منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، انتقال سهام

دانلود پایان نامه ارشد

حاكم كه ممكن است شريك خارجي را ازتملك اكثريت سهام شركت منع كند ويا وضع مالي طرفين، قدرت چانه زني طرفين وغيره.
علاوه بر ساختار سرمايه كه مشخص كننده نسبت مشاركت طرفين در شركت مشترك مي باشد؛ تركيب سرمايه يعني نوع آورده نيز از اهميت بسياري برخوردار است. طرفين بايد دقيقاً مشخص نمايند هر يك چه اقلامي را به فعاليت شركت جوينت ونچر اختصاص مي دهند و به عبارت ديگر بايد آورده طرفين در شركت مشترك دقيقاً مشخص شود. به اين ترتيب هر دو طرف وظيفه خود را در مورد تاديه و تحويل آورده نقدي وغيرنقدي دقيقاً خواهند دانست. تعيين تركيب سرمايه و نحوه تامين آن درجوينت ونچرهاي بدون شركت نيز بايد دقيقاً تعيين شود و از اين حيث تفاوتي بين جوينت ونچرهاي مبتني بر شركت و جوينت ونچرهاي بدون شركت وجود ندارد.
يكي ديگر از مواردي كه بخصوص در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت لازم است مورد توافق قرار گيرد نحوه افزايش سرمايه در آينده است. علاوه بر اينكه طرفين مي توانند در آينده با توافق هم نسبت به افزايش سرمايه شركت اقدام نمايند چنانچه بتوانند از ابتدا پيش بيني لزوم افزايش سرمايه در مقاطع خاصي در آينده را بنمايند، ممكن است در قرارداد جوينت ونچر مقررات خاصي در مورد لزوم افزايش سرمايه در مقاطع خاص را بگنجاند.
يكي ديگر از مواردي كه بايد مورد توجه قرار گيرد مشاركت طرفين در تامين مالي شركت مشترك از طريق اخذ وام و اعتبار از بانكها و موسسات مالي است. در اكثر موارد بخصوص در سرمايه گذاري هاي بزرگ امكان تامين همه منابع مالي مورد نياز توسط خود طرفين وجود نخواهد داشت لذا طرفين ترجيح ميدهند با استفاده از ابزارهاي تامين مالي نيازهاي مالي شركت را برطرف كنند. ممكن است قرارداد جوينت ونچر حاوي شرطي باشد كه طرفين يا يكي از آنها را موظف كند براي تامين مالي شركت از طريق اخذ وام يا اعتبار تلاش نمايد. در جوينت ونچرهايي كه يكي از طرفين آن يك شركت بين المللي شناخته شده است به دليل اينكه اين شركتها در بازارهاي مالي داراي اعتبار و شهرت مي باشند و امكان اخذ تسهيلات را دارند، معمولاً متعهد مي گردند نسبت به تامين مالي جوينت ونچر از طريق اخذ تسهيلات اقدام كنند. بعلاوه قرارداد بايد ميزان مسئوليت هر يك از طرفين در دادن تضمين و وثيقه به وام دهندگان را مشخص نمايد111.
