منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 004/ 0 را نشان می دهد که عدد بسيارپاييني می باشد و برازشي از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (27-4) 50/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/206
1/586
0/036
2
0/071
رگرسيون

0/023
297
6/686
Residual

299
6/757
جمع

جدول شماره (28-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig بزرگتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.

جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-18/153

0/010
-0/189
(Constant)
0/509
-0/662
-0/038
0/045
-0/030
تغييرات سود تقسيمی
0/090
-1/701
-0/098
0/004
-0/007
ارزش بازاربه دفتری

در خروجی جدول شماره (29-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/189 – 0/030X1 – 0/007 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (29-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به تغيير سود تقسیمی از 0/05 بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضيه فرعي 3 – 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-3 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی1-3 – 1 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند

دوربين- واتسون
خطای معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگی
مدل
1/792
0/017676
0/077
0/083
0/289
1

طبق جدول شماره (31-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند 289/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig كمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 077/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (31-4) 792/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
13/502
0/422
2
0/844
رگرسيون

0/031
297
9/279
Residual

299
10/123
جمع

جدول شماره (32-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig كمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.

جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
6/321

0/013
0/080
(Constant)
0/000
4/337
0/243
0/030
0/130
تغييرات سود تقسيمی
0/019
2/351
0/131
0/008
0/019
بازده حقوق صاحبان سهام

در خروجی جدول شماره (33-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/080 + 0/130X1 + 0/019 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (33-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :

,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي 2-3- 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كهبازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی2 -3 – 1را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود :

جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.
دوربين- واتسون
خطای معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگی
مدل
1/921
0/017565794
/0000
0/004
0/065
1

طبق جدول شماره (35-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند 065/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 00/ 0 را نشان می دهد که برازشي از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (35-4) 921/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/532
0/632
0/020
2
0/039
رگرسيون

0/031
297
9/164
Residual

299
9/203
جمع

جدول شماره (36-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig بیشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-12/443

0/014
-0/171
(Constant)
0/281
-1/079
-0/062
0/056
-0/061
تغييرات سود تقسيمی
0/759
0/307
0/018
0/044
0/013
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (37-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سود تقسیمی، سود آتی، ارزش بازار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، سود آتی، جریان های نقدی، ضریب تعیین