منابع پایان نامه ارشد درباره ساخت یا خرید، تامین کننده، انعطاف پذیری، مشتری گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.
در گذشته تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان منفک و جداگانه از یکدیگر فعالیت می نمودند . تولیدکنندگان به تامبن به چشم رقیب می نگریستند و از منتفع شدن تامین کنندگان به واسطه ارتباطاتشان با تولید کنندگان هراس داشتند . این نگرش تادهه 60 و 70 میلادی مفاهیمی همچون مشتری گرایی و مدیریت مواد ظهور پیدا کرد . تا قبل از این سالها انتخاب تامین کنندگان انتخاب تامین کنندگان بر اساس قیمت و مقدار تخفیف های آنها صورت آنها صورت می گرفت، ولی با ظهور مباحث فوق الذکر، جهت افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه های شرکت ها، تولید کنندگان، ارتباط گسترده تری را با تامین کنندگان برقرار نمودند . در این سالها تیم قراردادها پدید آمد. طی این تیم، تامین کندگان می بایست یک محدوده وسیعی از مواد و خدمات را برای تولیدکننده در یک سطح مشخص از قیمت در زمان مشخص و کیفیت مشخص تهیه کرده و در قبال این موضوع، تولید کننده نیز موظف بود مایحتاج خود را از تامین کننده های مشخصی تهیه نماید.چنین ارتباط گستره تعاملی، باعث شد که روشهای سنتی انتخاب تامین کننده جای خود را روشهای علمی بدهد. سیستمهای ارزیابی و سنجش عملکرد تامین کننده ایجاد شدند و بسیاری ازهزینه ها و اتلاف های شرکت ها کاهش یافت .در دهه 90 با ظهور اندیشه مدیریت زنجیره تامین وتوسعه فناوری اطلاعات، این ارتباط شکل جدیدی به خود گرفته و نوید دهنده پیدایش زنجیره ای از ارتباطات مبتنی بر شبکه می باشد . (غضنفری و فتح اله ،1389، 102 )
در صنایع پالایشی از آنجایی که بیش از 85 درصد هزینه های سازمان را تهیه خوراک، مواد خام و اولیه برای تولید فراوردهای نفتی و همچنین خرید و تدارک تسهیلات تولیدی را شامل می گردد؛ از اینرو ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان که بتواند نیازهای شرکتها را بر اساس معیار های موردنیاز تامین نماید از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. لذا شرکتهایی که از تکنولوژی بالا برخوردار
می باشند این سهم ممکن است درصد عمده ای را به خود اختصاص دهد . از اینرو با توجه به اهمیت موضوع تامین قطعات و ماشین آلات مورد نیاز شرکتهای پالایشی، پیامدهای تصمیم گیری های ضعیف در خصوص خرید به وضوح جلوه خواهد نمود .
در پاسخ به افزایش رقابت، کوتاه تر شدن عمر محصولات و تغییر سریع سلایق مشتری، بیشتر شرکتها توسعه قابلیت های بلند مدت تامین کنندگان را مورد توجه قرار داده اند و این امر اهمیت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را روشن می کند . (کاظمی زاهدی ،1388،17- 16)
با توسعه روشهای علمی تامین و نیاز به روایط بلند مدت با تامین کنندگان، فرایند انتخاب تامین کنندگان در طی دهه های گذشته نیز با تحولات اساسی روبرو بوده است . توسعه سیستمهای ارزیابی تامین کنندگان، انتخاب بر اساس معیارهای علمی، کاهش تعداد تامین کنندگان و توسعه روابط با تامین کنندگان، نمونه ای از تحولات می باشد . (غضنفری و فتح اله ،1389، 101 )
یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است . وجود تعداد زیادی از تامین کنندگان با قابلیت های مختلف، تصمیم گیری در مورد تعداد تامین کنندگان، ترکیب آنها، نحوه برقراری ارتباط و دیگر موارد مرتبط انتخاب آنها را با مشکل روبرو می سازد . اهمیت این موضوع تا بدان جا است که برخی از شرکتها سیاستها و قوانین مدونی را جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان تدوین کرده اند . انتخاب تامین کنندگان فرایندی است که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت انتخاب می گردد . ( همان منبع ، 101 )
طی این فرایند ابتدا باید منبع بالقوه تامین موجود شناسایی شده و پس از بررسی صلاحیت و توانایی آنها، تامین کنندگان برتر انتخاب شوند . در انتخاب تامین کنندگان مواردی همجون سابقه، تسهیلات و خدمات، توان تکنولوژیک، توانایی مالی و سازمانی مدنظر می باشد . ظهور تحولاتی همچون جهانی شدن، افزایش رقابت بر اساس کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، مشتری گرایی و امثالهم کمیت و کیفیت این روابط را دگرگون ساخته است . (همان منبع ، 101 )
2-3-2- تصمیمات ساخت یا خرید :
خرید، عبارتی است که در صنعت و مدیریت برای بیان فعالیت تهیه و فراهم کردن مواد و خدمات بکار می رود . اولین و معمولی ترین روش برای تامین نیاز، خرید از خارج سازمان و دومین روش تولید و یا ساخت توسط خود سازمان است. تصمیمات ساخت یا خرید، مشخص می نماید چه نوع محصولات می بایست خارج از سازمان تهیه گردد و یا در داخل سازمان تولید گردد .
خرید فرایندی است که طی آن مواد، تجهیزات، اجزاء و خدمات مورد نیازجهت استفاده در تولید و یا فروش دوباره، از طریق پرداخت، اجاره ویا سایر روشهای قانونی فراهم می شود . فرایند خرید تهیه و بدست آوردن مایحتاج از روشهای مالی و با پرداخت پول است . در حالیکه تدارکات ممکن است از روشهای غیر مالی مانند تصاحب و یا تصرف نیز صورت گیرد . خرید فرایند برآورد نیازمندیها، انتخاب تامین کنندگان، تعیین قیمت و مذاکرات مربوطه و پیگیری برای حمل ونقل
می باشد . (غضنفری و فتح اله؛1389 ؛ 109-108)
توجه به فرآیند ساخت یا خرید از اهمیت فزاینده ای بین صنعتگران و محققین برخوردار است . تصمیم ساخت یا خرید همچنین با نام های ” منبع یابی “، ” برون سپاری”و یا ” قرارداد های فرعی ” نیز شناخته می شود . آن چه مسلم است این است که شرکت ها همواره منابع محدودی در اختیار داشته و همیشه استطاعت داشتن تمام تکنولوژی های لازم جهت تولید داخل را ندارند . (کانز و همکارانش؛2000) حتی در صورتیکه شرکت استطاعت لازم جهت داشتن تکنولوژی لازم جهت تولید قطعه یا محصولی را نیز داشته باشند، این امر بدین معنی نیست که بهتر است شرکت به این امر بپردازد وخود دست به تولید بزند، چراکه تصمیم ساخت یا خرید تصمیمی چند بعدی است که باید از ابعاد مختلفی بررسی شود تا حداکثر مطلوبیت رادر پی داشته باشد .
در واقع، تصمیم ساخت یا خرید یکی از تصمیمات استراتژیک هر سازمان است که نتایج بلند مدت و ماندگاری را برای سازمان ها در پی داشته و نباید چنین تصمیم مهمی با دید کوتاه مدت، صرفه جویانه و گذرا بررسی شود ( مک لوور وهومفریز ؛2000 ) . تصمیم ساخت یا خرید غالباً از تعیین کننده های عمده سود به شمار رفته و می تواند عامل تعیین کننده ای جهت سلامت مالی یک شرکت به شمار رود(یون و نادیمتو؛1994) . تصمیم ساخت یا خرید می تواند بر استراتژی، ساختار هزینه ای، رقابت پذیری، سطح خدمت دهی و مزیت رقابتی سازمان تاثیر گذارد. (فورد و همکارانش ، 1993؛ مندرس و برنر ، 1995 ؛ مک لوور و هومفریز ، 2000 ؛ تایلز و دروری ، 2001 )
اغلب شرکت ها نمی توانند (یا نمی خواهند)تمام بخش هایی را که در یک محصول استفاده
می شود را بسازند . پس میزان خرید که بایستی خارج از شرکت انجام شود، یک تصمیم مهم راهبردی است . این تصمیم، میزان وابستگی، ساختار شایستگی و دانش اختصاصی را در بر می گیرد. شرکت هایی که تولید همه قطعات مورد نیاز و مواد خام را کنترل می کنند، رشدشان بیشتر به صورت عمودی بوده است . برای سال های زیادی که شرکت ها تمایلی به وابستگی به دیگران نداشتند، این راهبرد معمول بود . اما امروز خرید قطعات و مواد خام از تامین کنندگان و فروشندگان، یک امر معمول بوده و ارتباط با عرضه کنندگان تقویت شده است و شرکت های عرضه کننده، دارایی های گران بهایی در دستیابی به شایستگی های محوری به شمار می روند.(جعفرنژاد ؛ 1385 )
پرابرت36 یک روش شناسی چهار مرحله ای برای تصمیم گیری ساخت یا خرید ارائه کرده است . او این چهار مرحله به شرح دیل اشاره نموده است :
ارزیابی داخلی شرکت
تحلیل درونی / بیرونی
تولید و ارزیابی حالت های مختلف
انتخاب استراتژی بهینه
یکی دیگر از مسائلی که می توان در مورد تصمیم ساخت یا خرید از نظر گذراند ماهیت چند بعدی بودن آن است . به این معنی که در تحلیل ساخت یا خرید در مورد قطعه یا قطعاتی برای مثال در یک شرکت تولیدی باید ابعاد مختلفی مانند هزینه، انعطاف پذیری، کیفیت و … در نظر گرفته شده و این تصمیم گیری استراتژیک با دیدی جامع و فراگیر انجام پذیرد . از دلایل احتمالی که منجر به  ساخت کالا به جای خرید آن می شود :
مقدار سفارش یا نیاز کم بوده و برای فروشندگان مقرون به صرفه نباشد.
کالا مشخصات فنی خاصی را طلب کند و تولید کننده قادر به ساخت آن نباشد، یا امر ساخت صرفاً به دلیل حفظ رمز فن آوری (تکنولوژی) و فرمولهای تولید باشد.
تهیه بموقع کالا حائز اهمیت فراوان باشد و فروشندگان در اجرای تعهدات فروش ناتوان باشند.
از دیدگاه حسابداری صنعتی، مهندسی صنایع، زمان و کار و مقدار مواد مصروفه و ….. ساخت کالا مقرون به صرفه تر باشد.
در صورت رقابت شدید و اجبار و تحریم فروشندگان لازم باشد با هر هزینه ای به ساخت کالا اقدام شود .
حس یا میل به خود اتکایی و خود کفایی شدید باشد .
در مواقعی که قوانین و مقررات صادراتی کشور صادر کننده کالای مورد نیاز مانع صادرات کالای مورد نیاز خریدار شود.
در شرایطی که قطعات یا مواد برای سازمان خریدار حیاتی است و برای جلوگیری از زیان ناشی از فقدان همکاری شرکت های خارجی ساخت در داخل سازمان صورت می پذیرد .
2-3-2-1-از مزایای تولید کالا در داخل سازمان
ارزانتر تمام شدن کالا به سبب صرفه جویی در هزینه های مختلف خرید (گاهی اوقات )
بالارفتن مهارت سازندگی و ابتکارات کارکنان
جلوگیری از بروز خسارتهای ناشی از کمبود و نایاب شدن کالا در بازار
اقدام در جهت خود کفایی، خود اتکایی و صرفه جوییهای ارزی

ساخت در داخل INSOURCING
خرید از خارج OUTSOURCING
مزایا
مزایا
کنترل شدید سازمان بر ورودی ها و خروجی ها
تمرکز بر مقیاس اقتصادی تولید/ خدمات
افزایش انعطاف پذیری سازمان
نیاز کمتر به سرمایه گذاری
بهبود جریان های مالی سازمان
هزینه کمتر نیروی انسانی و مدیریت مناسب تر
خطرها
خطرها
گاهی نیاز به مقیاس های بسیار بزرگ برای اقتصادی شدن تولید وجود دارد که بیشتر از ظرفیت بازار در دسترس یا ظرفیت های سازمان است .
نبود سرمایه کافی برای تولید در مقیاس های بزرگ اقتصادی گاهی تجهیزات خاص مورد نیاز به راحتی قابل خرید نیست .
افزایش مشکلات مدیریت تامین و تولید با توجه به افزایش تعداد اقلام تولیدی / خدماتی
احتمال انتخاب شریک نامناسب و ناشایسته
از دست دادن کنترل فرایند
افزایش زمان سفارش دهی LEAD TIME
وابسته شدن به ظرفیت شرکا
کمرنگ شدن تدریجی نقش سازمان
جدول 2 – 3 : مزایا و خطرهای ساخت در داخل و خرید از خارج
2-3-2-2- اهداف بخش خرید را می توان به شرح زیر بیان نمود: (غضنفری وفتح اله؛ 1389؛ 109-108)
حمایت از بخشهای عملیاتی سازمان از طریق برقراری جریان مداوم و منظم مواد وخدمات
شناسایی  و تعیین جایگزین هایی مطمئن برای کالاها و مواد معدنی  توسط سا زمان
برقراری ارتباط مداوم و مناسب با فروشندگان و تامین کنندگان منابع جهت برخورداری از حمایت آنها در مواقع ریسک و مخاطره آمیز و عادی
برقراری هماهنگی کامل با سایر بخشهای سازمان (توسعه روابط بین بخشی با دیگر بخشهای سازمان )
کمک به بهبود و توسعه سیاستها و روشهایی که نیل به اهداف سازمان را با نازلترین هزینه و بالاترین حد کارآیی واثر بخشی میسر نماید.
تربیت کارکنانی فنی ماهر و شایسته و متخصص در امر تهیه منابع مورد نیاز سازمان
به حداقل رساندن زیان ناشی از فساد و از مد افتادگی و سرقت موجودیها در موسسه
انجام خرید عاقلانه و رقابتی
کاهش هزینه های تامین و نگهداری مواد
بهبود و توسعه کیفیت
افزایش تعداد تامین کنندگان مناسب
استاندارد سازی فرایند خرید
بهبود موقعیت رقابتی سازمان

شکل 2 – 4 : مدل مفهومی فرایند خرید
2-3-3-سیر تحولات انتخاب کنندگان :
در گدشته تامین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان منفک و جداگانه از یکدیگر فعالیت
می نمودند . تولید کنندگان به تامین به چشم رقیب می نگریستند و از منتفع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، نفت و گاز، زنجیره تأمین، مزیت رقابتی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، سلسله مراتب، زنجیره تامین، سلسله مراتبی