3- كنترل و مديريت:
شايد بحث انگيزترين موضوع در يك قرارداد جوينت ونچر نحوه كنترل و اداره فعاليت مشترك باشد112. در جوينت ونچرهايي كه از طريق تاسيس شركت اداره نمي‌شوند، مساله مديريت فعاليت تحت تاثير نوع و ماهيت فعاليت ممكن است اشكال مختلفي به خود بگيرد. ممكن است طرفين هريك اداره و مديريت قسمتي از كار را به نحو مستقل به عهده بگيرد (مثلاً در مورد فعاليتهاي پيمانكاري) و يا يكي از طرفين اداره امور روزمره فعاليت را به عهده بگيرد و طرف ديگر تنها در برخي مسائل خاص به دخالت بپردازد و يا يكي از طرفين تامين كالاي مورد نياز را بر عهده بگيرد و طرف ديگر متعهد به انجام امور اجرا و ساخت گردد. اما رايج ترين روش براي اداره جوينت ونچرهاي بدون شركت تاسيس يك كميته مديريت مشترك است. نمايندگان طرفين در اين كميته عضويت مي يابند و حدود اختيارات كميته نيز تعيين مي گردد. سپس طي جلسات منظم اين كميته تصميماتي اتخاذ مي نمايد وبعضاً اين تصميمات را پيش از اجرا به تصويب طرفين نيز مي رساند. به هرحال روشهاي ممكن براي مديريت فعاليت آنچنان گسترده و غيرمحصور است كه امكان بررسي آنها در اينجا وجود ندارد؛ بعلاوه با توجه به مباحثي كه پيشتر مطرح كرديم در عمل جوينت ونچرهاي بدون شركت تنها در موارد محدودي تحت قوانين ايران امكان فعاليت مي يابند و در اكثر موارد تشكيل شركت توسط جوينت ونچرها اجتناب ناپذير است؛ به همين دليل نيز شايسته است تاكيد بيشتري برنحوه اداره جوينت ونچرهاي شركتي شود.
در صورتي كه فعاليت مشترك از طريق يك شركت مشترك انجام گيرد موضوع كنترل و مديريت فعاليت نيز با موضوع كنترل و مديريت شركت در هم آميخته شده جنبه حقوقي و فني آن نماينان مي گردد. توجه به اينكه نكته لازم است كه شركت مشترك الزاماً يك شركت ايراني نخواهد بود و چه بسار طرفين ترجيح دهند نسبت به ثبت يك شركت در خارج از ايران اقدام نمايند و فعاليت خود در ايران را ازطريق ثبت يك شعبه يا نمايندگي به انجام برسانند113. در برخي از موارد نيز ممكن است طرفين دو يا چند شركت برخي در ايران و برخي در خارج از ايران به ثبت برسانند و هر يك از شركتها قسمتي ازفعاليت را بر عهده بگيرد114. بنابراين بحث مديريت شركت جوينت ونچر را نمي توان به بررسي قوانين راجع به شركتها در حقوق ايران محدود نمود. به علاوه توافقات قراردادي طرفين درچارچوب قرارداد جوينت ونچر معمولاً در تكميل مقررات قانوني روابط طرفين را تنظيم مي كند ومطالعه اين توافقات امري است متفاوت از مطالعه مقررات قانوني راجع به اداره شركتها115.
4- منع رقابت
اين شرط كه در ساير قراردادهاي تجاري نيز معمول است، معمولاً در قراردادهاي جوينت ونچر نيز گنجانده مي شود تا بدين وسيله ممنوعيت رقابت هر يك از طرفين با فعاليت جوينت ونچر مورد توافق قرار گيرد. بعلاوه تاكيد مي شود كه طرفين حتي به طور غيرمستقيم مثلاً از طريق شركتهاي فرعي و وابسته به خود نيز نبايد با فعاليت جوينت ونچر رقابت كنند.
يكي ازاهداف و دلايل گنجاندن چنين شروطي، كسب اطمينان از حفظ شدن اسرار تجاري و اطلاعات فني است. توضيح اينكه معمولاً طرفين جوينت ونچر بعد از تشكيل جوينت ونچر مجموعه اي از اطلاعات و تجربيان خود را در اختيار اين شركت قرار مي دهند كه براي شروع و ادامه فعاليت جوينت ونچر حياتي است. اين اطلاعات معمولاً شامل دانش فني و تكنولوژيك، اطلاعات و تجربياتي در مورد وضعيت بازار و … مي‌شود. به اين ترتيب اين قبيل اطلاعات در دسترس طرف ديگر جوينت ونچر نيز قرار مي گيرد. واضح است كه هر دو طرف با اعتماد به طرف مقابل و به اميد كسب منفعت از يك فعاليت مشترك حاضر شده اند اطلاعات خود را در اختيار جوينت ونچر و طرف مقابل قرار دهند؛ بنابراين هر دو طرف انتظار دارند اين قبيل اطلاعات تنها براي پيشبرد اهداف جوينت ونچر مورد استفاده قرار گيرد و در نتيجه هرگونه استفاده اختصاصي از اينگونه اطلاعات توسط طرف مقابل براي مقاصد شخصي خلاف خواست و نيت طرفين به شمار مي رود. براين اساس شرط عدم رقابت معمولاً يكي ازاجزاي اساسي درهر قرارداد جوينت ونچر است.
علاوه بر اين، رقابت يك شركت با موسسه اي كه خود در تصميم گيري هاي آن دخالت دارد سبب سوء استفاده از اختيار تصميم گيري مي شود. واضح است اگر يكي از طرفين با فعاليت شركت جوينت ونچر رقابت داشته باشد اولاً ممكن است از اطلاعات تجاري موجود و برنامه هاي تجاري شركت جوينت ونچر كسب اطلاع كرده از اين اطلاعات براي رقابت با شركت جوينت ونچر استفاه كند؛‌ ثانياً از طريق حق راي خود در مجامع عمومي و هيات مديره، سبب شود شركت جوينت ونچر تصميماتي اتخاذ نمايد كه به واقع مخالف مصالح شركت جوينت ونچر و شريك مقابل است.
به اين ترتيب معمولاً در قراردادهاي جوينت ونچر شرط منع رقابت به نحو دقيقي تنظيم مي شود. اين شرط معمولاً به طور دقيق مشخص مي كند هيچ يك از طرفين نبايد به فعاليتي از نوع فعاليت شركت بپردازند. بعلاوه معمولاً قلمرو خاصي براي منع رقابت تعيين مي شود. براي مثال اگر شركت جوينت ونچر براي توليد شيرآلات صنعتي و فروش آن در بازارهاي ايران و آسياي مركزي و خاورميانه تاسيس شده باشد؛ معمولاً قرارداد جوينت ونچر مقرر مي دارد هيچ يك از طرفين نبايد براي فروش در بازارهاي ايران، آسياي مركزي وخاورميانه شيرآلات توليد نمايند.116
شرط عدم رقابت معمولاً جلوه ديگري نيز دارد: شركت جوينت ونچر نيز حق ندارد با فعاليت طرفين رقابت نمايد. براي مثال اگر شركت جوينت ونچر از ابتدا بازارهاي خاصي را مد نظر داشته نبايد بعداً با گسترش امكانات و فعاليتها خواستار رخنه به بازارهايي شود كه يكي از طرفين از قبل در آن مشغول به فعاليت بوده. معمولاً شركتهاي بزرگ چند مليتي با تاسيس چندين جوينت ونچر در نقاط مختلف دنيا، يك برنامه تقسيم كار حساب شده را بين اين جوينت ونچرها براي بازاريابي در بازارهاي مختلف پيش مي گيرند به اين نحو بازارهاي هر منطقه از جهان را به يكي از اين جوينت ونچرها مي سپارند. حال ممكن است بعد از گسترش فعاليت يكي از اين جوينت ونچرها شريك محلي كه شايد حتي سهم اكثريت را در شركت جوينت ونچر در دست دارد مايل باشد فعاليت بازاريابي شركت جوينت ونچر را گسترش دهد و به بازارهاي جديد نفوذ نمايد از جمله بازارهايي كه طرف ديگر از طريق ساير جوينت ونچرهاي خود در آنها مشغول به فعاليت است. اين امر هم مخالف برنامه بازاريابي طرف مقابل است و هم خلاف تعهدات منع رقابت است كه طرف مقابل با ساير شركاي تجاري خود در ساير جوينت ونچرها به آن متعهد شده است.117پس براي جلوگيري از اين تقابل منافع لازم است از همان ابتدا قلمرو فعاليت جوينت ونچر تحديد شود و امكان رقابت شركت جوينت ونچر با طرفين برچيده شود.118
5- حق تقدم در نقل و انتقال سهم
اصولاً طرفين با اين اميد و پشتوانه وارد يك جوينت ونچر مي شوند كه دستكم براي مدتي فعاليت مشترك را با كمك و همراهي طرف مقابل به پيش برند. لذا تقريباً در همه موارد طرفين خواهان نوعي تضمين براي ادامه فعاليت و همكاري هستند.
