منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

تامین به عنوان یک شبکه ای از موسسات تجاری مستقل یا نیمه مستقل در نظر گرفته می شوند که به صورت جمعی مسئول فراهم کردن ، ساخت و توزیع محصول و فعالیتهای مرتبط با محصو لات مانند خدمات پس از فروش می باشند .
3
آیرس
2001
زنجیره تامین شامل فرایندهای سیکل عمر در مقایسه با جریانات فیزیکی ، اطلاعات ، مالی و جریان دانش فکری که در جهت ارضای نیازهای مشتریان نهایی بوسیله محصولات و خدمات از چندین حلقه عرضه صورت می گیرد؛ می باشد .
4
منتزر
2000
یک زنجیره تامین یک رشته از فرایندها و جریان هایی است که درون و بین مراحل و ترکیبات مختلف قرار می گیرند تا نیاز یک مشتری را برآورده سازند .
5
چن و چو
2003
زنجیره تامین به جریان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تامین کنندگان مواد خام طی کارگاهها و انبارها تا مشتریان پایانی اشاره دارد و شامل سازمانها و فرایندهایی است که کالاها ، اطلاعات و خدمات را ایجاد می کنند و به مصرف کنندگان تحویل می دهند.
6
کایهارا
2003
زنجیره تامین شبکه ای از زیر ساختهاست که وظایف خرید مواد، تبدیل این مواد به محصولات واسطه ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را شامل می شود که هم در سازمانهای تولیدی و هم در سازمانهای خدماتی وجود دارد.
7
توربان، رینرو پوتر
2003
این زنجیره شامل خیلی از و ظایف از قبیل خرید ، جریان وجوه ، باربری مواد ، برنامه ریزی و کنترل تولید ، کنترل موجودی و لجستیکی و توزیع و تحویل می شود.
8
چوپرا و میندلی
2004
یک زنجیره تامین ، شامل کلیه مراحلی است که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در برآورده ساختن و پاسخگویی به تقاضای مشتریان ، نقش دارد . زنجیره تامین نه تنها تولید کنندگان و عرضه کنندگان بلکه انبارهای توزیع ، خرده فروش ها و حتی مشتریان را نیز در بر می گیرد . بعبارت دیگر زنجیره تامین مجموعه فعالیتهایی است که برای تولید و رساندن محصولات و خدمات به مشتری نهایی باید انجام شود.
جدول 2 – 2 : تعریف زنجیره تامین
3-2-3 – مدیریت زنجیره تامین :
اصطلاح مدیریت زنجیره تامین ریشه در حوزه های مختلف علوم مدیریت دارد و برای اولین بار در سال 1982 توسط دو مشاور، الیور و وبر، ابداع شد . این مفهوم در بدو پیدایش برای تبیین منافع یکپارچه سازی حوزه های کارکردی درونی یک بنگاه همچون خرید، تولید، لجستیک و بازاریابی به کار گرفته می شد . از اوایل دهه 90 میلادی محققان و صاجبنظران جامعه آکادمیک تلاش کردند تا مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین راشکل دهند . مدیریت زنجیره تامین در حقیقت یکپارچه سازی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریان مواد، اطلاعات و مالی را شامل می شود . مدیریت زنجیره تامین ریشه در حوزه های مختلف علوم مدیریت دارد . (کاظمی و زاهدی ؛1388؛11)
درگذشته مدیریت تامین تنها به شکل پیشنهادات و مناقصات مطرح بود و تنها در مقابل نیازهای بازار به صورت منفعل ظاهر می شد . اما امروزه با توسعه فناوریهای جدید و تغییر شرایط محیط های تولیدی بسیاری از شرکتها و سازمانها در تلاش می باشند که به عنوان تولید کننده در سطح جهانی مطرح گردند . لذا فروشندگان و خریداران نه تنها فعالیتهای کاری خود را تکمیل کننده یکدیگر دانسته و در جهت گسترش آن می باشند . چنین نگرشی که منجر به پیدایش” مدیریت زنجیره تامین” شده است، ارتباط طولانی مدت و پایدارخریداران و توزیع کنندگان، مشتریان و خرده فروشان مورد نظر می باشد . (غضنفری و فتح اله ؛1389 ؛8-9 )
مدیریت زنجیره تامین به دنبال یکپارچه سازي واحدهاي سازمانی در طول زنجیره ي تامین و هماهنگ سازي جریان مواد، اطلاعات و جریان هاي مالی به منظور بر آوردن تقاضاي مشتري و با هدف بهبود رقابت پذیري یک زنجیره ي تامین است . (افرازه ؛ 1383)
در زنجیره ي تامین، کلیه فعالیت هاي مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله ي تهیه ماده اولیه تا مرحله ي تحویل کالاي نهایی به مصرف کننده را شامل میشود. مدیریت زنجیره ي تامین نیز عبارت است از فرآیند یکپارچه سازي فعالیت هاي زنجیره ي تامین و نیز جریانهاي اطلاعاتی مرتبط با آن، که از طر یق بهبود و هماهنگ سازي فعالیتها، در تولید وعرضه ي محصول حاصل می شود . (شفیع زده ؛ 1383 )

جریان مالی و اطلاعاتی

جریان محصول

واحدهای تجاری استراتژیک

شکل2 – 11 : مفهومی از زنجیره تامین یکبارچه و اجزاء تشکیل دهنده آن(غضنفری و فتح اله ؛1389 ؛9)
دامنه موضوعات مدیریت زنجیره تامین شامل موضوعاتی چون منبع یابی و تدارکات، مدیریت سیستمهای اطلاعات، زمانبندی تولید، پردازش سفارشات19، مدیریت موجودی، انبارداری و خدمت به مشتری را در بر می گیرد . زنجیره تامین یک سری از تامین کنندگان و مصرف کنندگان مرتبط بهم هستند، بطویکه تا رسیدن به یک محصول تمام شده برای مصرف کننده نهایی، هر مشتری به نوبه خود نقش یک تامین کننده را برای سازمان بعدی ایفاء می کند . شبکه تامین کنندگان ممکن است از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده باشند . از طرف دیگر هر تامین کننده از تعدادی تامین کننده که ورودیهای فرایندهایش را تامین می کنند تشکیل یافته باشد . این تامین کنندگان جزء که خود نیز بخشی از زنجیره تامین هستند اصطلاحاً ” تامین کننده رده دوم “20 نامیده می شود .
شکل 2 – 12 : زنجیره تامین رده های اول ، دوم و سوم
2-2-4- ضرورت و اهمیت مدیریت زنجیره تامین :
ظهور فناوری های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است . به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به استفاده مدیریت زنجیره تامین می باشند . انقلاب اطلاعاتی و ظهور شکل های جدید ارتباطات متقابل سازمانی و افزایش توقعات مشتریان در زمینه هزینه محصولات و خدمات، کیفیت، تحویل، تکنولوژی و زمان سیکل تعهد شده با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی و امثالهم، از جمله عواملی است که باعث ترک سیستم های سنتی خرید و تدارک و حرکت به سمت سیستم مدیریت زنجیره تامین سازمانها در سطح دنیا شده است . مدیریت زنجیره تامین به دلایل زیر در مسیر رشد روزافزون قرار گرفته است :
افزایش سرعت تغییر تکنولوژی: به واسطه رشد فزاینده تغییرات در تکنولوژی، کارخانجات به منظور حفظ متخصصان فنی در زمینه فعالیتهایی که آنها تدارک می بینند، در حال تقویت شرکایشان در زنجیره تامین هستند.
جهانی شدن تجارت : در یک اقتصاد جهانی، نواحی مختلف جهان مراحل یک زنجیره تامین خواهند بود . این امر می تواند نتیجه ترکیب نامحدودی از منابع تامین(همکاری بی پایان منابع) شامل مجاورت با منابع طبیعی، پشتیبانی زیر بنایی با منابع طبیعی، پشتیبانی زیر بنایی، مشخصات نیروی کار و فضای سیاسی باشد .
تمایل به منابع بیرونی : در دهه های گذشته، کارخانجات به کارهای مختلف دست زدند . در حال حاضر، آنها به طور فزاینده ای توجه خود را به اموری معطوف ساخته اند که بتوانند در یک یا چند زمینه با سایر رقبای جهانی رقابت کنند . برای نیل به این هدف، ضروری است این کارخانجات به منظور تهیه بخشی از محصولاتشان که نیاز مشتری نهایی را برآورده می سازد، به منبع یابی بیرونی یا برون سپاری فعالیت ها فعالیتها وتقویت کارخانجات دیگر بپردازد.(غضنفری وفتح اله؛ 1389؛20-21)
2-2-5- اعضاء زنجیره تامین21 :
درساده ترین حالت اعضاء زنجیره تامین از یک شرکت، مشتریان و تامین کنندگان آن شرکت تشکیل شده است.این مجموعه گروهی ازاعضاء است که زنجیره تامین ساده ای راتشکیل می دهد . در زنجیره تامین گسترش یافت سه نوع دیگری از اعضاء وجود دارند . نخست اینکه در ابتدای این زنجیره تامین تامین کننده آغازین و دوم اینکه در انتهای زنجیره، مشتری مشتری و یا مشتری نهایی قرار دارند . در نهایت اینکه دسته کاملی از شرکتها که به یکدیگر خدمت دهی می کنند نیز در این زنجیره ها وجود دارد . این شرکتها،خدماتی همچون امور تدارکات، مالی، بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات را ارایه می دهند .

زنجیره تامین ساده

زنجیره تامین توسعه یافته (1)

شکل 2 – 13 : زنجیره تامین توسعه یافته(2)

2-2-5-1- تولید کنندگان :
سازمانهایی هستند که محصول را تولید می کنند و به دو دسته تولید کننده مواد خام و تولید کننده محصولات نهایی تقسیم می شوند . تولید کنندگان محصولات برای تولید محصولات خود از مواد اولیه و قطعات نیمه مونتاژ شده توسط سایر سازندگان استفاده می کنند . تولید کنندگان می توانند سازنده محصولات نامشهود 22 ( مثل خدمات ) باشند .
2-2-5-2-توزیع کنندگان :
توزیع کنندگان یا عمده فروشان شرکتهایی هستندکه محصولات را به صورت حجیم یا عمده از تولید کننده دریافت نموده و مجموعه ای از محصولات مورد نیاز مشتریان را به آنها تحویل می دهند. آنها معمولاًمحصولات را در مقادیر بیش از میزان خرید مشتریان انفرادی به مراکز تجاری می فروشند.
توزیع کنندگان با نگهداری موجودی، نوسانات تقاضا را کنترل نموده و از انتقال آن به تولید کنندگان جلوگیری می کنند . آنها همچنین عمده فعالیتهای فروش همچون یافتن مشتریان و ارایه خدمت به آنها را برعهده دارند . کارکردهای «زمانی و مکانی» یعنی تحویل محصول در زمان و محل مورد نظر مشتری توسط توزیع کنندگان صورت می گیرد . توزیع کنندگان علاوه بر فروش و ترویج محصول، فعالیتهای دیگری همچون مدیریت موجودی، امور انبارداری، حمل و نقل و خدمات پس از فروش را نیز انجام می دهند.
2-2-5-3-خرده فروشان :
خرده فروشان، موجودی را نگهداری نموده و تقاضای مشتریان را از نزدیک تعقیب و پیگیری
می کنند . هر خرده فروش از طریق ارایه ترکیباتی از قیمت، تنوع محصول، خدمات و تسهیلات به تبلیغ پرداخته و سعی می نماید تا مشتریان بیشتری جذب کند .
2-2-5-4-مشتریان :
مشتری یا مصرف کننده، هر فرد یا سازمانی است که از محصول استفاده می کند . یک مشتری سازمانی ممکن است محصولی را به مشتریان دیگری بفروشد . همچنین ممکن است مشتری، مصرف کننده نهایی محصول باشد که آن را برای استفاده خود خریداری کرده است .
2-2-5-1-شرکتهای خدماتی :
این شرکتها سازمانهایی هستند که به تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و مشتریان خدماتی را ارایه می دهند . شرکتهای خدماتی تخصص ها و مهارتهای ویژه ای داشته و بر روی یک یا چند فعالیت خاص مورد نیاز زنجیره تامین متمرکز شده اند . از اینرو آنها قادرنداین فعالیتهای خدماتی را بسیار کاراتر و با قیمت مناسب تری از تولید کنندگان، توزیع کنندگان، خرده فروشان و یا مصرف کنندگان انجام دهند .
ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل و انبارداری از جمله شرکتهای خدماتی معمول در یک زنجیره تامین هستند . این سازمانها، شرکتهای باربری و یا شرکتهای دارای انبار های عمومی هستند که تحت عنوان سازمانهای لجستیکی23 شناخته می شوند . شرکتهای ارایه دهنده خدمات مالی درباره اموری همچون اعطای وام، بررسی مسایل اعتباری، بستانکاری و وصول نمودن صورت حسابهای گذشته فعالیت می نمایند . این سازمانها عبارتند از بانکها، شرکتهای تعیین کننده درجه اعتبارات و آژانسهای وصول کننده مطالبات . برخی از شرکتهای خدماتی در زمینه تحقیقات بازار و تبلیغات و برخی دیگر در زمینه طراحی محصول، خدمات مهندسی، مسایل حقوقی، مشاوره های مدیریتی، تکنولوژی اطلاعات و جمع آوری داده فعالیت می کنند . تمامی این شرکتها خدماتی در سطوح مختلفی با فعالیت های توزیع کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان زنجیره تامین در ارتباط هستند.
زنجیره تامین ترکیبی است از اعضاء شامل یک یا چند تولید کننده، توزیع کننده و … نیازهای زنجیره تامین در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر می کند، ترکیب اعضاء و نقشهای است که هر کدام از آنها بر عهده دارند . در برخی از زنجیره های تامین، شرکتهای خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضاء خودشان خدمات مورد نیاز را انجام می دهند . در سایر زنجیره های تامین، شرکتهای ارایه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، حمل و نقل، نقشه استراتژی، مشتریان داخلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، حمل و نقل، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات