منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

براي خود شده است . فلسفه اخلاق فردي نيز ، نظام ارزشها و عقايدي است كه فرد براي خود حفظ كرده و براساس آن در مورد مسائل اخلاقي تصميم گيري مي كند .

2-3-5) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصميم گيري و رفتار فرا نقش
در سال های اخیر ، اهمیت مسائل اخلاقی و مسئولیت پذیری در سراسر جهان رشد کرده است ، و انتظارات در مورد شیوه های تجارت در سراسر جامعه افزایش یافته است . از آنجا که چگونگی تصمیم گیری مدیران در مسائل تجاری و کسب و مار اهمیت ویژه و تاثیر قابل توجهی بر کیفیت فرهنگ سازمانی دارد مسئولیت بزرگی را بوجود می آورد . بنابراین ، برای اطمینان از موفقیت پایدار و دراز مدت ، علاوه بر حل مشکل اقتصادی سنتی ، مدیران نیازمند توانایی در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اجتماعی در تصمیم گیری خود اگرچه نظریه های اخلاقی ، مانند فایده گرایی ، اخلاق وظیفه گرا و نظریه عدالت و آزادی در اغلب کتب درسی اخلاق وجود دارند ، اما این نظریه ها معمولا توسط مدیران در بحث های روزمره و هنگام گرفتن تصمیمات تجاری اخلاقی مورد استفاده قرار نمی گیرد . با این حال ، نظریه های اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی به صراحت و یا به طور ضمنی ، هدایت فرایند تصمیم گیری نهایی را به عهده دارند (Kujala , Lamsa and Penttila , 2009) .
علی رغم وجود تعاریف جهان شمول از اخلاق دو فرد کاملا اخلاقی در عمل برداشتهای متفاوت و در نتیجه عملهای متفاوت از خود بروز می دهند لذا اعتقاد بر این است که اخلاق باید با توجه به ارزشهای فردی ارزیابی شود ارزشهایی که شامل اعتقادات و نگرشهای اساسی فرد بوده و تعیین کننده نسبی رفتار فرد می باشد بنابر این از آنجا که این ارزشها درافراد مختلف متفاوت است تفسیر های متفاوتی نیز از آنچه در موقعیت های خاص اخلاقی یا غیر اخلاقی نامیده می شود وجود دارد (رحمان سرشت و همکاران ، 1388) .
ارزش هاي شخصي بخشي از اعتقادات متعددي است كه افراد آگاهانه يا ناآگاهانه در مورد دنياي خود حفظ مي كنند . ارزش ها به وسيله محتوايشان از يكديگر جدا مي شوند و عقايدي را پوشش مي دهند كه باعث ترجيح شكل خاصي از رفتار (مثل انصاف) بر ديگر گزينه هاي رفتاري مي شوند . ارزش ها مبناي قضاوت ، اخلاقي را فراهم كرده و آن را هدايت مي كنند (Douglas , Davidson and Schwartz , 2001) . ارزش هاي شخصي كه بر تصميم گيري اخلاقي تأثير دارند مفاهيم يا : باورهايي در مورد اهداف مطلوب يا رفتارهايي هستند كه در يك موقعيت خاص در انتخاب يا ارزيابي يك رفتار ، فرد را راهنمايي مي كنند و نسبت به هم اهميت نسبي دارند . هر فردي ارزش هايي را با اهميت هاي مختلف براي خود حفظ مي كند . ممكن است يك ارزش خاص براي يك فرد خيلي مهم باشد ، اما براي ديگري مهم نباشد . نظريه هاي عمومي اخلاق ، ايدئولوژي اخلاقي فرد را در ميان ارزشهاي ديگر او در اولويت مي داند (میرشاهی و همکاران ، 1389) ؛ به نحوي كه هنگام يك تصميم گيري اخلاقي ، هرچه افراد از فلسفه هاي اخلاقي خود آگاهتر باشند ، اين فلسفه ها تأثير بيشتري بر تصميم اخلاقي آنها مي گذارد . به عبارت ديگر ، فرد تحت تأثير فلسفه اي كه در فرايند اجتماعي سازيِ خود آموخته است ، قرار مي گيرد . ايجاد يك چارچوب تصميم گيري اخلاقي بدون بررسي استانداردهاي اخلاقيِ اصولي كه از فلسفه اخلاقي ناشي مي شود ، غيرممكن است . از آنجا كه پايه اي ترين رويكرد به اخلاق براساس فلسفه اخلاقي است ، فرض براين است كه بازاريابان قوانين و مقررات مربوط به رفتار اخلاقي را بر اساس فلسفه اخلاقي شكل مي دهند . افراد ، آگاهانه يا ناآگاهانه ، از مفروضات فلسفي به عنوان مبناي تصميم گيري اخلاقي خود استفاده مي كنند . فلسفه اخلاقي اساس و پايه اي است كه همه مطالعات اخلاقي برمبناي آن شكل مي گيرند . فلسفه هاي اخلاقي بر تصميم گيري اخلاقي افراد تأثير مي گذارند (Ferrel and Gresham , 1985) .
نقش فلسفه اخلاقي در تصميم و رفتار كاركنان به حدي پر رنگ است كه ترونیر و یانگ بلاد معتقدند تصمیم گیری های اخلاقی تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبیه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد (صنوبری به نقل از لاوتن ، 1387) .