در جوينت ونچرهايي كه بدون وجود شركت شكل مي گيرند اصولاً ادامه فعاليت و همكاري صرفاً مبتني بر قرارداد است و از آنجا كه انتقال قرارداد يا به تعبير صحيح تر انتقال حقوق و وظايف قراردادي به شخص ثالث تنها با موافقت طرف ديگر قرارداد امكان دارد، لذا تا زماني كه قرارداد به علتي از قبيل فسخ يا انفساخ از بين نرفته است هر دو طرف مي توانند مطمئن باشند كه طرف مقابل امكان خارج شدن از جوينت ونچر و انتقال حقوق و تعهدات خود به شخص ثالث را ندارد.
ليكن موضوع در قراردادهاي جوينت ونچر مبتني بر شركت تجارتي متفاوت است. در يك شركت تجارتي به خصوص در شركتهاي سهامي امكان نقل و انتقال آزادانه سهام به هر يك از طرفين اين اختيار را مي دهد كه هر وقت بخواهند با فروش سهام خود به شخص ثالث از زير بار تعهدات قراردادي شانه خالي كنند چرا كه معمولاً و اصولاً تعهدات قراردادي در جوينت ونچرهاي مبتني بر شركت تا زماني دوام خواهد يافت كه هر دو طرف قرارداد سهامدار يا شريك شركت باشند. با توجه به اين موضوع اگر يكي از طرفين بتواند سهم خود را در شركت مشترك به شخص ثالث فروخته از جوينت ونچر خارج شود، طرف مقابل در وضعيت نامطلوبي قرار خواهد گرفت چرا كه وي به اميد همكاري با شخص بخصوص و با اطمينان از خصوصيات و توانايي هاي وي وارد اين فعاليت شده و سرمايه خود را در شركت مشترك به كار گرفته و اكنون خود را در وضعيتي مي يابد كه با شخص ثالث ناشناسي در شركت سهيم شده و تمام اميدش به همكاري طرف قرارداد از بين رفته است.
با توجه به اين نگرانيها، تقريباً در تمام قراردادهاي جوينت ونچر مقرراتي پيش بيني مي شود كه انتقال سهام را محدود و مشروط مي سازد.
در بسياري از قراردادهاي جوينت ونچر براي مدت معيني از زمان آغاز قرارداد، مثلا براي مدت دو سال،‌ هرگونه نقل و انتقال سهام ممنوع اعلام مي شود. طي دوره عدم انتقال هيچ يك از طرفين نمي تواند نسبت به انتقال سهام خود اقدام كند و به عبارتي مجبور خواهد بود به فعاليت مشترك ادامه دهد مگر اينكه بعداً با طرف مقابل به نحو ديگري توافق كند119. اما حتي اگر طرفين اجاره نقل وانتقال نيز داشته باشند، معمولاً در قرارداد جوينت ونچر شرط مي شود كه در خريد سهام خود را به شخص ثالث واگذار كند مگر اينكه قبلاً پيشنهاد فروش را به طرف مقابل ارائه كرده باشد و او در مهلت مقرر نسبت به خريد اين سهم اقدام نكرده باشد120. بعلاوه معمولاً در قرارداد جوينت ونچر توافق مي شود چنانچه قرار شد سهم يكي از طرفين به شخص ثالث فروخته شود، خريدار بايد شخص مناسبي باشد و اين موضوع بايد به تائيد ساير شركا برسد.
6- خاتمه
مي توان گفت مقررات مربوط به خاتمه فعاليت مشترك فني ترين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، فورس ماژور