منابع پایان نامه ارشد درباره سيستم، گيري، تصميم، مديران

دانلود پایان نامه ارشد

مي دهند . تاکيد اين سيستم بر پردازش حجم عظيمي از داده هاست و از اين طريق کاهش هزينه هاي عمليات را در سازمان بهمراه دارند ، امور عملياتي سازمان که غالباً ماهيتي تکراري و مستمر دارند و به دليل حجم بالا نيروي انساني زيادي را نيز به خود اختصاص مي دهند را مي توان از طريق بکار گيري سيستم هاي پردازشي تعاملي مکانيزه کرد . از تعداد نيروي انساني کاست . مدل عمومي اين سيستم ها به شکل زير است .

شکل (2-8) مدل عمومي TPS
داده ها در فايل نگهداري مي شوند . امروز از پايگاه داده ها جهت نگهداري داده ها استفاده مي شود . برنامه کاربردي نحوه انجام کار را در سيستم مشخص مي کند . برنامه معمولاً همان دستورالعمل يا روشهاي انجام کار در سيستم هاي دستي است که با استفاده از کدينگ برنامه نويسي شده است .
کاربر با تعامل با سيستم داده را به سيستم وارد و بر اساس درخواست وي عمليات پردازشي انجام و داده ها بهنگام مي شوند . و بر اساس آن گزارشات عمليات دريافت مي شود . عمليات سيستم پردازشي تعاملي را مي توان به فعاليتهاي زير تقسيم کرد :
1- ثبت داده : ثبت داده ها به منظور ايجاد فايلي از موارد ثبت شده
2- مرتب کردن : نظم دهي به داده هاي ثبت شده و يا يک فايل معين
3- ترکيب : ترکيب عناوين و يا چند فايل مرتب شده
4- محاسبه : محاسبه مقادير بوسيله انجام يک يا چند عمليات
5- جمع بندي : جمع بندي ارقام براي طرح خلاصه جمع ها
6- ذخيره سازي : ذخيره داده ها يا اطلاعات براي استفاده آتي
7- بازيافت : يازيابي داده ها يا اطلاعات ذخره شده در هنگام نياز
8- توليد مجرد : توليد يا کپي کردن داده ها يا اطلاعات براي کاربردهاي متعدد .
9- نمايش : نمايش يا چاپ ستاده‌هاي پردازش شده براي کاربران مورد نظر .
سيستم هاي پردازشي تعاملي را مي توان براي امور عملياتي که کاملاً ساخت يافته هستند . بصورت کاملاً مکانيزه طراحي کرد . به شرط اينکه ابزارهاي ورود و خروج لازم را بتوان تأمين کرد . در اينصورت سيستم کاملاً مکانيزه و بدون دخالت انسان فعاليت مي کند . در بخش ورودي بايد ابزار لازم جهت دريافت داده به شکل مناسب طراحي شود تا کاربر با بهره گيري از آن بتواند موارد مورد نظر خود را به سيستم انتقال دهد . در بخش خروجي نيز اطلاعات را بايد مناسب نياز کاربر و محصول را نيز تأمين کرد .
نمونه اين سيستم ها دستگاههاي خود پرداز 106مورد بهره برداري در بانکهاست ، که داده ها از طريق کارت هوشمند يا صفحه کليد وارد سيستم مي شود و پس از انجام پردازشهاي لازم خروجي سيستم بصورت وجه نقد ، صورتحساب و يا شکلهاي ديگر با استفاده از ابزارهاي مکانيکي تأمين مي شود . از اين سيستم در کتابخانه ها ، پارکينگ ها ، سلف سرويسها ، و ماشينهاي فروش اتوماتيک استفاده مي شود . ويژگيهاي سيستم پردازشي تعاملي را مي توان بصورت زير خلاصه کرد :
1- کاربرد آن بيشتر در سطوح عملياتي سازمان است که در آن تصميمات ماهيتي ساخت يافته دارند .
