منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سود آتی، جریان های نقدی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه شده است.
Y= -0/171 – 0/061X1 + 0/013 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (37-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به ارزش بازار به دفتری بزرگتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي 1 – 2: رابطه بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-1 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 1-1 – 2را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/888
0/020991
0/213
0/219
0/468
1

طبق جدول شماره (39-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند 468/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 213/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (39-4) 888/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
41/567
1/832
2
3/663
رگرسيون

0/044
297
13/087
Residual

299
16/750
جمع

جدول شماره (40-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-5/396

0/024
-0/131
(Constant)
0/947
-0/066
-0/003
0/080
-0/005
سود هر سهم
0/000
9/024
0/468
0/024
0/216
قابليت پيش بینی جریان نقدی

در خروجی جدول شماره (41-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/131 – 0/005X1 + 0/216 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (41-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به قابليت پيش بيني جريان وجوه نقد از 0/05 کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضيه فرعي2- 1 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي2-1 – 2را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/977
0/018237
0/216
0/221
0/470
1

طبق جدول شماره (43-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند 470/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig كمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 216/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (43-4) 977/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
42/177
1/403
2
2/806
رگرسيون

0/033
297
9/878
Residual

299
12/684
جمع

جدول شماره (44-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پايينی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون76 ()

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-8/844

0/017
-0/149
(Constant)
0/939
0/076
0/004
0/070
0/005
سود هر سهم
0/000
9/184
0/470
0/023
0/211
قابليت پیش بینی جریان نقدی

در خروجی جدول شماره (45-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/149 + 0/005X1 + 0/211 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (45-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
اما سطح معنی داری مربوط به قابليت پيش بيني جريان وجوه نقد از 0/05 کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضيه فرعي 2 – 2: رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1- 2 – 2: رابطه معناداري بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي درشركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بالايی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 1-2-2 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجودندارد.

همبستگی معنا داری بين سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضريب تعیین
ضريب همبستگی
مدل
1/500
0/013999
0/174
0/180
0/424
1
طبق جدول شماره (46-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند 424/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سود آتی، ارزش بازار، ضریب تعیین