منابع پایان نامه ارشد درباره سبک زندگی، سبک هویت، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

سازه باورها و مناسک اسلامی، با سبک هویت هنجاري و سپس، با سبک هویت اطلاعاتی بود. براساس پژوهش فرمانی و خامسان ( 1390 ) نوجوانانی که داراي سبک هویت هنجاري هستند و نگرش بنیادگرایی به دین دارند، گرفتن تأیید از دیگران را بیشتر از سایر عوامل مهم ارزیابی مي‌ کنند و همین تأیید شدن موجب مي‌ شود تا اجازه نداشته باشند که برخلاف افراد مهم و معیارهاي موجود بیاندیشند. اما نوجوانانی که داراي هویت سردرگم و نگرش بی دینی سطحی بودند، اهمیتی به تأیید دیگران نمي‌ دادند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردار بودند. در این زمینه،دوریز76( 2007) در گزارش تحقیقی خود بیان مي‌ کند: نوجوانان داراي سبک هویت هنجاري به یک باور ثابت مذهبی تعهد دارند و حساسیت آنان به مذهب بیشتر است. جهت گیري مذهبی از جمله ابعاد شناختی دینداري است که نوجوان در دستیابی به هویت ایدئولوژیکی با آن روبه رو مي‌ شود .
بسیاری از محققان بر این عقیده اند که به میزانی که افراد به یک هویت یا خودپنداره منسجم و مشخص دست مي‌ یابند، با احساسات مثبت یا منفی گوناگونی درگیر مي‌ شوند. به اعتقاد آنان، باورهای ناهماهنگ و از هم گسیخته در مورد« خود » به مشکلات عاطفی و هیجانی متعددی منجر مي‌ گردد.
(کوپر77 و پروین،2010 )در واقع افرادی که دارای خودپنداره واضح، خوب تعریف شده، هماهنگ و تقریباً باثبات هستند از سلامت روانشناختی بیشتری برخوردارند. (کمپبل وهمکاران،2011 ). این افراد به یک دید روشن در مورد خود رسیده اند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه و ارزیابی‌هاي این وقایع قرار مي‌ گیرند(کرنیس78 و همکاران2011،)مطالعه در زمینۀ علمي‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد داراي هویت هاي گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی مي‌ باشند. مذهب زمینه را براي کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی، اجتماعی و معنوي فراهم مي‌ کند، به طوري که نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطه مثبت وجود دارد.(کینگ792009)
ذوالفقاری و سلطانی(1389) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت ارتیاط معنی داری وجود دارد. همچنین کفاشیان و همکاران در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی به این نتیجه رسیدند که بین مولفه‌هاي سبک زندگی و هویت اجتماعی همبستگی وجود دارد. این نتایج با تحقیق رحمت آبادی و آقا بخشی(1389) با عنوان سبک زندگی و هویت اجتماعی همسو درآمد. نتایج اینگونه مطالعات حاکی از آن است که سبک زندگی به عنوان یکی از مولفه‌هاي مهم در بخش‌هاي با هویت دارای رابطه است. همچنین (پانو 802007ورابرت 2008)در تحقیقی نشان دادند سبک زندگی مي‌ تواند باعث سلامت جسمانی وتندرستی شود و از طرفی بین سبک زندگی و سلامت روان رابطه وجود دارد.نتایج تحقیق برعکس یافته‌هاي هرل ودوناهی (2009) که اعتقاد دارنند بین سبک زندگی وادراک از خدا رابطه وجود دارد مي‌ باشد .
طبق نتیجه تحقیق رمضانی( 1391) و صفایی و همکاران (1390) ، کریک پاتریک و شیور(1990) بری و همکاران(2007)( به نقل از نجات ، شهبازی زاده و بناب، 1390) حس مثبت و ارزشمندی از خود در دوران کودکی و شکل گیری شخصیت افراد با تصور از خدا مرتبط مي‌ باشد. همچنین نقش تصور از خدا بر تصور از خود معنادار شد. بین نگرش مذهبی واحساسات معنا بخش بودن زندگی رابطه معنی دار وجود دارد به عبارت دیگر نگرش مذهبی به افراد کمک میکند تا با شناخت بهتر از هدف ها به معنای زندگی دست یابد (جمالی،1388).
خانی( 1392) با بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان دین داری بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تریت معلم، به رابطه بیشتر متغیر دین داری با سبک زندگی دانشجویان در مقایسه با پایگاه اجتماعی- اقتصادی آنان اشاره کرده است.
بطور کلی تحقیقات زیادی درمورد مولفه‌هاي اصلی تحقیق خصوصا در راستای همدیگر صورت نگرفته است و نگارنده سعی نموده از اندک تحقیقات مرتبط جهت جمع بندی مطالب استفاده نماید .

فصل سوم
روش تحقيق

3-1-مقدمه
محقق مي بايست پس ازتعليم و تنظيم موضوع پژوهش،در فکر انتخاب روش تحقيق خود باشد.منظور از انتخاب روش انجام پژوهش آن است که مشخص نماييم چه نوع روش تحقيقي براي بررسي موضوع مورد نظر ما مناسب است، انتخاب روش انجام شده تا حدود زيادي بستگي به اهداف و ماهيت موضوع مورد بررسي و امکانات اجرايي و فرضيه ها دارد.به بيان ديگر هدف از انتخاب اين روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد که چه شيوه اي اتخاذ نمايد تا او را هرچه دقيق تر و سريعتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ، يا پاسخهايي براي پرسش يا پرسشهاي پژوهش مورد نظر کمک کند. (نادري و نراقي ،1389)

3-2- روش تحقیق:
اين امر به هدفها، ماهيت هاي موضوعات پژوهش و امکانات اجرايي محقق بستگي دارد .پژوهشگر دراين تحقيق به دنبال توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت با يک موضوع مي باشد يا به عبارتي سعي دارد که به کشف عقايد، ادراکات و تجربيات افراد بپردازد و آنچه را که هست بدون هيچ گونه دخالت و استنتاج عيني گزارش کنند و نتايج عيني را از موفقيت اخذ نمايند .(دلاور، 1388). در این مطالعه، روش تحقیق از نوع توصیفی و زمینه یابی مي‌ باشد.این روش برای مطالعه موضوعاتی به‌كار می‌رود كه محقق قصد تغییر یا دستكاری متغیرها را ندارد و اطلاعات را به همان صورتی كه هستند به دست می‌آورد. برای مطالعه نگرش‌ها و نظرات آزمودنی‌ها با ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه از روش زمینه‌یابی استفاده می‌شود (اسماعیلی و گودرزی، 1388)
3-3- جامعه ي آماري :
جامعه در هرتحقيق عبارت است ازهمه ي اعضاي واقعي يا فرضي که علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم.(دلاور،1388) جامعه ي آماري عبارت است از مجموعه اي ازافراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند معمولاً در هرپژوهش،جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهشگر مايل است درباره ي صفت متغير و واحدهاي آن به مطالعه بپردازد.جامعه آماری در این تحقیق،عبارت است از کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد واسلامي‌ شهرستان دره شهراز هردو جنس ولی بدون توجه به وضعیت تاهل وزمان ورود به دانشگاه در تمام سطح‌هاي تحصیلی ،مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال 1393خورشیدی انجام گرفت.

3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري:
نمونه ي آماري عبارت است از مجموعه اي ازنشانه ها که از يک قسمت، يک گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي شود،به طوري که اين مجموعه معرف کيفيات و ويژگيهاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگتر باشد.( نادري و نراقي، 1389) نمونه این پژوهش با استفاده از جدول مورگان در سطح دقت 5/.سطح اطمینان 95/.ونسبت تغییرپذیری5/.به میزان 120 نفر محاسبه گردید که با در نظر گرفتن 36/. برای پاسخهای نامطلوب مقدار آن به 190 نفر افزایش یافت، ضمنا اطلاعات حاصله براساس روش نمونه گیری ساده جمع آوری گردید .

3-5- نحوه اجرای پرسشنامه:
پس از تهیه پرسشنامه، وتعیین آزمودنی ها پرسشگر به دانشگاه آزاد دره شهر رجوع کرده وپس از طی مراحل اداری وهماهنگی‌هاي صورت گرفته وتشریح اهداف تحقیق از آزمودنی ها خواسته شد، ضمن مطالعه پرسشنامه را تکمیل نمایند.

3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات:
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq
این پرسشنامه در سال 1391 توسط گروهی از محققین شامل محسن لعلی ، احمد عابدی و محمد باقر کج بافت در دانشگاه اصفهان ساخته شد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه سبک زندگی ومقیاس بهزیستی روانشناختی ریف .در زمینه ارزیابی سبک زندگی افراد آزمونهای مختلفی طراحی شده است که بین آنها مي‌ توان به پرسشنامه سبک زندگی وشخصیت که بیشتر به جنبه‌هاي آدلری سبک زندگی مي‌ پردازد ،پرسشنامه سبک زندگی فرهنگی ،پرسشنامه سبک زندگی کودکان ،وپرسشنامه سبک زندگی وسلامتی اشاره کرد .(سازمان جهانی بهداشت 2007،کوکر هام 812007،هاریسون82 وهمکاران 2010)در هریک از پرسشنامه‌هاي که پژوهش‌هاي فوق به کار رفت به یک یا چند جنبه از مولفه‌های سبک زندگی همچون تندرستی ،تغذیه وورزش ،تفریح ،اجتناب از داروها وسلامت روان پرداخته است .این پرسشنامه شامل 10عامل که به ترتیب درصد واریانس وارزش ویژه عباتند از: سلامت جسمانی ،ورزش وتندرستی ،کنترل وزن وتغذیه ،پیشگیری از بیماریها ،سلامت روانشناختی ،سلامت معنوی ،سلامت اجتماعی ،اجتناب از داروها مواد مخدر والکل ،پیشگیری از حوادث ، وسلامت محیطی که شامل 66سوال در طیف لیکرت که به صورت همیشه (3) معمولا (2) گاهی اوقات (1) وهرگز (0)نمره گذاری میشود. نمره بالا در هرکدام از مولفه ها ودر کل پرسشنامه نشان دهنده سبک زندگی مناسب است .براساس فرم روانشناختی ردیف ضریب پایایی به روش محاسبه آلفای کرونباخ بین 73/.تا 78/.بدست آمد، یعنی این پرسشنامه دارای پایایی مطلوبی مي‌ باشد. از لحاظ اطلاعات مربوط به میانگین وانحراف معیار در این پرسشنامه بالاترین میانگین مربوط به پیشگیری از بیماری ها وکمترین مربوط به سلامت اجتماعی است وهمچنین برای تعیین روایی واعتبار محتوایی،این پرسشنامه در اختیار 10 متخصص قرار گرفت که نهایتا پس از بررسی اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت .

3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g)
پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی83 ،1992) یک مقیاس 39سوالی که 11سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ، 8 سوال آن مربوط مقیاس هنجاری ، 10سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و10سوال آن مربوط به مقیاس تعهد مي‌ باشد که برای تحلیل ثانویه مي‌ باشد ویک سبک هویت محسوب نمي‌ شود .پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت 5درجه ای میباشد که شامل کاملا مخالف (1)تاحدودی مخالف (2) مطمئن نیستم (3)تاحدودی موافق(4) کاملا موافق (5) مي‌ باشد .این پرسشنامه توسط احمد غضنفری به وسیله اجرای همزمان آن با مقیاس سلامت عمومي‌ گلدبرگ سنجیده شد، که نتایج ذیل بدست آمد:درمقیاس برزونسکی پایایی درونی(ضریب آلفا) مقیاس اطلاعاتی را 62آلفا، مقیاس هنجاری66/آلفا، و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را73 /آلفا گزارش کرده است .
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی اعتباز سازه وپایایی پرسشنامه سبک هویت بررسی شد ونتایج نشان داد که پرسشنامه مذکور از ضرایب وپایایی وهمسانی درونی مناسبی برخوردار مي‌ باشد ونتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق برزونسکی (1992)وهمکارانش شباهت دارد .بررسی دقیق این پرسشنامه نشان داد که ماده هایی از این پرسشنامه با ابعاد ووجوه مختلف سبک‌هاي هویت مرتبط است ولذا انتظار مي‌ رود که این پرسشنامه سبکهای هویت را در آزمودنی‌هاي حداقل دارای سواد پنجم ابتدایی مورد سنجش قرار دهد نتایج این مطالعه نشان داد. که پرسشنامه فوق از اعتبار بالایی برخوردار است ودر نتیجه میتوان ابزاز مناسبی برای تحقیق وپژوهش در حوزه شکل گیری هویت وپردازش اطلاعات مربوط به خویشتن باشد .در مجموع ضرایب همبستگی بین نمره‌هاي آزمودنی ها در پرسشنامه سبک زندگی هویت وسلامت عمومي‌ گلدبرگ وخرده مقیاسهای آن معنی دار است ودرنتیجه پرسشنامه از اعتبار وپایایی مطلوبی برخوردار مي‌ باشد (غضنفری،1389).
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا
پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه مي‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد. همچنین پایایی کلی آزمون 91/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ وتنصیف (دوروش اسپیرمن –براونوگاتمن )دونیم کردن استفاده شد.
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون
ضریب پایایی
مقدار
آلفای کرونباخ
72/0
تصنیف زوج وفرد
اسپیرمن
73/0

گاتمن
75/0
همبستگی بین دونیمه آزمون
62/0
تعداد عبارات
72/0

در جدول فوق ضرایب پایایی بدست آمده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهانی شدن، سبک زندگی، هویت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ضریب همبستگی، سبک زندگی، سطح معنی داری