2- جهت کاربردهاي تکراري و روتين (ساخت يافته) طراحي مي شود .
3- برتري سيستم نسبت به روشهاي دستي دقت ، صحت ، سرعت آن مي باشد .
4- هدف سيستم ارتقاء کارايي سازمان از طريق کاهش هزينه هاي نيروي کار و کم کردن زمان انجام کار است .
5- گزارشات سيستم ماهيتي روزمره دارد .
6- در تصميمات ساخت يافته کاملاً جايگزين انسان مي شود .
7- اساس و پايه ساير سيستم هاي اطلاعاتي از نظر تأمين داده مي باشد .
8- بصورت بخشي طراحي مي شود و بر فرآيند خاصي از امور عملياتي سازمان تاکيد دارد . مانند انبار ، فروش ، بازاريابي .
2-2-8- سيستم گزارشات مديريت : (MRS)
دومين نسل از سيستم هاي اطلاعاتي که در اواسط دهه 60 ميلادي با توجه به نياز مديران مياني و ارشد بوجود آمد . برخي اين سيستم را بنام سيستم اطلاعات مديريت مي نامند و از آن جايي که در اين کتاب واژه سيستم اطلاعات مديريت بر کليه سيستم ها اطلاق شده است از واژه سيستم گزارشات مديريت استفاده مي کنيم سيستم گزارشات مديريت يک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است که توسط مديران در کليه سطوح و در تمام زمينه هاي فعاليتي مورد استفاده قرار مي گيرد .
در اواخر دهه 50 مديران به اين نتيجه رسيدند که اگر چه سيستم هاي پردازشي تعاملات که به سرعت توسعه مي يابند به دليل بخشي بودن نمي توانند پاسخ گوي نيازهاي مديران باشند . سيستم هاي پردازشي تعاملي اطلاعات را بصورت جزاير جداگانه از سيستم ها ارائه مي دهد که نمي تواند پاسخ گوي نيازهاي اطلاعاتي مديران باشد که به اطلاعات تلفيقي از عمليات نياز دارند .
سيستم گزارشات مديريت گزارشات لازم از سيستم هاي پردازشي تعاملات را بصورت ترکيبي تهيه و در اختيار مديران جهت تصميم گيري قرار مي دهند . سيستم گزارشات مديريت در تقسيم بندي سيستم هاي اطلاعاتي به دليل گزارشاتي که جهت پشتيباني از تصميمات مديران ارائه مي دهد ، اهميت دارد . کاربران قادرند تا انواع گزارش را طراحي و از سيستم دريافت کنند . انواع گزارشات اين سيستم را مي توان به گروههاي زير تقسيم کرد :
1- گزارشات برنامه اي107: :گزارشاتي که ساختار آنها از قبل طراحي سيستم و با توجه به نياز در سيستم قرار داده شده است. اين گزارشات غالباً گزارشاتي شناخته شده در حيطه‌هاي تصميم‌گيري هستند.
2- گزارشات درخواستي: 108 با توجه به ماهيت کار مديران و تغييرات شرايط تصميم‌گيري مديران به گزارشاتي نياز دارند که پاسخ‌گوي موقعيت خاص تصميم‌ باشد. اين نوع گزارشات به درخواست مديران طراحي شده و استخراج مي‌گردد.
3- گزارشات استثنايي (خاص)109: گزارشاتي هستند که به ساختار آنها از قبل طراحي و در سيستم قرار داده شده است ولي دريافت آن مستلزم بروز شرايط خاص مي‌باشد. اين گزارشات را مي توان طوري تنظيم کرد که بصورت اتوماتيک به محض بروز شرايط بصورت پيام به کار بر ارسال شود .
4- گزارشات تفصيلي110 : از طريق اين گزارشات مي توان ريز اقلام اطلاعاتي را که منجر به تهيه گزارش شده است را دريافت کرد . مديران معمولاً براي کنترل اقلام اطلاعاتي گزارشات دريافتي نياز به زير اقلام دارند . اين نياز را مي توان با گزارشات تفصيلي که بصورت سطح بندي تهيه مي شود تأمين کرد .
5- گزارشات شاخص 111 :انواع گزارشات سيستم را مي توان بر اساس يک شاخص خاص مرتب کرد . مثلاً بر اساس نام خانوادگي ، شماره دانشجويي و … .

شکل (2-9)- انواع گزارشات سيستم مديريت
ويژگيهاي سيستم گزارشات مديريت را مي توان به شرح زير خلاصه کرد :
1- اين سيستم از نظر داده کاملاً وابسته به سيستم هاي پردازش تعاملي سازمان است .
2- گزارشات سيستم ماهيتي دوره اي دارند .
3- کاربرد سيستم تامين اطلاعات (تلفيقي) جهت تصميم گيري مديران است .112
2-2-9- سيستم پشتيباني تصميم گيري : (DSS)
DSS سيستمي است براي حمايت از تصميمات مديريت که در مورد تصميمهاي نيمه ساخت يافته بکار مي رود . در اين تعريف DSS عنصري الحاقي براي خود تصميم گيرنده محسوب و باعث افزايش قابليتهاي او مي شود . نه اينکه جايگزين قضاوت فرد شود .
«لتيل» (1970)DSS را بدين شکل تعريف کرد : «مجموعه اي از رويه هايي که بر مبناي مدل هستند و داده ها را پردازش مي کنند و به مدير در تصميم گيري کمک مي کنند»
«آلنز»(1980)DSS را با پردازش الکترونيکي داده (EDI) مقايسه کرده و بر مبناي آن سيستم پشتيباني تصميم گيري را از پنج بعد تعريف کرد . اين ابعاد در جدول (2-5) درج شده اند .
جدول (2-5) مقايسه EDI – DSS
بعد
DSS
EDI
استفاده
کاربر
هدف
افق زماني
مقصود
فعال
مديريت صف و ستاد
اثر بخشي
حال و آينده
انعطاف پذيري
انفعالي
دفتري
کارايي مکانيکي
گذشته
سازگاري
«ليکن» (1980) DSS را اينگونه معنا کرد : DSS براي موقعيتهايي به کار مي رود که سيستم نهايي تنها مي تواند از طريق فرآيند تطبيقي يادگيري و تکاملي ، توسعه يابد . بدين طريق ، وي DSS را محصول فرآيند توسعه اي تعريف کرد که در آن کاربرد DSS ، سازنده DSS و خود DSS ، هر کدام قادر به تأثير گذاري بر ديگري هستند و اين باعث تکامل سيستم و الگوهاي کاربردي مي شود . 113
مشخصات و قابليتهاي DSS عبارتند از:
1- DSS مي تواند از سطوح گوناگون مديريت (سطح بالا تا مديران صف ) حميات کند .
2- DSS براي حمايت از تصميمات وابسته و ترتيبي است .
3- DSS سبکهاي مختلف تصميم گيري را حمايت مي کند .
4- از گروهها نيز مي تواند حمايت کند .
5- DSS تمام مراحل تصميم گيري يعني آگاهي ، طراحي ، انتخاب و اجرا را پشتيباني مي کند .
6- DSS به جاي اينکه هزينه تصميمها را بهبود بخشد در تلاش براي بهبود بخشيدن اثر بخشي تصميم گيري است . 114

شکل (2-10) ديدگاهي نمايشي از DDS
2-2-10- سيستم خبره : (ES)
سيستم هاي خبره ، سيستم هاي رايانه اي هستند که در بر دارنده برخي از تجارب و دانش تخصصي يک متخصص مي باشند . سيستم هاي خبره بدين ترتيب از خبرگان تقليد کرده و بعنوان يک مشاور در يک حوزه يا حيطه دانش ويژه عمل مي کند .
سيستم هاي خبره از تجارب انسان در زمينه اي محدود به حل مشکل خاص مي پردازد . اين سيستم مانند انسان متخصص عمل مي کند و از تجربه و قدرت شهود و قواعد سرانگشتي براي نتيجه گيري يارائه راه حل استفاده مي کند .
در بهترين شرايط اين سيستم بايد قادر باشد تا :
– تصميمات شبه ساختاري و غير ساختاري اخذ کند .
– شرايط را درک و بر اساس آن پاسخ مقتضي ارائه کند .
– يادگيري داشته باشد .
– از قدرت عقل سليم برخوردار باشد .
– از قدرت نوآوري و ابتکار جهت ارائه راه حلها بهره گيرد .
– قدرت استدلال داشته باشد .
در شرايط خاص سيستم هاي خبره از اکثر ويژگي هاي ياد شده بي بهره اند و تنها در زمينه هاي محدود مي توانند به تصميم گيري بپردازند .
از اجراء اصلي سيستم هاي خبره مي توان به پايگاه دانش اشاره کرد که مشابه ذهن انسان طراحي مي شود . اين پايگاه مجموعه دانش و تجربيات سيستم خبره را در خود ذخيره مي کند . کاربرد سيستم هاي خبره هم اکنون بطور گسترده اي در جامعه مشاهده مي شود که از آن جمله سيستم هاي تغييرات اتوماتيک سيستم هدايت هوشمند ، حسابهاي هوشمند بانکي و ترافيک هوشمند را مي توان نام برد .
2-2-11- سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي : (GDSS)
اين سيستم از گروههاي کاري که بکار خاص اشتغال دارند و هدف مشترکي را دنبال مي کنند پشتيباني مي کند . اين سيستم از ابزار هاي کار گروهي بهره مي گيرد . بنا پيشرفت فناوري ارتباطات سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري گروهي قادرند تا از گروههاي کاري بصورت هاي مختلف جدا از زمان و مکان پشتيباني کنند .
استفاده از نرم افزار هاي گروهي امروزه در سازمانهاي نوين بسيار رايج مي باشد . سازمانهاي با طراحي اتاقهاي تصميم گيري و تجهيز آن به ابزارهاي مختلف مانند ويدئو پژورکتور ، تابلوهاي الکترونيکي ، تجهيزات ارتباط با اينترنت و رايانه هاي مجهز به نرم افزارهاي طراحي و تحليل مي توانند کارايي گروههاي تصميم گيرنده را افزايش دهند .
اين عمل به تسريع زمان تصميم گيري و کاهش هزينه ها مي انجامد .
2-2-12- سيستم اتوماسيون اداري : (OA)
اتوماسيون اداري يکي از اجزاي اصلي فناوري اطلاعات است که خود از اجزاي پردازش داده (DP) ارتباطات واژه پرداز و پست الکترونيک تشکيل شده است . با توسعه اي که در سالهاي اخير در زمينه اتوماسيون اداري رخ داده است . اين نياز احساس مي شود که اين پيشرفتها در تقابل با فعاليتهاي اداري و سيل کارهاي کاغذي که بيشتر سازمانها را در خود فرو برده است ، قرار گيرد .
در نگاه عامه بسياري فناوري اطلاعات را برابر با اين مفهوم مي دانند . اتوماسيون اداري ، کاربرد فناوري رايانه و ارتباط به منظور تسهيل امور اداري در سازمان به منظور ارتقاء کارايي آنهاست . استفاده از رايانه ها جهت تهيه اسناد ، نگهداري و بازيافت آنها و نيز ارسال داده به بخشهاي مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگيري را بهمراه داشته است . ايده دفاتر بدون کاغذ و نتايج مفيد حاصل از آن تنها از طريق بکارگيري سيستم هاي اتوماسيون اداري تحقق مي يابد . جدول (2-6)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، حقوق و دستمزد، اطلاعات بازار، عملکرد سازمان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره منابع محدود، خطوط تلفن