طرف مقابل براي خريد سهام طرف متخلف با قيمت زير قيمت كارشناسي يا فروش سهام خود به طرف متخلف با قيمتي بيشتر از قيمت كارشناسي است. يا به عنوان مثال اگر دليل خاتمه فعاليت عدم توافق و تفاهم طرفين در مورد مسائل مهم راجع به فعاليت (بن بست) باشد شايد يكي از بهترين راه ها فروش كل شركت به طرفي است كه حاضر است بيشترين قيمت را براي آن بپردازد و در صورتي كه هيچ يك از طرفين حاضر به خريد شركت نشود راه حل جايگزين انحلال شركت است. با توجه به اينكه توضيحات لازم است دلايل خاتمه شركت بيشتر مورد توجه قرار گيرند تا به اين ترتيب مشخص شود كدام يك از روشهاي خاتمه در چه شرايطي بايد مورد استفاده قرار گيرند. با توجه به اينكه يك بخش از اين پايان ناهم به مساله خاتمه جوينت ونچر و دلايل و روشهاي آن پرداخته است، در اينجا از توضيح بيشتر در اين مورد خودداري مي كنيم.
ب- قراردادهاي جانبي
همانطور كه قبلاً توضيح داده شد، قرارداد جوينت ونچر چارچوب كلي روابط طرفين را مشخص مي كند. در اين چارچوب معمولاً يك شركت جوينت ونچر تشكيل مي گردد كه هدايت فعاليت اصولاً از طريق اين شركت انجام مي گيرد.
براي فعاليت اين شركت جوينت ونچر معمولاً روابط ديگري بين شركت و طرفين جوينت ونچر برقرار مي گردد. اين قبيل روابط ممكن است اشكال بسيار متنوع و گوناگوني داشته باشند. براي مثال در يك جوينت ونچر صنعتي ممكن است يكي از طرفين مواد اوليه مورد نياز براي توليد كالا را در اختيار شركت جوينت ونچر قرار دهد و طرف ديگر محصولات شركت جوينت ونچر را خريداري نمايد. يا ممكن است يك طرف تكنولوژي و اجازه استفاده از علائم تجاري خود را به شركت واگذار كند و طرف ديگر زمين يا كارخانه يا ساير تجهيزات را به شركت جوينت ونچر اجاره بدهد … . اينگونه روابط براساس قراردادهاي جانبي شكل مي گيرند123.
واضح است اينگونه روابط تجاري بين طرفين و شركت جوينت ونچر برقرار مي گردد. بنابراين برخلاف قرارداد جوينت ونچر كه بين طرفين با هم منعقد مي شود؛ قراردادهاي جانبي بين شركت جوينت ونچر و يكي از طرفين يا هر دو آنها منعقد مي شود. به عبارت ديگر شركت جوينت ونچر خود يكي از طرفين قراردادهاي جانبي مي باشد. به همين دليل هم منطقاً انعقاد قراردادهاي جانبي متاخر بر انعقاد قرارداد جوينت ونچر است چرا كه تنها بعد از انعقاد قرارداد جوينت ونچر است كه شركت جوينت ونچر تاسيس مي شود و مي تواند با طرفين وارد معامله شود و قرارداد امضاء نمايد.

ج- اهميت قرارداد در كنترل و مديريت
1- نقش قرارداد در كنترل و مديريت شركت جوينت ونچر
همانطور كه گفتيم شركت جوينت ونچر بايد به شكل يكي از شركتهاي شناخته شده در قانون به ثبت برسد و داراي شكل حقوقي متمايزي نمي باشد. بنابراين مساله اداره و مديريت يك شركت جوينت ونچر كه براساس قوانين ايران تشكيل و ثبت شده نيز در درجه اول تابع مقررات قانون تجارت مي باشد.
لذا ممكن است اين سوال پيش آيد كه نقش قرارداد در تنظيم ساختار مديريتي جوينت ونچر چيست و با توجه به اينكه قانون مقررات خاصي را براي كنترل واداره شركت پيش‌بيني نموده و مسائلي از قبيل ارگانهاي تصميم گيري در شركت، نحوه تشكيل جلسات مجامع و هيات مديره ، نحوه راي گيري و انتخاب مديران، حدود اختيار مديران و مديرعامل و … را روشن نموده است، ديگر چه نيازي است كه قرارداد جوينت ونچر نيز به موضوع كنترل و اداره شركت جوينت ونچر بپردازد؟
در پاسخ بايد گفت اگر چه يك شركت جوينت ونچر از لحاظ شكلي مانند ساير شركتهاي تجاري و تابع همان قوانين و مقررات است، اما در عمل مقتضيات خاصي بر اينگونه شركتها حاكم است كه بحث اداره و كنترل را در آنها متمايز مي گرداند. 124در حالي كه مقررات قانوني بر پايه اين فرض بنا شده كه شركاي يك شركت تجاري با انتخاب مديران، اداره امور شركت را به ايشان مي سپرند و خود تنها از دور بر اين فعاليت نظارت مي كنند و نسبت به دريافت سود سالانه اقدام مي نمايند؛ اين فرض در شركتهاي جوينت ونچر معمولاً صادق نيست. شركتهاي جوينت ونچر توسط طرفين جوينت ونچر براي رسيدن به يك هدف تجاري خاص تشكيل شده اند و تحت نظارت نزديك و دقيق طرفين جوينت ونچر فعاليت مي كنند تا به اين وسيله طرفين اطمينان حاصل كنند شركت در جهت اهداف تعيين شده حركت مي كند. بعلاوه شركت جوينت ونچر معمولاً با طرفين جوينت ونچر مناسبات تجاري برقرار مي كند و از آنجا كه طرفين هر يك داراي منافع خاص و متفاوت از ديگري مي باشد،‌ هر يك از طرفين تلاش خواهد كرد امور شركت مطابق خواست وي اداره شود. بنابراين مقررات ساده قانوني معمولاً جوابگوي نيازهاي طرفين جوينت ونچر نيست. طرفين جوينت ونچر مي خواهند حدود و اختيارات خود و طرف مقابل را دقيقاً بدانند به همين دليل كلياتي را كه قانون در مورد آنها ساكت بوده و تعيين آنها را به اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي يا مديران سپرده، از همان ابتدا روشن مي كنند تا هيچ ابهامي در نحوه كنترل و مديريت شركت وجود نداشته باشد. براي مثال بر اساس قانون تجارت ايران (ماده 124 لايحه اصلاحي)، در شركتهاي سهامي،‌ بعد از اينكه هيات مديره توسط مجمع عمومي سهامداران تعيين شد، نسبت به انتخاب مديرعامل اقدام خواهد كرد و حدود اختيارات وي را تعيين خواهد نمود. اما در مورد شركتهاي جوينت ونچر اقتضاء و عرف چنين است كه طرفين از همان ابتدا تركيب هيات مديره و نحوه تعيين مديرعامل را تعيين كنند و در مورد ميزان اختيارات هيات مديره و مديرعامل نيز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، انتقال سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث