منابع پایان نامه ارشد درباره شبیه‌سازی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

پیوست شماره 1، اطلاعاتی جامع و کامل در مورد نحوه کنترل و همچنین پارامترهای مختلف آن( با توجه به مدل انتخابی e )داده شده‌است.
واحد باتری نوع دوم
این واحد برای برقراری تعادل بین توان بارها و ژ نراتورها استفاده میگردد، لازم به ذکر است توان مرجع به وسیله کامپیوترها داده است. شکل28 نشان دهنده این واحد به همراه بخش کنترلی آن می‌باشد.

شکل 28 واحد باطری به همراه کنترلر آن

واحد خازن دولایه الکتریکی
برای ترمیم ولتاژ خروجی از این واحد به همراه واحد باطری استفاده میگردد، خازن‌های دولایه الکتریکی قابلیت هزار دفعه شارژ و دشارژ شدن را دارند، این واحد ولتاژdc را با استفاده از کنترل‌های خاص خود، ثابت نگه میدارد که این واحد بطور کامل در شکل 27 آمده است.[54]

شکل 29واحدخازندو‌لایهالکتریکیبههمراهکنترلرهایچاپرآن
واحد سلول خورشیدی
سیستم خورشیدی با کنترل MPPT کنترل میشود که عامل نگه‌داشتن کیفیت بالا در شبکه می‌باشند، در شبیه سازی این پرو ژه ، این واحد جزوء مدارات شبیه‌سازی نمیباشد.
واحد تولید موتور-گاز همزمان
این واحد در دو حال صفر و کامل کار میکند و ربطی به بارها ندارد و برای بالا نگه‌داشتن کیفیت توان استفاده میشود. شروع به کار یا توقف این واحد به وسیله کنترل‌کننده کامپیوتری میباشد به عبارتی دیگر کاربر می‌تواند در شبیه سازی با توجه به نیاز مدار تغییرات لازم را در توان مرجع بدهد.( توجه به شکل 25 شود.)
نمای کلی از ریزشبکه در حالت اتصال و عدم اتصال به شبکه اصلی
شکل 30 نحوه پخش توان در مد اتصال به شبکه اصلی در دو حالت زیر را نشان می‌دهد.
اگر موتور‌گاز روشن باشد.
اگر موتور‌گاز خاموش باشد.

شکل 30 مد عملیاتی متصل به شبکه

شکل 31 نحوه پخش توان برای ریزشبکه را در مد عدم اتصال به شبکه اصلی در دو حالت زیر را نشان می‌دهد.
اگر موتور‌گاز روشن باشد.
اگر موتور‌گاز خاموش باشد.

شکل 31 مد عدم اتصال به شبکه اصلی

هنگامی ریزشبکه درمد عدم اتصال بهشبکه اصلی قرار می‌گیرد، که یک خطایی در شبکه اصلی رخ دهد، که باعث می‌شود ریزشبکه ازشبکه اصلی جدا شود، که دراین هنگام مد کنترلی واحد یکسوساز تغییر می‌کند یعنی این واحد از مد کنترل جریان به مد کنترل ولتاژ میرود در حالی که این ریزشبکه به یک شبکه جدا تبدیل شده است یعنی حالت جزیره‌ای. (توجه بیشتر به نمودار 30 و 31)در شکل32 یک فلوچارتی از این روند موجود می‌باشد.

شکل 32 فلوچارت حالت جدا شدن از شبکه اصلی

هنگامی ریزشبکه در مد اتصال مجدد بهشبکه اصلی قرار می‌گیرد، که ریز شبکه dcدر ابتدا چک میکند که آیا خطایی روی شبکه ی اصلی وجود دارد یانه؟ در صورت نبود خطا، اگر مقدار دامنه و فرکانس ولتاژ درشبکه اصلی ایمن باشد ریز شبکه مقدارفازودامنه ولتاژ شبکه محلی رابرابر شبکه اصلی قرار می‌دهد وبعد از آن ریزشبکه به شبکه اصلی متصل میشود ودوباره مد کنترلی یکسوساز دوطرفه به مد کنترل جریان تبدیل میشود. در شکل33 یک فلوچارتی از این روند موجود می‌باشد.

شکل 33 فلوچارت حالت اتصال مجدد به شبکه اصلی

نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری
شبیه‌سازی با نرم‌افزار PSCAD110انجام شده‌است و نمای کلی ریزشبکه DC شبیه‌سازی شده در شکل 34آمده است و پارامترهای اصلی شبیه‌سازی در شکل35نشان داده شده است، بارها بصورت مقاومتی ساده در‌نظر گرفته شده‌اند ژنراتور و موتور‌-گاز ‌همزمان به عنوان ولتاژ هستند، و همچنین کنتاکتور مغناطیسی یک کلید ایده‌آل فرض شده است، در این قسمت، دو مورد زیر را برای شبیه سازی دنبال می‌کنیم
خاموش و روشن بودن موتور-گاز همزمان در طول اتصال به شبکه
حالت گذرا بین مد اتصال به شبکه اصلی و حالت جزیره‌ای

شکل 34 مدار شبیه‌سازی شده

شکل 35 پارامترهای اصلی ریزشبکه
شبیه‌سازی مورد1
خاموش و روشن بودن موتور-گاز همزمان در طول اتصال به شبکه
طول زمان شبیه سازی 5 ثانیه است، که در این مدت شبکه اصلی به ریزشبکه وصل است ولی واحد موتور-گاز همزمان فقط 3 ثانیه اول کار می‌کند و بعد از آن متوقف می‌شود. نتایج بصورت زیر می‌باشد.

شکل 36 ولتاژ بعد از ترانس- ولتاژ شبکه محلی ac

شکل 37 جریان شبکه اصلی در نقطه اتصال به ریزشبکه

شکل 38 جریان ورودی به یکسوکننده

شکل 39 ولتاژ یکسو شده توسط یکسوساز

شکل 40 جریان DC یکسوساز

شکل 41 توان راکتیو ورودی یکسوساز
شکل 42 توان اکتیو ورودی یکسوساز

شکل 43 توان اکتیو و راکتیو بعد یکسوساز

شکل 44 ولتاژباطری و ولتاژ DC خروجی آن

شکل 45 توان اکتیو خروجی باطری

شکل 46 ولتاژ و توان اکتیو خازن دو‌لایه الکتریکی

شبیه‌سازی مورد2
حالت گذرا بین مد اتصال به شبکه اصلی و حالت جزیره‌ای
در این مورد موتور-گاز همزمان روشن می‌باشد، ولی شبکه فقط 2 ثانیه اول وصل است، کل زمان بررسی 5 ثانیه می‌باشد.

شکل 47ولتاژبعدازترانس- ولتاژشبکهمحلیac

شکل 48جریانشبکهاصلیدرنقطهاتصالبهریزشبکه

شکل 49جریان ورودی ب هیکسوکننده

شکل 50ولتاژیکسوشدهتوسطیکسوساز

شکل 51جریانDCیکسوساز

شکل 52توانراکتیوورودییکسوساز

شکل 53تواناکتیوورودییکسوساز

شکل 54تواناکتیووراکتیوبعدیکسوساز

شکل 55ولتاژوتوانباطریوولتاژDCخروجیآن

شکل 56تواناکتیوخروجیباطری

شکل 57ولتاژوتواناکتیوخازندو‌لایهالکتریکی

پیوست 1 – واحد یکسوساز111
این واحد ورودی سه فاز AC را به DC تبدیل کرده و در عین حال ولتاژ را بوسیله کلیدهای الکترونیک قدرت کنترل می‌کند. شکل 58 نمایی از یک مدل از این یکسوسازهاست.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دینامیکی، تئوری بازی، پایداری ولتاژ، کنترل بهینه Next Entries منابع و ماخذ تحقیق شبیه سازی، قیمت تمام شده