منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، پیش‌فرض‌ها، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراين فرض H0 مبني بر فقدان خودهمبستگی بین خطاها پذیرفته‌شده است.
ج) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها:
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب این است که خطاهای معادله برآوردی رگرسیونی نیز همانند متغیرهای مستقل و تابعی از توزیع نرمال برخوردار باشند.
بدین منظور در تحقيقات مشابه يا مرتبط، مشابه آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون كااسكوئر، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یا از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌اند. در این تحقیق از مقایسه هیستوگرام توزیع خطاها با منحنی نرمال بهره جسته‌ایم. نتایج محاسبات در این مورد به شرح نمودار شماره 4-1 خلاصه شده است:
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها

به‌طوری‌که در نمودار شماره 4-1 دیده می‌شود:
میانگین و انحراف معیار خطاها در مدل رگرسیونی برآوردی به ترتیب به صفر و یک میل کرده‌اند، بنابراین می‌توان فرض نرمال بودن توزیع خطاها را در مورد رابطه برآوردی بین وجه نقد و متغیرهای مستقل را به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی استفاده از رگرسیون خطی مرکب را پذیرفت.

د) استقلال خطی متغیرهای مستقل:
در ریاضیات هر جا از ترکیب خطی کمیت‌ها استفاده می‌شود باید به‌عنوان يك پیش‌فرض اساسي، فرض جمع‌پذیری و به عبارتی استقلال خطی کمیت‌ها برقرار بوده و کمیت‌های موردبررسی، تأثیر و تأثر متقابل قابل‌اغماضی داشته باشند. بر همین مبنا یکی دیگر از پیش‌فرض‌هایی که پیش از به‌کارگیری رگرسیون خطی مرکب باید مورد ارزیابی قرار گیرد، استقلال خطی متغیرهای مستقل است. این استقلال هم به جهت نظری و هم با آزمون و معیاری آماری صورت می‌گیرد. در اين تحقيق به لحاظ نظری متغیرهای مستقل، کاملاً از یک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، جامعه آماری، رگرسیون، پیش‌فرض‌ها Next Entries منبع پایان نامه درباره اولویت بندی، بازاریابی، بانک مرکزی، تجهیز منابع