منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، فناوری اطلاعات، توسعه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

سال هفتم، شماره اول، ص27-11.
سهرابی، ب.،و خانلری، ا. (1388). اخلاق فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و2،ص10-1.
سیار، ا.، و اسلامی، س. ح. (1386). رفتار شهروندی سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره 187، ص59-56.
شاه محمدي، ع. (1388). درآمدي بر روش تحقيق. چاپ اول. تهران : انتشارات فريش.
صنوبری، م. (1387). رفتار شهروندی سازمانی 1 ( مفاهیم ، تعاریف ، ابعاد و عوامل موثر بر آن ). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16، ص99-79.
طاهری دمنه، م.، زنجیر چی، س. م.، و نجاتیان قاسمیه، م. (1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 12، ص39-30.
قاری سيدفاطمي، س. م. (1371). بيوتكنولوژي در آيينه فلسفه اخلاق. فصلنامه باروري و ناباروري، پائيز 1371، ص72-55.
قاری سید فاطمی ، س. م. (1388). نظریات اخلاقی در آیینه حقوق. فصلنامه نامه مفید، شماره 29، ص38-23.
قاسمیان، م.، و شیروانی، ع. (1383). نقش پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم‌گیری مدیران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران، سالن همایش‌های اجلاس، دی ماه ۱۳۸۳.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره استان گیلان، وظیفه گرایی، ضریب تعیین، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، استقراض، کارآفرینی، موسسات مالی