2-4)پيشينه تحقيقاتی
2-4-1) مقدمه
تحقيقات يا پايان نامه هايي با موضوع “ فلسفه اخلاقي “ و مرتبط به مديريت و رابطه آن با رفتار فرانقش و رفتار شهروندي (موضوع اين پايان نامه) بسيار اندک است . حتي در ميان مقالات خارجي نيز موضوعات مرتبط با اين مفهوم اندك بود و معدود تحقيقات انجام شده نيز از جنبه های ديگري به موضوع اخلاق پرداخته اند . چكيده اي از اين تحقيقات كه در پايان نامه از آن استفاده شده ، به شرح زير است :

2-4-2) تحقیقات داخلی :
موغلی، سيد جوادين، احمدی و علوي (1392) در تحقیقی با عنوان “ تبيين مدل اخلاق كار اسلامي و رفتار شهروندي سازماني با واسطه ي ارزش هاي شغلي (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) “ رابطه بین مولفه های اخلاق کار اسلامی بعنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی بعنوان متغیر وابسته با نقش متغیر واسطه ارزش های شغلی مورد سنجش قرار دادند. یافته های این تحقیق نشان میدهد که بالاترین ضریب همبستگی (54 درصد)در میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطة بین ارزش های شغلی و رفتار شهروندی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که ایمان و رفتار مسئولانه دینی از مولفه های اخلاق کار اسلامی ، با واسطه ارزش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد اخلاق كار اسلامي بر نگرش كاركنان به جهت ايجاد رفتار مطلوب تأثير قابل توجهي داشت، همچنين ارزش هاي فردي و جمعي در محيط هاي كار، با گسترش توجهات اجتماعی به ارزش هاي انساني و اخلاقي همسو بود و اخلاق کار اسلامی با واسطه ارزش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني نيز تأثير گذار بود.
سلیمانی (1390) در تحقیقی با عنوان“ بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار“ رابطه چهار مولفه اخلاق شخصی ، اخلاق سودمندی ، اخلاق اجتماعی و اخلاق قانونیِ رفتار اخلاقی را با بروز رفتار شهروندی سنجید و نتیجه گرفت که رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی و نیز مولفه های آنان رابطه مثبت و معناداری دارند . متغیرهای اخلاق سود مندی و اخلاق قانونی پیش بینی کننده های معنادارتری برای بروز رفتار شهروندی هستند .
بهاری فر ، جواهری کامل و احمدی (1390) در تحقیق با عنوان “ رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی : تاثیر ارزش های اخلاقی ، عدالت و تعهد سازمانی“ به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتارهای شهروندی سازمانی) و روابط بین آن ها در بین کارکنان حوزه ستادی دانشگاه پیام نور پرداخته اند . نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی و عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان و تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد. هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بعد جوانمردی و بعد نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.
طاهري دمنه ، ‌زنجيرچي و نجاتيان قاسميه (1388) در تحقيقي با عنوان “ نقش اخلاق كاري در ارتقا رفتار شهروندي سازماني “رابطه متغير مستقل اخلاق كاري و متغير وابسته رفتار شهروندي را در جامعه شامل 403 نفر از كاركنان دانشگاه يزد مورد بررسي قرار داد نمونه اين تحقيق 102 كارمند بوده و در این تحقیق ابعاد اخلاق کاری از دیدگاه پتی شامل قانون گرایی ، تاثیر گذاری در محیط ، جدیت ، مردم گرایی در کار برای پیش بینی متغیر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت ، و نتایج آن نشان داد که قانون گرایی به بهترین وجه می تواند متغیر رفتار شهروندی سازمانی را توجیه نماید .
سهرابی و خانلری (1388)در تحقيق ديگري با عنوان “ اخلاق ‌فناوري اطلاعات و رفتار شهروندي سازماني “ رابطه متغير مستقل ارزش هاي اخلاقي و متغير وابسته اخلاق فناوري اطلاعات با واسطه گري متغير هاي تعهد و رفتار شهروندي مورد مطالعه قرار دادند نمونه آماري اين تحقيق شامل 119 نفر از كارمندان و مديران شركت هاي فناوري اطلاعات شهرستان تهران بوده است در این تحقیق فرض شد اخلاق فنآوری اطلاعات تحت تاثیر تعهد و رفتار شهروندی می باشند و به طور مستقیم از تعهد و غیر مستقیم از ارزش های اخلاقی تاثیر می پذیرد . یافته های این تحقیق نشان داد بین ارزش های اخلاقی و تعهد همبستگی قوی وجود دارد و همبستگی کمتری بین تعهد و رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارد در این تحقیق رابطه بین ارزش های اخلاقی و رفتارهای شهروندی به طور مستقیم مورد ارزیابی نگرفت .

2-4-3) تحقیقات خارجی :
چون، شین، چویی و کیم 80 (2013) در تحقیقی با عنوان “ چگونگی ارتباط اخلاق سازمانی و عملکرد ، نقش میانجی تعهد و رفتار شهروندی “ رابطه اخلاق سازمانی را با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی ( بعنوان متغیر واسطه) و عملکرد سازمان (بعنوان متغیر وابسته) را در بین 3821 کارمند 130شرکت کره ای سنجیدند . یافته های آنان نشان داد که اخلاق سازمانی با بروز تعهد سازمانی و رفتار شهروندی ( سطح فردی و سازمانی ) و عملکرد مالی سازمان رابطه معنی داری دارد .
هوانگ ، یو و تی سای 81 (2012) در تحقیقی با عنوان “تجزیه و تحلیل چند بعدی از جو اخلاقی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی“ رابطه جو اخلاقی و رفتار شهروندی را با بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بعنوان متغیر واسطه مورد مطالعه قرار دادند ، آنها با بررسی این رابطه در بین 450 نفر از پرستاران به کمک رگرسیون سلسه مراتبی دریافتند سازمانها می توانند از طریق رفتار های اخلاقی بر جو اخلاقی ، رضایت وتعهد سازمانی و بروز رفتار شهروندی اثر بگذارند .
شين 82 (2012) در تحقيقي با عنوان “رهبري اخلاقي مديران اجرايي ، ‌جو اخلاقي ، قدرت اخلاقي و رفتار جمعي شهروندي سازماني “رابطه متغير مستقل جو اخلاقي و متغير وابسته رفتار شهروندي سازماني را در 401 شرکت با اندازه های مختلف به كمك متغير وابسته جو سازماني بررسي كرد . در این تحقیق فرض شد جو اخلاقی سازمان رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد ، همچنین فرض شد رابطه بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی فردی و سازمانی وجود دارد و وقتی جو اخلاقی قوی تر است این رابطه قوی تر خواهد بود ، نتایج این پژوهش همه فرضیات فوق را تایید نمود .
رینر ، لاوتون و ويليامز83 (2011) تحقيقي را با عنوان “ رفتار شهروندي سازماني و اخلاق خدمات عمومي ، جایگاه سازمان “ بر روی کارکنان 14 کالج در انگلستان که متغير مستقل آن اخلاق خدمات عمومی و متغير وابسته آن رفتار شهروندي سازماني بود انجام دادند آنها تحقیق خود را با فرض اینکه اخلاق خدمات عمومی با ابعاد اعتقاد به خدمات عمومی ، عمل خدمات عمومی و منافع عمومی می تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نماید انجام داده و به این نتیجه رسیدند که اعتقاد به خدمات عمومی و منافع عمومی می تواند بروز رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نماید .
در تحقیقی با عنوان “ارتقاء رفتار اخلاقي و رفتار شهروندي سازماني“ که توسط بیکر و همکاران84 (2006) و در بين 484 نفر از انجمن مديران خريد در آمريكا انجام شد رابطه بین ارزش های اخلاقی بعنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر وابسته (بعد جوانمردی و نوع دوستی) و عدالت ، تعهد و رفتار اخلاقی بعنوان متغیر واسطه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد ارزشهاي اخلاقي مي توانند در متغير هاي كليدي سازمان از جمله عدالت و تعهد تأثيرگذار باشندكه منتهي به سطوح بالاتري از رفتارهاي اخلاقي در بين سازمان مي شوند. آنها همچنين نشان دادندكه سطوح بالاتر رفتار اخلاقي ارتباط مثبتي با رفتار شهروندي سازماني دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، منابع سازمان، اخلاق کار، رفتار شهروندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، انحراف معیار، وظیفه گرایی، جامعه آماری